Användningsvillkor för myKWS

§ 1 Omfattning, information om myKWS

(1) KWS SAAT SE & Co. KGaA (nedan kallat ”KWS”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller plattformen ”myKWS” via https://www.kws.de (nedan kallad ”myKWS”), där vederbörligen registrerade användare har tillgång till de tjänster och det innehåll som finns tillgängligt på myKWS och kan använda ytterligare tjänster och programvara som tillhandahålls från tid till annan via myKWS (”myKWS Tools”). Ytterligare information om tjänsterna och innehållet som finns tillgängligt på myKWS finns i § 7 och ytterligare information om myKWS Tools finns i § 8 i dessa Användningsvillkor.

(2) Dessa Användningsvillkor styr tillhandahållandet av åtkomst till myKWS och myKWS Tools av KWS och användning av myKWS och myKWS Tools av dig som vederbörligen registrerad användare.

(3) Våra kontaktuppgifter är:

KWS SAAT SE & Co. KGaA

Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Tyskland

E-post: mykws@remove-this.kws.com

Fax: 0049-5561/311-322

Mer information om KWS finns här.

(4) LÄS DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR NOGGRANT. GENOM ATT REGISTRERA DIG FÖR ATT ANVÄNDA MYKWS SKAPAS ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH KWS.

§ 2 Ändringar i Användningsvillkoren

KWS förbehåller sig rätten att ändra dessa Användningsvillkor när som helst. KWS meddelar dig minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godkänner ändringarna kan du sluta använda myKWS och myKWS Tools och begära att ditt registrerade konto raderas. DU ANSES HA SAMTYCKT TILL ÄNDRINGARNA OM DU FORTSÄTTER ATT ANVÄNDA MYKWS OCH MYKWS TOOLS EFTER UTGÅNGEN AV DEN 30 DAGAR LÅNGA UPPSÄGNINGSTIDEN.

§ 3 Registrering

(1) Användning av myKWS och myKWS Tools kräver att du registrerar dig som användare och godkänner dessa Användningsvillkor. Vid registreringen har ett licensavtal mellan KWS och användaren ingåtts. Det finns ingen rättighet att ingå avtal. KWS har rätt att avvisa användarregistreringar utan att ange skäl.

(2) Du får endast registrera dig om du är myndig och har full juridisk behörighet. Minderåriga personer får inte registrera sig.

§ 4 Din registrering hos myKWS

(1) Din registrering hos myKWS är avgiftsfri. KWS förbehåller sig rätten att erbjuda specifikt innehåll eller myKWS Tools som är avgiftsbelagda. Information om tillämpliga avgifter och andra villkor kommer att tillhandahållas innan du får tillgång till sådant innehåll eller myKWS Tools.

(2) Din registrering är länkad till dig som individ. Ditt konto får inte användas av andra personer.

(3) Du är skyldig att tillhandahålla fullständiga och korrekta kontaktuppgifter och ytterligare information enligt vad KWS begärt under registreringsprocessen.

(4) Om KWS accepterar din registrering kommer KWS att aktivera ditt konto och informera dig via e-post. När du får e-postmeddelandet har du rätt att använda myKWS inom ramen för dessa Användningsvillkor. För att kunna göra det måste du bekräfta aktiveringen av ditt konto genom att klicka på länken i e-postmeddelandet.

§ 5 Ansvar för inloggningsdata

(1) Under registreringsprocessen blir du ombedd att ange ett användarnamn och lösenord. Efter aktiveringen av ditt konto och din bekräftelse i enlighet med § 4 (4) kommer du att kunna logga in på myKWS. Det är ditt ansvar att säkerställa att ditt användarnamn inte gör intrång i tredje parts rättigheter, i synnerhet rättigheter till namn eller varumärken, och inte strider mot allmän moral.

(2) Du är skyldig att hålla inloggningsuppgifterna på ditt konto säkra från åtkomst från tredje part och säkerställa att inloggningsuppgifterna inte blir kända för tredje parter. ALLA ÅTGÄRDER OCH JURIDISKA TRANSAKTIONER SOM GÖRS VIA DITT KONTO KOMMER ATT TILLSKRIVAS DIG OM INTE (I) DET FRAMGÅR FÖR KWS ATT NÅGON ANNAN ÄN DEN REGISTRERADE ANVÄNDAREN UTFÖRDE HANDLINGEN ELLER (II) DU KAN BEVISA ATT MISSBRUKET AV DINA INLOGGNINGSUPPGIFTER INTE VAR DITT FEL. DU MÅSTE INFORMERA KWS OMEDELBART OM DU BEFARAR ATT OBEHÖRIGA TREDJE PARTER HAR FÅTT ELLER KOMMER ATT FÅ TILLGÅNG TILL DINA INLOGGNINGSUPPGIFTER.

(3) Du är skyldig att hålla dina uppgifter (inklusive dina kontaktuppgifter) uppdaterade. Om dina uppgifter ändras under användningsperioden måste du korrigera dina uppgifter i dina personliga inställningar på myKWS utan onödigt dröjsmål. Om du inte kan göra det, informera oss om dina ändrade uppgifter via e-post eller fax utan onödigt dröjsmål.

§ 6 Uppsägning av användning

(1) Du kan säga upp licensavtalet när som helst genom att begära borttagning av ditt myKWS-konto.

(2) När uppsägningen träder i kraft upphör avtalsförhållandet och du får inte längre använda ditt konto. KWS förbehåller sig rätten att blockera ditt användarnamn och lösenord så snart uppsägningen träder i kraft.

(3) KWS HAR RÄTT ATT OÅTERKALLELIGEN RADERA ALLA UPPGIFTER SOM GENERERATS INOM RAMEN FÖR DIN ANVÄNDNING 30 DAGAR EFTER ATT UPPSÄGNINGEN TRÄDER IKRAFT OCH EFTER UTGÅNGEN AV EVENTUELLA LAGSTADGADE LAGRINGSTIDER. Så länge KWS enligt dataskyddslagarna är skyldiga att radera dina personuppgifter, kommer KWS att säkerställa att dina personuppgifter raderas i enlighet med våra dataskyddsbestämmelser.

§ 7 Tjänster som erbjuds och tjänsternas tillgänglighet

(1) KWS erbjuder en mängd olika innehåll och andra tjänster via myKWS som kan användas under en begränsad tidsperiod. Detta kan exempelvis inkludera tillhandahållande av tillgängliga data, artiklar, video- och ljudinspelningar, information och annat innehåll (nedan kallat ”Innehåll”).

Din åtkomst till och användning av tjänsterna som erbjuds på myKWS är underställda bestämmelserna i dessa Användningsvillkor samt eventuella ytterligare användningsvillkor som kan gälla för specifika tjänster. Omfattningen av tillgängliga tjänster och funktioner är begränsade till de som finns tillgängliga på myKWS från tid till annan, vilka kan ändras, tas bort eller göras tillgängliga av KWS efter eget gottfinnande.

(2) Tjänsterna som erbjuds på myKWS kan omfatta tjänster från tredje part till vilka KWS endast ger åtkomst. Användning av sådana tjänster – som identifieras som tredjepartstjänster i varje fall – kan vara föremål för olika eller ytterligare användningsvillkor som KWS kommer att informera dig om i varje enskilt fall.

(3) KWS använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att säkerställa att myKWS är tillgängligt utan avbrott. Det kan dock förekomma tillfälliga begränsningar eller avbrott på grund av tekniska fel (t.ex. strömavbrott, fel på maskinvara eller programvara eller tekniska problem i dataledningarna). KWS GER INGEN GARANTI FÖR ATT MYKWS, SAMTLIGA TJÄNSTER ELLER ALLT INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA MYKWS ELLER VIA MYKWS TOOLS KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT ELLER VARA FELFRITT.

§ 8 Användning av myKWS Tools, tillgänglighet och ansvar för kalkyleringsresultat

(1) KWS ger dig tillgång till en mängd avgiftsfria verktyg i myKWS Tools via myKWS. Alla resultat eller rekommendationer som produceras av myKWS Tools är inte juridiskt bindande ställningstaganden på KWS vägnar. Användning av myKWS Tools (och tillit till resultat eller rekommendationer) sker på användarens egen risk och ansvar. Följande myKWS Tools är för närvarande tillgängliga eller planerade:

 • Beet Seed Service
 • Biogas Calculator
 • Catch Crop Advisor
 • Drying Cost Calculator
 • Feed Advisor Beef
 • Feed Cost Calculator Pig
 • Field Emergance Timer
 • Fursarium Risk Check
 • Harvest Time Optimizer
 • Heat Sums Check (Corn)
 • Leaf Scanner (Sugar Beet)
 • Nematode Advisor
 • Nematode Manager
 • Pest and Disease Finder
 • Revenue Optimizer Rye
 • Seed Rate Calculator
 • Silage Manager (Corn)
 • Soil Temperature Check
 • Variable Rate Seeding
 • Variety Advisor
 • Variety Comparison
 • Weather Check

(2) Det kan ibland vara nödvändigt att myKWS Tools arbetar med vissa antaganden och förenklingar, eftersom det inte är möjligt att beakta alla omständigheter för varje enskilt fall.

(3) Resultaten från myKWS Tools beräknas helt automatiskt och ges till användaren utan föregående kontroller av KWS. KWS kan därför inte utesluta att felaktiga resultat produceras, t.ex. på grund av felaktiga inmatningsdata eller odefinierade modellerade tillstånd. RESULTATEN KOMMER DÄRFÖR ATT SES SOM ETT ERBJUDANDE AV YTTERLIGARE INFORMATION OCH INGA GARANTIER GES AVSEENDE DERAS KORREKTHET. KWS FRÅNSÄGER SIG ANSVAR I DETTA SAMMANHANG I ENLIGHET MED § 15.

(4) § 7 (3) GÄLLER I ENLIGHET MED TILLGÄNGLIGHETEN FÖR MYKWS TOOLS.

§ 9 Ändringar av tjänster och myKWS Tools

KWS har rätt att när som helst ändra tjänster som finns tillgängliga på myKWS eller myKWS Tools som tillhandahålls avgiftsfritt på myKWS, för att tillhandahålla avgiftsfria eller avgiftsbelagda nya tjänster eller myKWS Tools eller upphöra att tillhandahålla kostnadsfria tjänster eller myKWS Tools och kalkylatorer.

§ 10 Skydd av Innehåll, ansvar för innehåll från tredje part

(1) Innehållet och de myKWS Tools som finns tillgängliga på myKWS skyddas av upphovsrätt eller andra egendomsrättigheter och ägs av KWS eller andra tredje parter som tillhandahåller respektive Innehåll. Du får endast använda detta Innehåll och myKWS Tools i enlighet med dessa Användningsvillkor, de ytterligare specifika användningsvillkoren för tjänster eller myKWS Tools, om tillämpligt, samt inom ramen för vad som föreskrivs på myKWS.

(2) Innehållet som finns tillgängligt på myKWS tillhandahålls delvis av KWS och delvis av tredje part. Innehåll som tillhandahålls av tredje part kallas hädanefter för ”Innehåll från tredje part”. KWS KONTROLLERAR INTE INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART AVSEENDE FULLSTÄNDIGHET, KORREKTHET OCH LAGENLIGHET. KWS ANTAR DÄRFÖR INTE NÅGOT ANSVAR ELLER NÅGRA FÖRPLIKTELSER FÖR FULLSTÄNDIGHETEN, KORREKTHETEN OCH LAGENLIGHETEN AV INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART. Detta gäller även för kvaliteten på Innehåll från tredje part och dess lämplighet för ett specifikt syfte, särskilt när det handlar om tredje parts Innehåll på länkade externa webbplatser.

Innehåll som inte uttryckligen identifieras som tredjepartsinnehåll tillhandahålls av KWS.

§ 11 Tekniska resurser, övervakning av användaraktiviteter

(1) Du ansvarar för att du har lämpliga tekniska resurser för att använda myKWS och myKWS Tools. KWS har ingen skyldighet att tillhandahålla rådgivning till dig om detta.

(2) KWS informerar dig härmed om att dina användaraktiviteter kan lagras och användas, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, för att förbättra användarupplevelsen och för att vidareutveckla myKWS. Detta kan innefatta registrering och utvärdering av IP-anslutningsdata i den omfattning som enligt lag är tillåten om det finns skäl att misstänka en överträdelse av dessa Användningsvillkor och/eller om det finns skäl att misstänka någon annan olaglig handling eller brott.

§ 12 Rätt att använda myKWS och de myKWS Tools som finns tillgängliga på myKWS

(1) Du får endast åtkomst till myKWS och använda de myKWS Tools som finns tillgängliga på myKWS i enlighet med dessa Användningsvillkor, de ytterligare specifika användningsvillkoren för tjänster eller myKWS Tools, om tillämpligt, samt inom ramen för vad som föreskrivs på myKWS. All ytterligare användning är inte tillåten såvida inte KWS har kommit överens med användaren om detta i skriftlig form eller via SMS.

(2) Du har endast rätt att ladda ned eller skriva ut Innehåll i den mån myKWS innehåller funktioner som tillåter sådan nedladdning eller utskrift (t.ex. med en nedladdningsknapp).

Du kommer att beviljas en obegränsad och icke-exklusiv rätt till användning för ditt personliga, icke-kommersiella ändamål för Innehåll som har hämtats eller skrivits ut av dig i enlighet med dessa Användningsvillkor. Alla andra rättigheter till Innehållet kvarstår hos den ursprungliga rättsinnehavaren (KWS eller respektive tredje part).

§ 13 Blockera konton

(1) KWS kan tillfälligt eller permanent blockera ditt myKWS-konto om:

(a) den avtalsrelation som skapas genom dessa Användningsvillkor avslutas. I detta fall kommer ditt konto att blockeras så snart uppsägningen börjar gälla.

(b) det finns specifika indikationer att du bryter mot dessa Användningsvillkor;

(c) KWS har ett i andra avseenden berättigat intresse av att blockera ditt konto, exempelvis om du bryter mot eller har brutit mot tillämplig lag vid användning av Innehållet eller av myKWS Tools som finns på myKWS eller om det finns tekniska skäl som kräver att ditt konto blockeras.

(2) Om ditt konto är tillfälligt eller permanent blockerat, blockerar KWS din åtkomsträttighet. En permanent blockerad åtkomst kan inte återinföras. Personer som är permanent blockerade utesluts från användning av myKWS och kan inte återregistrera sig hos myKWS.

§ 14 Dataskydd

KWS kvalitetsstandarder kräver ansvarsfull hantering av användarnas personuppgifter. Vid behandling av uppgifter följer KWS alla lagstadgade bestämmelser. Dataskyddspolicyn som finns tillgänglig på KWS webbplats innehåller en översikt av vilken typ av uppgifter som samlas in, då uppgifter används och överförs och hur du kan begära utlämnande av information som tillhandahålls av KWS.

§ 15 FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

(1) MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR, LÄMNAR KWS INGA GARANTIER, UTFÄSTELSER, FÖRBINDELSER ELLER ANDRA ÅTAGANDEN GENTEMOT DIG GÄLLANDE:

(a) TILLGÄNGLIGHET, FUNKTIONALITET, PRESTANDA, ÖVERFÖRINGSHASTIGHET, INNEHÅLL, VÄNTETID, KORREKTHET OCH/ELLER SÄKERHET FÖR MYKWS OCH MYKWS TOOLS; ELLER

(b) KVALITETEN OCH/ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN AVSEENDE ALLT INNEHÅLL ELLER SAMTLIGA RESULTAT ELLER REKOMMENDATIONER SOM GENERERATS OCH/ELLER VISAS MED HJÄLP AV MYKWS TOOLS.

(2) ALLA ANDRA GARANTIER, VILLKOR, UTFÄSTELSER, ÅTAGANDEN OCH/ELLER VILLKOR (VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GENOM LAG, CIVILRÄTT, SEDVANA, HANDELSBRUK, HANDLÄGGNING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE OM TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ANVÄNDNING, KORREKTHET, LÄMPLIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER AKTUALITET) EXKLUDERAS HÄRMED I DEN FULLA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

(3) INGENTING I DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR SKA BEGRÄNSA ELLER UTESLUTA:

(a) DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER ELLER

(b) DITT ELLER KWS ANSVAR AVSEENDE EVENTUELLA ANSPRÅK: (I) FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKAS AV FÖRSUMMELSE FRÅN PARTEN (ELLER PARTENS ANSTÄLLDA); (II) SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON FORM AV BEDRÄGERI (INKLUSIVE MISSVISANDE INFORMATION I BEDRÄGLIGT SYFTE) GJORD AV SÅDAN PART; OCH (III) FÖR VILKET ANSVAR INTE PÅ ANNAT SÄTT BEGRÄNSAS ELLER EXKLUDERAS ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR.

(4) MED FÖRBEHÅLL FÖR § 15(3) FRÅNSÄGER SIG KWS HÄRMED ALLT ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH MYKWS OAVSETT OM DETTA SKER INOM ELLER UTANFÖR AVTALET (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), ENLIGT LAGFÖRESKRIFTER ELLER PÅ ANNAT SÄTT. I SYNNERHET FRÅNSÄGER SIG KWS ALLT ANSVAR:

(a) RELATERAT TILL: (I) ANVÄNDNING AV MYKWS, MYKWS TOOLS OCH INNEHÅLL, (II) OTILLGÄNGLIGHET ELLER SAKNAD ÅTKOMST TILL MYKWS, MYKWS TOOLS OCH INNEHÅLL, (III) EVENTUELLA FEL HOS ETT TREDJEPARTSNÄTVERK OCH/ELLER INFRASTRUKTUR SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED MYKWS, (IV) ALLT INNEHÅLL ELLER ANNAN DATA SOM ÄR INKORREKT, OTILLRÄCKLIGT, FÖRVANSKAT, OFULLSTÄNDIGT, OLEVERERAT, FELRIKTAT ELLER FELMÄRKT , (V) ALLA VIRUS ELLER SKADLIGA KOMPONENTER, OCH/ELLER (VI) ALL OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL OCH/ELLER INTRÅNG I MYKWS OCH/ELLER

(b) FÖR: (I) FÖRLUST AV VINST ELLER INTÄKT, (II) FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, (III) FÖRLUST AV KONTRAKT, AFFÄRSVERKSAMHET ELLER AFFÄRSMÖJLIGHET, (IV) FÖRLUST, FÖRSTÖRELSE ELLER FÖRVANSKNING AV UPPGIFTER, (V) FÖRLUST AV GOODWILL ELLER SKADAT ANSEENDE, (VI) ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT FORM, INKLUSIVE FÖRLUSTER I EN FORM SOM BESKRIVS I (I) TILL (V) SOM KAN BETRAKTAS SOM INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR I VARJE PUNKT (I) TILL (VI) OAVSETT OM DESSA VAR RIMLIGEN FÖRUTSÄGBARA, RIMLIGEN PLANERADE, FAKTISKT FÖRUTSEDDA ELLER FAKTISKT PLANERADE AV DIG ELLER KWS VID DEN TIDPUNKT DÅ DU ACCEPTERADE DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR.

§ 16 Meddelanden

Om inget annat uttryckligen överenskommits i dessa Användningsvillkor ska alla meddelanden som görs inom ramen för användningen av myKWS göras i skriftlig form och skickas till en fysisk adress eller via e-post.

KWS e-postadress är: fachinfo@kws cultivent.de. KWS postadress är: Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Tyskland. Dessa kontaktuppgifter kan ändras. I så fall informerar KWS dig om sådana ändringar.

Din e-postadress och postadress är de du angav när du registrerade dig för att använda myKWS. Om dessa kontaktuppgifter ändras, informera oss om sådana ändringar ELLER uppdatera din profil på myKWS.

§ 17 Avtalet i sin helhet och enskilda avtalsbestämmelser

Dessa Användningsvillkor utgör hela avtalet mellan dig och KWS avseende åtkomst och användning av myKWS.

Skulle en bestämmelse i dessa användningsvillkor vara ogiltig, olaglig eller ej genomdrivbar, ska den lagliga giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna förbli opåverkade. Den ogiltiga, olagliga eller ogenomdrivbara bestämmelsen ska anses vara modifierad i den minsta mån det är nödvändigt för att göra den giltig, rättslig och verkställbar. Om sådan ändring inte är möjlig ska den relevanta bestämmelsen anses vara raderad.

§ 18 Tillämplig lag

Dessa Användningsvillkor och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa Användningsvillkor och/eller myKWS (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller anspråk) regleras av lagarna i England och Wales, exklusive FN:s konvention om avtal om internationell handel av varor.

§ 19 Tvister och jurisdiktion

Exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår enligt dessa Användningsvillkor är Hannover, så långt det är tillåtet enligt lag.

Ingen annan än du eller oss ska ha någon rättighet enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1998 för att verkställa något av dessa Användningsvillkor.

§ 19 Undantag

Avstående från varje rättighet, maktposition, behörighet eller gottgörelse (oavsett om det gäller enligt dessa Användningsvillkor, enligt civilrätt, sedvana, enligt lagbestämmelser eller på annat sätt) gäller endast om det ges genom meddelande och ska inte anses vara ett avstående från efterföljande brott eller försummelse.

Daterad: [Datum för senaste ändring]