Podmínky využívání služby Rape Seed Service společnosti KWS OSIVA s.r.o.

§ 1 Předmět služby Rape Seed Service

(1) KWS OSIVA s.r.o. nabízí bonusovou službu pro pěstován řepky, tzv. Rape Seed Service, za podmínek stanovených v těchto VOP.

(2) Předmětem služby Rape Seed Service je poskytnutí částečné refundace nákladů na osivo pro druhý výsev v následném pěstitelském roce.

(3) KWS poskytuje službu Rape Seed Service výhradně prostřednictvím online platformy myKWS (dříve KWS CULTIVENT).

(4) Používání služby Rape Seed Service je pro uživatele bezplatné. Před přijetím žádosti uživatele o refundaci ze strany KWS podle § 8 těchto podmínek užívání neexistuje žádný právní nárok uživatele na refundaci.

§ 2 Oprávnění k účasti; oblast plnění

(1) Nabídka je určena výhradně podnikatelům, kteří v okamžiku prvního a druhého výsevu působí jako zemědělci (pěstitelé). Uživatel musí být k datu refundace přihlášen v systému myKWS (aktivní účet) a relevantní hony musí být finálně registrovány v systému myKWS. Pro smazané účty nemůže být z technických důvodů provedena žádná refundace.

(2) Nabídka se vztahuje na hony na území České republiky a platí pro všechny odrůdy řepky KWS z aktuálního prodejního sortimentu KWS v České republice pro příslušnou prodejní sezónu. Seznam odrůd opravňujících k účasti může KWS pro budoucí prodejní sezóny upravit. Kromě toho si KWS v budoucnu vyhrazuje právo zavést omezené seznamy odrůd opravňujících k účasti.

§ 3 Věcné podmínky

(1) Nabídka platí pro nákup osiva KWS pro výsev v následujícím pěstitelském roce v důsledku nečekaného poškození porostu vedoucímu k likvidaci porostu (zaorání, následné přesetí).

(2) Možné příčiny nečekaného poškození porostu: Zaplavení bahnem, vytvoření krusty, chyby při aplikaci prostředků na ochranu rostlin, mráz, krupobití, poškození ptactvem, poškození okusem divoké zvěře, poškození hmyzem, jakož i v konkrétních případech další zde neuvedené škody.

§ 4 Požadavky na osivo

(1) Jako osivo pro následný výsev musí být použity odrůdy KWS od autorizovaných distributorů KWS OSIVA s.r.o., které opravňují k účasti na službě Rape Seed Service a které musí být určeny pro příslušný následující rok výsevu a pro prodej v České republice.

(2) Příslušné výsevní plochy musí být registrovány v systému myKWS.

(3) O splnění předpokladů k účasti podle těchto podmínek rozhoduje na základě uvážení KWS obchodní zástupce společnosti KWS OSIVA s.r.o..

§ 5 Žádný prodej; žádný pořizovací nárok

(1) KWS nepůsobí v rámci služby Rape Seed Service jako prodejce osiva. Prodejci jsou autorizovaní distributoři společnosti KWS OSIVA s.r.o., jejichž prostřednictvím uživatel odebírá osivo i nezávisle na službě Rape Seed Service.

(2) KWS proto nemůže zaručit, že distributor/prodejce osiva v době nákupu osiva pro následný výsev disponuje osivem, které odpovídá požadavkům podle § 4. Účast na službě Rape Seed Service nezakládá žádný nárok uživatele vůči KWS na pořízení určitého osiva.

§ 6 Časové podmínky pro účast a registraci honů

(1) Služba Rape Seed Service se může vztahovat pouze na takové hony, které uživatel zaregistruje v systému myKWS pro službu Rape Seed Service do konce června běžného roku, v němž je bonusové osivo nárokováno.

(2) Uživatelé budou moci v budoucnu v systému myKWS předem evidovat hony, na kterých má být pěstování prováděno. U předem evidovaných honů může být služba Rape Seed Service využita pouze tehdy, pokud uživatel doplní v systému myKWS předem vyplněná data před uplynutím desátého dne po výsevu.

(3) Událost, z níž nečekané poškození vychází, musí být evidována v systému myKWS před uplynutím pátého dne po jejím zjištění. Pokud návštěva obchodního zástupce společnosti KWS předchází vyplnění události v myKWS pěstitelem, musí být událost evidována před uplynutím pátého dne po návštěvě potvrzující likvidaci porostu.

(4) Hony a události, které nebudou evidovány v systému myKWS ve lhůtách uvedených v tomto § 6, nejsou do služby Rape Seed Service zahrnuty.

(5) Refundace je rozhodně vyloučena, pokud je žádost o refundaci podle § 8 podána po 30. 6. aktuálního roku výsevu.

§ 7 Požadované údaje

(1) Pro účast na službě Rape Seed Service musí uživatel v systému myKWS zaevidovat následující údaje:

a) údaje o honech (poloha, velikost) podle technických zadání v systému myKWS;

b) datum prvního výsevu

c) specifikace zaorané plochy porostu a příčinu poškození

(2) Uživatel má povinnost uvést pravdivé údaje. V případě uvedení nesprávných nebo neúplných údajů v rámci služby Rape Seed Service za účelem refundace nákladů jsou KWS nebo příslušní obchodníci oprávněni požadovat vrácení slevy. KWS může uživateli umožnit poskytnout jednotlivé údaje a/nebo doklady dodatečně.

§ 8 Smlouva o refundaci v rámci služby Rape Seed Service

(1) Vyplněním a odesláním požadovaných údajů v systému myKWS a odesláním hlášení o škodě podává uživatel žádost o refundaci.

(2) Účinnost žádosti podle odst. (1) je podmíněna ujištěním uživatele, že hospodaří jako podnikatel v zemědělství a je kupujícím osiva pro následný výsev. Zastupování je přípustné při splnění zákonných podmínek.

(3) Smlouva mezi uživatelem a KWS o refundaci prostřednictvím slevy vzniká teprve a pouze tehdy, když KWS žádost přijme. Poskytování služby Rape Seed Service v systému myKWS nezakládá žádný nárok uživatele na refundaci.

§ 9 Refundace poskytnutím slevy

(1) Refundace se provádí formou slevy ve výši 1 000 Kč/balení na množství osiva potřebného pro následný výsev plochy, která odpovídá zaorané ploše poškozeného porostu evidované v myKWS. 1 balení = 3 VJ, tj. 1 500 000 semen v balení. Pro účely služby Rape Seed Service je kalkulováno přiměřené množství osiva na 1 ha 1 VJ.

(2) Ze slevy jsou vyloučena množství osiva zakoupeného pro druhý výsev, která přesahují přiměřené množství osiva. Rovněž je vyloučena likvidace škody pro smazané uživatelské účty systému myKWS.

(3) Pro každý hon a druh kultury je možno využít službu Rape Seed Service nebo jinou nabídku bonusových služeb KWS pouze jednou. Opakované uplatnění není možné.

§ 10 Mapový materiál a satelitní snímky

(1) KWS poskytuje prostřednictvím externího partnera v systému myKWS mapový materiál a satelitní snímky v aktuálním roce výsevu a pro dané hony. KWS nepřebírá žádnou záruku za úplnost a přesnost těchto materiálů.

(2) KWS je oprávněna při refundaci poměrně zohlednit prokázané odchylky ploch.

§ 11 Odpovědnost

(1) KWS neodpovídá za prostou nedbalost, s výjimkou případů újmy na těle, životě nebo zdraví nebo porušení takových povinností, které jsou pro uskutečnění účelu smlouvy zásadní („kardinální povinnosti“). Omezením kromě toho není dotčena odpovědnost KWS na základě předpisů zákona o odpovědnosti za výrobek a v případě absence garantovaných vlastností.

(2) Pokud společnost KWS v zásadě odpovídá za náhradu škody, je toto ručení omezeno na škody, které společnost KWS předvídala při uzavření smlouvy jako možný důsledek porušení smlouvy nebo které by musela předvídat při aplikování obvyklé řádné péče obchodníka. Nepřímé a následné škody, které vycházejí z případných vad systému myKWS, jsou hrazeny pouze tehdy, pokud lze takové škody typickým způsobem očekávat při řádném použití služby.

(3) Výše uvedená ustanovení platí odpovídajícím způsobem pro odpovědnost KWS za chování osob zapojených na plnění. Poruší-li osoba zapojená do plnění, která není vedoucím zaměstnancem, kardinální povinnost, odpovídá však KWS pouze za úmysl a hrubou nedbalost.

§ 12 Povinnost uživatele minimalizovat škodu

Refundace ze strany KWS v žádném případě nezbavuje uživatele povinnosti odvrátit škodní události a minimalizovat škodu. Pokud se KWS po přijetí žádosti o refundaci dozví o okolnostech, že uživatel nesplnil svou povinnost minimalizovat škodu, je KWS oprávněna požadovat vrácení poskytnuté refundace.

§ 13 Dostupnost služby Rape Seed Service; doba platnosti

(1) Nárok na využití služby Rape Seed Service na myKWS existuje pouze v rámci technických a provozních možností u KWS. KWS se snaží o pokud možno nepřerušovanou možnost využívání svých služeb. V důsledku technických poruch (např. přerušení dodávky proudu, chyb hardwaru a softwaru, technických problémů v datových spojeních) se však mohou objevit dočasná omezení nebo přerušení. Pokud by služba Rape Seed Service nebyla v systému myKWS k dispozici, prodlužují se lhůty uvedené v § 6 vždy o období, ve kterém nebyla služba Rape Seed Service servis k dispozici.

(2) KWS je oprávněna kdykoliv bez předchozího oznámení a bez udání důvodů službu Rape Seed Service zastavit. Účinné smlouvy o refundaci (§ 8) nejsou zastavením služby Rape Seed Service dotčeny.

§ 14 Doplňující ustanovení

Pokud je uživatel jiným způsobem ve smluvním vztahu s KWS, zůstávají podmínky platné pro takovéto smluvní vztahy nedotčeny.

§ 15 Závěrečná ustanovení

(1) Právní vztahy mezi KWS a uživatelem v souvislosti s používáním služby Rape Seed Service a systému myKWS podléhají právu České republiky.

Platné k 19. 5. 2021