Условия за ползване на myKWS

§ 1 Обхват и информация за myKWS

(1) КВС България ЕООД (наричано по-долу „KWS“, „ние“ или „нас“) предоставя платформата „myKWS“ чрез уебсайта www.kws.com/bg/bg/ (наричана по-долу „myKWS“), на която надлежно регистрираните потребители могат да осъществят достъп до предлаганите услуги и съдържание от myKWS и да използват допълнителни услуги и софтуер, предоставяни периодично чрез myKWS (наричани по-долу „myKWS Tools“). Допълнителна информация за услугите и съдържанието, достъпни на myKWS, можете да намерите в § 7. Допълнителна информация за myKWS Tools можете да намерите в § 8 от настоящите Условия за ползване.

(2) Настоящите Условия за ползване се прилагат и за използването на приложението myKWS и всички услуги, предоставяни чрез него. Освен ако изрично не е постановено друго, всяко позоваване на „my KWS“, както и на „Услуги“ и „myKWS Tools“ в настоящите Условия за ползване, се отнася и до приложението myKWS и съдържанието, услугите, инструментите и софтуерните функционалности, предоставени чрез него.

(3) Настоящите Условия за ползване уреждат предоставянето на достъп до myKWS и myKWS Tools от KWS и използването на myKWS и myKWS Tools от Вас като надлежно регистриран потребител.

(4) Нашите данни за контакт са:

КВС България ЕООД

бул. Христофор Колумб 80, Арт Бизнес Център, ет.3, офис 3.2

София 1540

Е-mail: office-bg@remove-this.kws.com

Тел.: +359 2 971 6320

Допълнителна информация за KWS можете да намерите тук kws.com/bg/bg/

(5) МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ. С РЕГИСТРАЦИЯТА ВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА MYKWS ВЪЗНИКВА ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР МЕЖДУ ВАС И KWS.

§ 2 Промени в Условията за ползване

KWS си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване по всяко време. KWS се задължава да Ви уведоми в срок от най-малко 30 дни преди влизането в сила на съответните промени. Ако не сте съгласни с промените, можете да спрете да използвате myKWS и myKWS Tools и да поискате Вашият регистриран профил да бъде изтрит. СЧИТА СЕ, ЧЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ПРОМЕНИТЕ, АКО ПРОДЪЛЖИТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ MYKWS И MYKWS TOOLS СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА 30-ДНЕВНИЯ СРОК НА ПРЕДИЗВЕСТИЕТО.]

§ 3 Регистрация

(1) Използването на myKWS и myKWS Tools изисква Вашата регистрация като потребител и приемането на настоящите Условия за ползване. С регистрацията се сключва лицензионно споразумение между KWS и потребителя. Потребителят не се ползва от правото за гарантирано сключване на споразумението. KWS има правото да откаже регистрация на потребители, без да посочва причини.

(2) Можете да се регистрирате само ако сте навършили пълнолетие и сте напълно дееспособни. Малолетни и непълнолетни лица нямат право да се регистрират.

§ 4 Вашата регистрация в myKWS

(1) Регистрацията Ви в myKWS е безплатна. KWS си запазва правото да предлага конкретно съдържание или myKWS Tools срещу заплащането на такса. Ще Ви бъде предоставена информация за приложимите такси и останалите условия, преди да получите достъп до съответното съдържание или myKWS Tools.

(2) Вашата регистрация е свързана с Вас като физическо лице. Вашият акаунт не може да се използва от други лица, освен ако използването или свързването на други акаунти не е изрично предвидено и разрешено в рамките на услугите.

(3) Задължени сте да предоставите пълни и точни данни за контакт и допълнително поисканата информация от KWS в процеса на регистрация.

(4) Ако KWS приеме Вашата регистрация, KWS ще активира Вашия профил и ще Ви уведоми по електронната поща. След като получите съобщението по електронната поща, имате право да използвате myKWS в рамките на обхвата на настоящите Условия за ползване. За тази цел трябва да потвърдите активирането на Вашия профил, като кликнете върху връзката, съдържаща се в съобщението по електронната поща.

§ 5 Отговорност за данните за вписване

(1) В процеса на регистрация ще бъдете помолени да посочите потребителско име и парола. След активирането на Вашия профил и след Вашето потвърждение съгласно § 4 (4) ще можете да влезете в myKWS. Ваша отговорност е да гарантирате, че потребителското Ви име не нарушава правата на трети страни, по-конкретно права върху имена или търговски марки, както и че не противоречи на добрите нрави.

(2) Задължени сте да защитите данните за вход в профила Ви от достъп на трети страни и да гарантирате, че данните за вход не стават достояние на трети страни. ПРИЕМА СЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ И ЗАКОННИ ОПЕРАЦИИ, НАПРАВЕНИ ПРЕЗ ВАШИЯ ПРОФИЛ, СА ИЗВЪРШЕНИ ОТ ВАС, ОСВЕН АКО (I) KWS НЕ ЗАБЕЛЕЖИ, ЧЕ СА ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЛИЦЕ, РАЗЛИЧНО ОТ РЕГИСТРИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ, ИЛИ (II) МОЖЕТЕ ДА ДОКАЖЕТЕ, ЧЕ ЗЛОУПОТРЕБАТА С ВАШИТЕ ДАННИ ЗА ВХОД НЕ Е ИЗВЪРШЕНА ПО ВАША ВИНА. ТРЯБВА ДА ИНФОРМИРАТЕ KWS НЕЗАБАВНО, АКО СЕ СТРАХУВАТЕ, ЧЕ НЕОТОРИЗИРАНИ ТРЕТИ СТРАНИ СА ПОЛУЧИЛИ ДОСТЪП ИЛИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ ЗА ВХОД.

(3) Задължени сте да актуализирате Вашите данни (включително Вашите данни за контакт). Ако данните Ви се променят по време на срока на използване, трябва своевременно да ги коригирате във Вашите лични настройки в myKWS. Ако не сте в състояние да го направите, моля, уведомете ни своевременно за променените Ви данни по имейл или факс.

§ 6 Прекратяване на използването

(1) Можете да прекратите лицензионното споразумение по всяко време, като поискате изтриване на Вашия профил в myKWS или чрез съответната функция в приложението myKWS.

(2) Договорните отношения приключват с влизане в сила на прекратяването, като повече нямате право да използвате профила си. KWS си запазва правото да блокира Вашето потребителско име и парола непосредствено след влизането в сила на прекратяването.

(3) KWS ИМА ПРАВОТО ДА ИЗТРИЕ БЕЗВЪЗВРАТНО ВСИЧКИ ДАННИ, ГЕНЕРИРАНИ В КОНТЕКСТА НА ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ, В СРОК ОТ 30 ДНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ПРЕКРАТЯВАНЕТО И СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ЗАКОНОВИ СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ. Доколкото KWS е задължено съгласно законите за защита на личните данни да заличава Вашите лични данни, KWS ще гарантира, че Вашите лични данни са заличени в съответствие с нашите правила за защита на данните.

§ 7 Предлагани услуги и достъпност на услуги

(1) KWS предлага разнообразно съдържание и други услуги чрез myKWS, които могат да се използват за ограничен период от време. Това може да включва, например, предоставяне на достъп до данни, статии, видео и аудио записи, информация и друго съдържание (наричани по-долу „Съдържание“).

Вашият достъп до и използване на услугите, предлагани в myKWS, са предмет на разпоредбите на настоящите Условия за ползване, както и всички допълнителни условия за ползване, които могат да се прилагат за конкретните услуги. Обхватът на достъпните услуги и функционалности е ограничен до тези, които периодично се предлагат в myKWS, като същите могат да бъдат променяни, премахвани или предоставяни за ползване от KWS по негова преценка.

(2) Предлаганите услуги могат да включват услуги на трети страни, до които KWS предоставя само достъп. Използването на такива услуги – които във всички случаи са указани като услуги на трети страни – може да бъде предмет на различни или допълнителни Условия за ползване, за които KWS ще Ви информира за всеки конкретен случай.

(3) KWS прилага разумни търговски усилия, за да гарантира, че предлаганата услуга е достъпна без прекъсване. Възможно е обаче да възникнат временни ограничения или прекъсвания поради технически неизправности (напр. прекъсвания на електрозахранването, хардуерни или софтуерни грешки или технически проблеми в линиите за данни). KWS НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА И ВСИЧКИ УСЛУГИ ИЛИ НАЛИЧНО СВЪРЗАНО СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ.

§ 8 Използване на myKWS Tools, достъпност и отговорност относно резултатите от изчисленията

(1) KWS Ви предоставя разнообразни безплатни услуги и софтуер myKWS Tools. Всички резултати или препоръки, получени чрез myKWS Tools, не представляват правно обвързващи твърдения от името на KWS. Използването на myKWS Tools (и осланянето на резултати или препоръки от тях) е на собствен риск и отговорност на потребителя. Към момента са налични или планирани следните myKWS Tools:

 • Biogas Calculator
 • Catch Crop Advisor
 • Drying Cost Calculator
 • Feed Advisor Beef
 • Feed Cost Calculator Pig
 • Field Emergence Timer
 • Field Scout
 • Field Vitality Check
 • Fusarium Risk Check
 • Harvest Time Optimizer
 • Heat Sums Check (Corn)
 • Leaf Scanner (Sugar Beet)
 • Nematode Advisor
 • Nematode Manager
 • Pest and Disease Finder
 • Revenue Optimizer Rye
 • SAT DM Monitoring
 • Seed Rate Calculator
 • Seed Services
 • Silage Manager (Corn)
 • Soil Temperature Check
 • Variable Rate Seeding
 • Variety Advisor
 • Variety Comparison
 • Weather Check

(2) Понякога може да се налага myKWS Tools да използват известни предположения и опростявания, тъй като не е възможно да се вземат предвид всички обстоятелства за всеки отделен случай.

(3) Резултатите от myKWS Tools се изчисляват напълно автоматично и се предоставят на потребителя без предварителни проверки от KWS. Вследствие на това KWS не може да изключи, че в редки случаи може да се генерират неправилни резултати, напр. поради неправилни входни данни или неопределени състояния на модела. ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА РЕЗУЛТАТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И НЕ СЕ ДАВАТ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ТОЧНОСТ. ИЗКЛЮЧВА СЕ ОТГОВОРНОСТТА НА KWS В ТОЗИ КОНТЕКСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С § 15.

(4) § 7 (3) СЕ ПРИЛАГА СЪОТВЕТНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА MYKWS TOOLS.

(5) В някои случаи използването на специални услуги и инструменти може да изисква съгласие с конкретни условия за ползване. Потребителят ще бъде информиран отделно за тези условия за ползване. Всички текущи условия за ползване са налични на наначалната страница на KWS

§ 9 Промени на услугите и myKWS Tools

KWS има правото по всяко време да променя услугите, които са достъпните в myKWS или myKWS Tools и се предоставят безплатно, да предлага нови услуги или myKWS Tools безплатно или срещу заплащане или да преустановява предоставянето на безплатни услуги или myKWS Tools и калкулатори.

§ 10 Защита на Съдържанието, отговорност за съдържанието на трети страни

(1) Съдържанието и myKWS Tools, достъпни в myKWS, са защитени с авторски права или други права на собственост, чийто притежател е KWS или други трети страни, които предоставят съответното Съдържание. Можете да използвате това Съдържание и myKWS Tools само в съответствие с настоящите Условия за ползване, допълнителните специални условия за ползване за услугите или myKWS Tools, ако е приложимо, както и в рамките на обхвата, посочен в myKWS.

(2) Съдържанието, достъпно в myKWS, се предоставя частично от KWS и частично от трети страни. Съдържанието, предоставено от трети страни, се нарича по-долу „Съдържание на трети страни“. KWS НЕ ПРОВЕРЯВА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРЕТИ СТРАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ, ТОЧНОСТ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ. ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА KWS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЦЕЛОСТТА, ТОЧНОСТТА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРЕТИ СТРАНИ. Това се отнася и за качеството на Съдържанието на трети страни и неговата пригодност за конкретна цел, по-специално по отношение на Съдържанието на трети страни на свързани външни уебсайтове.

Съдържанието, което не е изрично указано като Съдържание на трети страни, се предоставя от KWS.

§ 11 Технически ресурси, наблюдение на дейностите на потребителите

(1) Ваша отговорност е да обезпечите необходимите технически ресурси за използването на myKWS и myKWS Tools. KWS не Ви дължи предоставянето на консултации в това отношение.

(2) С настоящото KWS Ви уведомява, че Вашите потребителски дейности може да се съхраняват и използват, доколкото е допустимо от закона, за подобряване на потребителското изживяване и за по-нататъшното развитие на myKWS. Това може да включва записване и оценка на данни за IP връзка в законно разрешения обхват, ако има основания да се подозира нарушение на настоящите Условия за ползване и/или има основания да се подозира друго противозаконно действие или престъпление.

§ 12 Право на използване на myKWS и KWS Tools, достъпни в myKWS

(1) Можете да осъществявате достъп до myKWS и да използвате myKWS Tools, които са достъпни на myKWS, единствено в съответствие с настоящите Условия за ползване, допълнителните специални Условия за ползване на услугите или myKWS Tools, ако е приложимо, както и в рамките на обхвата, посочен в myKWS. Не се разрешава каквато и да е по-нататъшна употреба, освен ако не е договорена от KWS по отношение на потребителя в писмена или текстова форма.

(2) Имате право да изтегляте или отпечатвате Съдържание, доколкото myKWS съдържа функционалности, позволяващи такова изтегляне или печат (напр. с бутон за изтегляне).

Ще Ви бъде предоставено неограничено и неизключително право за използване за Вашите лични, нетърговски цели на изтеглено или отпечатано от Вас Съдържание в съответствие с настоящите Условия за ползване. Всички останали права върху Съдържанието остават собственост на първоначалния притежател на правата (KWS или съответната трета страна).

(3) По отношение на използването на приложението myKWS се прилага и следното:

 • приложението myKWS не може да бъде копирано или възпроизвеждано изцяло или частично;
 • същото не може да бъде променяно, редактирано или адаптирано изцяло или частично;
 • Бележките за авторски права, прикрепени към или съдържащи се в приложението myKWS, не могат да бъдат премахнати или манипулирани и
 • Не се разрешава обратно конструиране на приложението.

(4) Приложението myKWS и съдържанието, получено от приложението myKWS, са защитени с авторски права и/или други права върху интелектуалната собственост. С настоящото потвърждавате, че използването на приложението не Ви дава никакви права върху софтуера, търговските марки или съдържанието във връзка с приложението myKWS и че можете да го използвате само в пълно съответствие с настоящите Условия за ползване. Задължителните законови права остават незасегнати.

§ 13 Блокиране на профили

(1) KWS може да блокира временно или за постоянно профила Ви в myKWS, ако:

(а) договорните отношения, създадени с настоящите Условия за ползване, бъдат прекратени. В този случай профилът Ви ще бъде блокиран непосредствено след влизане в сила на прекратяването на тези отношения.

(б) има конкретни индикации, че нарушавате настоящите Условия за ползване;

(в) KWS също така има законен интерес да блокира профила Ви, напр. ако нарушавате или сте нарушили приложимото законодателство при използването на Съдържанието или myKWS Tools, достъпни в myKWS, или ако блокирането на Вашия профил се налага поради технически причини.

(2) Ако профилът Ви е блокиран временно или за постоянно, KWS блокира правото Ви на достъп. Постоянно блокираното право на достъп не може да бъде възстановено. Постоянно блокираните лица са изключени от използването на myKWS и не могат да се регистрират отново в myKWS.

§ 14 Защита на данните

Стандартите за качество на KWS изискват отговорно обработване на личните данни на потребителите. При обработването на данни KWS спазва всички законови разпоредби. Декларацията за защита на личните данни, достъпна на уебсайта на KWS, съдържа преглед на вида на данните, които се събират, по какъв начин се използват и прехвърлят и как можете да поискате разкриване на информация, предоставена от KWS.

§ 15 ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

(1) ОСВЕН В СТЕПЕНТА, ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, KWS НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ДЕКЛАРАЦИИ, ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДРУГИ АНГАЖИМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА:

(a) ДОСТЪПНОСТТА, ФУНКЦИОНАЛНОСТТА, ЕФЕКТИВНОСТТА, СКОРОСТТА НА ПРЕДАВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ЗАБАВЯНЕТО, ТОЧНОСТТА И/ИЛИ СИГУРНОСТТА НА MYKWS И MYKWS TOOLS; ИЛИ

(б) КАЧЕСТВОТО И/ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА КОЕТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ И КОИТО И ДА Е РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ПРЕПОРЪКИ, ГЕНЕРИРАНИ И/ИЛИ РАЗГЛЕЖДАНИ ЧРЕЗ MYKWS TOOLS.

(2) ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ, ДЕКЛАРАЦИИ, АНГАЖИМЕНТИ И/ИЛИ УСЛОВИЯ (ПИСМЕНИ ИЛИ УСТНИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ОТ ЗАКОН, ОБИЧАЙНО ПРАВО, ОБИЧАЙ, ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА, ПРАКТИКА НА ДЕЛОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ ДРУГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАДОВОЛИТЕЛНОTO КАЧЕСТВО, ПРИГОДНОСТTA ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ, ТОЧНОСТTA, АДЕКВАТНОСТTA, ЦЯЛОСТTA ИЛИ СВОЕВРЕМЕННОСТTA) ЧРЕЗ НАСТОЯЩОТО СЕ ИЗКЛЮЧВАТ В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

(3) НИТО ЕДНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НЕ ОГРАНИЧАВА ИЛИ ИЗКЛЮЧВА:

(а) ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА; ИЛИ

(б) ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТТА НА KWS ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЯКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ: (I) В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА СТРАНА (ИЛИ НА ПЕРСОНАЛА НА СЪОТВЕТНАТА СТРАНА); (II) В РЕЗУЛТАТ НА ИЗМАМА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗМАМНО ДЕКЛАРИРАНЕ), ИЗВЪРШЕНА ОТ СЪОТВЕТНАТА СТРАНА; И (III) ЗА КОИТО ОТГОВОРНОСТТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНА ПО ДРУГ НАЧИН СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

(4) СЪГЛАСНО § 15(3), С НАСТОЯЩОТО KWS ИЗКЛЮЧВА ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА, ВЪЗНИКНАЛА ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ И MYKWS, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ НА ОСНОВАНИЕ ДОГОВОР, НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ЗАКОН ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН. ПО-СПЕЦИАЛНО KWS ИЗКЛЮЧВА ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ:

(a) ПО ОТНОШЕНИЕ НА: (I) ИЗПОЛЗВАНЕ НА MYKWS, MYKWS TOOLS И СЪДЪРЖАНИЕ; (II) НЕНАЛИЧНОСТ ИЛИ НЕДОСТЪПНОСТ НА MYKWS, MYKWS TOOLS И СЪДЪРЖАНИЕ; (III) НЕИЗПРАВНОСТ НА МРЕЖА И/ИЛИ ИНФРАСТРУКТУРА НА ТРЕТИ СТРАНИ, ИЗПОЛЗВАНА ВЪВ ВРЪЗКА С MYKWS; (IV) НЕПРАВИЛНО, НЕТОЧНО, ПОВРЕДЕНО, НЕПЪЛНО, НЕДОСТАВЕНО, ПОГРЕШНО ДОСТАВЕНО ИЛИ НЕПРАВИЛНО ЕТИКЕТИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ; (V) ВИРУС ИЛИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ ИЛИ ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА НА ВАШИТЕ СИСТЕМИ; И/ИЛИ (VI) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО, И/ИЛИ ПРОНИКВАНЕ В, MYKWS; И/ИЛИ

(б) ЗА: (I) ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЗАГУБА НА ПРИХОДИ; (II) ЗАГУБА НА ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ; (III) ЗАГУБА НА ДОГОВОР, БИЗНЕС ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТИ; (IV) ЗАГУБА, УНИЩОЖАВАНЕ ИЛИ ПОВРЕЖДАНЕ НА ДАННИ; (V) ЗАГУБА НА ФИРМЕНА РЕПУТАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ РЕПУТАЦИОННИ ЗАГУБИ; (VI) ИЛИ КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБИ ОТ НЯКОЯ ОТ КАТЕГОРИИТЕ, ОПИСАНИ В Т. (I) ДО (V), КОИТО БИХА МОГЛИ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВЪВ ВСЯКА Т. ОТ (I) ДО (VI), НЕЗАВИСИМО ДАЛИ РАЗУМНО ПРЕДВИДИМИ, РАЗУМНО ОЧАКВАНИ, ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРЕДВИДЕНИ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛНО ОЧАКВАНИ ОТ ВАС ИЛИ KWS КЪМ МОМЕНТА, В КОЙТО СТЕ ПРИЕЛИ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

§ 16 Известия

Освен ако не е изрично уговорено друго в настоящите Условия за ползване, всички известия, направени в контекста на използването на myKWS, се изготвят в писмена форма и се изпращат на физически адрес или по електронната поща.

Имейл адресът на KWS е: office-bg@remove-this.kws.com Пощенският адрес на KWS е: бул. Христофор Колумб 80, Арт Бизнес Център, ет.3, офис 3.2, София 1540. Тези данни за контакт подлежат на промяна. В случай на промяна KWS ще Ви уведоми за същата.

Вашият имейл адрес и пощенски адрес са тези, които сте предоставили при регистрацията си за използване на myKWS. При промяна на тези данни за контакт, моля, уведомете ни за промяната ИЛИ актуализирайте своя профил в myKWS.

§ 17 Цялостно споразумение и делимост

Настоящите Условия за ползване представляват цялото споразумение между Вас и KWS по отношение на достъпа и използването на myKWS.

Ако дадена разпоредба от настоящите Условия за ползване е или стане невалидна, незаконна или неприложима, това не засяга правната валидност и приложимост на останалите разпоредби. Невалидната, незаконна или неприложима разпоредба се счита за изменена в минималната необходима степен, за да стане валидна, законна и приложима. Ако такава промяна не е възможна, съответната разпоредба се счита за заличена.

§ 18 Приложимо право

Настоящите Условия за ползване и всеки спор или претенция, възникнали от или във връзка с настоящите Условия за ползване и/или myKWS (включително извъндоговорни спорове или претенции) се уреждат от законите на Англия и Уелс, с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна покупко-продажба на стоки.

§ 19 Спорове и юрисдикция

Изключително място на юрисдикция за всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Условия за ползване, е, доколкото е законово допустимо, гр. Хановер.

По силата на Закона за договорите (Права на трети страни) от 1998 г. никой друг освен Вас или нас няма право да изпълнява което и да е от настоящите Условия за ползване.

§ 20 Отказ

Отказът от право, правомощие, привилегия или средство за защита (независимо дали съгласно настоящите Условия за ползване, обичайното право, съдебно решение, по закон или друго) влиза в сила само ако е дадено предизвестие и не се счита за отказ от предявяване на претенции за всяко последващо нарушение или неизпълнение.

Дата: София, Юни 2021 г.