• Projektový tým společnosti KWS v terénu
    Projekty

Objevte některé z našich současných projektů pro trvale udržitelné zemědělství

Naše výzkumné a šlechtitelské programy slouží k rozvoji konkurenceschopných odrůd různých plodin pro efektivní a trvale udržitelné zemědělství. Naše práce se zaměřuje na stabilitu výnosů, kvalitu produktů a ochranu genetických zdrojů. Rychle se rozvíjející technologický vývoj v oblasti biotechnologie rostlin vede ke stále většímu počtu nových příležitostí a k získávání odrůd
s lepšími vlastnostmi.

Kukuřice s efektivním využíváním dusíku

Zemědělci vyžadují odrůdy s účinným využíváním dusíku, aby dosáhli stabilních výnosů i při omezeném hnojení. Společnost KWS proto vyvinula hybridy kukuřice, které jsou výnosné, i když půda obsahuje dusíku málo. Odrůdy s efektivním využíváním dusíku by měly dobře růst nejen při nedostatečné výživě, ale měly by pokud možno nezávisle na přihnojení dusíkem dosáhnout co nejlepších výnosů.

K dosažení tohoto cíle naši šlechtitelé a výzkumníci zkoumají přirozené změny ve využití dusíku a analyzují genetickou strukturu různých rostlin kukuřice, které poskytují stabilní výnosy
i při minimálním hnojení. Ukázalo se, že účinnost dusíku nelze jednoduše zpětně přiřadit ke genetické struktuře. Namísto toho je to komplex znaků ovlivněný mnoha částmi DNA.

Proto se snažíme pomocí dalších analýz zjistit, které geny nebo části DNA hrají skutečnou roli.
S těmito znalostmi naši šlechtitelé mohou provádět cílenější výběr a tím zlepšit účinnost dusíku u kukuřice.

Kukuřice s efektivním využíváním dusíku

Nová generace cukrové řepy tolerantní vůči herbicidům

Trh s cukrovou řepou v USA je v současné době charakterizován potřebou geneticky modifikovaných odrůd cukrové řepy s větší tolerancí vůči herbicidům v boji proti plevelům. Abychom uspokojili tuto potřebu, pracujeme nyní na navazujícím produktu velmi úspěšné cukrové řepy Roundup Ready®. Naši výzkumníci a šlechtitelé spolupracují na vývoji nové generace cukrovky s tolerancí vůči herbicidům s trojnásobnou tolerancí vůči třem látkám.

  • Lidé v KWS

    Naše zásada: výkonná osiva pro trvale udržitelné zemědělství s vysokými výnosy.

    Hinrich Harling, Vedoucí výzkumu pro Evropu
    kws_harling_hinrich_head_of_research_europe.jpg

Hybridní bramborové osivo

Společnost KWS od roku 2011 provádí projekt intenzivního výzkumu: Vývoj diploidních hybridních brambor, které lze kultivovat a distribuovat pomocí osiva. Pokrok ve šlechtění brambor je až doposud velmi pomalý.

Abychom čelili této stagnaci, naši šlechtitelé a výzkumníci pracují na šlechtění hybridů brambor. To by mělo několik zásadních výhod: Diploidní brambory umožňují mnohem účinnější šlechtitelskou práci. Současně je riziko napadení škůdci u osiva značně nižší než u sadbových brambor.

A v neposlední řadě by přechod na semena brambor znamenal, že již není nutné chladit sadbové brambory při jejich skladování a zejména při jejich časově náročné přepravě. Přesto je ještě zapotřebí spousty výzkumu a vývoje, než budou na trhu k dispozici první konkurenceschopné odrůdy.

Zjišťování znaků z ptačí perspektivy

Způsob, jakým se genetická výbava rostlin a různé environmentální vlivy skutečně navzájem ovlivňují, lze stanovit pouze na poli. Pouze testováním na poli můžeme zjistit, zda odrůda skutečně vykazuje požadovanou charakteristiku. K tomu však musíme být schopni dokumentovat znaky rostlin použitím přesné a spolehlivé metody.

V tomto ohledu chceme budoucnost našeho šlechtění podpořit novými způsoby fenotypizace
a navíc optimalizovat postup výběru. Proto společnost KWS investuje do vývoje nových metod automatického záznamu určitých znaků rostlin. Dále zkoumáme možnosti digitálního zobrazování pomocí kombinací několika senzorických technologií a systémů dronů.

Cílem je například využití záznamů z ptačí perspektivy k vyvození velmi rychlých a přesných závěrů u znaků jako je například výška rostlin nebo případné propuknutí choroby.

Maximalizace fotosyntézy u kukuřice

Kukuřice se podle způsobu fixace CO2 při fotosyntéze řadí k typu rostlin C4. Tyto rostliny jsou charakteristické zvýšenou efektivitou využití vody a jsou schopné při zvýšeném působení světla a tepla vyprodukovat více biomasy v kratším čase. Přesto však rostliny kukuřice dosud nedosahují ve vztahu ke světlu maximálního výkonu.

To odhaluje dosud nevyužitý potenciál zvyšování výnosu. KWS ve spolupráci s Univerzitou Heinricha Heineho v Düsseldorfu, Technickou univerzitou v Mnichově a Institutem Maxe Plancka pro molekulární fyziologii rostlin v Postupimi pracuje na tomto tématu v rámci projektu financovaného Německým spolkovým ministerstvem školství a výzkumu (BMBF).

Naším cílem je získat nové vědecké poznatky, které mohou být využity ke zvýšení účinnosti fotosyntézy při šlechtění. Nejprve zkoumáme faktory, které C4 fotosyntézu u kukuřice ovlivňují. Zároveň se chceme pomocí technologií markerů dozvědět více o přirozených schématech fotosyntézy.

Plodiny budoucnosti

Organizace „Plodiny budoucnosti“ usiluje o podporu šlechtění plodin prostřednictvím inovativního veřejného/soukromého modelu. Toto mezinárodní konsorcium kombinuje prostředky předních zemědělských společností a výzkumných organizací s cílem vyrovnat
se s výzvami budoucnosti spojenými s dostatečnou produkcí potravin.

Cílem je pěstovat plodiny se zvláštními vlastnostmi, které by se lépe přizpůsobily různým podmínkám prostředí, například zlepšením nutričních vlastností nebo vyšší tolerancí vůči suchu a teplu. Plánujeme využívat vědecké publikace a platformy k propagaci získaných poznatků, aby z nich mohly profitovat jak veřejné, tak soukromé šlechtitelské projekty.

Technické zaměření na úpravy genomu, sekvenování genomu a fenotypizaci zkoumá vztahy mezi genetickou výbavou rostlin, podmínkami prostředí a jejich chováním.