PLUS4GRAIN - Най-добрите добиви от най-добрите ви полета

За всички земеделски производители, които реализират реколтата си веднага след като пристигне от полето, това е едно добре познато чувство: когато добивите са високи, цената е ниска. Когато добивите са ниски, цената е висока. Съвсем естествено е производителят да иска да се подготви и за двете ситуации едновременно посредством решенията си относно следващите сеитбени кампании. Това обаче е едно доста сложно и нееднозначно решение.. Тази статия е за решенията...

Подготовка на царевичните посеви за година с ниски добиви, която възниква най-вече в резултат на силно засушаване, изисква икономия на инвестициите в торове, тъй като целевият добив е много нисък (800 кг/дка или дори по-малко). Освен това подготовката включва по-прецизно планиране на инвестициите в поливане. Накрая изборът на хибрид (ClimaControl3), който работи относително по-добре от останалите при стресови условия и като цяло по-занижените очаквания относно добивите (<800 кг/дка), ще спомогне за създаване на повишена сигурност, както и спомага за по-ефективно използване на пазарната конюнктура и потенциално по-високите цени, когато добивите се окажат ниски.

От друга страна насочването към постигане на рекордни добиви, особено в най-добрите полета, които стопанството може да предложи, е също добре позната стратегия. Такъв план изисква адекватни вложения, адаптирани спрямо високите добивни очаквания. Добиви от порядъка на 1400 кг/дка зърно се нуждаят от два пъти повече нутриенти, отколкото 700 кг/дка. Допълнителните възможности за интензификация, като например дата на засяване, гъстота на засяване, разделни графици за торене и управление на хербицидните третирания, както и редица други, трябва да се организират с оглед най-добра адаптация към хибрида и условията в производството. Последно по ред, но не и по значение, при подобна стратегия, ориентирана към високи добиви, би следвало да се разчита на хибрид, който предлага извличане на максимум от добивния потенциал и оптимално капитализиране на стойността на вложенията. След въвеждането на програмата ClimaControl3, която предлага увеличена сигурност в производството на царевица, KWS дава началото на втора линия, отразяваща не по-малко важната стратегия за производство, която всеки един земеделски производител би могъл да избере: Най-добрите добиви в най-добрите полета.

Тази програма предоставя на стопаните предложения за хибриди с цел оптимизиране на добивния резултат спрямо вложените инвестиции за интензификация, които даден стопанин може да осигури на царевичните си посеви. В много обширна мрежа от опити, обхващаща области с континентален и средиземноморски климат, KWS оцени поведението на редица хибриди в условията на високоинтензивно производство и стратегия, ориентирана към високи добиви. В резултат бяха идентифицирани хибридите от новото портфолио „Plus4Grain“, които притежават по-голяма способност за максимизиране на добива при наличие на оптимални условия и използване на интензивна технология, при които общите добивни нива съществено превишават 1000 кг/дка , в сравнение с други хибриди от същата група по ранозрелост. KWS идентифицира генетични източници, осигуряващи по-висока реактивност на различните добивни компоненти. Максимизиране на добива се получава само чрез оптимизиране на един или повече от трите компонента: брой зърна на растение, брой растения на хектар и тегло на зърното. Хибридите за интензивно производство са тези, които имат силен потенциал за увеличаване на тези компоненти на добива и предлагат значителни резерви и възможност за действие при наличие на възможност за оптимален добив.

Примерът, който разглеждаме в диаграмата е с KWS КАШМИР, сравнен графично с други хибриди в група ClimaControl3 във ФАО 350 - 380. KWS КАШМИР показва много по-добри резултати при общи добивни нива над 700 кг/дка. Особено при най-високите потенциални нива той е способен да разкрие повече добивен потенциал, добавяйки допълнителни килограми към реализирания добив.

Въпреки всички иновации в агро бранша, все още никой не е в състояние надеждно да определи, какъв ще бъде климатът през следващия сезон. Затова много от земеделските производители решават да използват и двете стратегии едновременно, диференцирайки интензитета на своето производство. Добра идея!

Инструментите за това са готови и KWS Ви дава възможност да ги използвате!