Ochrana vašich údajů jako uchazeče

Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů vás my, společnost KWS Osiva s.r.o., Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké Meziříčí (dále jen „KWS“, „my“ nebo „nás“) informujeme o tom, jaké údaje budou zpracovávány v souvislosti s procesem týkajícím se vaší žádosti a o vašich právech v této souvislosti.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme v souvislosti s vaší žádostí?

V daném případě můžeme zpracovávat kterékoliv z následujících osobních údajů. Ne všechny následující údaje od všech uchazečů budou zpracovány.

 • Kontaktní informace, včetně jména, osobní poštovní adresy, telefonního čísla (telefonních čísel) a osobní e-mailové adresy
 • Národnost, místo a datum narození
 • Údaje o vašem školení, kvalifikaci a profesním rozvoji
 • Údaje týkající se veškerého probíhajícího vzdělávání a zvyšování kvalifikace
 • Očekávání ohledně výše mzdy, výpovědní lhůty, certifikáty, reference, doporučení, pracovní povolení, postižení, jazykové dovednosti

2. Za jakým účelem zpracováváme vaše údaje?

(a) Osobní údaje od vás obdržené zpracováváme proto, abychom mohli vyřídit vaši žádost o konkrétní pracovní místo, nebo s ní nakládat jako s nevyžádanou žádostí, abychom dodrželi proces týkající se žádostí a rozhodli o navázání pracovněprávního vztahu.

(b) Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje také zpracovávat na základě vašeho prohlášení o udělení souhlasu. Účely zpracování jsou založeny na obsahu příslušného prohlášení o souhlasu. Může tomu tak být například v následujících případech:

 • Vaše žádost nevedla k uzavření zaměstnaneckého poměru s naší společností. Váš profil však může být zajímavý pro budoucí volné srovnatelné pracovní pozice v naší společnosti nebo jiné společnosti KWS a my jsme vás zařadili do širší skupiny uchazečů o práci.

(c) Za určitých okolností můžeme rovněž zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili zákonné povinnosti podle obchodních, daňových, finančních nebo trestněprávních předpisů. Účely zpracování jsou založeny na příslušné zákonné povinnosti. Zpracování je obecně prováděno za účelem dodržení úředních požadavků ohledně dozoru a sdělování informací.

(d) V případě potřeby můžeme vaše osobní údaje zpracovávat rovněž za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze tehdy, pokud po zvážení našich zájmů na zpracování oproti vašim zájmům a základním právům a svobodám, které s tím mohou být v rozporu, zjistíme, že naše zájmy převažují. Může tomu tak být v následujících případech:

 • Obrana proti právním nárokům uplatněným v důsledku procesu zpracování žádosti. Náš oprávněný zájem například spočívá v důkazním břemenu při řízení v souladu se Všeobecným zákonem o rovném zacházení (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

3. Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

(a) Vaše osobní údaje, které zpracováváme za účelem vyřízení žádosti a rozhodnutí o navázání pracovněprávního vztahu, jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Údaje o vás, které mohou představovat zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, zpracováváme pouze na základě čl. 9 odst. 2 GDPR, tedy je-li zamýšlené zpracování odůvodněné ze zákona.

(b) V případech, kdy vaše žádost nevedla ke vzniku zaměstnaneckého poměru v naší společnosti, ale kdy však váš profil může být zajímavý pro srovnatelnou pozici v naší společnosti nebo jiné společnosti KWS, a my jsme vás proto zařadili do širší skupiny uchazečů o práci, zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho prohlášení o udělení souhlasu. V tomto ohledu jsou údaje zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů na základě vašeho souhlasu, činíme tak na základě čl. 9 odst. 2 GDPR.

Souhlas můžete kdykoli odvolat. Vezměte však na vědomí, že toto odvolání je účinné pouze do budoucna, což znamená, že zákonnost zpracování údajů uskutečněného na základě vašeho souhlasu až do okamžiku odvolání není tímto odvoláním ovlivněna.

(c) Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, jsou v tomto ohledu zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Pokud zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů za účelem splnění zákonných povinností, činíme tak na základě čl. 9 odst. 2 GDPR.

(d) Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, jsou v tomto ohledu zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V tomto případě náš oprávněný zájem spočívá v naplnění účelů uvedených v oddíle 2 (d).

4. Jsou vaše osobní údaje shromažďovány také třetími stranami?

Zpracováváme hlavně osobní údaje, které jsme od vás obdrželi přímo. Za určitých situací získáváme vaše osobní údaje rovněž od třetích stran. Je tomu tak například v následujících případech:

 • Vaše údaje o uchazeči dostáváme od ostatních společností KWS, pokud byly vaše dokumenty související se žádostí zařazeny do skupiny uchazečů.
 • Vaše údaje o uchazeči získáváme od personální agentury.
 • Vaše údaje o uchazeči dostáváme od zaměstnanců společnosti KWS v rámci doporučení.
 • Vaše údaje o uchazeči získáváme ze sociálních sítí nebo pracovních portálů, kde jste registrováni mezi uchazeči o práci.

V případě potřeby vás o tomto budeme informovat podrobněji.

5. Poskytujeme vaše údaje třetím stranám? Kdo jsou příjemci a sídlí ve třetích zemích?

Pokud jste poskytli souhlas nebo pokud přichází v úvahu další právní základ, předáme vaše údaje o uchazeči dalším společnostem KWS.

Spolupracujeme s interními a externími poskytovateli služeb (takzvanými zpracovateli), jako jsou např. poskytovatelé služeb pro IT údržbu. Tito poskytovatelé služeb musejí jednat pouze v souladu s našimi pokyny a jsou smluvně vázáni dodržovat příslušné požadavky na ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje sdělíme soudům, úřadům nebo advokátním kancelářím, je-li to zákonem povolené a nezbytné pro dodržení příslušných právních předpisů nebo k prosazení, uplatnění či ochraně právních nároků.

Příjemci popsaní v tomto oddíle 5 mohou sídlit v zemích mimo Evropský hospodářský prostor („třetí země“), jejichž příslušné zákony neposkytují stejnou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje předáváme příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor, zajistíme odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, není-li v souladu se zákonnými požadavky. Přejete-li si získat kopii záruk, které používáme v souvislosti s předáním vašich osobních údajů do zahraničí, obraťte se prosím na správce osobních údajů prostřednictvím níže uvedených kontaktních informací.

6. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Společnost KWS uchovává údaje uchazečů pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro naplnění daných účelů (viz oddíl 2). Údaje, které již nejsou zapotřebí nebo které společnost KWS již není oprávněna uchovávat, jsou nevratně anonymizovány nebo vymazány. V případě anonymizace údajů může společnost KWS údaje uložit na delší dobu, protože byly odstraněny všechny osobní reference.

Nebude-li vaše žádost úspěšná, vymažeme vaše dokumenty související se žádostí nejpozději do šesti měsíců od dokončení procesu zpracování žádosti, pokud nám neposkytnete souhlas se zařazením vašich údajů do naší skupiny uchazečů o práci. V tomto případě vaše údaje vymažeme nejpozději do dvou let.

Bude-li mezi vámi a námi uzavřen pracovněprávní vztah, údaje týkající se procesu zpracování vaší žádosti nevymažeme, ale zařadíme je do vašeho osobního spisu, bude-li to nezbytné. Tyto údaje poté zpracováváme za účelem plnění pracovněprávního vztahu.

7. Jaká práva máte?

V souvislosti s příslušnými právními ustanoveními máte určitá práva související s vašimi osobními údaji. Upozorňujeme, že při uplatňování těchto práv existují určité výjimky, a proto je nemůžete uplatňovat ve všech případech.

 • Informace: Máte právo získat informace o všech osobních údajích uchovávaných o vás společností KWS.
 • Oprava: Můžete požadovat, abychom změnili nesprávné osobní údaje.
 • Výmaz: Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání osobních údajů a my podnikneme příslušné kroky, abychom informovali ostatní správce, kteří zpracovávají údaje, o tom, že jste požádali o vymazání odkazů na vaše údaje, jejich kopií a duplikáty vašich údajů.
 • Zrušení souhlasu: Svůj souhlas se zpracováním údajů, který jste nám poskytli, můžete odvolat a zabránit dalšímu zpracování, pokud neexistují jiné důvody, proč společnost KWS může nebo musí vaše osobní údaje zpracovávat.
 • Omezení: V určitých případech můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich údajů.
 • Přenositelnost: Pokud jste nám poskytli údaje na základě smlouvy nebo souhlasu, můžete požádat o zaslání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo abychom je zaslali jinému správci.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku v konkrétním případě

Z důvodů vyplývajících z vaší jedinečné situace máte právo kdykoli protestovat proti zpracování svých osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech. Tyto osobní údaje již nebudou dále zpracovávány pro tyto účely, nebudou-li zjištěny povinné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte nás prosím pomocí poskytnutých kontaktních údajů.

 • Odeslat stížnost: Ohledně našeho zpracování můžete podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů.

8. Kontaktní informace

Správcem pro zpracování údajů je:

KWS Osiva s.r.o.
Pod Hradbami 2004/5
594 01 Velké Meziříčí
Telefon: +420 566 520 143
Fax: +420 566 520 754
E-mail: ochranadat.kwsosiva@kws.com

Velké Meziříčí, Říjen 2020