• reihenbestand-ruebe.png
    CONVISO® ONE - všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej herbicidu CONVISO® ONE

1. PŘEDMĚT

(a) Tyto obchodní podmínky pro prodej herbicidu CONVISO® ONE („VOP“) stanovují práva a povinnosti společnosti KWS Osiva s.r.o., IČO: 269 37 948, se sídlem Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké Meziříčí („KWS“), a kupujících herbicidu CONVISO® ONE („Kupující“) (dále společně jen „Strany“) v souvislosti s prodejem a dodáním herbicidu CONVISO® ONE („Herbicid“), který je určen k použití spolu s osivem cukrové řepy chráněným technologií CONVISO SMART („Osivo“).

2. DODÁNÍ, PŘEPRAVA A FAKTURACE

(a) KWS se zavazuje dodat Herbicid Kupujícímu na základě dílčí kupní smlouvy, uzavřené mezi Kupujícím a KWS („KS“). K uzavření KS dojde akceptací závazné objednávky CONVISO® SMART technologie pro příslušný rok, ve které Kupující objednává Herbicid od KWS a Osivo od příslušného distributora Osiva („Objednávka“). Objednávka je Kupujícím doručena distributorovi Osiva, který ji následně předá KWS. KS se pro KWS stává závaznou až akceptací objednávky ze strany KWS. KWS je oprávněna akceptovat Objednávku písemně, ústně, telefonicky, e-mailem, popřípadě konkludentně dodáním Herbicidu Kupujícímu. V případě, že jednotlivá KS obsahují ustanovení, která se od těchto VOP liší, mají přednost ustanovení KS.

(b) Na základě KS se KWS zavazuje dodat Herbicid Kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje Herbicid převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

(c) Přesné množství Herbicidu v litrech bude odpovídat údajům uvedeným v akceptované Objednávce pro příslušný rok. Pro vyloučení jakýchkoliv nedorozumění KWS výslovně uvádí, že Kupujícímu dodá výlučně Herbicid a že nepřejímá žádná práva a povinnosti ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a příslušným distributorem Osiva.

(d) Místo dodávky Herbicidu bude určeno na základě vzájemné dohody obou Stran v rámci procesu dodání. Kupující oznámí KWS telefonní číslo kontaktní osoby, která dodávku převezme.

(e) KWS se na základě uzavřené KS zavazuje dodat včas objednaný Herbicid prostřednictvím logistické společnosti do 20. dubna příslušného roku, pokud se Strany nedohodnou jinak. KWS se zavazuje oznámit Kupujícímu přesný termín dodání Herbicidu nejpozději jeden den předem.

(f) KWS se zavazuje při předání Herbicidu vyhotovit doklad o jeho předání prostřednictvím logistické společnosti. Kupující se zavazuje potvrdit převzetí podpisem tohoto dokladu, nicméně je oprávněn převzetí odmítnout pro zjevné vady dodaného Herbicidu. V případě zjištění vady bude učiněn záznam a dohodnut další postup.

(g) KWS poskytuje Kupujícímu následující dokumenty, které jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách KWS (www.kws.cz): Bezpečnostní list k herbicidu CONVISO® ONE a Pokyny k použití systému CONVISO® SMART („Manuál pro pěstitele“). Tyto dokumenty budou k dispozici ke stažení nejpozději v den dodání Herbicidu. Kupující je povinen prostudovat všechny výše uvedené dokumenty a důsledně se jimi řídit.

3. ODPOVĚDNOST ZA VADY

(a) Pro stanovení odpovědnosti za vady platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Kupující je povinen při doručení Herbicidu provést jeho okamžitou a důkladnou kontrolu.

(b) Kupující se zavazuje ihned informovat KWS o všech vadách, které jsou zřejmé při předání a převzetí Herbicidu. V případě vad, které nebyly zjevné, je Kupující povinen zaslat KWS písemnou stížnost s uvedením veškerých vad, a to do pěti (5) pracovních dní od data, kdy se vady projevily. V případě, že Kupující nezašle stížnost v rámci požadované lhůty, nelze uplatnit právo na reklamaci. Pokud Kupující při převzetí Herbicidu potvrdí přepravci, spediční firmě nebo jakékoli třetí straně pověřené dodáním Herbicidu, že Herbicid obdržel nepoškozený, bude Herbicid považován za bezvadný i v případě zjištění vady. V takovém případě jsou vyloučeny nároky z důvodu poškození při přepravě.

4. ZÁVAZKY KUPUJÍCÍHO TÝKAJÍCÍ SE HERBICIDU

(a) Kupující bere na vědomí, že Herbicid je navržen k užití jako součást systému CONVISO® SMART sestávajícího z Osiva a Herbicidu. Kupující se proto zavazuje, že se bude řídit pokyny na etiketách Herbicidu a bezpečnostním listem přípravku CONVISO® ONE dostupným na internetových stránkách KWS (www.kws.cz).

(b) V souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů poskytne Kupující KWS a společnosti Bayer s.r.o., IČO: 005 65 474, údaje o koncovém uživateli, aby KWS a Bayer s.r.o. mohli sledovat bezpečné užívání Herbicidu, kontrolovat dodržování dalších aplikačních pokynů pro aplikaci Herbicidu a poskytovat Kupujícímu potřebnou technickou podporu. Údaji o koncovém uživateli se pro účely těchto VOP rozumí (i) jméno kupujícího a (ii) adresa kupujícího.

(c) Kupující (i) se seznámí se všemi informacemi týkajícími se CONVISO® ONE, které KWS Kupujícímu poskytla a/nebo v budoucnu poskytne; (ii) bude dodržovat bezpečné způsoby přepravy, skladování, manipulace, používání a likvidace týkající se CONVISO® ONE vyžadované právními předpisy a/nebo vyznačené na etiketě přípravku a v tomto duchu bude instruovat své zaměstnance zajišťující přepravu, skladování, manipulaci, používání a/nebo likvidaci CONVISO® ONE; (iii) provede opatření, aby zaměstnanci Kupujícího zabránili úniku, vylití a dalším nebezpečím ohrožujícím osoby, majetek nebo životní prostředí.

(d) Kupující bude dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se na Herbicid v České republice, zvláště předpisy týkající se prodeje a dodávky, a dále používání prostředků na ochranu rostlin.

5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

(a) Odpovědnost za škodu ze strany KWS, bez ohledu na právní důvod, zejména v důsledku nemožnosti plnění, prodlení, vadné dodávky, porušení smlouvy a porušení předsmluvních povinností, je v případě nedbalosti omezena podle následujících ustanovení. Následující omezení se nevztahují na odpovědnost KWS za škody vzniklé v důsledku úmyslného jednání, za zaručenou jakost a za újmu na životě nebo zdraví.

(b) KWS neodpovídá v případě drobné nedbalosti svého statutárního orgánu, zástupců, zaměstnanců nebo osob najatých k plnění závazků KWS, pokud nebyly porušeny podstatné smluvní povinnosti, jejichž omezení by ohrozilo účel KS.

6. CENA

(a) Kupní cena Herbicidu bude pro každý kalendářní rok určena KWS ve výši za litr Herbicidu a oznámena Kupujícímu do 1. ledna každého vegetačního roku. Odpovídající cena bude uvedena v Objednávce, kterou se Kupující zavazuje zaslat KWS prostřednictvím příslušného Distributora Osiva.

(b) K ceně bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši.

(c) Platba kupní ceny bude provedena v Kč, kurz bude stanoven na úrovni denního kurzu ČNB platného v první pracovní den příslušného roku, ve kterém bude herbicid dodán zákazníkovi.

(d) KWS se zavazuje vystavit daňový doklad na cenu Herbicidu ke dni převzetí Herbicidu Kupujícím, s termínem splatnosti ke dni 15. 11. příslušného pěstitelského roku, pokud Strany nesjednají v KS jinak.

(e) Kupující se zavazuje zaplatit celkovou kupní cenu bez jakýchkoliv srážek nejpozději ke dni splatnosti. Za platbu veškerých bankovních a jiných poplatků je odpovědný Kupující.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

(a) Jestliže se splnění dodávky Herbicidu stalo nemožným v důsledku živelné pohromy či jiné neodvratitelné události, závazek z uzavřené KS zaniká, a to bez nároku na náhradu škody, jsou-li dány okolnosti vylučující odpovědnost.

(b) KWS neodpovídá za sběr a využití obalů, Kupující je povinen Herbicid využít pouze pro svou potřebu na území České republiky. Kupující není oprávněn Herbicid dále prodávat.

(c) Herbicid může být dodán pouze v balení 1 l nebo 5 l.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

(a) Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi KWS a Kupujícím zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tyto VOP mohou být ze strany KWS kdykoli změněny. Na KS se tyto VOP uplatní vždy ve znění platném ke dni uzavření KS.

Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2024.

Všeobecné obchodní podmínky
Bezpečnostní list pro herbicid CONVISO® ONE