Oznámení pro zákazníky a obchodní partnery o ochraně osobních údajů

My, společnost KWS Osiva s.r.o., Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké Meziříčí, Česká republika (dále jen „KWS“, „my“ nebo „nás“), bereme ochranu osobních údajů velmi vážně. KWS obecně svoje produkty nerozesílá přímo zemědělcům (naši „zákazníci“), ale firmám, jako jsou velkoobchody, distributoři, obchodní zástupci, dodavatelé a další partneři (souhrnně „obchodní partneři“). KWS proto o zákaznících shromažďuje a zpracovává pouze omezené množství osobních údajů. Údaje týkající se obchodních partnerů nejsou obecně považovány za osobní údaje. KWS ovšem zpracovává profesní údaje a kontaktní údaje zaměstnanců a dalších kontaktních osob zákazníků a obchodních partnerů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů upřesňuje, jak a za jakým účelem KWS zpracovává osobní údaje zákazníků a také obchodních partnerů a jejich kontaktních osob.

KWS chrání osobní údaje a zpracovává je pouze v souladu s platnými právními předpisy o ochraně a zabezpečení osobních údajů.

1. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Zajišťujeme, že osobní údaje jsou zpracovávány výhradně vhodným způsobem. Zpracování osobních údajů musí být v souladu s právními předpisy EU o ochraně osobních údajů oprávněno alespoň jedním z několika právních důvodů. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů uvádíme důvody ke kterémukoli zpracování.

Níže naleznete právní důvody, které opravňují zpracování vašich údajů:

 • Souhlas, když jste souhlasil(a), abychom zpracovali vaše údaje (obdržel(a) jste formulář souhlasu s takovým zpracováním). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností.
 • Plnění smlouvy, když jsou vaše údaje vyžadovány k uzavření nebo plnění naší smlouvy s vámi.
 • Zákonná povinnost, když vaše údaje zpracováváme, abychom splnili své zákonné povinnosti.
 • Oprávněný zájem, když máme oprávněný zájem na zpracování vašich údajů a náš oprávněný zájem na zpracování převažuje nad jakýmkoli možným poškozením vašich práv na ochranu osobních údajů.

2. Proč a za jakým účelem zpracováváme vaše údaje?

2.1. Údaje zákazníků a jejich kontaktních osob

V rámci spolupráce se svými zákazníky zpracovává KWS osobní údaje pro tyto účely:

 • Komunikace se zákazníky o produktech, službách a projektech, např. vyřizování zákaznických poptávek.
  Právní základ: plnění smlouvy, zákonná povinnost, oprávněné zájmy (pro marketing našich produktů a služeb), souhlas.
 • Plánování, vedení a řízení (smluvních) obchodních vztahů mezi KWS a zákazníkem, např. zpracování objednávek produktů a služeb, inkasování plateb do účetnictví, fakturace, vymáhání pohledávek a provádění dodávek.
  Právní základ: plnění smlouvy, zákonná povinnost, oprávněné zájmy (řízení obchodních vztahů).
 • Provádění zákaznických průzkumů, marketingových kampaní, analýz trhu, soutěží nebo podobných činností a akcí.
  Právní základ: oprávněné zájmy (marketing našich produktů a služeb), souhlas.
 • Dodržování zákonných povinností (např. daňových a obchodních předpisů) a také směrnic KWS a oborových norem.
  Právní základ: plnění smlouvy, zákonná povinnost, oprávněné zájmy (dodržování právních předpisů a vyhýbání se jejich porušení).
 • Urovnávání právních sporů, vymáhání stávajících smluv a domáhání se nároků, uplatňování a ochrana právních nároků.
  Právní základ: plnění smlouvy, zákonná povinnost, oprávněné zájmy (ochrana našich právních zájmů).

2.2. Údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob

V rámci spolupráce se svými obchodními partnery zpracovává KWS osobní údaje pro tyto účely:

 • Komunikace s obchodními partnery o produktech, službách a projektech, např. vyřizování poptávek od našich obchodních partnerů.
  Právní základ: plnění smlouvy, zákonná povinnost, oprávněné zájmy (pro marketing našich produktů a služeb), souhlas (pro jakýkoli elektronický marketing prostřednictvím e-mailu nebo telefonu).
 • Plánování, vedení a řízení (smluvních) obchodních vztahů mezi KWS a našimi obchodními partnery, např. zpracování objednávek produktů a služeb, inkasování plateb do účetnictví, fakturace, vymáhání pohledávek a provádění dodávek.
  Právní základ: plnění smlouvy, zákonná povinnost, oprávněné zájmy (řízení obchodních vztahů).
 • Provádění průzkumů našich obchodních partnerů, marketingových kampaní, analýz trhu, slosování nebo podobných činností a akcí.
  Právní základ: oprávněné zájmy (marketing našich produktů a služeb), souhlas.
 • Dodržování zákonných povinností (např. daňových a obchodních předpisů) a také směrnic KWS a oborových norem.
  Právní základ: plnění smlouvy, zákonná povinnost, oprávněné zájmy (dodržování právních předpisů a vyhýbání se jejich porušení).
 • Urovnávání právních sporů, vymáhání stávajících smluv a domáhání se nároků, uplatňování a ochrana právních nároků.
  Právní základ: plnění smlouvy, zákonná povinnost, oprávněné zájmy (ochrana našich právních zájmů).
 • Řízení produkce osiva a šlechtění rostlin, které provádějí zemědělci a dodavatelé a které jsou objednány na základě smlouvy (např. pro umožnění vysoce účinných terénních pracovních postupů a pro podporu analýzy a integrace dat ze strany KWS).
  Právní základ: plnění smlouvy, oprávněný zájem (zajištění vysoké kvality osiva a optimalizace postupů při produkci osiva).

3. Jaké typy osobních údajů může KWS shromažďovat o zákaznících, obchodních partnerech a kontaktních osobách?

Pokud jsou splněna výše uvedená kritéria, KWS zpracovává tyto kategorie osobních údajů:

3.1. Údaje zákazníků a jejich kontaktních osob

 • Kontaktní informace, jako jsou křestní jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, datum narození (je-li dobrovolně sděleno), faxové číslo a e-mailová adresa.
 • Platební údaje, jako jsou informace o zpracování platebních transakcí.
 • Další informace, které je třeba zpracovat v rámci zákazníkova projektu či plnění smluvního ujednání s KWS nebo které naši zákazníci dobrovolně poskytnou, jako jsou zadané objednávky, poptávky nebo projektová data.
 • Obchodní informace, jako jsou plošné výměry, choroby a půdní podmínky, množství a druh produktů, které použili KWS a konkurenti, nebo stav bodového konta u věrnostních programů.
 • Přehled interakcí mezi zákazníkem a KWS, jako jsou účast na akcích KWS, mailing, interakce se zástupci KWS nebo samostatně výdělečně činnými subjekty.

3.2. Údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob

 • Kontaktní informace, jako jsou křestní jméno a příjmení, sídlo, firemní telefonní číslo, firemní mobilní telefonní číslo, firemní faxové číslo a firemní e-mailová adresa.
 • Platební údaje, jako jsou informace o zpracování platebních transakcí nebo boji proti podvodům, včetně informací o kreditních kartách a bezpečnostních kódech.
 • Další informace, které je třeba zpracovat v rámci projektu či plnění smluvního ujednání s KWS nebo které naše kontaktní osoby dobrovolně poskytnou, jako jsou zadané objednávky, poptávky nebo projektová data.
 • Informace pocházející z veřejně přístupných zdrojů, informačních databází nebo od subjektů zabývajících se úvěrovou věrohodností firem.
 • Dle potřeby v rozsahu kontrol dodržování předpisů: informace o příslušných právních sporech a dalších právních sporech s obchodními partnery.
 • Pro řízení produkce osiva a šlechtění rostlin, které provádějí zemědělci a dodavatelé a které jsou objednány na základě smlouvy, platí rovněž následující údaje: údaje o terénu, jako jsou snímky z dronů a satelitů, údaje o životním prostředí (např. údaje o počasí a půdě), množství osiva, údaje o strojích a také údaje z měření terénu, digitální mapy terénu, hranice a historie pole.

4. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

4.1. Údaje zákazníků a jejich kontaktních osob

Vaše osobní údaje získáváme zpravidla od vás. Údaje můžeme ale obdržet také od svých obchodních partnerů, dodavatelů, samostatně výdělečně činných subjektů nebo zprostředkovatelů údajů.

4.2. Údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob

Vaše osobní údaje můžeme obdržet od vás nebo od třetích stran, například od našich obchodních partnerů, subjektů zabývajících se úvěrovou věrohodností firem, úřadů pro boj proti podvodům, ze sankčních seznamů, seznamů politicky exponovaných osob a z veřejných rejstříků.

5. Kdo jsou příjemci a sídlí ve třetích zemích?

KWS předává osobní údaje dceřiným společnostem KWS nebo jiným soukromým subjektům, ale pouze pokud je to nezbytné ke splnění jednoho nebo více výše uvedených účelů.

KWS předává osobní údaje soudům, úřadům nebo advokátním kancelářím v míře povolené právními předpisy a nezbytné k dodržení platných právních předpisů nebo k prosazení, uplatnění či ochraně právních nároků.

KWS spolupracuje s interními a externími poskytovateli služeb (zpracovateli), například s poskytovateli IT údržby. Tito poskytovatelé služeb musejí jednat pouze v souladu s pokyny KWS a jsou smluvně povinni dodržovat platné požadavky na ochranu osobních údajů.

Příjemci popsaní v tomto oddíle 5 mohou sídlit v zemích mimo Evropský hospodářský prostor („třetí země“), jejichž platné právní předpisy neposkytují stejnou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje předáme příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor, zajistíme odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, pokud tak nečiníme v souladu se zákonným oprávněním. Přejete-li si získat kopii záruk, které používáme v souvislosti s předáním vašich osobních údajů do zahraničí, obraťte se prosím na správce osobních údajů prostřednictvím níže uvedených kontaktních informací.

6. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Pokud KWS při shromažďování údajů neupřesnila lhůtu pro uchování (např. v prohlášení o souhlasu), budou vaše osobní údaje smazány, jestliže jejich uchovávání již nebude nutné pro plnění účelu uchovávání, pokud však zákonné povinnosti uchovávání (např. na základě obchodních či daňových předpisů) nevyžadují delší uložení.

7. Jaká práva máte?

V souvislosti s příslušnými právními ustanoveními máte určitá práva související s vašimi osobními údaji. Upozorňujeme, že při uplatňování těchto práv existují určité výjimky, a proto je nemůžete uplatňovat ve všech případech.

 • Informace: Máte právo získat informace o všech osobních údajích, které o vás KWS uchovává.
 • Oprava: Můžete požadovat, abychom změnili nesprávné osobní údaje.
 • Výmaz: Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání osobních údajů a my podnikneme příslušné kroky, abychom informovali ostatní správce, kteří zpracovávají údaje, o tom, že jste požádali o vymazání odkazů na vaše údaje, jejich kopií a duplikátů vašich údajů.
 • Odvolání souhlasu: Svůj souhlas se zpracováním údajů, který jste nám poskytli, můžete odvolat a zabránit dalšímu zpracování, pokud neexistují jiné důvody, proč KWS může nebo musí vaše osobní údaje zpracovávat.
 • Omezení: V určitých případech můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich údajů.
 • Přenositelnost: Pokud jste nám poskytli údaje na základě smlouvy nebo souhlasu, můžete požádat o zaslání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo abychom je zaslali jinému správci.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku v konkrétním případě

Z důvodů vyplývajících z vaší jedinečné situace máte právo kdykoli protestovat proti zpracování svých osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech. Toto platí rovněž pro profilování založené na těchto ustanoveních. Tyto osobní údaje již nebudou dále zpracovávány pro tyto účely, pokud nebudou zjištěny přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k prosazení, uplatnění či obhajobě právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímé reklamy

V jednotlivých případech jsou vaše údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy. Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů pro účely takové reklamy. Toto platí rovněž pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Vznesete-li námitku proti zpracování pro účely přímé reklamy, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte nás prosím pomocí poskytnutých kontaktních údajů.

 • Podat stížnost: Na naše zpracování můžete podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Kontaktní informace

Správcem pro zpracování údajů je:

KWS Osiva s.r.o.
Pod Hradbami 2004/5
594 01 Velké Meziříčí
Česká republika
Telefon: +420 566 520 143
Telefax: +420 566 520 754
E-mail: ochranadat.kwsosiva@kws.com

Velké Meziříčí, Leden 2021