Podmínky používání platformy myKWS

§ 1 Rozsah, informace o platformě myKWS

(1) Společnost KWS OSIVA s.r.o. (dále jen „KWS“, „my“ nebo „nás“) poskytuje platformu „myKWS“ prostřednictvím stránek www.kws.com/cz/cs/ (dále jen „myKWS“), kde řádně zaregistrovaní uživatelé mohou přistupovat ke službám a obsahu dostupnému na myKWS a využívat další služby a software občas poskytované prostřednictvím platformy myKWS („myKWS Tools“). Další informace o službách a obsahu dostupných na myKWS najdete v § 7 a další informace o myKWS Tools najdete v § 8 těchto podmínek používání.

(2) Tyto podmínky používání se rovněž vztahují na používání aplikace myKWS a všech služeb poskytovaných prostřednictvím této aplikace. Není-li v těchto podmínkách používání výslovně stanoveno jinak, jakýkoli odkaz na „my KWS“ a na „služby“ a „myKWS Tools“ také odkazuje na aplikaci myKWS a obsah, služby, nástroje a softwarové funkce, které jsou k dispozici prostřednictvím této služby.

(3) Tyto podmínky používání upravují poskytování přístupu k myKWS a myKWS Tools společností KWS a používání myKWS a myKWS Tools Vámi jako řádně registrovaným uživatelem.

(4) Naše kontaktní údaje jsou:

KWS OSIVA s.r.o., Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 520 143, e-mail: info@remove-this.kws.cz

Další informace o společnosti KWS najdete zde kws.com/cz/cs/

(5) PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. ZAREGISTROVÁNÍM K POUŽÍVÁNÍ MYKWS VZNIKNE PRÁVNĚ ZÁVAZNÁ SMLOUVA MEZI VÁMI A KWS.

§ 2 Změny Podmínek používání

Společnost KWS si vyhrazuje právo tyto Podmínky používání kdykoli změnit. Společnost KWS Vás upozorní nejméně 30 dnů před tím, než změny nabudou účinnosti. Pokud se změnami nebudete souhlasit, můžete myKWS a myKWS Tools přestat používat a požádat o smazání zaregistrovaného účtu. Budeme mít za to, že se změnami souhlasíte, pokud budete pokračovat v používání myKWS a myKWS Tool i po uplynutí této 30 denní lhůty.

§ 3 Registrace

(1) Používání myKWS a myKWS Tools vyžaduje Vaši registraci jako uživatele a souhlas s těmito Podmínkami používání. Registrací je mezi KWS a uživatelem uzavřena licenční smlouva. Na uzavření smlouvy není žádný nárok. Společnost KWS je oprávněna odmítnout registraci uživatele bez udání důvodu.

(2) Zaregistrovat se můžete pouze tehdy, jste-li plnoletí a máte plnou právní způsobilost. Nezletilé osoby se nemohou zaregistrovat.

§ 4 Vaše registrace v myKWS

(1) Vaše registrace v myKWS je bezplatná. Společnost KWS si vyhrazuje právo nabídnout konkrétní obsah nebo myKWS Tools za poplatek. Příslušné informace o poplatcích a další podmínky budou poskytnuty před přístupem k takovému obsahu nebo myKWS Tools.

(2) Vaše registrace je spojena s Vámi jako jednotlivcem. Váš účet nesmí používat jiné osoby, pokud není použití nebo propojení jiných účtů výslovně upraveno a povoleno v rámci služeb.

(3) Během procesu registrace jste povinni poskytnout úplné a správné kontaktní údaje a další informace, jak je požadováno společností KWS.

(4) Přijme-li společnost KWS Vaši registraci, bude aktivovat Váš účet a informovat Vás e-mailem. Od okamžiku přijetí e-mailu jste oprávněni používat myKWS v rámci těchto Podmínek používání. Abyste tak mohli učinit, budete muset potvrdit aktivaci svého účtu kliknutím na odkaz obsažený v e-mailu.

§ 5 Odpovědnost za přihlašovací údaje

(1) Během procesu registrace budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. Po aktivaci svého účtu a potvrzení v souladu s § 4 odst. 4 se budete moci přihlásit k myKWS. Je Vaší povinností zajistit, aby Vaše uživatelské jméno neporušovalo žádná práva třetích stran, zejména práva k názvům nebo ochranným známkám, a aby nebylo v rozporu s dobrými mravy.

(2) Jste povinni udržovat přihlašovací údaje ke svému účtu v bezpečí před přístupem třetích stran a zajistit, aby nebyly známy třetím stranám. JAKÉKOLI ÚKONY A PRÁVNÍ TRANSAKCE USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM VAŠEHO ÚČTU BUDOU PŘIPISOVÁNY VÁM, POKUD (I) SPOLEČNOSTI KWS NEBUDE ZŘEJMÉ, ŽE TAK UČINIL NĚKDO JINÝ NEŽ REGISTROVANÝ UŽIVATEL NEBO (II) MŮŽETE-LI PROKÁZAT, ŽE KE ZNEUŽITÍ VAŠICH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ DOŠLO BEZ VAŠEHO ZAVINĚNÍ. SPOLEČNOST KWS MUSÍTE INFORMOVAT OKAMŽITĚ, MÁTE-LI OBAVU, ŽE NEAUTORIZOVANÉ TŘETÍ STRANY ZÍSKALY NEBO ZÍSKAJÍ PŘÍSTUP K VAŠÍM PŘIHLAŠOVACÍM ÚDAJŮM.

(3) Své údaje (včetně svých kontaktních údajů) jste povinni aktualizovat. Změní-li se Vaše údaje v průběhu používání, musíte je ve svém osobním nastavení na myKWS bez zbytečného odkladu opravit. Pokud tak neučiníte, informujte nás prosím o svých změněných údajích bez zbytečného odkladu e-mailem nebo faxem.

§ 6 Ukončení používání

(1) Licenční smlouvu můžete kdykoli ukončit požádáním o smazání Vašeho účtu na platformě myKWS nebo pomocí příslušných funkcí v aplikaci myKWS.

(2) Jakmile ukončení nabude účinnosti, smluvní vztah skončí a svůj účet již nebudete moci používat. Společnost KWS si vyhrazuje právo zablokovat Vaše uživatelské jméno a heslo, jakmile ukončení nabude účinnosti.

(3) SPOLEČNOST KWS JE OPRÁVNĚNA NEVRATNĚ ODSTRANIT VEŠKERÉ ÚDAJE VYGENEROVANÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽITÍM 30 DNÍ POTÉ, CO UKONČENÍ NABUDE ÚČINNOSTI A PO UPLYNUTÍ VEŠKERÝCH ZÁKONNÝCH LHŮT K UCHOVÁVÁNÍ. Je-li společnost KWS povinna podle právních předpisů o ochraně osobních údajů vymazat Vaše osobní údaje, zajistí, aby Vaše osobní údaje byly vymazány v souladu s našimi předpisy o ochraně osobních údajů.

§ 7 Nabízené služby a jejich dostupnost

(1) Společnost KWS nabízí prostřednictvím myKWS různý obsah a další služby, které lze používat po omezenou dobu. To může zahrnovat například zpřístupnění údajů, článků, videí a zvukových záznamů, informací a jiného obsahu (dále jen „obsah“).

Váš přístup ke službám nabízeným na myKWS a jejich používání podléhají ustanovením těchto Podmínek používání a dalším podmínkám používání, které se mohou vztahovat na konkrétní služby. Rozsah dostupných služeb a funkcí je omezen na ty, které jsou dostupné na myKWS, a které mohou být společností KWS podle jejího výhradního uvážení změněny, odstraněny nebo zpřístupněny.

(2) Nabízené služby mohou zahrnovat služby třetích stran, ke kterým společnost KWS pouze poskytuje přístup. Používání takových služeb, které jsou ve všech případech označeny jako služby třetích stran, může podléhat odlišným nebo dodatečným podmínkám používání, o kterých Vás společnost KWS bude ve všech případech informovat.

(3) Společnost KWS vynakládá komerčně přiměřené úsilí k zajištění dostupnosti nabízených služeb bez přerušení. Mohou však existovat dočasná omezení nebo poruchy z důvodu technických chyb (jako jsou výpadky napájení, hardwarové nebo softwarové chyby nebo technické problémy v datových linkách). SPOLEČNOST KWS NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO DOSTUPNÝ OBSAH BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZ CHYB.

§ 8 Používání myKWS Tools, dostupnost a odpovědnost za výsledky výpočtů

(1) Společnost KWS Vám poskytuje řadu bezplatných myKWS Tools. Jakékoli výsledky nebo doporučení vytvořená myKWS Tools nejsou právně závaznými prohlášeními jménem společnosti KWS. Používání nástrojů myKWS (a spoléhání se na jakékoli výsledky nebo doporučení) je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele. Aktuálně k dispozici nebo plánovány jsou následující myKWS Tools:

  • Field Scout
  • Field Vitality Check
  • SAT DM Monitoring
  • Seed Rate Calculators
  • Seed Services
  • Weather Check

(2) Někdy může být nezbytné, aby myKWS Tools pracovaly s určitými předpoklady a zjednodušením, protože není možné zohlednit všechny okolnosti každého jednotlivého případu.

(3) Výsledky myKWS Tools jsou vypočítávány plně automatizovaným způsobem a jsou uživateli poskytovány bez předchozí kontroly společností KWS. Společnost KWS proto nemůže vyloučit, že ve výjimečných případech dojde k nesprávným výsledkům, např. kvůli nesprávným vstupním datům nebo nedefinovaným modelovým stavům. VÝSLEDKY JE PROTO TŘEBA POVAŽOVAT ZA NABÍDKU DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ A NEPOSKYTUJE SE ŽÁDNÁ ZÁRUKA JEJICH SPRÁVNOSTI. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI KWS V TÉTO SOUVISLOSTI JE VYLOUČENA V SOULADU S § 15.

(4) USTANOVENÍ § 7 ODST. 3 SE OBDOBNÝM ZPŮSOBEM VZTAHUJE NA DOSTUPNOST MYKWS TOOLS.

(5) V některých případech může použití zvláštních služeb a nástrojů vyžadovat souhlas se zvláštními podmínkami používání. Uživatel bude o těchto podmínkách používání informován samostatně. Všechny aktuální podmínky používání jsou k dispozici na domovské stránce společnosti KWS.

§ 9 Změny služeb a myKWS Tools

Společnost KWS je oprávněna kdykoli změnit služby dostupné na myKWS nebo myKWS Tools poskytované zdarma, zpřístupňovat nové služby nebo myKWS Tools bezplatně nebo za poplatek nebo přerušit poskytování bezplatných nebo zpoplatněných služeb nebo myKWS Tools a kalkulaček.

§ 10 Ochrana obsahu, odpovědnost za obsah třetích stran

(1) Obsah a myKWS Tools dostupné na myKWS jsou chráněny autorskými právy nebo jinými vlastnickými právy a jsou vlastnictvím společnosti KWS nebo jiných třetích stran, které poskytují příslušný obsah. Tento obsah a myKWS Tools můžete používat pouze v souladu s těmito podmínkami používání, dodatečnými konkrétními podmínkami používání služeb nebo myKWS Tools, jsou-li k dispozici, a také v rozsahu stanoveném na myKWS.

(2) Obsah dostupný na myKWS je částečně poskytován společností KWS a částečně třetími stranami. Obsah poskytovaný třetími stranami je dále označován jako „obsah třetích stran“. SPOLEČNOST KWS NEKONTROLUJE ÚPLNOST, SPRÁVNOST A ZÁKONNOST OBSAHU TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST KWS PROTO NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ÚPLNOST, SPRÁVNOST A ZÁKONNOST OBSAHU TŘETÍCH STRAN. To platí rovněž ve vztahu ke kvalitě obsahu třetích stran a jeho vhodnosti pro konkrétní účel, zejména pokud jde o obsah třetích stran na propojených externích webových stránkách.

Obsah, který není výslovně označen jako obsah třetích stran, je poskytován společností KWS.

§ 11 Technické zdroje, sledování uživatelských aktivit

(1) Jste odpovědní za zajištění příslušných technických zdrojů pro používání myKWS a myKWS Tools. Společnost KWS Vám v tomto ohledu není povinna poskytnout žádnou radu.

(2) Společnost KWS Vás tímto informuje, že Vaše uživatelské aktivity mohou být uloženy a použity v rozsahu povoleném zákonem pro zlepšení uživatelského komfortu a pro další vývoj myKWS. To může zahrnovat zaznamenávání a vyhodnocování údajů o připojení IP v zákonem povoleném rozsahu, existují-li důvody pro podezření z porušení těchto podmínek používání a/nebo existují-li důvody pro podezření z jakéhokoli jiného nezákonného nebo trestného činu.

§ 12 Právo používat myKWS a myKWS Tools dostupné na myKWS

(1) Přistupovat k myKWS Tools a používat myKWS Tools dostupné na myKWS můžete pouze v souladu s těmito podmínkami používání, dodatečnými konkrétními podmínkami používání služeb nebo myKWS Tools, jsou-li k dispozici, a také v rozsahu stanoveném na myKWS. Jakékoliv další použití není povoleno, pokud to společnost KWS nepovolí písemně nebo formou textové zprávy.

(2) Stahovat nebo tisknout obsah jste oprávněni, pouze pokud myKWS obsahuje funkce umožňující takové stahování nebo tisk (např. tlačítko pro stažení).

V souladu s těmito podmínkami používání Vám bude pro vVaše osobní, nekomerční účely uděleno neomezené a nevýlučné právo k užívání staženého nebo tištěnému obsahu. Všechna ostatní práva k obsahu náleží původnímu držiteli práv (společnosti KWS nebo příslušné třetí straně).

(3) Pokud jde o používání aplikace myKWS, platí také následující:

  • aplikace myKWS nesmí být kopírována nebo reprodukována jako celek ani částečně;
  • nesmí být měněna, upravována ani přizpůsobována jako celek ani částečně;
  • informace o autorských právech připojených k aplikaci myKWS nebo v ní obsažených nesmí být odstraněny ani manipulovány a
  • není dovoleno provádět zpětnou analýzu aplikace.

(4) Aplikace myKWS a obsah odvozený z aplikace myKWS jsou chráněny autorskými právy a/nebo jinými právy duševního vlastnictví. Tímto potvrzujete, že Vám používání aplikace nedává žádná práva k softwaru, ochranným známkám ani obsahu v souvislosti s aplikací myKWS a že ji smíte používat pouze v plném souladu s těmito podmínkami používání. Zákonná práva zůstávají nedotčena.

§ 13 Blokování účtů

(1) Společnost KWS může dočasně nebo trvale zablokovat Váš účet myKWS, pokud:

a) smluvní vztah vytvořený těmito podmínkami používání je ukončen. V takovém případě bude Váš účet zablokován, jakmile ukončení nabude účinnosti.

b) existují konkrétní náznaky, že porušujete tyto podmínky používání;

c) společnost KWS má jiný oprávněný zájem na zablokování Vašeho účtu, například porušujete-li nebo jste porušili příslušné právní předpisy při používání obsahu nebo myKWS Tools dostupných na myKWS nebo pokud existují technické důvody vyžadující zablokování Vašeho účtu.

(2) Pokud je Váš účet dočasně nebo trvale zablokován, společnost KWS zablokuje Vaše přístupové právo. Trvale zablokované přístupové právo nelze obnovit. Trvale zablokované osoby jsou vyloučeny z používání myKWS a nesmí se v myKWS znovu zaregistrovat.

§ 14 Ochrana osobních údajů

Standardy kvality společnosti KWS vyžadují odpovědné nakládání s osobními údaji uživatelů. Při zpracování osobních údajů společnost KWS dodržuje všechna zákonná ustanovení. Zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti KWS, obsahují přehled toho, jaký druh osobních údajů je shromažďován, jakým způsobem jsou osobní údaje používány a předávány a jak můžete požádat o zpřístupnění informací poskytnutých společností KWS.

§ 15 ODMÍTNUTÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

(1) S VÝJIMKOU TOHO, ŽE JE TAK VÝSLOVNĚ UVEDENO V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ, SPOLEČNOST KWS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ, PŘÍSLIBY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, POKUD JDE O:

(a) DOSTUPNOST, FUNKČNOST, VÝKONNOST, RYCHLOST PŘENOSU, OBSAH, ZPOŽDĚNÍ, PŘESNOST A/NEBO BEZPEČNOST MYKWS A MYKWS TOOLS, NEBO

(b) KVALITU A/NEBO SPOLEHLIVOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO VÝSLEDKŮ NEBO DOPORUČENÍ VYGENEROVANÝCH A/NEBO ZOBRAZENÝCH ZA POUŽITÍ MYKWS TOOLS.

(2) VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ, PŘÍSLIBY A/NEBO PODMÍNKY (AŤ JIŽ PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ NA ZÁKLADĚ ZÁKONA, ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZVYKLOSTÍ, OBCHODNÍHO POUŽÍVÁNÍ NEBO JINAK, VČETNĚ POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ, PŘESNOST, PŘIMĚŘENOST, ÚPLNOST NEBO VČASNOST) JSOU VYLOUČENY V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

(3) NIC NENÍ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ NEOMEZUJE ANI NEVYLUČUJE:

a) VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, NEBO

b) ODPOVĚDNOST VAŠI NEBO SPOLEČNOSTI KWS V SOUVISLOSTI S JAKÝKOLI NÁROKY: (I) V SOUVISLOSTI SE SMRTÍ NEBO ZRANĚNÍM ZPŮSOBENÝM NEDBALOSTÍ TAKOVÉ STRANY (NEBO PERSONÁLU TAKOVÉ STRANY), (II) VZNIKLÝMI V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI PODVODU (VČETNĚ PODVODNÉHO PROHLÁŠENÍ) SPÁCHANÉHO TAKOVOU STRANOU, A (III), V SOUVISLOSTI SE KTERÝMI NESMÍ BÝT OMEZENA NEBO VYLOUČENÁ ODPOVĚDNOST PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

(4) PODLE § 15 ODST. 3 SPOLEČNOST KWS TÍMTO VYLUČUJE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ A MYKWS, AŤ JIŽ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZE ZÁKONA NEBO JINAK. SPOLEČNOST KWS ZEJMÉNA VYLUČUJE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST:

(a) SOUVISEJÍCÍ S: (I) POUŽÍVÁNÍM MYKWS, MYKWS TOOLS A OBSAHU, (II) NEDOSTUPNOSTÍ NEBO NEPŘÍSTUPNOSTÍ MYKWS, MYKWS TOOLS A OBSAHU, (III) JAKOUKOLI PORUCHOU SÍTĚ A/NEBO INFRASTRUKTURY TŘETÍ STRANY, KTERÁ JE POUŽÍVÁNA SPOLEČNĚ S MYKWS, (IV) JAKÝMKOLI NESPRÁVNÝM, NEPŘESNÝM, CHYBNÝM, NEÚPLNÝM, NEDODANÝM, MYLNÝM NEBO NESPRÁVNĚ OZNAČENÝM OBSAHEM NEBO JINÝMI ÚDAJI, (V) JAKÝMKOLI VIREM NEBO ŠKODLIVÝMI SLOŽKAMI NEBO ZTRÁTAMI NEBO ŠKODAMI VZNIKLÝMI NA VAŠEM SYSTÉMU, A/NEBO (VI) JAKÝMKOLI NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM A/NEBO VNIKNUTÍM DO MYKWS, A/NEBO

(b) ZA: (I) ZTRÁTU ZISKU NEBO PŘÍJMŮ, (II) ZTRÁTU PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR; (III) ZTRÁTU ZAKÁZKY, OBCHODU NEBO PŘÍLEŽITOSTI, (IV) ZTRÁTU, ZNIČENÍ NEBO POŠKOZENÍ ÚDAJŮ, (V) ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA NEBO POVĚSTI, (VI) NEBO NEPŘÍMOU NEBO NÁSLEDNOU ZTRÁTU NEBO ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ JAKÉKOLI ZTRÁTY TYPU POPSANÉHO V BODECH (I) AŽ (V), KTERÉ BY MOHLY BÝT POVAŽOVÁNY ZA NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ U KAŽDÉHO Z BODŮ (I) AŽ (VI), AŤ JIŽ DŮVODNĚ PŘEDPOKLÁDATELNÉ, PŘIMĚŘENÉ PŘEDVÍDATELNÉ, SKUTEČNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO SKUTEČNĚ PŘEDVÍDANÉ VÁMI NEBO SPOLEČNOSTÍ KWS V DOBĚ PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ.

§ 16 Oznámení

Není-li v těchto podmínkách používání výslovně dohodnuto jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti s používáním myKWS musí být učiněna písemnou formou a zaslána na fyzickou adresu nebo e-mailem.

E-mailová adresa společnosti KWS je: info@remove-this.kws.cz Poštovní adresa společnosti KWS je: Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké Meziříčí. Tyto kontaktní údaje se mohou změnit. V takovém případě Vás společnost KWS bude o takových změnách informovat.

Vaše e-mailová adresa a poštovní adresa jsou ty, které jste zadali při registraci k používání myKWS. Pokud se tyto kontaktní údaje změní, informujte nás prosím o takových změnách nebo aktualizujte svůj profil na myKWS.

§ 17 Úplná dohoda a oddělitelnost

Tyto podmínky používání představují úplnou dohodu mezi Vámi a společností KWS týkající se přístupu k myKWS a jejího používání.

Pokud by některé z ustanovení těchto podmínek používání bylo nebo se stalo neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, zůstane právní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení tímto nedotčena. Neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení je považováno za upravené v minimálním rozsahu nezbytném k tomu, aby se stalo platným, zákonným a vymahatelným. Pokud taková změna není možná, je příslušné ustanovení považováno za vypuštěné.

§ 18 Rozhodné právo

Tyto podmínky používání a jakékoli spory nebo nároky vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami používání a/nebo v souvislosti s myKWS (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí právními předpisy Anglie a Walesu, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

§ 19 Spory a jurisdikce

Výhradním místem jurisdikce pro všechny spory vzniklé na základě těchto podmínek používání je Hannover, je-li to z právního hlediska přípustné.

Nikdo jiný než Vy nebo my nemá žádné právo podle zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1998 vymáhat kteroukoli z těchto podmínek používání.

§ 20 Zřeknutí se práv

Zřeknutí se jakéhokoli práva, pravomoci, privilegia nebo opravného prostředku (ať už podle těchto podmínek používání, podle zvykového práva, ekvity, podle zákona nebo jinak) je účinné pouze tehdy, je-li oznámeno a nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli následného porušení nebo neplnění.

Dne: Velké Meziříčí, Červen 2021