• Förberedelse av ett DNA-prov i laboratoriet
    Genteknik

Genteknik

Översikt

I ett nötskal

Grön genteknik är en synnerligen riktad metod för att förse växter med nya genetiska egenskaper. Den innebär överföring av gener eller andra avsnitt av genetiskt material (DNA), från till exempel bakterier, till växternas genetiska material.

Fördelar

Gentekniska metoder möjliggör ett mycket riktat tillvägagångssätt: Endast genen med den önskade egenskapen förs direkt över till grödan.

Nackdelar

Kritiker ser överföringen av gener från andra arter som en säkerhetsrisk.

Utveckling

Utvecklingen av genteknik påbörjades då forskare fann enzymer i bakterier som klyver DNA på en exakt förutbestämd sekvens. Den första testtillämpningen i arvsmassan av virus omkring 1970.

Tillämpning hos KWS

För att till exempel skapa genetiskt modifierade herbicidresistenta sockerbetor.

I modern vetenskap om grödor och förädling är biotekniska metoder självklara överallt i världen. Under de senaste åren har människan i allt högre grad lärt sig förstå växternas egenskaper via de gener som är involverade. Funktionell genetisk forskning har avsevärt ökat vår kunskap om växternas komplexa molekylära biologiska processer.

Samtidigt kan förädling på denna nivå tillämpas mycket effektivare och mera ändamålsenligt än förut för att utveckla växter med särskilda egenskaper.

Så snart en gen som är involverad i förekomsten av en viss önskad egenskap har identifierats är nästa steg att utveckla sorter som har exakt denna egenskap. Förädlare kan för närvarande göra detta med hjälp av många olika metoder, inklusive genteknik.

Med gentekniska metoder kan individuella gener eller DNA-sekvenser som upptäckts i andra organismer föras in i grödornas genetiska material. Detta möjliggör den riktade överföringen av de önskade egenskaperna. Det är även möjligt att ”stänga av” vissa gener.

Genteknik är inte ett ändamål i sig utan en metod som alltid ges företräde då den är lämpligare än andra metoder för att uppnå respektive förädlingsmål. Detta är fallet om till exempel genen för en önskvärd egenskap inte finns i vissa sorters genpooler och därför inte kan korsas in i odlade sorter. Medan traditionella förädlingsmetoder endast använder de gener som finns i en viss sorts genpool, kan gentekniker även överföra gener som härstammar från andra organismer, till exempel bakterier.

En fördel med gentekniska metoder är också att intressanta gener från vilda sorter kan föras direkt in i kraftfulla odlade sorter. Traditionell förädling kombinerar båda föräldralinjernas arvsmassa med varandra. Detta medför att både önskade och oönskade egenskaper blandas. Framsteg inom förädlingen kan därför avsevärt påskyndas jämfört med traditionell förädling.

Endast växter med gener som införts genom gentekniska metoder anses enligt lagen vara ”genetiskt modifierade”. En särskild lagstiftning gäller sådana genetiskt modifierade organismer (GMO). Läs mer på Jordbruksverkets och Naturvårdsverkets hemsidor för vad som gäller i Sverige.

KWS är ett internationellt växtförädlingsbolag som konkurrerar globalt på många marknader. Företaget bygger på användningen av alla internationellt etablerade metoder för sin egen forskning och utveckling. Detta inkluderar även grön genteknik.

KWS principer när det gäller grön genteknik

  • Vi utför en individuell analys som måste visa att den eventuella fördelen med en genetiskt modifierad växt är större än med de sorter som för närvarande finns tillgängliga. Om detta inte är fallet överväger vi andra alternativ.

  • Vi utför fältstudier endast om alla preliminära laboratorie- och växthustester har visat att - enligt nuvarande kunskapsnivå - varje skada kan uteslutas.

  • Hela processen är fullständigt transparent då vi gör denna information allmänt tillgänglig i god tid och på ett lämpligt sätt.

  • Vi för diskussioner med olika berörda parter genom att delta i samtalsrundor eller konferenser eller organiserar våra egna forum.

  • Som ett familjeföretag står KWS för en fortsatt försiktigt och noggrann hantering av grön genteknik för att främja ett hållbart jordbruk och upprätthålla en företagsmässig balans mellan ekonomi, ekologi och socialt ansvar.

  • A decade of EU funded GMO research

    pdf | 4 MB

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT