Skydd av dina uppgifter i samband med registrering och användning av vår jobbportal

Med denna sekretesspolicy informerar vi, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Tyskland (nedan ”KWS”, ”vi”, eller ”oss”), dig om vilka uppgifter som kommer att behandlas i samband med registrering och användning av vår jobbportal samt vilka rättigheter du har i detta avseende.

Information om uppgiftsbehandling i samband med din ansökningsprocess finns på: www.kws.com/dataprotection.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi när du registrerar dig på och använder vår jobbportal?

Vi kan behandla samtliga av följande personuppgifter för tillämpliga fall. Av följande uppgifter från möjliga sökande kommer inte alla att behandlas.

 • Kontaktinformation, inklusive namn, personlig postadress, telefonnummer och personlig e-postadress
 • Nationalitet, födelseort och födelsedatum
 • Uppgifter om din utbildning, dina kvalifikationer och din yrkesmässiga utveckling
 • Uppgifter avseende fortlöpande utbildningsaktiviteter och ytterligare kvalifikationer
 • Löneförväntningar, uppsägningstid, betyg, referenser, rekommendationer, arbetstillstånd, funktionsnedsättning, språkkunskaper.

2. I vilket syfte behandlar vi dina uppgifter?

(a) Vi behandlar dina personuppgifter som vi får från dig när du registrerar dig på och använder vår jobbportal för att möjliggöra lagring av din profil på ditt användarkonto, för att göra din profil synlig för våra rekryterare inför framtida lediga jobb på vårt eller något annat KWS-företag och för att kontakta dig.

(b) Under vissa omständigheter kan vi även behandla dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter enligt handels-, skatte-, finansiell eller straffrättslig lagstiftning. Syftet med behandlingen grundas på de särskilda rättsliga skyldigheterna. Bearbetning utförs i allmänhet i enlighet med officiella krav på tillsyn och utlämnande av uppgifter.

(c) Vid behov kan vi även behandla dina personuppgifter för att skydda våra legitima intressen. Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter om vi, efter att ha beaktat våra intressen för behandlingen gentemot dina potentiellt motstridiga intressen och grundläggande rättigheter och friheter, finner att våra intressen har företräde. Detta kan i synnerhet också göras för att försvara oss mot väckta rättsliga anspråk. Vårt legitima intresse hänförs till exempel till bevisbördan vid rättegångsförfaranden.

3. På vilken rättslig grund behandlar vi dina uppgifter?

(a) De personuppgifter som du lämnar ut till oss när du registrerar dig på och använder vår jobbportal behandlas baserat på artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppgifter om dig som kan utgöra särskilda kategorier av personuppgifter i enlighet med betydelsen i artikel 9.1 i GDPR behandlas endast av oss på grundval av vad som tillåts i artikel 9.2 i GDPR, dvs. när den avsedda behandlingen är legitim enligt lag.

(b) Om vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla lagliga skyldigheter, behandlas uppgifter i detta avseende på grundval av artikel 6.1 c i GDPR.

Om vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter görs detta på grundval av vad som medges i artikel 9.2 i GDPR.

(c) Om vi behandlar dina personuppgifter för att skydda våra legitima intressen behandlas uppgifter i detta avseende på grundval av artikel 6.1 f i GDPR. I detta fall ligger våra legitima intressen i att uppfylla de syften som anges i avsnitt 2 (c).

4. Har dina personuppgifter även samlats in av tredje parter?

Vi behandlar huvudsakligen de personuppgifter som vi får direkt från dig. I vissa situationer får vi även dina personuppgifter från tredje parter. Detta görs till exempel i fall där vi får dina ansökningsuppgifter från andra KWS-företag.

Vid behov kommer vi att ge dig en detaljerad redogörelse om detta separat.

5. Delar vi dina uppgifter med tredje parter? Vilka är mottagarna, och bor de i tredje land?

Om du har lämnat ditt samtycke, eller om någon annan rättslig grund inverkar, kommer vi att vidarebefordra dina ansökningsuppgifter till andra KWS-företag.

Vi arbetar med företagets interna och externa tjänsteleverantörer (s.k. personuppgiftsbiträden), såsom tjänsteleverantörer för IT-underhåll. Dessa tjänsteleverantörer kan endast handla i enlighet med våra instruktioner och är kontraktsenligt bundna att följa tillämpliga dataskyddskrav.

I den mån detta är lagenligt tillåtet och nödvändigt för att följa tillämplig lag, eller för att anföra, driva eller försvara rättsliga anspråk, vidarebefordrar vi dina personuppgifter till domstolar, myndigheter och advokatbyråer.

Mottagarna som beskrivs i detta avsnitt 5 kan vara belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”tredje land”) där tillämpliga lagar inte ger samma dataskyddsnivå som i ditt hemland. I så fall, om vi överför dina personuppgifter till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer vi att säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter, såvida detta inte är förenligt med ett lagstadgat tillstånd. Kontakta personuppgiftsansvarige via kontaktuppgifterna nedan om du vill få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi tillämpar när det gäller export av dina personuppgifter.

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

KWS lagrar endast dina uppgifter så länge det behövs för att uppfylla de angivna ändamålen (se avsnitt 2). Uppgifter som inte längre behövs eller som KWS inte längre får lagra blir antingen oåterkalleligen anonymiserade eller raderade. Om uppgifterna anonymiseras kan KWS spara uppgifterna under en längre period eftersom alla uppgifter som kan härledas till en individ har tagits bort.

Vi raderar dock dina uppgifter senast två år efter din sista inloggning på vår jobbportal.

7. Vilka rättigheter har du?

Inom ramen för tillämpliga juridiska bestämmelser har du vissa rättigheter relaterade till dina personuppgifter. Observera att det finns vissa undantag för utövandet av dessa rättigheter och du därför inte kan utöva dem i alla situationer.

 • Information: Du har rätt att få information om alla personuppgifter som KWS lagrar om dig.
 • Ändring: Du kan kräva att vi ändrar felaktiga personuppgifter.
 • Radering: Du kan be oss att radera personuppgifter under vissa omständigheter. Vi kommer då att vidta lämpliga åtgärder för att informera andra personuppgiftsvariga som behandlar de uppgifter som du har begärt radering av när det gäller länkar till dina uppgifter, kopior av dina uppgifter och duplikat av dina uppgifter.
 • Återkallande av samtycke: Du kan återkalla det samtycke till personuppgiftsbehandling som du har gett oss, och förhindra vidare behandling om det inte finns någon annan anledning till att KWS kan eller måste behandla dina personuppgifter.
 • Begränsning: I vissa fall kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.
 • Dataportabilitet: Om du har gett oss uppgifter i form av ett avtal eller samtycke kan du begära att få ut de uppgifter du lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att vi överför dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

Fallbaserad rätt att göra invändningar

Av skäl som härrör från din unika situation har du rätt att när som helst göra invändningar mot den behandling av dina personuppgifter som grundar sig på berättigade intressen. Personuppgifter kommer i sådant fall inte längre att behandlas för dessa syften, såvida vi inte kan påvisa tvingande rättsliga grunder för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller för att anföra, driva eller försvara rättsliga anspråk.

För att anföra rättigheterna ovan, kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som tillhandahållits.

 • Lämna in klagomål: Du kan lämna in ett klagomål om vår behandling till en dataskyddsmyndighet.

8. Kontaktinformation

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Tyskland
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-postadress: dataprotection@kws.com

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud enligt följande:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Data protection officer
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Tyskland
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-postadress: dataprotection@kws.com

Krypterat kontaktformulär:

https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Mottagare: Boris Reibach