Dataskyddsinformation för KWS Scandinavia A/S företagsprofil på Facebook

Vi, KWS Scandinavia A/S, Lysholt Allé 10, 7100 Vejle, Danmark (nedan kallat ”KWS”, ”vi” eller ”oss”) tar skydd och konfidentiell hantering av personuppgifter på största allvar.

När du besöker vår företagsprofil på Facebook (https://www.facebook.com/kwsscandinavia/) behandlas dina personuppgifter. Därför informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter och de rättigheter du har i samband med den.

Uppgifterna i denna dataskyddsinformation avser behandlingen av dina personuppgifter i samband med ditt besök på vår företagsprofil på Facebook, i den utsträckning det utförs av oss.

Dessutom behandlas dina personuppgifter delvis med Facebook Ireland Ltd. som gemensam personuppgiftsansvarig (nedan kallat ”Facebook”). Facebook ger dig detaljerad information om gemensam kontroll och behandling här: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

I samband med ditt besök på vår företagsprofil på Facebook kan Facebook också behandla personuppgifter ytterligare. I sådant fall kommer behandlingen att ske under Facebooks eget ansvar och utan vår vetskap. Mer information från Facebook, se: https://www.facebook.com/about/privacy/.

1. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är:

KWS Scandinavia A/S
Lysholt Allé 10
7100 Vejle
Danmark
E-postadress: dataskydd.se@kws.com

Den gemensamt personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 26 i EU:s allmänna dataskyddsförordning är, som anges nedan:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Dublin 2, Irland

2. För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår företagsprofil på Facebook för följande ändamål:

a) Kontakt och interaktion via Facebook

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss via vår företagsprofil genom att använda Facebook-funktionerna som tillhandahålls för detta (t.ex. nyheter, kommentarfunktion, bidrag eller ”gilla-knappen”) eller det innehåll som vi tillhandahåller (t.ex. videor).

Om du kontaktar oss på detta sätt behandlar vi dina personuppgifter som kan ses direkt i detta sammanhang (vanligtvis: användarnamn, profilbild, meddelandets innehåll, inklusive foton, datum och tid för interaktionen) för att svara på din kontakt. Vi behandlar även personuppgifter från dig för den offentliga bilden av oss samt information om och optimering av våra produkter, tjänster och projekt.

Den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av artikel 6 (1) avsnitt f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Vårt legitima intresse ligger i kontakt med (potentiella) kunder och intresserade parter, den offentliga bilden av vårt företag samt för att informera dig om våra produkter, tjänster och projekt.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av artikel 6 (1) avsnitt b) i EU:s allmänna dataskyddsförordning, förutsatt att din kontakt med oss via Facebook är i syfte att slutföra eller verkställa ett kontrakt.

b) Analyser för statistiska ändamål med hjälp av Facebook Insights

Vi använder Facebooks Insights i syfte att utforma riktade och kontinuerligt optimerade erbjudanden på vår företagsprofil på Facebook. För varje besök på eller interaktion med vår företagsprofil får vi anonymiserad information om våra besökare från Facebook samt deras interaktion med vår företagsprofil i form av statistik (information om sidan via Insights).

Behandlingen i detta avseende sker i form av gemensamt personuppgiftsansvar tillsammans med Facebook, enligt artikel 26 i dataskyddsförordningen (GDPR). Facebook tillhandahåller de väsentliga bestämmelserna i avtalet för gemensamt personuppgiftsansvariga vid behandling här: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Vi behandlar uppgifterna med hjälp av information om sidan via Insights, i syfte att optimera våra erbjudanden och säkerställa effektivare kommunikation med (potentiella) kunder och intresserade parter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av artikel 6 (1) avsnitt f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Vårt berättigade intresse ligger i förbättringen av våra erbjudanden på Facebook.

c) Genomförande av lotterier

Om du deltar i ett av våra lotterier kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna utföra respektive lotteri. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att fastställa och tillkännage vinnarna och dela ut priser. För detta ändamål sparas Facebook-namnen på de som deltar i lotteriet och vinnarna väljs ut bland dem. Därefter meddelar KWS vinnarna och kontaktar dem för att få deras postadress och skicka priserna.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av artikel 6 (1) avsnitt f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning. KWS legitima intresse är att kunna fastställa och tillkännage vinnarna av lotteriet och dela ut priser.

3. Vidarebefordrar KWS dina uppgifter till tredje parter? Vilka är mottagarna av dina uppgifter och bor de i tredje länder?

Mottagaren av personuppgifter är Facebook. I sin roll som operatör av plattformen behandlar de uppgifterna enligt beskrivningen i dess dataskyddsinformation (https://www.facebook.com/about/privacy/).

KWS arbetar med interna och externa tjänsteleverantörer (s.k. personuppgiftsbiträden), såsom tjänsteleverantörer för IT-underhållstjänster. Dessa tjänsteleverantörer kan endast handla i enlighet med instruktionerna från KWS och är kontraktsenligt bundna att följa gällande dataskyddskrav.

I den mån detta medges i lag och är nödvändigt för att följa gällande lag eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk vidarebefordrar KWS personuppgifter till domstolar, myndigheter och advokatbyråer.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”tredje länder”).

Facebook överför dock personuppgifter till länder utanför EU. Information finns i deras dataskyddsinformation (https://www.facebook.com/about/privacy/).

4. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

I syfte att utföra våra lotterier sparas deltagarnas Facebook-namn tills vinnare har utsetts och raderas därefter. Vinnarnas namn och adressuppgifter sparas tills priset har delats ut och uppgifterna raderas därefter.

I annat fall kommer vi att radera uppgifterna om de inte längre behövs för våra syften och inga andra lagliga grunder föreligger, i synnerhet juridiska eller avtalsenliga lagringsperioder.

5. Vilka rättigheter har du?

Inom ramen för tillämpliga juridiska bestämmelser har du vissa rättigheter relaterade till dina personuppgifter. Observera att det finns vissa undantag för utövandet av dessa rättigheter och du därför inte kan utöva dem i alla situationer.

  • Information: Du har rätt att få information om alla personuppgifter som KWS lagrar om dig.
  • Korrigering: Du kan kräva att vi ändrar felaktiga personuppgifter.
  • Radering: Du kan be oss att radera personuppgifter under vissa omständigheter. Vi kommer då att vidta lämpliga åtgärder för att informera andra personuppgiftsvariga som behandlar de uppgifter som du har begärt radering av när det gäller länkar till dina uppgifter, kopior av dina uppgifter och duplikat av dina uppgifter.
  • Återkallande av samtycke: Du kan återkalla det samtycke till personuppgiftsbehandling som du har gett oss, och förhindra vidare behandling om det inte finns någon annan anledning till att KWS kan eller måste behandla dina personuppgifter.
  • Begränsning: I vissa fall kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.
  • Portabilitet: Om du har gett oss uppgifter i form av ett avtal eller samtycke kan du begära att få ut de uppgifter du lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att vi överför dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

Rätt till invändning från fall till fall

Av skäl som härrör från din unika situation har du rätt att när som helst invända mot den behandling av dina personuppgifter som baseras på berättigade intressen. Personuppgifter kommer i sådant fall inte längre att behandlas för dessa syften, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring

I enskilda fall behandlas dina uppgifter för direkt marknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring. Om du invänder mot behandlingen för marknadsföringssyften kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

För att hävda ovannämnda rättigheter kan du kontakta oss eller, om behandlingen har gemensamma personuppgiftsansvariga, Facebook med hjälp av kontaktuppgifter som anges i paragraf 1 i dataskyddsdeklarationen.

  • Lämna in klagomål: Du kan lämna in ett klagomål om vår behandling till en dataskyddsmyndighet.

Vejle, Februari 2021