Integritetspolicy

KWS SAAT SE & Co. KGaA och dess dotterbolag (nedan „KWS“) är glad att du intresserar dig vårt företag och tackar för ditt besök på vår hemsida. KWS tar din personliga integritet på högsta allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med föreskrifterna enligt lag och denna integritetspolicy. Nedan finner du information om när vi behandlar och lagrar dina personuppgifter och hur vi använder dem.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig i enlighet med Art. 4 (7) EU-Dataskyddsförordningen (GDPR) är KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstraße 31, 37555 Einbeck, Tyskland.

Kontakt: KWS SAAT SE & Co. KGaA, Datenschutzbeauftragter, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck, E-Post: datenschutz@kws.com.

Insamling av anonymiserade personuppgifter

Det är i princip möjligt att besöka KWS hemsidor utan att du avslöja din identitet.

När du endast besöker vår hemsida för att hämta information utan att registrera dig eller annars skickar information till oss, behandlar vi endast de personuppgifter som din browser överför till vår server. Om du vill se vår hemsida, behandlar vi följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa hemsidan och garantera stabilitet och säkerhet (rättsgrunden för behandlingen är Art. 6 (1) f GDPR):

 • IP-adressen
 • Förfrågans datum och tid
 • Tidsdifferens till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Förfrågans innehåll (konkret sida)
 • HTTP-Statuscode
 • Överförd datamängd
 • Hemsida som lämnat förfrågan
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Webbläsarens språk och version

Denna information används endast för statistiska ändamål. Du som enskild användare förblir anonym.

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast om du meddelar dem själv, dvs frivilligt, t ex vid registrering för personliga tjänster såsom CultiVent eller för att genomföra eller uppfylla ett avtal eller din förfrågan. De insamlade personuppgifterna behandlas och används i första hand för att kunna genomföra tjänsten och din förfrågan. Vi är angelägna om att endast samla in de personuppgifter (för- och efternamn, postadress, adress, e-postadress) som är absolut nödvändiga. Personuppgifter som vid insamlingen betecknas som ”optional” eller inte har markerats som obligatoriska uppgifter, är inte nödvändiga för att vi skall kunna säkerställa huvudfunktionaliteten i de individualiserade tjänsterna, men utan dem kan våra tjänster vara begränsade.

Vi använder och behandlar även dina uppgifter för att kunna informera dig genom de kontaktvägar som du har angivit (brev, fax, epost, telefon) om våra produkter, tjänster och kampanjer som kan vara av stort intresse för dig, samt i förekommande fall för att genomföra kundenkäter. Dina personuppgifter används inte för marknadsföringsändamål om du inte, när lagen så kräver, har samtyckt till det på förhand.

Överföring av personuppgifter

I samband med hemsidan och för att kunna tillhandahålla individualiserade tjänster, använder sig KWS även av dotterbolag inom KWS-gruppen och tredje man, som biträder oss i samband med beställningar, drift av hemsidan, utförande av individualiserade tjänster och överföring av information till kunderna. Dessa företag får endast använda dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter i vårt uppdrag och är skyldiga att i sin tur beakta gällande dataskyddsregler. Under dessa förutsättningar kan personuppgiftsbehandlingen också ske i andra länder inom EU.

När du har samtyckt till det eller det är tillåtet enligt lag, överför vi dina personuppgifter också till dotterbolag inom KWS-gruppen för marknadsföringsändamål. Vi överför inte dina personuppgifter till tredje man utanför KWS-gruppen för marknadsföringsändamål. Personuppgifter överförs endast till myndigheter och andra statliga organisationer inom ramen för tvingande nationell lag eller om det är nödvändigt för att bekämpa och beivra brott eller ta tillvara våra rättigheter. Överföring för andra ändamål sker ej.

Tracking

Via denna hemsida samlas och sparas uppgifter för marknadsföring och optimering med hjälp av olika teknologier. Från dessa uppgifter kan nyttjandeprofiler genereras under en pseudonym.

Cookies

Vi använder cookies på våra hemsidor. Cookies är små textfiler som kan lagras på din hårddisk vid besök på en hemsida. Dessa textfiler genereras och sänds till dig av den Web-server som du har anslutit till genom din webbläsare (t ex Internet Explorer, Firefox, Google Chrome). Cookies kan inte genomföra några program eller överföra virus till din dator. De syftar till att göra våra hemsidor mer effektiva och användarvänliga.

Våra hemsidor använder sig av följande cookies, vars omfattning och funktionssätt förklaras nedan:

 • Transienta cookies (nedan a)
 • Permanenta cookies (nedan b).

a) Transienta cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Detta gäller särskilt för sessionscookies som sparar ett s k sessions-ID med vars hjälp olika förfrågningar från din webbläsare kan samordnas till en gemensam session. Det gör det möjligt att känna igen din dator när du kommer tillbaka till vår hemsida. Sessionscookies tas bort när du loggar ut eller stänger din webbläsare.

b) Permanenta cookies raderas automatiskt efter en särskild tid som kan variera per cookie. Du kan när som helst radera permanenta cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

c) Du kan ställa in din webbläsare enligt eget önskemål och därvid t ex förhindra mottagning av Third-Party-cookies eller alla cookies. Vi får påpeka att du i så fall inte kan använda alla funktioner på denna hemsida.

etracker

Vår hemsida använder sig även av en Tracking-Service från företaget etracker GmbH (http://www.etracker.com).
De uppgifter som samlas in genom etracker-teknologin används inte utan särskilt tillstånd från den berörda personen för att identifiera hemsidans besökare och sammanförs inte med personuppgifter som hör till pseudonymen ifråga.

Dina rättigheter till upplysning, rättelse och radering av dina personuppgifter

Du har följande rättigheter gentemot oss avseende dina personuppgifter:

 • Rätt till upplysning,
 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätt till begränsning av behandlingen,
 • Rätt att motsätta dig behandlingen,
 • Rätt till dataportabilitet.

För att göra gällande dessa rättigheter ska du vända dig till kontaktpersonen på den adress som anges nedan.

Dessutom har du rätt att framföra klagomål över vår behandling av dina personuppgifter hos tillämpliga myndigheter. Vid sådana klagomål kan du vända dig till följande tillsynsmyndigheter:

Sverige: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, epost: datainspektionen@datainspektionen.se

Tyskland: Landesbeauftragter für den Datenschutz des Landes Niedersachsen, Prinzenstraße 5, DE-30159 Hannover.

Invändning eller återkallelse av samtycke avseende marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål

Du kan när som helst motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för marknadsföring och marknadsundersökningar genom att skicka ett meddelande till oss på adressen nedan. På samma sätt kan du när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.

Lagringstider

Vi sparar din data i princip bara så länge som det är nödvändigt för att kunna genomföra en tjänst som du har önskat eller samtyckt till. Om det finns föreskrifter om lagringstider enligt lag, sparar vi dina data i enlighet med dessa.

Datasäkerhet

KWS använder sig av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som finns hos oss mot oavsiktlig eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot oberättigade personers tillgrepp. Dina personuppgifter lagras hos KWS i Tyskland. Våra säkerhetsåtgärder förbättras löpande i enlighet med den tekniska utvecklingen. Databehandlingen och överföringen sker med användning av SSL (Secure Socket Layer-teknologin).

Externa länkar

Våra hemsidor innehåller ibland länkar som hänvisar till externa sidor. Om detta inte tydligt framgår, informerar vi dig om att det är fråga om en extern länk. KWS har inget inflytande på innehållet och presentationen av tredjemans hemsidor, och denna integritetspolicy gäller inte för dem.

Ändring av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra och aktualisera denna integritetspolicy. Vänligen ta reda på den vid varje tid gällande versionen.


Kontaktperson för frågor och upplysningar

Vid frågor, anmärkningar, förslag och begäran om upplysningar, rättelser, radering, eller dataportabilitet samt motsättning eller återkallelse av samtycke i samband med denna integritetspolicy och vår behandling av dina persondata, kan du vända dig till vår personuppgiftsansvarige på följande adress:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Die/Der Datenschutzbeauftragte
Grimsehlstr. 31
Postfach 1463
DE-37555 Einbeck Tyskland

Telefon: +49 (0)5561 311-0
Telefax: +49 (0)5561 311-322
Epost: datenschutz@kws.com

Einbeck, maj 2018