Statut soutěže na Facebooku společnosti KWS OSIVA s.r.o.

Tento statut upravuje podmínky účasti v soutěži, způsob a postup provádění činností nezbytných k její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže (dále jen "soutěž") je společnost KWS OSIVA s.r.o., se sídlem Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26937948, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46750 (dále jen "organizátor").

2. Datum konání soutěže

Soutěž se koná v termínu, který začíná zveřejněním příspěvku na Facebooku s oznámením soutěže (dále jen "příspěvek") a trvá do data, které je zveřejněno přímo v příspěvku.

Do soutěže se lze zapojit pouze v tomto období.

3. Podmínky účasti v soutěži

Pro účast v soutěži je oprávněný účastník (dále jen "účastník") povinen odpovědět na otázku uvedenou v příspěvku.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které splňují následující podmínky:

a) Má trvalé nebo přechodné bydliště na území České republiky.

b) Nejpozději v den účasti v soutěži dosáhl věku 18 let.

Zaměstnanci organizátora, jakož i jejich rodinní příslušníci, nebo jiné osoby blízké, se soutěže nemohou účastnit.

Osoby, které nesplňují podmínky účasti v soutěži, nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, popřípadě mohou být organizátorem ze soutěže kdykoliv vyloučeny.

Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou.

Komentáře, které porušují pravidla společnosti Facebook, platné právní předpisy nebo práva třetích stran, budou po identifikaci bez předchozího upozornění odstraněny a předmětný účastník bude automaticky vyloučen z další účasti v soutěži.

Tento příspěvek a komentáře k tomuto příspěvku spolu s jejich obsahem zůstanou trvale na Facebooku a budou nadále trvale přístupné a dostupné široké veřejnosti.

4. Výhra

Výhrou v soutěži (dále jen "Výhra") je propagační předmět KWS, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč bez DPH, a proto nepodléhá dalšímu zdanění. Výhru poskytuje organizátor způsobem jím určeným.

Výhra je nepřenosná a nelze ji vyměnit za hotovost, převést na slevu nebo započíst na výrobky, objednávky či faktury.

5. Určení výherce a oznámení o výhře

Po uzávěrce přihlášek bude ze všech platně přihlášených účastníků, kteří správně odpověděli na otázku uvedenou v příspěvku, vylosován počet výherců uvedený v příspěvku (dále jen "výherce").

Oznámení o výherci bude zveřejněno bez zbytečného odkladu přímo v sekci komentářů pod příspěvkem. Výherce bude rovněž kontaktován přímo organizátorem prostřednictvím soukromé zprávy a bude požádán o sdělení adresy a telefonního kontaktu potřebného pro doručení výhry. Pokud výherce do 7 dnů neodpoví na oznámení o výhře a neprojeví o výhru zájem, ztrácí na výhru nárok a nebude udělena nikomu jinému.

Všechny ceny jsou vázány na výherce a jsou nepřenosné na třetí osoby.

Žádný výherce není oprávněn požadovat místo výhry peněžní náhradu nebo kredit. Výhry nejsou vymahatelné u žádného soudu.

Výherce je povinen odpovědět organizátorovi nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy byl o výhře informován. Pokud výherce nereaguje výše uvedeným způsobem, ztrácí nárok na získání výhry. Takto nedoručená výhra propadá ve prospěch organizátora.

6. Způsob doručení výhry

Každému výherci bude výhra doručena na jím uvedenou adresu nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co organizátor obdrží oznámení výherce o jeho adrese pro účely doručení výhry. Pokud výherce nepřevezme výhru do 10 pracovních dnů od obdržení oznámení, že zásilka je k vyzvednutí, Organizátor neodpovídá za nedoručení nebo pozdní doručení výhry výherci.

Výhry budou výhercům doručeny na území České republiky na náklady organizátora.

7. Ochrana osobních údajů

Organizátor tímto informuje účastníka, že jeho kontaktní údaje (adresa, telefonický kontakt, popřípadě e-mail) budou po dobu trvání soutěže a po dobu nutnou pro případné doručení výhry zpracovávány organizátorem za účelem realizace soutěže (vyhodnocení soutěže, předání výhry apod.).

Právním základem pro zpracování těchto údajů je nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů organizátora a účastníka, kterými jsou zájem na realizaci této soutěže.

Osobní údaje jsou získány pouze od účastníka a nebudou poskytovány žádným dalším příjemcům.

Účastník má právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo dotazovat se na uchovávání a zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům které se ho týkají, právo na opravu nebo výmaz nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování popřípadě na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl naplněn účel jejich zpracování, právo vznést námitku proti použití svých osobních údajů na základě bezplatné písemné žádosti a právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na adrese Privacy Policy - Corporate- KWS Osiva s.r.o.

8. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži každý soutěžící bere na vědomí, že byl informován o tom, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a že jí žádné takové závazky v důsledku účasti v soutěži nevzniknou.

Organizátor prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook a není s ní ani jinak spojena.

Organizátor neodpovídá za nemožnost účastníka zúčastnit se soutěže v důsledku výskytu okolností, které organizátor nemůže ovlivnit, jako je vyšší moc a nepředvídatelné události, které organizátor nemůže ovlivnit, nebo za poruchu či selhání technického vybavení nebo internetového připojení na straně účastníka nebo výherce.

Organizátor neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníky nebo výherci.

Organizátor je oprávněn soutěž kdykoli ukončit dle vlastního uvážení, prodloužit dobu trvání soutěže, doplnit či změnit tato pravidla nebo vyměnit výhru za jinou ve srovnatelné hodnotě a tyto změny oznámit na svých internetových stránkách www.kws.cz. Takové změny nezakládají žádná práva ani nároky účastníků nebo výherců vůči organizátorovi.

Účastí v soutěži vyjadřují účastníci svůj souhlas s těmito pravidly.

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách pořadatele www.kws.cz.

Ve Velkém Meziříčí dne 19. 1. 2024

Všechny zásady k ochraně osobních údajů