Informace o ochraně osobních údajů týkající se firemního profilu společnosti KWS Osiva s.r.o. na Facebooku

My, společnost KWS Osiva s.r.o., Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké Meziříčí, Česká republika (dále jen „KWS“, „my“ nebo „nás“) bereme ochranu osobních údajů a důvěrné zacházení s nimi velmi vážně.

Navštívíte-li náš firemní profil na Facebooku (https://www.facebook.com/KWS.Cesko/), vaše osobní údaje jsou zpracovány. Z toho důvodu vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů a právech, která vám příslušejí.

Tyto informace o ochraně údajů se týkají zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s vaší návštěvou našeho firemního profilu na Facebooku v námi prováděném rozsahu.

Vaše osobní údaje jsou navíc částečně zpracovávány společností Facebook Ireland Ltd. (dále jen „Facebook“) jako společným správcem. Zde vám Facebook poskytuje podrobné informace o společné správě a zpracování: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

V souvislosti s vaší návštěvou našeho firemního profilu na Facebooku může Facebook rovněž zpracovávat osobní údaje ve větším rozsahu. V takovém případě bude zpracování probíhat na výhradní odpovědnost Facebooku a bez našeho vědomí. Další informace od Facebooku naleznete na: https://www.facebook.com/about/privacy/.

1. Správce

Správcem pro zpracování údajů je:

KWS Osiva s.r.o.
Pod Hradbami 2004/5
594 01 Velké Meziříčí, Česká republika
Telefon: +420 566 520 143
Fax: +420 566 520 754
E-mail: ochranadat.kwsosiva@kws.com

Společným správcem zpracování ve smyslu článku 26 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů je, jak je uvedeno níže:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Dublin 2, Irsko

2. Za jakým účelem a na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci našeho firemního profilu na Facebooku pro následující účely:

a) Kontakt a interakce prostřednictvím Facebooku

Vaše osobní údaje zpracováváme, když nás kontaktujete prostřednictvím našeho firemního profilu pomocí funkcí Facebooku k tomu poskytnutých (např. novinky, funkce komentářů, příspěvky nebo tlačítko „like“) nebo námi poskytovaného obsahu (např. videa).

Pokud nás takto zkontaktujete, zpracováváme vaše osobní údaje, které lze v tomto kontextu přímo prohlížet (obvykle: uživatelské jméno, profilový obrázek, obsah zprávy včetně fotografií, datum a čas interakce), abychom odpověděli na vaše zkontaktování. Osobní údaje od vás rovněž zpracováváme pro účely vnímání naší společnosti ze strany veřejnosti a pro informace o našich produktech, službách a projektech a jejich optimalizaci.

Právním základem pro zpracování je článek 6 (1) písmeno f) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Náš oprávněný zájem spočívá v kontaktování (potenciálních) zákazníků a zainteresovaných stran, vnímání naší společnosti ze strany veřejnosti a v informování o našich produktech, službách a projektech.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je článek 6 (1) písmeno b) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů za předpokladu, že váš kontakt s námi prostřednictvím Facebooku je pro účely uzavření nebo plnění smlouvy.

b) Analýzy pro statistické účely pomocí nástroje Insights (Přehledy pro okruhy uživatelů) na Facebooku

Nástroj Facebooku Insights používáme pro účely cíleného navrhování a neustálé optimalizace našich nabídek na našem firemním profilu na Facebooku. Při každé návštěvě nebo interakci s naším firemním profilem získáváme anonymní informace o našich návštěvnících z Facebooku a jejich interakci s naším firemním profilem ve formě statistik (nástroj Insights).

Zpracování údajů v tomto ohledu probíhá ve společné správě s Facebookem podle článku 26 GDPR. Zde vám Facebook poskytuje základní ustanovení dohody pro společné správce zpracování údajů: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Údaje zpracováváme pomocí nástroje Insights za účelem optimalizace našich nabídek a zajištění efektivnější komunikace s (potenciálními) zákazníky a zainteresovanými stranami.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je článek 6 (1) písmeno f) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšení našich nabídek na Facebooku.

c) Provádění loterií

Pokud se účastníte některé z našich loterií, zpracováváme vaše údaje za účelem provedení příslušné loterie. Účelem zpracování osobních údajů je určit a vyhlásit vítěze a rozdělit ceny. Za tímto účelem jsou jména účastníků loterie na Facebooku ukládána a jsou z nich vybíráni vítězové. Poté společnost KWS vyhlásí výherce a kontaktuje je za účelem získání jejich poštovní adresy a zaslání cen.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je článek 6 (1) písmeno f) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Oprávněný zájem společnosti KWS spočívá v možnosti určit a vyhlásit vítěze loterie a rozdělit ceny.

3. Poskytuje společnost KWS vaše údaje třetím stranám? Kdo jsou příjemci vašich údajů a sídlí ve třetích zemích?

Příjemcem osobních údajů je Facebook, který jako provozovatel platformy zpracovává údaje, jak je to popsáno v jeho informacích o ochraně osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Společnost KWS spolupracuje s interními a externími poskytovateli služeb (takzvanými zpracovateli), jako jsou např. poskytovatelé IT údržby. Tito poskytovatelé služeb musejí jednat pouze v souladu s pokyny společnosti KWS a jsou smluvně vázáni dodržovat příslušné požadavky na ochranu osobních údajů.

Společnost KWS může sdělit osobní údaje soudům, úřadům nebo advokátním kancelářím do té míry, nakolik je to zákonem povolené a nezbytné pro dodržení příslušných právních předpisů nebo k prosazení, uplatnění či ochraně právních nároků.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropský hospodářský prostor („třetí země“).

Facebook však přenáší osobní údaje do zemí mimo EU. Informace najdete v jeho informacích o ochraně osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy/).

4. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Pro účely provádění našich loterií jsou jména účastníků na Facebooku ukládána, dokud nejsou určeni vítězové; poté jsou vymazána. Jména a údaje o adrese výherců jsou ukládány do doby, než je předána výhra, poté jsou tyto údaje vymazány.

V opačném případě údaje vymažeme, pokud již nebudou vyžadovány pro účely, které sledujeme, a pokud nejsou dány žádné další právní základy, zejména zákonné nebo smluvní doby uchovávání.

5. Jaká práva máte?

V souvislosti s příslušnými právními ustanoveními máte určitá práva související s vašimi osobními údaji. Upozorňujeme, že při uplatňování těchto práv existují určité výjimky, a proto je nemůžete uplatňovat ve všech případech.

  • Informace: Máte právo získat informace o všech osobních údajích uchovávaných o vás společností KWS.
  • Oprava: Můžete požadovat, abychom změnili nesprávné osobní údaje.
  • Výmaz: Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání osobních údajů a my podnikneme příslušné kroky, abychom informovali ostatní správce, kteří zpracovávají údaje, o tom, že jste požádali o vymazání odkazů na vaše údaje, jejich kopií a duplikáty vašich údajů.
  • Zrušení souhlasu: Svůj souhlas se zpracováním údajů, který jste nám poskytli, můžete odvolat a zabránit dalšímu zpracování, pokud neexistují jiné důvody, proč společnost KWS může nebo musí vaše osobní údaje zpracovávat.
  • Omezení: V určitých případech můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich údajů.
  • Přenositelnost: Pokud jste nám poskytli údaje na základě smlouvy nebo souhlasu, můžete požádat o zaslání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo abychom je zaslali jinému správci.

Právo vznést námitku

Právo na vznesení námitky podle konkrétního případu

Z důvodů vyplývajících z vaší jedinečné situace máte právo kdykoli protestovat proti zpracování svých osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech. Tyto osobní údaje již nebudou dále zpracovávány pro tyto účely, nebudou-li zjištěny povinné chráněné důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímé reklamy

V jednotlivých případech jsou vaše údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy. Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů pro účely takové reklamy. Vznesete-li námitku proti zpracování pro účely přímé reklamy, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Přejete-li si uplatnit výše uvedená práva, můžete kontaktovat nás nebo – má-li zpracování společné správce – Facebook pomocí kontaktních údajů uvedených v bodě 1 Prohlášení o ochraně osobních údajů.

  • Odeslat stížnost: Ohledně našeho zpracování můžete podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů.

Velké Meziříčí, Únor 2021