• zuckerruebe_pillen_rot_nah.jpg
  Pelletering och betning av sockerbetsutsäde

Skydd av sockerbetsutsäde - fördelar med pelletering av utsäde.

Eftersom unga sockerbetor i utvecklingsskedet är speciellt känsliga för stress och placeras på slutliga avstånd (11 - 12 plantor/m²) under sådd är skadeinsektstrycket mycket högt. Därför behöver både frö och de unga plantorna skyddas, vilket KWS uppnår genom pelletering och behandling av fröerna.

Fördelar med pelletering av utsäde:

 • Skonsam vidhäftning av betningsmedlet till fröet
 • Skydd mot sjukdomar vid groning och skador orsakade av skadeinsekter
 • Homogent utsäde
 • Möjliggör enkel och exakt sådd med enkelkorns såmaskiner
 • Förbättrad uppkomst genom skalmassans (pelleteringsmassans) speciella komponenter.

Baserat på dessa faktorer är pelletering och betning de viktigaste åtgärderna för att skydda betan
tills den har utvecklats så långt att den kan avvärja skadegörare
på egen hand.

Strukturen på sockerbetans fröpellet

I strukturen på sockerbetans fröpellet kan man urskilja fyra lager:

Lager 1:

 • Med en film-coatingmetod appliceras ett tunt lager innehållande en fungicid
 • Svamppatogener som fortfarande finns på fröet (fröburna) dödas av desinficeringseffekten

Lager 2:

 • Bygger upp pelleten som formas med hjälp av fasta och flytande skalmassekomponenter.
 • Stor effekt på pelletens vikt och form
 • Skalmassekomponenterna innehåller olika gronings- och uppkomstfrämjande ämnen
 • Fungerar som barriär mellan fröet och betningen, som appliceras i det tredje skiktet (skydd mot fytotoxiska effekter)

Lager 3:

 • Applicering av en lösning som innehåller insekticider och fungicider
 • Skyddar det groende fröet från angrepp av olika insekter och svampar

Lager 4:

 • Applicering av den pigmenterade beläggningen med hjälp av film-coatingsmetoden omedelbart efter applicering av det tredje skiktet
 • Förhindrar avgnuggning av betningen under sådden och skyddar lantbrukaren från direktkontakt med betningsmedel
 • Ger KWS-pelleten dess typiska klara orange färg
 • Sluförande av pelleteringen med en kort torkningsprocess

Betning av sockerbetsutsäde

När du beställer utsäde, var uppmärksam på lämpligt betningmedel. Att använda ett insektsmedel är en viktig åtgärd för att skydda sockerbetan under dess tidiga utvecklingsfas. I synnerhet skadeinsekter kan orsaka allvarliga negativa effekter under den tidiga tillväxtfasen.

I Sverige är standardbetningen i nuläget Force, som skyddar mot jordboende insekter före uppkomst. Däremot är skyddet svagt mot angrepp av sugande insekter som trips och bladlöss. Fram till och med 2017 betades utsädet med Gaucho vilket innehöll en neonikotinoid som skyddade även mot senare angrepp av sugande insekter, detta är dock numera förbjudet.

Insekticider i sockerbetor

Neonikotinoider, används ej längre i Sverige

 • Omfattande skydd av alla växtdelar från sugande och bitande skadeinsekter
 • Aktiva ingrediensen fördelas med savströmmen

Pyretroider

 • Ett hölje av aktiv komponent skyddar fröet mot angrepp av jordboende insekter
 • Skadeinsekter som tränger in i det behandlade området blir förlamade eller dödas
 • Fungerar bara i jorden
 • Begränsat skydd för hypokotylen

Gul: Neonikotinoide; Röd: Pyretroider

Gul: Neonikotinoide; Röd: Pyretroider

Hitta din kontaktperson