Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för KWS SAAT SE & Co KG aA för betutsäde i webbshop (”Webbshopsvillkor”)

§ 1 Villkorens tillämplighet

(1) För erbjudanden, anbud, leveranser och prestationer från KWS SAAT SE & Co KG aA (nedan ”KWS”) avseende betutsäde till lantbrukare, företagare och andra näringsidkare (nedan gemensamt "Köparen“) som härrör från KWS webshop (www.kws.com/se/sv), gäller uteslutande dessa Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för betutsäde i webbshop (nedan ” Webbshoppsvillkor”). Konsumenter tillåts inte lägga beställningar av betutsäde via webbshoppen. Webbshoppsvillkoren utgör också del av alla framtida anbud och avtal om leveranser och tjänster/ prestationer gällande betutsäde som KWS ingår med Köparen, även om det inte återigen särskilt avtalas att Webbshoppsvillkoren ska gälla.

(2) Köparens eventuella allmänna villkor ska inte tillämpas även om KWS i enstaka fall inte specifikt invänder mot tillämpligheten av sådana villkor. Även om KWS hänvisar till en skrift som innehåller Köparens allmänna villkor eller direkt hänvisar till sådana villkor innebär det inte att KWS lämnat sitt samtycke till att villkoren ska vara tillämpliga.

(3) Om avtal ingås muntligen eller via telefon under förbehåll av att beställningen ska bekräftas skriftligen, gäller innehållet i bekräftelsen som avtalsinnehåll om inte mottagaren omedelbart invänder mot innehållet i bekräftelsen. Bekräftelsens rättsverkan påpekas också i själva bekräftelsen. Det samma gäller om bekräftelsen sker genom översändande av faktura.

§ 2 Anbud och ingående av avtal

(1) Alla erbjudanden och anbud från KWS är preliminära och icke-bindande om de inte uttryckligen anges som bindande eller innehåller en bestämd acceptfrist.

(2) Det rättsliga förhållandet mellan KWS och Köparen regleras uteslutande av respektive ingånget avtal jämte dessa Webbshoppsvillkor. Avtalet jämte Webbshoppsvillkoren innehåller samtliga överenskommelser mellan parterna gällande föremålet för avtalet.

(3) Avtalet ingås genom att KWS skickar en beställningsbekräftelse per e-post eller levererar betutsäde till Köparen. Presentationen av varusortimentet på denna webbsida och i webbshoppen utgör inget bindande anbud. Det är Köparens beställning som utgör anbud för ingående av ett köpekontrakt. Om KWS antar anbudet, kommer KWS att översända en motsvarande uppdragsbekräftelse per e-post till Köparens mailadress. Uppdragsbekräftelsen skickas inom 4 veckor efter köparens beställning.

(4) Muntliga utfästelser från KWS innan avtalet har ingåtts är inte bindande, och eventuella muntliga överenskommelser mellan parterna ersätts av köpekontraktet, om det inte uttryckligen framgår att de ska fortsätta gälla med bindande verkan. Ändringar och tillägg till träffade överenskommelser inklusive dessa Webbshoppsvillkor måste vara skriftliga för att vara gällande. Med undantag för styrelsemedlemmar och prokurister är KWS medarbetare inte berättigade att ingå avvikande muntliga eller skriftliga överenskommelser.

§ 3 Priser och betalning

(1) Utsädesgrundpriserna gäller per enhet (en enhet (U) = 100.000 pellets) av respektive betutsäde i SEK inklusive förpackning, exklusive leverans, mervärdesskatt, tull och avgifter vid export / import, samt andra offentligrättsliga avgifter och kostnader. Tilläggs- eller specialutrustning av betutsädet, som t.ex. tillägg av bekämpningsmedel faktureras därutöver.

(2) Betalningsvillkoren framgår av de vid beställningen gällande villkoren. Köparen förbinder sig att betala köpeskillingen för betutsädet innan leverans vid val av förskottsbetalning efter erhållande av betalningsanmodan och senast den siste februari samma år. Vid val av betalningstidpunkt den sista september förbinder köparen sig att betala köpeskillingen senast den siste september efter erhållen faktura. KWS äger rätt att innehålla leveranser och prestationer tills förskottsbetalningen har inkommit. Om det har satts ut en betalningstid och KWS har sänt en betalningspåminnelse med utsättande av en skälig tilläggstid, äger KWS rätt att häva avtalet och istället för fullgörelse begära skadestånd om betalningen ännu inte har inkommit vid utgången av tilläggstiden.

(3) Köparen äger endast rätt att kvitta eller att hålla inne betalningar i anledning av motkrav som är ostridiga, har fastställts med lagakraftverkan eller är redo för beslut.

§ 4 Transport, leverans och leveranstider

(1) Leverans av betutsäde sker endast till adress i Sverige. KWS sörjer för transport och bär kostnader för försäkring och överlämnande, men inte kostnader för tull och för att ta in utsädet i Köparens lokaler.

(2) KWS äger själv avgöra skäligt transportsätt, lastplats och förpackning av leveransen om inte parterna kommit överens om annat.

(3) Leverans av sålt betutsäde till Sverige sker med början i mars månad. Av KWS meddelade leveranstider eller leveransfrister är inte bindande, om inte en fast leveranstid eller ett fast leveransdatum uttryckligen har utfästs eller avtalats.

(4) Utan inskränkning av KWS rättigheter i fall av Köparens dröjsmål, äger KWS rätt att begära förlängning av leverans- eller prestationstider eller en framflyttning av leveranstider motsvarande den tiden under vilken Köparen inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet.

(5) Vid försenad leverans ska Köparen sätta ut ett nytt leveransdatum som är minst tre /3/ arbetsdagar senare.

(6) KWS ansvarar inte för leveranshinder som är omöjliga att övervinna eller försenad leverans som orsakas av force majeure eller andra händelser som inte kunnat förutses vid tidpunkten för avtalsslutet (t ex driftstörningar av alla slag, transportfördröjningar, strejk eller lockout, svårigheter att inhämta nödvändiga myndighetstillstånd eller andra förelägganden eller ingripanden av myndigheter) och som KWS inte rår för. För det fall sådana händelser gör leverans eller prestation omöjlig eller försvårar dem avsevärt och hindret inte är av endast övergående art, äger KWS rätt att häva avtalet. Vid övergående hinder förlängs eller fördröjs leveranstiden motsvarande den tid hindret består med tillägg för en skälig uppstartstid. För det fall Köparen inte skäligen behöver tåla fördröjningen av leveransen, äger Köparen rätt att genom skriftlig förklaring häva avtalet om det sker utan dröjsmål.

(7) KWS har endast rätt att företa delleveranser om Köparen skäligen ska acceptera dem under beaktande av KWS egna intressen. Köparen ska tåla en delleverans bl.a. om varan kan användas av Köparen för det avtalade ändamålet och Köparen inte förorsakas avsevärt merarbete eller avsevärda merkostnader, eller, även om sådana merkostnader skulle uppstå, KWS förklarat sig berett att bära dessa merkostnader.

(8) Vid dröjsmål med leverans eller om en leverans blir omöjlig, oavsett anledning, är KWS skadeståndsansvar begränsat i enlighet med § 10 nedan.

§ 5 Riskens övergång

Risken övergår på Köparen vid mottagandet av leveransen. Det gäller också för delleveranser. Om frakt, leverans eller överlämnande fördröjs p.g.a. en omständighet som orsakats av Köparen, övergår risken på Köparen per den dag då KWS anmält att varan är färdig för leverans.

§ 6 Varans avtalade egenskaper

Utsädets avtalade egenskaper är endast följande:
1. Utsädet är art- och sortäkta;
2. Betutsäde som har producerats i Tyskland uppfyller gällande föreskrifter avs. betutsädets minsta grobarhet (labgrobarhet), högsta fukthalt, teknisk minimirenhet och högsta andel av andra växtarter. Utsäde som har producerats i andra länder och som är godkänt eller har fått tillstånd, motsvarar minst kraven enligt respektive europeisk utsädesriktlinje.

§ 7 Reklamation

(1) Köparen ska omedelbart, dock senast inom 5 arbetsdagar efter mottagande hos Köparen eller av Köparen utsedd tredje man, noggrant undersöka betesutsädet. För det fall utsädet förvärvats i slutna behållare avsedda för vidareförsäljning, är Köparen endast skyldig att undersöka varan om behållaren öppnas eller om det finns synbara tecken, t.ex. på förpackningen, som tyder på ett fel i utsädet.

(2) Uppenbara fel i betutsädet ska utan dröjsmål och senast inom 8 arbetsdagar efter mottagande hos Köparen eller av Köparen utsedd tredje man skriftligen reklameras till KWS. Fel som inte är uppenbara ska också skriftligen reklameras utan dröjsmål, dock senast inom 5 arbetsdagar efter att felet blivit känt. Reklamationsfristen uppfylls endast om reklamationen har kommit in till KWS inom den utsatta tiden. Kravet på skriftlig reklamation uppfylls också genom överföring per telefax eller e-post.

(3) Om Köparen inte har reklamerat fel inom utsatt tid, ska betutsädet, trots att fel föreligger, anses som godkänt. Garantianspråk är i dessa fall uteslutna. Om Köparen gentemot speditören, transportören eller annan som utsetts att genomföra leveransen, vid leveransens mottagande hos Köparen, bekräftar att betutsädet erhållits utan skador, kan Köparen inte längre göra gällande krav i anledning av transportskador och utsädet anses som accepterat i transporterat skick.

§ 8 Provtagning och inhämtande av sakkunnigutlåtande

(1) Om Köparen efter leveransen upptäcker ett fel som den avser göra gällande, ska Köparen utan dröjsmål ta ett genomsnittsprov ur leveransen, såvida utsäde finns kvar. Genomsnittsprovet ska tas och bildas i enlighet med International Seed Testing Association (ISTA)s Internationella föreskrifter för prövning av utsäde (utgåva 2019) av en person som har utsetts därtill av en institution, handelskammare eller behörig myndighet. Från genomsnittsprovet ska tre likadana delprov bildas. Ett delprov ska omgående skickas in till det av ISTA ackrediterade institutet LUFA Nord-West, Finkenborner Weg 1A, DE-31787 Hameln, för undersökningsändamål, delprov 2 ska skickas in till KWS och delprov 3 förblir kvar hos Köparen. Om en av parterna betvivlar det undersökningsresultat som LUFA Nord-West kommit fram till, så ska denna parts delprov utan dröjsmål skickas till ett annat, av ISTA ackrediterat, laboratorium i Tyskland som ännu inte har deltagit i undersökningen för att undersökas där. Detta laboratoriums resultat är bindande för båda parter, om det överensstämmer med LUFA Nord-Wests resultat. Om resultaten inte stämmer överens, ska det tredje delprov som återstår utan dröjsmål skickas in av den part som har det i sin besittning till ytterligare ett annat av ISTA ackrediterat laboratorium i Tyskland som inte innan har deltagit i undersökningen för att undersökas där. Detta laboratoriums resultat är bindande för båda parter, om det stämmer överens med ett av de tidigare laboratorieundersökningarnas resultat. Föreligger ingen sådan överensstämmelse, gäller medelvärdet från alla tre undersökningarna som det slutliga resultatet. Föreligger inget fel, ska Köparen bära kostnaderna för provtagningen och laboratorieundersökningarna. Om det föreligger ett fel, ska KWS bära dessa kostnader.

(2) Finns det inte längre något eller inte tillräckligt betesutsäde för att ta ett genomsnittsprov ur leveransen ifråga, och KWS inte omgående accepterar Köparens reklamation, ska plantorna utan dröjsmål besiktigas genom en lämplig sakkunnig. Både KWS och Köparen ska delta i besiktningen. Den sakkunnige utses av Anerkennungsstelle Hannover hos Landwirtschaftskammer Niedersachsen, adress: Mars-la-Tour-Straße 1 – 13, DE-26121 Oldenburg. Sakkunnigbesiktningens mål är att fastställa och utreda sakomständigheter samt utreda orsaker i samband med den reklamerade betutsädesleveransen. Om det inte föreligger något fel, ska Köparen bära kostnaden för den sakkunnige. Om fel föreligger, bär KWS dessa kostnader.

(3) Den reklamerade leveransen ska återlämnas till KWS på KWS begäran. Vid berättigad reklamation ombesörjer KWS avhämtningen av den reklamerade leveransen.

§ 9 Garanti och påföljder vid fel

(1) Garantitiden är 6 månader från och med leverans. Garantin täcker inte frost- och/eller fuktskador som uppkommit på grund av felaktig förvaring av utsädet.

(2) Köparen ska genom lämpliga bevis visa att det reklamerade betesutsädet är samma som det av KWS levererade utsädet. Bevis kan t.ex. vara märkning, förpackning eller utsädesrester som Köparen har sparat.

(3) Vid sakfel i det levererade utsädet ska och får KWS, enligt eget val och inom skälig tid välja att utföra avhjälpande eller omleverans. Om avhjälpande eller omleverans misslyckas p.g.a. omöjlighet, oskälighet, vägran eller oskälig fördröjning, äger Köparen rätt att häva avtalet, begära skälig prisnedsättning eller, om felet har vållats av KWS, begära skadestånd i enlighet med § 10 nedan. Detta gäller dock inte för endast försumbara avtalsbrott.

§ 10 Skadeståndsansvar

(1) KWS skadeståndsansvar, oavsett anledning, särskilt p.g.a. omöjlighet, dröjsmål, fel i varan, avtalsbrott, culpa in contrahendo och utomkontraktuellt ansvar, är begränsat i enlighet med följande. Begränsningen gäller inte för KWS ansvar p.g.a. uppsåt, grov vårdslöshet, garanterade egenskaper, personskador eller strikt ansvar enligt produktansvarslagen eller andra tvingande föreskrifter enligt lag.

(2) KWS ansvarar inte för skador på grund av enkel vårdslöshet hos KWS organ, KWS företrädare enligt lag, KWS anställda eller andra personer som utfört prestationer enligt avtalet, om det inte är fråga om väsentliga avtalsbrott som äventyrar avtalets syfte. Väsentliga avtalsbrott avser skyldigheter vars uppfyllelse är utmärkande för avtalet och som Köparen skäligen kan förlita sig på.

(3) Om det föreligger väsentligt avtalsbrott i enlighet med § 10, 2 st ovan, och KWS i och för sig är skyldigt att erlägga skadestånd, ersätts endast förutsebara skador som är typiska för avtalet ifråga.

(4) Ansvarsbegränsningen enligt ovan gäller i samma omfattning för organ, företrädare enligt lag, anställda och andra personer som utfört prestationer enligt avtalet.

(5) Om KWS lämnar information eller rådgivning och denna information eller rådgivning inte utgör del av de avtalade skyldigheterna, så sker detta utan ersättning och utan något som helst ansvar.

§ 11 Äganderättsförbehåll

(1) Allt av KWS till Köparen levererat betutsäde förblir KWS egendom fram till att samtliga betalningskrav i anledning av leveransen från KWS till Köparen har uppfyllts (nedan ”Förbehållsvaran”). Så länge äganderättsförbehållet består, äger Köparen endast rätt att använda betutsädet till utsäde, eller att vidareförsälja betutsädet om försäljningen ligger inom ramen för Köparens ordinarie verksamhet.

(2) Vid ingripande från tredje man, särskilt Kronofogden, på Förbehållsvaran, ska Köparen omgående hänvisa till att KWS är ägare av Förbehållsvaran och omedelbart informera KWS så att KWS kan göra gällande sina rättigheter.

(3) Vid väsentligt avtalsbrott hos Köparen äger KWS rätt att häva avtalet och begära återlämning av Förbehållsvaran.

(4) Köparen ska på egen bekostnad försäkra Förbehållsvaran på ett betryggande sätt, om det är allmänt brukligt, och omgående meddela skador på Förbehållsvaran till KWS. Eventuella framtida krav ur försäkringsavtalet överlåts härmed på KWS, som antar överlåtelsen, fram till dess att samtliga krav ur affärsförbindelsen har uppfyllts.

§ 12 Tillämplig rätt

(1) Rättsförhållandet mellan KWS och Köparen regleras endast av materiell svensk rätt med undantag för internationella köplagen (CISG) som inte ska äga tillämpning.

§ 13 Slutbestämmelser

(1) För det fall köpekontraktet och dessa Webbshoppsvillkor inte är fullständiga utan innehåller luckor, ska dessa luckor fyllas med sådana bestämmelser som parterna, med beaktande av köpekontraktets och Webbshoppsvillkorens kommersiella ändamål, hade avtalat om de hade varit medvetna om luckorna ifråga.

(2) Köparen är medveten om att KWS behandlar personuppgifter för att uppfylla avtalet. Information om behandlingen av personuppgifter i enlighet med GDPR framgår av företagets [dataskyddsinformation]. Version maj 2019 / 2019-12-19

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för KWS SAAT SE & Co KG aA för betutsäde CONVISO® SMART i webbshoppen (”CONVISO® SMART-Webbshopsvillkor”)

§ 1 Villkorens tillämplighet

(1) För erbjudanden, anbud, leveranser och prestationer från KWS SAAT SE & Co KG aA (nedan ”KWS”) avseende CONVISO® SMART-systemet, som består av betutsäde som är tolerant mot herbiciden CONVISO® ONE, samt herbiciden CONVISO® ONE (nedan tillsammans benämnda ”Produkten”) till lantbrukare, företagare och andra näringsidkare (nedan gemensamt ”Köparen”) som härrör från KWS webshop (www.kws.com/se/sv), gäller uteslutande dessa Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för betutsäde i webbshop (nedan ”CONVISO® SMART-Webbshoppsvillkor”). Konsumenter tillåts inte att beställa Produkten via webbshoppen. CONVISO® SMART-Webbshoppsvillkoren utgör också del av alla framtida anbud och avtal om leveranser och tjänster/ prestationer gällande betutsäde som KWS ingår med Köparen, även om det inte återigen särskilt avtalas att CONVISO® SMART-Webbshoppsvillkoren ska gälla.

(2) Köparens eventuella allmänna villkor ska inte tillämpas även om KWS i enstaka fall inte specifikt invänder mot tillämpligheten av sådana villkor. Även om KWS hänvisar till en skrift som innehåller Köparens allmänna villkor eller direkt hänvisar till sådana villkor innebär det inte att KWS lämnat sitt samtycke till att villkoren ska vara tillämpliga.

(3) Om avtal ingås muntligen eller via telefon under förbehåll av att beställningen ska bekräftas skriftligen, gäller innehållet i bekräftelsen som avtalsinnehåll om inte mottagaren omedelbart invänder mot innehållet i bekräftelsen. Bekräftelsens rättsverkan påpekas också i själva bekräftelsen. Detsamma gäller om bekräftelsen sker genom översändande av faktura.

§ 2 Anbud och ingående av avtal

(1) Alla erbjudanden och anbud från KWS är preliminära och icke-bindande om de inte uttryckligen anges som bindande eller innehåller en bestämd acceptfrist.

(2) Det rättsliga förhållandet mellan KWS och Köparen regleras uteslutande av respektive ingånget avtal jämte dessa CONVISO® SMART-Webbshoppsvillkor. Avtalet jämte CONVISO® SMART-Webbshoppsvillkoren innehåller samtliga överenskommelser mellan parterna gällande föremålet för avtalet.

(3) Avtalet ingås genom att KWS skickar en beställningsbekräftelse per e-post eller levererar Produkten till Köparen. Presentationen av varusortimentet på denna webbsida och i webbshoppen utgör inget bindande anbud. Det är Köparens beställning som utgör anbud för ingående av ett köpekontrakt. Om KWS antar anbudet, kommer KWS att översända en motsvarande uppdragsbekräftelse per e-post till Köparens mailadress. Uppdragsbekräftelsen skickas inom 4 veckor efter köparens beställning.

(4) Muntliga utfästelser från KWS innan avtalet har ingåtts är inte bindande, och eventuella muntliga överenskommelser mellan parterna ersätts av köpekontraktet, om det inte uttryckligen framgår att de ska fortsätta gälla med bindande verkan. Ändringar och tillägg till träffade överenskommelser inklusive dessa CONVISO® SMART-Webbshoppsvillkor måste vara skriftliga för att vara gällande. Med undantag för styrelsemedlemmar och prokurister är KWS medarbetare inte berättigade att ingå avvikande muntliga eller skriftliga överenskommelser.

§ 3 Priser och betalning

(1) Angivna priser är i SEK inklusive förpackning, exklusive leverans, mervärdesskatt, tull och avgifter vid export / import, samt andra offentligrättsliga avgifter och kostnader. Tilläggs- eller specialutrustning faktureras därutöver.

(2) Betalningsvillkoren framgår av de vid beställningen gällande villkoren. Köparen förbinder sig att betala köpeskillingen för betutsädet innan leverans vid val av förskottsbetalning efter erhållande av betalningsanmodan och senast den siste februari. Vid val av betalningstidpunkt den sista september förbinder köparen sig att betala köpeskillingen senast den siste september efter erhållen faktura. KWS äger rätt att innehålla leveranser och prestationer tills förskottsbetalningen har inkommit. Om det har satts ut en betalningstid och KWS har sänt en betalningspåminnelse med utsättande av en skälig tilläggstid, äger KWS rätt att häva avtalet och istället för fullgörelse begära skadestånd om betalningen ännu inte har inkommit vid utgången av tilläggstiden.

(3) Köparen äger endast rätt att kvitta eller att hålla inne betalningar i anledning av motkrav som är ostridiga, har fastställts med lagakraftverkan eller är redo för beslut.

§ 4 Transport, leverans och leveranstider

(1) Leverans av Produkten sker endast till adress i Sverige. KWS sörjer för transport och bär kostnaderna för försäkring och överlämnande, men inte kostnader för tull och för att ta in Produkten i Köparens lokaler.

(2) KWS äger själv avgöra skäligt transportsätt, lastplats och förpackning av leveransen om inte parterna kommit överens om annat.

(3) Leverans av såld Produkt till Sverige sker med början i mars månad. Av KWS meddelade leveranstider eller leveransfrister är inte bindande, om inte en fast leveranstid eller ett fast leveransdatum uttryckligen har utfästs eller avtalats.

(4) Utan inskränkning av KWS rättigheter i fall av Köparens dröjsmål, äger KWS rätt att begära förlängning av leverans- eller prestationstider eller en framflyttning av leveranstider motsvarande den tiden under vilken Köparen inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet.

(5) Vid försenad leverans ska Köparen sätta ut ett nytt leveransdatum som är minst tre /3/ arbetsdagar senare.

(6) KWS ansvarar inte för leveranshinder som är omöjliga att övervinna eller försenad leverans som orsakas av force majeure eller andra händelser som inte kunnat förutses vid tidpunkten för avtalsslutet (t ex driftstörningar av alla slag, transportfördröjningar, strejk eller lockout, svårigheter att inhämta nödvändiga myndighetstillstånd eller andra förelägganden eller ingripanden av myndigheter) och som KWS inte rår för. För det fall sådana händelser gör leverans eller prestation omöjlig eller försvårar dem avsevärt och hindret inte är av endast övergående art, äger KWS rätt att häva avtalet. Vid övergående hinder förlängs eller fördröjs leveranstiden motsvarande den tid hindret består med tillägg för en skälig uppstartstid. För det fall Köparen inte skäligen behöver tåla fördröjningen av leveransen, äger Köparen rätt att genom skriftlig förklaring häva avtalet om det sker utan dröjsmål.

(7) KWS har endast rätt att företa delleveranser om Köparen skäligen ska acceptera dem under beaktande av KWS egna intressen. Köparen ska tåla en delleverans bl.a. om varan kan användas av Köparen för det avtalade ändamålet och Köparen inte förorsakas avsevärt merarbete eller avsevärda merkostnader, eller, även om sådana merkostnader skulle uppstå, KWS förklarat sig berett att bära dessa merkostnader.

(8) Vid dröjsmål med leverans eller om en leverans blir omöjlig, oavsett anledning, är KWS skadeståndsansvar begränsat i enlighet med § 11 nedan.

(9) Köparen förbinder sig att, efter att Produkten levererats, på av KWS föreskrivet sätt bekräfta att den mottagit, tagit del av och kommer att beakta följande handlingar/dokument: a) säkerhetsdatabladet, b) produktmärkningen som anbringas på varje dunk CONVISO® ONE, c) Stewardship-handboken, och d) användningsinstruktionerna för CONVISO® SMART-systemet (”Odlarmanualen”) (nedan ”Produktinformationen”). § 5 Riskens övergång Risken övergår på Köparen vid mottagandet av leveransen. Det gäller också för delleveranser. Om frakt, leverans eller överlämnande fördröjs p.g.a. en omständighet som orsakats av Köparen, övergår risken på Köparen per den dag då KWS anmält att varan är färdig för leverans.

§ 6 Köparens skyldigheter avseende CONVISO® ONE, CONVISO® SMART-systemet och vidareförsäljning av CONVISO® SMART-systemet

(1) Köparen ska följa produktmärkningen samt odlarhandboken som KWS tillhandahåller utan kostnad, särskilt föreskrifterna för användning av CONVISO® ONE.

(2) Köparen ska (i) noggrant studera och bekanta sig med all information avseende CONVISO® ONE, som KWS har ställt, och vid var tid kommer att ställa, till Köparens förfogande; (ii) beakta och uppfylla samtliga krav enligt lag, förordningar och myndighetsföreskrifter och/eller föreskrifter enl. den av KWS tillhandahållna Produktinformationen avseende säker transport, lagring, hantering, användning och avfallshantering av CONIVSO® ONE och lämnar motsvarande instruktioner till sina medarbetare som transporterar, lagrar, hanterar, använder och/eller gör sig av med CONIVSO® ONE; och (iii) vidtar åtgärder för att undvika att Köparen eller dennes medarbetare förorsakar läckage, spill eller andra faror för personer, egendom eller miljön.

(3) Köparen ska beakta och uppfylla samtliga i Sverige gällande krav enligt lag, förordningar och myndighetsföreskrifter som är tillämpliga på CONVISO® ONE i Sverige, särskilt avseende försäljning, leverans och användning av växtskyddsmedel.

(4) För det fall Köparen säljer Produkten vidare, förbinder sig Köparen uttryckligen att

  • a) endast lämna sådana uppgifter avseende CONVISO® ONE som stämmer överens med produktmärkningen eller Stewardship-handboken eller andra dokument som följer med CONVISO® ONE,
  • b) endast lämna ut eller översända CONVISO® ONE till sina kunder efter eller samtidigt med överlämning eller tillkännagivande av Produktinformationen, samt att
  • c) förse varje slutanvändare av Produkten (”Odlare”) med en utskriven CONVISO® SMART Odlarhandbok. KWS ställer handböckerna till förfogande utan kostnad.
  • d) För att säkerställa ett effektivt stewardship avseende CONVISO® SMART-technologin försäkrar Köparen att dennes vidareförsäljning och distribution möjliggör spårning av (1) den avsedda CONVISO® SMART-odlingsytan per Odlare, (2) i vilken omfattning Odlaren har delegerat förvärv av Produkten till tredje man, (3) mängden betutsäde och/eller CONVISO® ONE, som Odlaren själv och/eller tredje man har förvärvat för användning på planerade CONVISO® SMART-odlingsytor. Köparen tillhandahåller KWS årligen en anonymiserad sammanställning över sina vidareförsäljningar av Produkten.

§ 7 Varans avtalade egenskaper

Utsädets avtalade egenskaper är endast följande:

1. Utsädet är art- och sortäkta;

2. Betutsäde som har producerats i Tyskland uppfyller gällande föreskrifter avs. betutsädets minsta grobarhet (labgrobarhet), högsta fukthalt, teknisk minimirenhet och högsta andel av andra växtarter. Utsäde som har producerats i andra länder och som är godkänt eller har fått tillstånd, motsvarar minst kraven enligt respektive europeisk utsädesriktlinje; 3. för CONVISO® ONE gäller produktspecifikationen enligt säkerhetsdatabladet.

§ 8 Reklamation

(1) Köparen ska omedelbart, dock senast inom 5 arbetsdagar efter mottagande hos Köparen eller av Köparen utsedd tredje man, noggrant undersöka betesutsädet. För det fall utsädet förvärvats i slutna behållare avsedda för vidareförsäljning, är Köparen endast skyldig att undersöka varan om behållaren öppnas eller om det finns synbara tecken, t.ex. på förpackningen, som tyder på ett fel i utsädet.

(2) Uppenbara fel i betutsädet ska utan dröjsmål och senast inom 8 arbetsdagar efter mottagande hos Köparen eller av Köparen utsedd tredje man skriftligen reklameras till KWS. Fel som inte är uppenbara ska också skriftligen reklameras utan dröjsmål, dock senast inom 5 arbetsdagar efter att felet blivit känt. Reklamationsfristen uppfylls endast om reklamationen har kommit in till KWS inom den utsatta tiden. Kravet på skriftlig reklamation uppfylls också genom överföring per telefax eller e-post.

(3) Om Köparen inte har reklamerat fel inom utsatt tid, ska betutsädet, trots att fel föreligger, anses som godkänt. Garantianspråk är i dessa fall uteslutna. Om Köparen gentemot speditören, transportören eller annan som utsetts att genomföra leveransen, vid leveransens mottagande hos Köparen, bekräftar att betutsädet erhållits utan skador, kan Köparen inte längre göra gällande krav i anledning av transportskador och utsädet anses som accepterat i transporterat skick.

§ 9 Provtagning och inhämtande av sakkunnigutlåtande

(1) Om Köparen efter leveransen upptäcker ett fel som den avser göra gällande, ska Köparen utan dröjsmål ta ett genomsnittsprov ur leveransen, såvida utsäde finns kvar. Genomsnittsprovet ska tas och bildas i enlighet med International Seed Testing Association (ISTA)s Internationella föreskrifter för prövning av utsäde (utgåva 2019) av en person som har utsetts därtill av en institution, handelskammare eller behörig myndighet. Från genomsnittsprovet ska tre likadana delprov bildas. Ett delprov ska omgående skickas in till det av ISTA ackrediterade institutet LUFA Nord-West, Finkenborner Weg 1A, DE-31787 Hameln, för undersökningsändamål, delprov 2 ska skickas in till KWS och delprov 3 förblir kvar hos Köparen. Om en av parterna betvivlar det undersökningsresultat som LUFA Nord-West kommit fram till, så ska denna parts delprov utan dröjsmål skickas till ett annat, av ISTA ackrediterat, laboratorium i Tyskland som ännu inte har deltagit i undersökningen för att undersökas där. Detta laboratoriums resultat är bindande för båda parter, om det överensstämmer med LUFA Nord-Wests resultat. Om resultaten inte stämmer överens, ska det tredje delprov som återstår utan dröjsmål skickas in av den part som har det i sin besittning till ytterligare ett annat av ISTA ackrediterat laboratorium i Tyskland som inte innan har deltagit i undersökningen för att undersökas där. Detta laboratoriums resultat är bindande för båda parter, om det stämmer överens med ett av de tidigare laboratorieundersökningarnas resultat. Föreligger ingen sådan överensstämmelse, gäller medelvärdet från alla tre undersökningarna som det slutliga resultatet. Föreligger inget fel, ska Köparen bära kostnaderna för provtagningen och laboratorieundersökningarna. Om det föreligger ett fel, ska KWS bära dessa kostnader.

(2) Finns det inte längre något eller inte tillräckligt betesutsäde för att ta ett genomsnittsprov ur leveransen ifråga, och KWS inte omgående accepterar Köparens reklamation, ska plantorna utan dröjsmål besiktigas genom en lämplig sakkunnig. Både KWS och Köparen ska delta i besiktningen. Den sakkunnige utses av Anerkennungsstelle Hannover hos Landwirtschaftskammer Niedersachsen, adress: Mars-la-Tour-Straße 1 – 13, DE-26121 Oldenburg. Sakkunnigbesiktningens mål är att fastställa och utreda sakomständigheter samt utreda orsaker i samband med den reklamerade betutsädesleveransen. Om det inte föreligger något fel, ska Köparen bära kostnaden för den sakkunnige. Om fel föreligger, bär KWS dessa kostnader.

(3) Den reklamerade leveransen ska återlämnas till KWS på KWS begäran. Vid berättigad reklamation ombesörjer KWS avhämtningen av den reklamerade leveransen.

§ 10 Garanti och påföljder vid fel

(1) Garantitiden är 6 månader från och med leverans. Garantin täcker inte frost- och/eller fuktskador som uppkommit på grund av felaktig förvaring av utsädet.

(2) Köparen ska genom lämpliga bevis visa att det reklamerade betesutsädet är samma som det av KWS levererade utsädet. Bevis kan t.ex. vara märkning, förpackning eller utsädesrester som Köparen har sparat.

(3) Vid sakfel i det levererade utsädet ska och får KWS, enligt eget val och inom skälig tid välja att utföra avhjälpande eller omleverans. Om avhjälpande eller omleverans misslyckas p.g.a. omöjlighet, oskälighet, vägran eller oskälig fördröjning, äger Köparen rätt att häva avtalet, begära skälig prisnedsättning eller, om felet har vållats av KWS, begära skadestånd i enlighet med § 11 nedan. Detta gäller dock inte för endast försumbara avtalsbrott.

§ 11 Skadeståndsansvar

(1) KWS skadeståndsansvar, oavsett anledning, särskilt p.g.a. omöjlighet, dröjsmål, fel i varan, avtalsbrott, culpa in contrahendo och utomkontraktuellt ansvar, är begränsat i enlighet med följande. Begränsningen gäller inte för KWS ansvar p.g.a. uppsåt, grov vårdslöshet, garanterade egenskaper, personskador eller strikt ansvar enligt produktansvarslagen eller andra tvingande föreskrifter enligt lag.

(2) KWS ansvarar inte för skador på grund av enkel vårdslöshet hos KWS organ, KWS företrädare enligt lag, KWS anställda eller andra personer som utfört prestationer enligt avtalet, om det inte är fråga om väsentliga avtalsbrott som äventyrar avtalets syfte. Väsentliga avtalsbrott avser skyldigheter vars uppfyllelse är utmärkande för avtalet och som Köparen skäligen kan förlita sig på.

(3) Om det föreligger väsentligt avtalsbrott i enlighet med § 11, 2 st ovan, och KWS i och för sig är skyldigt att erlägga skadestånd, ersätts endast förutsebara skador som är typiska för avtalet ifråga.

(4) Ansvarsbegränsningen enligt ovan gäller i samma omfattning för organ, företrädare enligt lag, anställda och andra personer som utfört prestationer enligt avtalet.

(5) Om KWS lämnar information eller rådgivning och denna information eller rådgivning inte utgör del av de avtalade skyldigheterna, så sker detta utan ersättning och utan något som helst ansvar.

§ 12 Äganderättsförbehåll

(1) All av KWS till Köparen levererad Produkt förblir KWS egendom fram till att samtliga betalningskrav i anledning av leveransen från KWS till Köparen har uppfyllts (nedan ”Förbehållsvaran”). Så länge äganderättsförbehållet består, äger Köparen endast rätt att använda Produkten till odling, eller att vidareförsälja Produkten om försäljningen ligger inom ramen för Köparens ordinarie verksamhet.

(2) Vid ingripande från tredje man, särskilt Kronofogden, på Förbehållsvaran, ska Köparen omgående hänvisa till att KWS är ägare av Förbehållsvaran och omedelbart informera KWS så att KWS kan göra gällande sina rättigheter.

(3) Vid väsentligt avtalsbrott hos Köparen äger KWS rätt att häva avtalet och begära återlämning av Förbehållsvaran.

(4) Köparen ska på egen bekostnad försäkra Förbehållsvaran på ett betryggande sätt, om det är allmänt brukligt, och omgående meddela skador på Förbehållsvaran till KWS. Eventuella framtida krav ur försäkringsavtalet överlåts härmed på KWS, som antar överlåtelsen, fram till dess att samtliga krav ur affärsförbindelsen har uppfyllts.

§ 13 Tillämplig rätt

(1) Rättsförhållandet mellan KWS och Köparen regleras endast av materiell svensk rätt med undantag för internationella köplagen (CISG) som inte ska äga tillämpning.

§ 14 Slutbestämmelser

(1) För det fall köpekontraktet och dessa CONVISO® SMART-Webbshoppsvillkor inte är fullständiga utan innehåller luckor, ska dessa luckor fyllas med sådana bestämmelser som parterna, med beaktande av köpekontraktets och CONVISO® SMART-Webbshoppsvillkorens kommersiella ändamål, hade avtalat om de hade varit medvetna om luckorna ifråga.

(2) Köparen är medveten om att KWS behandlar personuppgifter för att uppfylla avtalet. Information om behandlingen av personuppgifter i enlighet med GDPR framgår av företagets [dataskyddsinformation]. Version maj 2019 / 2019-12-19