• bodenbearbeitung_landingpage.jpg
  Zpracování půdy

Základní zpracování půdy

Dobře provedené zpracování půdy je základem pro úspěšné výnosy plodin.

S ohledem na zpřísňující se předpisy o hnojení a zvyšující se důraz na omezení používání pesticidů nabývá znovu na důležitosti orba.

Konvenční zpracování půdy pro následnou plodinu zahrnuje podle účelu a hloubky zpracování půdy podmítku (tedy zpracování strniště po sklizni předplodiny), orbu a předseťovou přípravu. Podmítka strniště má za cíl stimulovat klíčení semen předplodiny a plevelů, narušit kapilární zdvih
a rovnoměrně rozprostřít posklizňové zbytky předplodiny. Oproti tomu orba je základním zpracováním půdy, které připravuje půdu k tomu, aby umožnila nerušený růst kořenům následné plodiny a příjem živin z půdního profilu. Předseťová příprava zajišťuje srovnání půdního povrchu
a vytvoření seťového lůžka.

Chyby při zpracování půdy orbou

Dobře zpracovaná půda by měla být:

 • Pórovitá s dostatkem vzduchu
 • Nezhutněná
 • S drobtovitou strukturou
 • Schopná jímat a zadržovat vodu

Důsledky chybné orby:

Nesprávné použití technických prostředků a technologickcýh postupů může vést ke zhutnění půdy. Na středně těžkých a těžkých půdách dochází ke zhutnění hlavně v oblasti patky pluhu, na lehkých půdách zvláště v půdním podloží.

Následky zhutnění půdy orbou:

 • Nasáknutí půdy vodou a riziko eroze
 • Nedostatek vzduchu v půdě
 • Snížení biologické aktivity mikroorganismů v půdě
 • Narušení mineralizace
 • Omezení dobrého zakořenění rostlin
 • Přerušení vzlínání podzemní vody kapilárami

Zhutnění půdy má za následek:

 • Nedostatek přístupných živin
 • Změny ve fyziologii rostlin, např. fialové zbarvení listů
 • Další zásadní negativní působení na růst a vývoj rostlin

Protiopatření omezující zhutnění půdy:

 • Zpracování půdy do přiměřené hloubky dle podmínek
 • Vhodné pneumatiky
 • Zvýšení obsahu humusu využitím meziplodin, organického hnojení a úpravy pH na správnou hodnotu
 • Neprovádět orbu za mokra

Zpracování strniště po sklizni zrna – 10 bodů, které byste měli zvážit

K dosažení optimálního zpracování půdy po sklizni zrnin byste měli věnovat pozornost následujícím bodům:

 • Vyvarovat se polehnutí obilovin
 • Dbát na ostrost řezacích nástrojů u sklízecích mlátiček a směru sečení
  pro docílení co nejrychlejšího rozkladu slámy - viz. obrázek
 • Optimalizovat kvalitu drcení slámy
 • Mělké podmítce ( hloubka 2–3 cm), která má přímo po sklizni zajistit:
  • co nejrovnoměrnější rozprostření slámy
  • podporu klíčení výdrolu obilovin a semen plevelů (nezaklopit je hluboko)
 • Přerušení půdní kapilarity, aby nedocházelo k neproduktivnímu výparu vody
 • Podmítce strniště "nakoso" pro dosažení jednotné hloubky zpracování půdy a zlepšení rozprostění slámy (na velkých polích v úhlu 45 °)
 • Zpravidla za 7 až 10 dnů po sklizni provedení další mělké kultivace
  (hloubka 5–10 cm)
 • Promíchání výdrolu a posklizňových zbytků s půdou
 • Čím je půda sušší, tím hlouběji je třeba zpracovat seťové lůžko, aby byla zajištěna dostatečná vlhkost pro klíčení osiva a zakořenění rostlin
 • Čím je půda vlhčí, tím mělčeji by měla být zpracována, aby nedošlo
  k poškození struktury

Předseťová příprava půdy

Po orbě se zpravidla provádí předseťová příprava, která je součástí konečné přípravy půdy k setí.

Obzvláště důležité je zmínit, že:
Hloubka zpracování půdy při předseťové přípravě je závislá na požadavcích příslušné plodiny.

Menší osivo s nižší energií klíčení (např. cukrová řepa, řepka) vyžaduje zpravidla předseťovou přípravu mělkou a jemně hrudkovitou.
Předseťovou přípravu pro obiloviny a kukuřici, jejichž semena mají větší velikost a vyšší energii klíčení, je nutné provést hlouběji.

Najděte si svého regionálního obchodního zástupce

Chcete vědět, které hybridy nejlépe vyhovují vašim podmínkám? Máte problémy se škůdci nebo chorobami? Rádi zodpovíme všechny vaše otázky, abyste dosáhli nejlepších výnosů a výsledků.