• traktor_auf_dem_acker_mit_windrad.jpg
  Technologie základního zpracování půdy

Přehled technologií – orba, setí do mulče, páskové zpracování, přímé setí

Vlivem měnícího se klimatu a povětrnostních podmínek, individuálních požadavků plodin a technického pokroku se technologie zpracování půdy neustále vyvíjejí.


Je třeba mít na zřeteli, že pečlivé, stanovišti přizpůsobené a včasné základní zpracování půdy, je zásadním předpokladem pro úspěšné pěstování následné plodiny.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

1. Orba – je konvenční, prověřená časem?

Výhody orby obecně:

 • Zapravení posklizňových zbytků do hloubky
 • Fytosanitární účinky (plevele, choroby)
 • Boj proti škůdcům
 • Přerušení „zeleného mostu“
 • Bezproblémové setí, neboť v hloubce setí nejsou přítomny žádné posklizňové zbytky předplodiny
 • Zvýšení povrchového objemu ornice zlepšením poŕovitosti
 • Snížení škod způsobených zhutněním půdy po přejezdech mechanizačních prostředků

Výhody podzimní a zimní orby:

 • Působení mrazu zlepšuje půdní strukturu
 • Působení mrazu usnadňuje předseťovou přípravu v těžkých půdách
 • Významně se zlepší kapilární zdvih vody

Výhody jarní orby:

 • Rychlé prohřátí půdy
 • Boj proti plevelům

Nevýhody orby obecně:

 • Vliv na slehnutí půdy - proces přirozeného slehávání půdy po orbě obvykle trvá několik týdnů
 • Klesá počet bezobratlých živočichů v půdě
 • Zvýšené riziko eroze
 • Vysoké náklady na provedení

Nevýhody podzimní a zimní orby:

 • Vyšší riziko zamokření a eroze v rozbahněných půdách
 • Negativní účinky na strukturu půdy při nadměrně vlhkých podmínkách

Nevýhody jarní orby:

 • Vysoký výpar vody z půdy (může mít i pozitivní vliv v závislosti na lokalitě
  a plodině)
 • Je nevhodná pro těžké hlinité půdy
 • Je nutné opětovné zhutnění před setím

2. Setí do mulče

Na rozdíl od orby pluhem se při technologii setí do mulče provádí jen mělčí zpracování půdy bez obracení. Mulč rostlin ( tj. biomasa
z meziplodiny/slámy z předplodiny) zůstává před setím a po setí
na povrchu půdy.

Setí kukuřice může probíhat metodou setí do mulče s předseťovou přípravou (MSmS) nebo metodou setí do mulče bez předseťové přípravy (MSoS).

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Výhody setí do mulče

 • Nedochází k zamokření půdy
  a následné erozi
 • Vytvoří se stabilní půdní struktura
  s nižší náchylností ke zhutnění půdy a lepší újezdností
 • Splňuje podmínky „Správné zemědělské praxe“ na pozemcích ohrožených erozí (opatření CC)

 • V případě pěstování meziplodin
 • Zabránění ztrát dusičnanů během zimních měsíců jejich vázáním
  na biomasu
 • Při obdělávání půdy touto úspornou technologií nedochází
  v porovnání s konvenční orbou
  ke snížení výnosu a kvality

 • Zvýšení počtu bezobratlých živočichů → žížaly drobí, provzdušňují a promíchávají ornici
 • Podpora ohřevu půdy na chladných místech a růstu mladých rostlin
 • Ochrana proti erozi a stabilnější struktura půdy je u MSoS nejvyšší

Problémy při setí do mulče

 • Nerovnoměrné rozprostření nařezané slámy předplodiny
 • Meziplodiny jsou příliš husté nebo příliš slabé
 • Nerovný povrch pole; meziplodiny vyseté do nerovné brázdy
 • Nepoužití totálního herbicidu
  v případě silného zaplevelení

 • Půda a mulčovací materiál jsou
  pro setí příliš vlhké
 • Předseťová příprava příliš mělká nebo naopak příliš hluboká
 • Rychlost jízdy při setí je příliš vysoká
 • Nevhodné seřízení (tlak orebního tělesa, čisticí efekt)

 • Nezohlední se podmínky stanoviště, kdy:
 • setí do mulče s předseťovou přípravou je obvykle vhodné na středně těžkých, případně těžkých půdách
 • setí do mulče bez předseťové přípravy bývá prospěšné na lehčích, hlinitých půdách, které se lépe prohřívají

3. Páskové zpracování půdy – je technologie strip-till cestou k úspěchu?

V technologii páskového kypření se provádí zpracování úzkého pásku půdy, zatímco zbytek pole zůstává nezpracovaný. Tím se výhody konvenčních metod kombinují s metodou páskového kypření.
Setí se provádí buď paralelně nebo s časovým odstupem v již dříve obdělaných pásech (přesně, s využitím GPS).

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Výhody páskového kypření

 • Snížení výparu vody z půdy a prevence proti erozi pomocí mulče na povrchu půdy
 • Půda se rozdrobí pouze v zóně setí
 • Je zachována struktura půdy v prostoru mezi řádky
 • Lepší újezdnost půdy a zachovaná kapilarita
 • Současná aplikace kejdy nebo průmyslového hnojiva šetří čas a omezuje pojezdy po poli

Nevýhody páskového kypření

 • Stroje na páskové kypření půdy a přesné secí stroje musí navazovat podle počtu řádků
 • Systém řízení GPS musí mít dostatečnou přesnost
 • Rovnoměrnost zásobení půdy živinami při současné aplikaci kejdy je nižší než u standardních technologií
 • V menších zemědělských provozech je setí do pásků zpravidla dosažitelné pouze službami

4. Technologie přímého výsevu – alternativa pro vás?

Při technologii přímého výsevu kukuřice se používá zásada "no - till", tzn. žádné zpracování půdy. Proto se při této metodě vyhýbáme jakémukoliv opatření pro základní zpracování půdy a předseťovou přípravu. Secí stroje musí být z důvodu přímého setí do nezpracovaného strniště po předplodině vybaveny diskovým secím ústrojím.

Výhody přímého setí

 • Dobrá nosnost půdy a újezdnost po pozemku
 • Nízké riziko zhutnění půdy po přejezdech mechanizačních prostředků
 • Neporušená půdní kapilarita
 • Prevence výparu vody z půdy a ochrana proti erozi pomocí mulče na povrchu půdy

Nevýhody přímého setí

 • „Zelený most“ pro přenos chorob a škůdců
 • Nutnost používat totální herbicidy
 • Na jaře je pomalejší prohřátí povrchové vrstvy půdy
 • Vyšší požadavky na vedení porostů kukuřice

Najděte si svého regionálního obchodního zástupce

Chcete vědět, kterě hybridy nejlépe vyhovují vašim podmínkám? Máte problémy se škůdci nebo chorobami? Rádi zodpovíme všechny vaše otázky, abyste dosáhli nejlepších výnosů a výsledků.