Променлива сеитбена норма Рапица

Използвайте оптимално потенциала на обработваемата земя

  • Използване на целия добивен потенциал
  • Оптимизиране на използването на семена
  • Равномерни посеви от рапица

Оптимизирайте сеитбената гъстота за рапица

Земеделските площи са много различни по отношение на почвената структура и водоснабдяването и често се променят в рамките на едно поле. Трудно е да се отговори на всички условия при избора на оптимална сеитбена гъстота. С променливата сеитбена норма в рапица имате възможността да подходите спрямо даденостите на отделните подзони.

Например върху много глинести участъци да се увеличи гъстотата и по този начин да се осигурят равномерни посеви дори при сухи условия. От друга страна върху леки, по-добри подзони можете да намалите сеитбената гъстота и по този начин да отгледате силни и устойчиви растения на полето.

Услуга и функция в един общ поглед

  • За създаването на сеитбените карти се взема предвид масовият растеж през последните 5 години
  • Картата за сеитба може да бъде прехвърлена към терминала на трактора или сеялката с USB стик
  • Разделителната способност на картите е 3 х 3 метра
  • Използвайки този растер, сеялката изпълнява променливата сеитбена норма
  • По този начин могат да се вземат предвид малките почвени разлики в обработваемата земя

Сеитбени карти за рапица

За класификация на площите и формиране на зоните се използват изображения от спътник Sentinel 2, с размер 10 х 10 м, датиращи от последните 5 години и обхващащи вегетацията на всички култури, отглеждани на конкретното поле. Алгоритъмът на анализа филтрира изображения с лошо качество, поради наличие на облаци и трансформира изображенията в класификация на полето. Получените отделни зони визуализират добивния потенциал на полето, с помощта на цветова класификация – червеният цвят маркира зони с ниска продуктивност, а синият – зони с висок потенциал. На основата на формираните зони системата създава сеитбени карти, готови за импортиране в терминала на Вашата сеялка или трактор.

Програмата дава възможност за карти с една, три или пет различни сеитбени зони. Зоните могат лесно да бъдат обработени и напаснати с експертните познания на земеделския производител. Програмата позволява и адаптация на сеитбените гъстоти според регионалните условия. Сеитбената карта е съвместима с всички терминали на сеялки във файловите формати ISOXML и Shape.

Слята повърхност или прецизно-редова сеитба - имате избора!

Променливата сеитбена норма е една от Топ програмите на myKWS

С нашата дигитална програма myKWS подкрепяме фермерите да разгърнат пълния потенциал на семената и по този начин да оптимизират добивите си. myKWS предлага полезна информация и препоръки- от избора на подходящи хибриди до жътвата. Регистрацията и използването са безплатни.

myKWS – много полезни услуги за вашите семена!

Често задавани въпроси за Променливата сеитбена норма

Имате въпроси или коментари?

Помощ за Променлива сеитбена норма
Помощ за Променлива сеитбена норма
Тел .: +359 2 971 6320
Изпратете имейл
КОНТАКТ