Sekretessmeddelande för kunder och affärspartner

Vi, KWS Scandinavia A/S, Lysholt Allé 10, 7100 Vejle, Danmark (nedan kallat ”KWS”, ”vi” eller ”oss”) tar skydd av personuppgifter på största allvar. KWS distribuerar i allmänhet inte sina produkter direkt till lantbrukare (våra ”kunder”), utan distribuerar produkter till företag som grossister, distributörer, återförsäljare, leverantörer och andra partner (tillsammans ”affärspartner”). Därför samlar KWS endast in och behandlar, en begränsad mängd personuppgifter på kunders vägnar. Uppgifter som relaterar till affärspartner betraktas normalt inte som personuppgifter. KWS behandlar dock professionella uppgifter och kontaktinformation för anställda och andra kontakter hos kunder och affärspartner. Detta sekretessmeddelande beskriver hur och för vilka ändamål KWS behandlar personuppgifter som relaterar till kunder samt affärspartner och deras kontaktpersoner.

KWS skyddar personuppgifter och behandlar dem endast i enlighet med gällande lagstiftning för skydd av personuppgifter och datasäkerhet.

1. På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi säkerställer att personuppgifter endast behandlas på lämpligt sätt. Behandlingen av personuppgifter måste motiveras i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning med minst en av ett antal rättsliga ”grunder” och vi redogör för grunderna för all behandling i detta sekretessmeddelande.

Nedan hittar du de rättsliga grunder som motiverar behandlingen av dina uppgifter:

 • Samtycke, när du har samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter (du har fått ett samtyckesformulär med avseende på sådan behandling). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida effekt.
 • Fullgörande av avtal, om dina uppgifter krävs för att ingå eller fullfölja vårt avtal med dig.
 • Rättslig förpliktelse, om vi behandlar dina uppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.
 • Berättigat intresse, om vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter och vårt berättigade intresse av behandlingen väger tyngre än eventuell försvagning av dina rättigheter avseende datasekretess.

2. Varför och för vilket ändamål behandlar KWS dina uppgifter?

2.1. Uppgifter om kunder och deras kontakter

Som en del av vårt samarbete med våra kunder behandlar KWS personuppgifter för följande ändamål:

 • Kommunikation med kunder om produkter, tjänster och projekt, t.ex. för att behandla kundförfrågningar.
  Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse (för marknadsföring av våra produkter och tjänster), samtycke.
 • Planera, genomföra och hantera den (avtalade) affärsrelationen mellan KWS och kunden, t.ex. behandla beställningar av produkter och tjänster, ta emot betalningar och bokföra dem, fakturera, inkassera fordringar och utföra leveranser.
  Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse (hantering av affärsrelationer).
 • Genomföra kundundersökningar, reklamkampanjer, marknadsanalyser, tävlingar eller liknande åtgärder och evenemang.
  Rättslig grund: berättigat intresse (för marknadsföring av våra produkter och tjänster), samtycke.
 • Överensstämmelse med rättslig förpliktelse (t.ex. skatte- och affärslagstiftning) samt KWS riktlinjer och branschstandarder.
  Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse (för att följa lagar och undvika bristande efterlevnad).
 • Förlikning av juridiska tvister, verkställighet av befintliga avtal och hävdande av fordringar, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
  Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse (försvar av våra rättsliga intressen).

2.2. Uppgifter om affärspartner och deras kontaktpersoner

Som en del av vårt samarbete med våra affärspartner behandlar KWS personuppgifter för följande ändamål:

 • Kommunikation med affärspartner om produkter, tjänster och projekt, t.ex. för att behandla förfrågningar från våra affärspartner.
  Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse (att marknadsföra våra produkter och tjänster), samtycke (för elektronisk marknadsföring via e-post eller telefon).
 • Planera, genomföra och hantera den (avtalade) affärsrelationen mellan KWS och våra affärspartner, t.ex. behandla beställningar av produkter och tjänster, ta emot betalningar och bokföra dem, fakturera, inkassera fordringar och utföra leveranser.
  Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse (hantering av affärsrelationer).
 • Genomföra undersökningar av våra affärspartner, reklamkampanjer, marknadsanalyser, lotterier eller liknande åtgärder och evenemang.
  Rättslig grund: berättigat intresse (för marknadsföring av våra produkter och tjänster), samtycke.
 • Överensstämmelse med rättslig förpliktelse (t.ex. skatte- och affärslagstiftning) samt KWS riktlinjer och branschstandarder.
  Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse (för att följa lagar och undvika bristande efterlevnad).
 • Förlikning av juridiska tvister, verkställighet av befintliga avtal och hävdande av fordringar, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
  Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse (försvar av våra rättsliga intressen).
 • Hantering av jordbrukares/entreprenörers utsädesproduktion och växtförädling som beställts genom ett avtal (t.ex. för att möjliggöra mycket effektiva fältprocesser och stöd till dataanalys och integrering av KWS).
  Rättslig grund: fullgörande av avtal, berättigat intresse (för att säkerställa fröets höga kvalitet och optimera processerna inom fröproduktion).

3. Vilken typ av personuppgifter kan KWS komma att samla in om kunder, affärspartner och kontaktpersoner?

KWS behandlar följande kategorier av personuppgifter, om ovan nämnda kriterier är uppfyllda:

3.1. Uppgifter om kunder och deras kontakter

 • Kontaktuppgifter, såsom för- och efternamn, adress, telefonnummer, mobilnummer, födelsedatum (som frivilligt tillhandahållits oss), faxnummer och e-postadress.
 • Betalningsuppgifter, såsom information om behandling av betalningstransaktioner.
 • Ytterligare information som måste behandlas inom ramen för ett kundprojekt eller utförande av ett avtal med KWS eller som frivilligt tillhandahålls av våra kunder, såsom beställningar, förfrågningar eller projektdata.
 • Företagsuppgifter, såsom areal, sjukdomar och jordstatus, kvantitet och typ av KWS och konkurrenters produkter som används, lojalitetsvärden.
 • Interaktionshistorik mellan kunden och KWS, till exempel deltagande vid KWS evenemang, skriftväxling, interaktion med KWS ombud och/eller frilansare.

3.2. Uppgifter om affärspartner och deras kontaktpersoner

 • Kontaktinformation, såsom för- och efternamn, företagets adress, företagets telefonnummer, företagets mobilnummer, företagets faxnummer och företagets e-postadress.
 • Betalningsuppgifter, såsom information om behandlingen av betalningstransaktioner eller bedrägeribekämpning, inklusive kreditkortsuppgifter och säkerhetsnummer.
 • Ytterligare uppgifter som måste behandlas inom ramen för ett projekt eller utförande av ett avtal med KWS eller som frivilligt tillhandahålls av våra kontaktpersoner, såsom beställningar, förfrågningar eller projektdata.
 • Uppgifter som kommer från offentligt tillgängliga källor, informationsdatabaser eller kreditupplysningsföretag.
  Vid behov inom ramen för efterlevnadskontroller: uppgifter om relevanta rättstvister och andra rättstvister med affärspartner.
 • För hantering av jordbrukares/entreprenörers utsädesproduktion och växtförädling som beställts genom ett avtal gäller även följande uppgifter: fältdata som drönare och satellitbilder, miljödata (t.ex. väder- och markdata), fröräkning och maskindata, som samt fältdatamätningar, digitala fältplaner, fältgränser och historik.

4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

4.1. Uppgifter om kunder och deras kontakter

Som regel får vi dina personuppgifter från dig. Vi kan dock också få uppgifter från våra affärspartner, leverantörer, frilansare eller datamäklare.

4.2. Uppgifter om affärspartner och deras kontaktpersoner

Vi kan även få personuppgifter från dig eller från tredje parter som våra affärspartner eller kreditupplysningsföretag och bedrägeribekämpningsorgan, sanktionslistor och listor över personer i politiskt utsatt ställning och offentliga register.

5. Vilka är mottagarna, och bor de i tredje land?

KWS vidarebefordrar personuppgifter till KWS dotterbolag eller andra privata organ, men endast om detta är nödvändigt för att uppfylla ett eller flera av de ovannämnda ändamålen.

KWS vidarebefordrar personuppgifter till domstolar, myndigheter och advokatbyråer i den mån detta medges i lag och är nödvändigt för att följa gällande lagar eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

KWS arbetar med interna och externa tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden), såsom tjänsteleverantörer för IT-underhållstjänster. Dessa tjänsteleverantörer kan endast handla i enlighet med instruktionerna från KWS och är kontraktsenligt bundna att följa gällande dataskyddskrav.

Mottagarna som beskrivs i detta avsnitt 5 kan vara belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”tredje land”) där tillämpliga lagar inte ger samma dataskyddsnivå som i ditt hemland. I så fall, om vi överför dina personuppgifter till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer vi att säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter, såvida detta inte är förenligt med ett lagstadgat tillstånd. Kontakta personuppgiftsansvarige via kontaktuppgifterna nedan om du vill få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi tillämpar när det gäller export av dina personuppgifter.

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Om KWS inte har angett lagringsperioden under insamlingen av uppgifterna (t.ex. i en försäkran om samtycke) kommer dina personuppgifter att raderas om lagring av dem inte längre är nödvändig för att uppfylla ändamålet med lagringen – om inte lagstadgade lagringsskyldigheter (t.ex. enligt handels- eller skatterätt) kräver längre lagringstid.

7. Vilka rättigheter har du?

Inom ramen för tillämpliga juridiska bestämmelser har du vissa rättigheter relaterade till dina personuppgifter. Observera att det finns vissa undantag för utövandet av dessa rättigheter och du därför inte kan utöva dem i alla situationer.

 • Information: Du har rätt att få information om alla personuppgifter som KWS lagrar om dig.
 • Rättelse: Du kan kräva att vi rättar felaktiga personuppgifter.
 • Radering: Du kan be oss att radera personuppgifter under vissa omständigheter. Vi kommer då att vidta lämpliga åtgärder för att informera andra personuppgiftsvariga som behandlar de uppgifter som du har begärt radering av när det gäller länkar till dina uppgifter, kopior av dina uppgifter och duplikat av dina uppgifter.
 • Återkallande av samtycke: Du kan återkalla det samtycke till personuppgiftsbehandling som du har gett oss, och förhindra vidare behandling om det inte finns någon annan anledning till att KWS kan eller måste behandla dina personuppgifter.
 • Begränsning: I vissa fall kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.
 • Dataportabilitet: Om du har gett oss uppgifter i form av ett avtal eller samtycke kan du begära att få ut de uppgifter du lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att vi överför dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

Fallbaserad rätt att göra invändningar

Av skäl som härrör från din unika situation har du rätt att när som helst göra invändningar mot den behandling av dina personuppgifter som grundar sig på berättigade intressen. Detta gäller även profilering baserat på dessa bestämmelser. Personuppgifter kommer i sådant fall inte längre att behandlas för dessa syften, såvida vi inte kan påvisa tvingande rättsliga grunder för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller för att anföra, driva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring

I enskilda fall behandlas dina uppgifter för direkt marknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring. Detta gäller även profilering, i den mån den är förknippad med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandlingen för marknadsföringssyften kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

För att anföra rättigheterna ovan, kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som tillhandahållits.

 • Lämna in klagomål: Du kan lämna in ett klagomål om vår behandling till en dataskyddsmyndighet.

8. Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen är:

KWS Scandinavia A/S
Lysholt Allé 10
7100 Vejle
Danmark
E-postadress: dataskydd.se@kws.com

Vejle, Januari 2021