• KWS-projektteamet på åkern
    Projekt

Upptäck några av våra nuvarande projekt för hållbart jordbruk

Våra forsknings- och förädlingsprogram används för att utveckla konkurrenskraftiga växtsorter för ett effektivt och hållbart jordbruk. Vårt arbete fokuserar på stabilitet i avkastningen, produktkvalitet och bevarandet av genetiska resurser. Snabbt avancerande teknisk utveckling inom det växtbiotekniska området har gett upphov till allt flera nya möjligheter för att utveckla sorter med förbättrade egenskaper.

Kväve-effektiv majs

Lantbrukare behöver kväve-effektiva sorter för att uppnå stabil avkastning även då möjligheten att gödsla är begränsad. KWS har därför utvecklat majssorter som är produktiva även då jorden innehåller mindre kväve. Kväve-effektiva sorter bör dock om möjligt ge bra avkastning både när det råder brist på näring men även när kvävetillgången inte är ett problem.

För att uppnå detta mål undersöker våra förädlare och forskare kväve-effektivitetens naturliga variation och analyserar den genetiska uppsättningen i olika majsväxter som ger stabil avkastning även med begränsad gödsling. Detta har visat att kväve-effektivitet inte är kopplat till ett enkelt arvsanlag, utan snarare är en komplicerad egenskap som påverkas av flera DNA-sekvenser.

Därför siktar vi på att i ytterligare analyser ta reda på vilka gener eller DNA-sekvenser som verkligen spelar en roll. Med denna kunskap kan vår förädlare göra mera riktade val och på det sättet förbättra kväve-effektiviteten i majs.

Nästa generations herbicidtoleranta sockerbetor

USAs sockerbetsmarknad kännetecknas för närvarande av ett behov av genetiskt modifierade sockerbetssorter med flerfaldig tolerans mot bekämpningsmedel för att kunna hantera ogräsbekämpningen. För att möta dess behov arbetar vi för närvarande på en uppföljningsprodukt för den mycket framgångsrika Roundup Ready®-sockerbetan. Våra forskare och förädlare arbetar tillsammans för att utveckla en ny generation herbicidtoleranta sockerbetor med en trippeltolerans mot tre ämnen.

  • Anställda på KWS

    Vår paroll: kraftfulla grödor för hållbart jordbruk med hög avkastning.

    Hinrich Harling, Forskningschef, Europa
    kws_harling_hinrich_head_of_research_europe.jpg

Hybridpotatisfrön

KWS har sedan 2011 bedrivit ett forskningsintensivt projekt: Utvecklandet av diploida hybridpotatisar som kan uppförökas och säljas som frö. Förädlingsframstegen för potatis har gått mycket långsamt tills nu.

För att motverka denna stagnerande utveckling arbetar våra förädlare och forskare på hybridförädling av potatis. Detta skulle ha flera avgörande fördelar: Diploida potatisar möjliggör ett mycket effektivare förädlingsarbete. Samtidigt är risken för angrepp av skadeinsekter i fröer mycket lägre än för utsädespotatis.

Och sist men inte minst, att ställa om till potatisfröer skulle betyda att det inte längre fanns ett behov av att kyla ner utsädespotatis under lagringen, och transporten skulle bli betydligt enklare med frö än med sättpotatis. Mycket forskning och utveckling behövs dock ännu innan de första konkurrenskraftiga sorterna kommer att vara tillgängliga på marknaden.

Upptäcka egenskaper från luften

Hur växters genetiska uppsättning och olika miljöpåverkan faktiskt interagerar kan endast fastställas på åkern. Därför är det endast med hjälp av fältförsök som vi med säkerhet kan upptäcka om en växtsort faktiskt uppvisar en önskad egenskap. För att göra detta måste vi dock kunna dokumentera växtens kännetecken på ett exakt och pålitligt sätt.

I detta avseende vill vi understödja vårt förädlingsperspektiv med nya fenotypningsprocesser och vidare optimera urvalsprocessen. Därför investerar KWS i utvecklandet av nya metoder för att automatiskt registrera vissa egenskaper hos växter. Vi undersöker även den digitala bildbehandlingens möjligheter i kombination med flera sensortekniker och drönarsystem.

Målet är att till exempel använda flygbilder för att snabbt och exakt dra slutsatser om egenskaper, såsom växthöjd eller möjligt sjukdomsutbrott.

Maximering av fotosynteseffektivitet i majs

Majs är en så kallad C4-växt. Den använder en särskild fotosyntesmetod som kännetecknas av förbättrad effektivitet vad gäller vattenutnyttjandet. C4-växter kan därför vid hög ljusbestrålning och temperatur utveckla mer biomassa på en kortare tid. Trots detta kan majsväxter inte utnyttja ljusinstrålningen maximalt.

Det verkar som om det finns en ännu outnyttjad potential att öka avkastningen. I samarbete med Heinrich Heine-universitetet i Düsseldorf, Tekniska högskolan i München och Max Planck-institutet för molekylär grödfysiologi i Potsdam arbetar KWS på detta ämne som en del av ett projekt som finansieras av BMBF (det tyska federala ministeriet för utbildning och forskning).

Vårt mål är att förvärva ny vetenskaplig kunskap som kan användas för att förbättra fotosynteseffektiviteten vid förädling. Först vill vi lära mer om vilka faktorer som påverkar C4-fotosyntesen i majs. Samtidigt vill vi, genom att använda markörteknik, få veta mer om de naturliga fotosyntesvariationerna.

Grödor för framtiden

”Grödor för framtiden” vill främja förädlingen av grödor genom en innovativ offentlig/privat modell. Detta internationella konsortium förenar ledande jordbruksbolags resurser och forskningsorganisationer för att möta livsmedelskedjans framtida utmaningar.

Målet är att förädla grödor med speciella egenskaper för att bättre anpassa dem till olika miljöförhållanden - till exempel förbättrade näringsegenskaper eller härdighet mot torka, värme eller översvämningar. Vi planerar att använda vetenskapliga publikationer och plattformar för att sprida den samlade kunskapen så att både offentliga och privata förädlingsprojekt kan dra nytta av den.

Tekniskt fokus ligger på genomredigering, genomsekvensering och fenomik, som utforskar förhållandet mellan växtens genetiska uppsättning, dess miljöförhållanden och dess produktivitet.

Besök webbplatsen ”Grödor för framtiden”
Mer

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT