Ochrana vašich údajů během registrace v našem pracovním portálu a jeho používání

Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů vás my, společnost KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Německo, (dále jen „KWS“, „my“ nebo „nás“) informujeme o tom, jaké údaje budou zpracovávány při registraci na našem pracovním portálu, při jeho používání a o vašich právech v této souvislosti.

Informace o zpracovávání údajů v průběhu vyřizování vaší žádosti naleznete na adrese: www.kws.com/dataprotection.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme, když se registrujete na našem pracovním portálu a používáte jej?

V daném případě můžeme zpracovávat kterékoliv z následujících osobních údajů. Ne všechny následující údaje od všech potenciálních uchazečů budou zpracovávány.

 • Kontaktní informace, včetně jména, osobní poštovní adresy, telefonního čísla (telefonních čísel) a osobní e-mailové adresy.
 • Národnost, místo a datum narození.
 • Údaje o vašem školení, kvalifikaci a profesním rozvoji.
 • Údaje týkající se veškerého probíhajícího vzdělávání a zvyšování kvalifikace.
 • Očekávání ohledně výše mzdy, výpovědní lhůty, certifikáty, reference, doporučení, pracovní povolení, postižení, jazykové dovednosti.

2. Za jakým účelem zpracováváme vaše údaje?

(a) Zpracováváme vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, když se registrujete na našem pracovním portálu a používáte jej, abychom umožnili uložení vašeho profilu na vašem uživatelském účtu, aby byl váš profil viditelný pro naše náborové pracovníky pro budoucí zveřejnění pracovních pozic v naší společnosti nebo jiné společnosti KWS a abychom vás mohli kontaktovat.

(b) Za určitých okolností můžeme rovněž zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili zákonné povinnosti podle obchodních, daňových, finančních nebo trestněprávních předpisů. Účely zpracování jsou založeny na příslušné zákonné povinnosti. Zpracování je obecně prováděno za účelem dodržení úředních náležitostí ohledně dozoru a sdělování informací.

(c) V případě potřeby můžeme vaše osobní údaje zpracovávat rovněž za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze tehdy, pokud po zvážení našich zájmů na zpracování oproti vašim zájmům a základním právům a svobodám, které s tím mohou být v rozporu, zjistíme, že naše zájmy převažují. Lze tak činit zejména za účelem ochrany před uplatňovanými právními nároky. Náš oprávněný zájem například spočívá v důkazním břemenu při řízení.

3. Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

(a) Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme při vaší registraci a používání našeho pracovního portálu, jsou údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Údaje o vás, které mohou představovat zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, zpracováváme pouze na základě toho, co je přípustné podle čl. 9 odst. 2 GDPR, tedy je-li zamýšlené zpracování odůvodněné ze zákona.

(b) Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, jsou v tomto ohledu zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Pokud zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů za účelem splnění zákonných povinností, činíme tak na základě toho, co je přípustné podle čl. 9 odst. 2 GDPR.

(c) Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, jsou v tomto ohledu zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V tomto případě náš oprávněný zájem spočívá v naplnění účelů uvedených v oddíle 2 (c).

4. Jsou vaše osobní údaje shromažďovány také třetími stranami?

Zpracováváme hlavně osobní údaje, které jsme od vás obdrželi přímo. Za určitých situací získáváme vaše osobní údaje rovněž od třetích stran. To nastává například v případech, kdy obdržíme vaše údaje o žadateli od jiných společností KWS.

V případě potřeby vás o tom budeme informovat podrobněji.

5. Sdílíme vaše údaje se třetími stranami? Kdo jsou příjemci a sídlí ve třetích zemích?

Pokud jste poskytli souhlas nebo pokud přichází v úvahu další právní základ, předáme vaše údaje o uchazeči dalším společnostem KWS.

Spolupracujeme s interními a externími poskytovateli služeb (takzvanými zpracovateli), jako jsou např. poskytovatelé služeb pro IT údržbu. Tito poskytovatelé služeb musejí jednat pouze v souladu s našimi pokyny a jsou smluvně vázáni dodržovat příslušné požadavky na ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje sdělíme soudům, úřadům nebo advokátním kancelářím, je-li to zákonem povolené a nezbytné pro dodržení příslušných právních předpisů nebo k prosazení, uplatnění či ochraně právních nároků.

Příjemci popsaní v tomto oddíle 5 mohou sídlit v zemích mimo Evropský hospodářský prostor („třetí země“), jejichž příslušné zákony neposkytují stejnou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje předáváme příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor, zajistíme odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, není-li v souladu se zákonnými požadavky. Přejete-li si získat kopii záruk, které používáme v souvislosti s předáním vašich osobních údajů do zahraničí, obraťte se prosím na správce osobních údajů prostřednictvím níže uvedených kontaktních informací.

6. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Společnost KWS uchovává vaše údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro naplnění daných účelů (viz oddíl 2). Údaje, které již nejsou zapotřebí nebo které společnost KWS již není oprávněna uchovávat, jsou nevratně anonymizovány nebo vymazány. V případě anonymizace údajů může společnost KWS údaje uložit na delší dobu, protože byly odstraněny všechny osobní reference.

Vaše údaje však vymažeme nejpozději dva roky po vašem posledním přihlášení na náš pracovní portál.

7. Jaká práva máte?

V souvislosti s příslušnými právními ustanoveními máte určitá práva související s vašimi osobními údaji. Upozorňujeme, že při uplatňování těchto práv existují určité výjimky, a proto je nemůžete uplatňovat ve všech případech.

 • Informace: Máte právo získat informace o všech osobních údajích uchovávaných o vás společností KWS.
 • Oprava: Můžete požadovat, abychom změnili nesprávné osobní údaje.
 • Výmaz: Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání osobních údajů a my podnikneme příslušné kroky, abychom informovali ostatní správce, kteří zpracovávají údaje, o tom, že jste požádali o vymazání odkazů na vaše údaje, jejich kopií a duplikáty vašich údajů.
 • Zrušení souhlasu: Svůj souhlas se zpracováním údajů, který jste nám poskytli, můžete odvolat a zabránit dalšímu zpracování, pokud neexistují jiné důvody, proč společnost KWS může nebo musí vaše osobní údaje zpracovávat.
 • Omezení: V určitých případech můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich údajů.
 • Přenositelnost: Pokud jste nám poskytli údaje na základě smlouvy nebo souhlasu, můžete požádat o zaslání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo abychom je zaslali jinému správci.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku v konkrétním případě

Z důvodů vyplývajících z vaší jedinečné situace máte právo kdykoli protestovat proti zpracování svých osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech. Tyto osobní údaje již nebudou dále zpracovávány pro tyto účely, nebudou-li zjištěny povinné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte nás prosím pomocí poskytnutých kontaktních údajů.

 • Odeslat stížnost: Ohledně našeho zpracování můžete podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů.

8. Kontaktní informace

Správcem pro zpracování údajů je:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Německo
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat následujícím způsobem:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Data protection officer
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Německo
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com

Šifrovaný kontaktní formulář:

https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Adresát: Boris Reibach