Условия за участие на KWS България ЕООД Защита на рапицата

1. Обект на услугата KWS Защита на рапицата

1.1 KWS България ЕООД (наричано по-долу „KWS“) предлага услугата Защита на рапица при условията, посочени в настоящите Правила и условия за участие. Услугата Защита на рапица се прилага само в случай, че някой от следните сортове е бил закупен преди това от KWS или неговите дистрибутори от Участника и засят в рамките на препоръчаните от KWS дати за сеитба между 10.08.2023 г. и 30.09.2023 г.:

Hillico

Hybrirock

KWS Granos

Umberto KWS

Himmedia CL

KWS Cyrill CL

KWS Calindo CL

KWS Sauros CL

1.2 KWS предоставя Услугата Защита на рапица, изключително чрез онлайн платформата myKWS (система myKWS). Сайтът е достъпен на https://www.kws.com/bg/bg/seedservice/

1.3 Използването на услугата Защита на рапица е безплатно за участника.

2. Допустимост; територия на обслужване; изключване

2.1 Право на участие в услугата „Защита на рапица“ имат земеделски стопани и земеделски предприятия, които отглеждат рапица, имат място на дейност в Република България и извършват дейност като земеделски стопани или земеделски стопанства към момента на сеитбата на рапицата при условията, посочени в настоящите Общи условия. За по-голяма яснота, потребителите нямат право да участват в услугата Защита на рапицата.

2.2 Непълнолетни лица под 18 години и потребители са изключени от участие.

2.3 Допълнителна предпоставка за допустимост е участникът да има активен акаунт в myKWS, към момента на възстановяване на разходите от KWS. Участниците с акаунти, които вече са изтрити към момента на възстановяването, няма да получат никакво възстановяване.

2.4 Офертите и услугите, предоставяни от KWS като част от услугата Защита на рапица, важат само за площи на територията на Република България.

2.5 Участниците, които нарушават тези Правила и условия за участие и/или допълнителни правила и условия, договорени отделно с KWS, могат незабавно да бъдат изключени от участие в Услугата Защита на рапица от KWS. Нарушение на условията за участие се счита за извършено, особено ако Участникът се регистрира, въпреки че няма право да участва съгласно условията.

3. Регистрация през myKWS; картов материал

3.1 Участието в услугата Защита на рапица е възможно само през интернет на адрес "https://www.kws.com/bg/bg/seedservice/" и изисква успешна регистрация на участника като член в платформата "myKWS". Платформата "myKWS" може да бъде достигната на адрес "https://www.kws.com/bg/bg/seedservice/". Участниците трябва да активират съответния хибрид в съответното поле.

3.2 Регистрацията за "myKWS" предполага приемане на отделните условия за използване на "myKWS".

3.3 KWS не поема никаква гаранция за пълнотата и точността на картовия материал и сателитните изображения.

3.4 KWS си запазва правото да проверява коректността на предоставената от участниците информация за новосъздадени площи чрез сателитни изображения, карти или проверки на място. Ако такава проверка разкрие противоречия, KWS информира участника за това. KWS има право да изключи съответните площи от услугата KWS Защита на рапица, докато противоречията не бъдат решени.

4. Услуги на KWS Защита на рапица

4.1 Възстановяване на разходите ще бъде предоставено на участника за регистрирани и активирани хибриди KWS, изброени в т. 1.1 от настоящия документ, изключително в следните случаи: (a) В случай на есенна суша и/или всякакви климатични явления, които не се считат за събития на непреодолима сила като, но не само наводнение, земетресение, ураган или други подобни, и ако такова климатично явление е довело до намален брой растения на полето. Среден брой растения - равен или по-малък от 10 растения на квадратен метър, се счита за намален. Среден брой растения, равен или по-голям от 11 растения на квадратен метър, не се счита за намален, и в този случай Участникът няма право на възстановяване на сумата. (б) В случай на зимна слана, която уврежда растенията в периода между 01.12.2023 г. и 28.02.2024 г., ако това климатично явление е довело до намаляване на броя на растенията на полето. Средният брой растения, равен или по-малък от 10 растения на квадратен метър, се счита за намален. Среден брой растения, равен или по-голям от 11 растения на квадратен метър, не се счита за намален и в този случай Участникът няма право на възстановяване на сумата.

4.2 Възстановяването има следното съдържание - по преценка на KWS, KWS доставя на Участника безплатно слънчогледови семена, за засяване на площ, равна на площта, която е засята със съответното количество от регистрираните и активирани семена по тази Услуга за Защита на рапица.

4.3 В обхвата на услугата Защита на рапица, за правилно изчисляване на площите, които следва да бъдат компенсирани, и правилно определяне на броя единици слънчогледови хибриди, които да бъдат предоставени като възстановяване, в случай на възникване на някоя от хипотезите на т. 4.1. на текущия документ: а) 1 (една) единица от който и да е хибрид рапица KWS, съдържащ 1,5 милиона кълняеми семена, посочени в т. 1.1 от тези Условия за участие, се счита за достатъчна за засяване на 30 дка или 3 хектара, като по този начин подходящата сеитбена норма е 50 000 семена / декар или 500 000 семена на хектар. б) 1 (една) единица от всеки хибрид слънчоглед KWS, съдържащ 150 000 кълняеми семена, се счита за достатъчна за засяване на 25 дка или 2,5 хектара, като по този начин подходящата сеитбена норма е 6 000 семена / декар или 60 000 семена на хектар.

4.4 В рамките на Услугата Защита на рапица, KWS не гарантира, че желания от Участника слънчогледов хибрид ще бъде наличен в поръчаното количество, следователно KWS ще бъде свободно да достави всеки друг слънчогледов хибрид на Участника в рамките на Услугата за защита на рапицата.

4.5 Участието в услугата Защита на рапица не дава на Участника право на претенции от KWS по повод закупуването на конкретни семена.

4.6 Кандидатстването за услуги по Услугата се извършва по следния начин - Участникът въвежда своите данни в системата myKWS в съответствие с настоящите Общи условия за участие и чрез подаване на тези данни чрез бутона „Изпращане“ посочва, че желае да получи описаната услуга от KWS. Същото се отнася и за заявлението за възстановяване на разходите.

4.7 Договор между Участника и KWS за услуги, предоставяни от KWS в съответствие с настоящите Правила и условия за участие, се сключва само ако и когато KWS приеме заявлението на Участника. Подтвърждението от страна на KWS може да бъде осъществено по имейл или чрез подпис на упълномощен представител на KWS. Завеждането на Услугата за защита на рапица само в системата myKWS, без подтвърждение от страна на KWS, не дава право на Участника на възстановяване.

4.8 Заявлението за възстановяване трябва да бъде въведено и изпратено от Участника в системата myKWS след 01.11.2023 г., но не по-късно от 01.03.2024 г., независимо от вида и причината за щетата.

4.9 Участникът трябва да добави кратко резюме на причината за щетата съгласно параграф (а) от 4.1. и параграф (б) от 4.1. към искането за възстановяване в системата myKWS.

5. Изисквания за време

В рамките на услугата Защита на рапица обикновено се вземат предвид само площите, които Участникът е записал в системата myKWS преди края на десетия ден след началото на първата сеитба. Площите, регистрирани в този период, все още могат да бъдат окончателно одобрени и обработени или не одобрени и изтрити от системата в следващите 5 дни. След евентуално одобрение и обработка площите се считат за окончателно регистрирани от Участника.

6. Необходими данни

6.1 За да регистрира закупените семена и активира участие в услугата Защита на рапицата, Участникът трябва да запише и качи следната информация в системата myKWS:

6.1.1 информацията за полетата (местоположение, големина) на територията на Република България на които са засяти семената. Информацията се предоставя съгласно спецификациите в системата myKWS, чрез качване на полето, посредством един от наличните методи за въвеждане.

6.1.2 протокола за доставка / фактурата за използваните за сеитба семена във файлов формат, посочен в системата myKWS. Ако документът съдържа информация за цена, отстъпки или друга чувствителна търговска информация, те трябва да бъдат скрити преди качването на документа в системата. Информацията за името на купувача, хибрида и закупеното количество трябва да е видима.

6.1.3 обозначението на сорта, номера на партидата/идентификационния номер/номера за разпознаване (напр. DE037-3410819, отбелязан на етикета за разпознаване) и количеството на семената;

6.1.4 датата на сеитба;

6.2 За да подаде рекламация в услугата Защита на рапица, участникът трябва да запише и качи следната информация в системата myKWS:

6.2.1 Датата на щетата или датата, на която щетата е призната.

6.2.2 Причината за щетата

6.2.3 Посочване на площта, засегната от причината за щетата в % от цялата площ.

6.2.4 Телефон за връзка

6.2.5 Кратко описание на щетата

6.3 В отделни случаи KWS може да поиска от Участника да предостави индивидуални данни и/или подкрепящи документи.

6.4 Участникът се задължава да предостави на KWS цялата информация вярно и пълно. Необходимите промени в информацията (напр. промяна на адрес, имейл адрес или други данни за контакт) се извършват от Участника на негова отговорност, без неоправдано забавяне. Ако неточна или непълна информация доведе до необосновано решение от KWS в рамките на услугата Защита на рапица на KWS (напр. неоправдано пропорционално възстановяване на разходи за семена), KWS има право на съответен иск за възстановяване.

7. Разглеждане на предявения иск

7.1 След като подадената рекламация бъде надлежно получена от KWS, представител на KWS ще се свърже с Участника, за да се договорят за проверка на място, което ще се случи в рамките на първите 5 работни дни, след получаване на рекламацията от KWS.

7.2 По време на проверката на място представител на KWS, в присъствието на Участника, извършва измерване на засегнатото поле, за да изчисли средния брой растения на полето, съгласно т.4.1. от тези Правила и условия за участие. В конкретния случай „полето“ означава поле на Участника, засадено с хибрида рапица, посочен в настоящите Общи условия. „Парцелът“ означава всяка част от полето с размери 10mx10m.

7.3 Изчислението има следния алгоритъм:

7.3.1 За всеки 500 дка се избират на слуачаен принцип най-малко 10 парцела по 10 кв.м по диагоналите на блока, като се започва минимум 20 метра навътре от външните граници на блока.

7.3.2 Горепосочените произволно определени парцели се измерват и се определя средният брой растения на квадратен метър.

7.3.3 В случай, че средния брой растения, усреднен между отделните измерени парцели, отговаря на изискванията на т.4.1. от настоящия документ, участникът се счита за отговарящ на условията за възстановяване на разходите.

7.3.4 В случай на спорове относно измерването на засегнатите парцели и броя на преброените растения - се извършва дигитален анализ, като картовия материал е събран с дрон и обработен от специалния алгоритъм, предоставен от независима трета страна Agremo, чрез специален анализ наречен „Преброяване на растенията“. Резултатът от този анализ се счита за окончателен и обвързващ и за двете страни – KWS и Участника и никоя от тях няма повече право да оспорва резултата.

7.3.5. При потвърждение от KWS приемането на рекламацията от Участника, всички растения в полето с рапични растения, които ще бъдат компенсирани със слънчогледови семена, се унищожават. Преди да получи слънчогледовите семена по настоящите Общи условия, Участникът представя доказателства, че полето е разорано и съответните растения на него са унищожени, като потвърждението може да бъде предоставено под формата на снимки или потвърдено с посещение на представител на KWS. На случаен принцип KWS има право да проверява такива полета, за да удостовери унищожените растения.

8. Отговорност

8.1 Отговорността на KWS за щети, понесени от Участника във връзка с използването на услугата Защита от рапица, се ограничава до умисъл и груба небрежност. В случай на груба небрежност, KWS носи отговорност само до степента на предвидимите, обикновено възникващи щети. Косвени щети и последващи щети, основани на всякакви дефекти на системата myKWS, подлежат на обезщетение само доколкото такива щети обикновено се очакват при използване на услугата по предназначение.

8.2 Ограничението на отговорността в 8.1 не се прилага в случай на нарушение на съществени договорни задължения (така наречените „основни задължения“), нараняване на живот, крайници и здраве, за искове, основани на разпоредбите на съответните приложими закони и в случай на липса на гарантирани характеристики.

8.3 Няма да възникват искове срещу KWS, ако информационните платформи на KWS и следователно достъпът до „myKWS“ и/или самата промоция временно не са или са само частично достъпни или не функционират без грешки. KWS не носи отговорност за загуба на данни и щети, произтичащи от това, освен ако не е предвидено друго в задължителен закон.

9. Наличие на услугата Защита на рапица

9.1 Участникът има право да използва услугата Защита на рапица в системата myKWS само в рамките на техническите и оперативни възможности на KWS. KWS ще се стреми да гарантира, че използваемостта на неговите услуги е възможно най-непрекъсната. Възможно е обаче да възникнат временни ограничения или прекъсвания поради технически неизправности (като прекъсване на захранването, хардуерни и софтуерни грешки, технически проблеми в линиите за данни). Ако услугата Защита на рапица не е налична в системата myKWS, крайните срокове, посочени в настоящите Условия за участие или в допълнителни условия, се удължават във всеки случай с периода, през който услугата Защита на рапицата не е била достъпна.

9.2 KWS има право да променя Услугата Защита на рапица по всяко време без предварително известие и без да посочва причини с ефект за в бъдеще, по-специално да я доразвие, ограничи, разшири или напълно прекрати. Услугите, за които вече е законно заявено от Участника към момента на прекратяването, няма да бъдат засегнати от тези промени.

10. Защита на данните

10.1 Личните данни, предоставени на KWS от Участника като част от Услугата за защита на рапицата, по принцип се събират и използват от KWS само за целите на изпълнение на задълженията, съгласно тези Правила и условия за участие и се обработват и използват в съответствие с условията за защита на данните на платформата myKWS.

10.2 Изключение от принципа на 10.1 се прилага, ако участникът изрично се е съгласил за по-нататъшно използване на неговите/нейните лични данни в рамките на дадено съгласие. В този случай обработката на данните се извършва в обема и за целите, посочени в съгласието.

10.3 Освен ако не е дадено съответното съгласие, KWS ще предава лични данни само на обслужващи и партньорски компании, които поддържат KWS при обработката на кампанията като обработващи поръчки въз основа на договорни споразумения.

11. Заключителни разпоредби

11.1 Претенцията на Участника за ползи съгласно настоящите Правила и условия за участие не може да бъде прехвърляна или преотстъпвана на друго физическо или юридическо лице без писменото съгласие на KWS. Ползите, предоставени от KWS в рамките на Услугата Защита на рапица на физическо или юридическо лице, различно от Участника, се изключват. Клауза 11.1. се прилага съответно по отношение на всички разширени условия по-долу.

11.2 Освен ако не е уговорено друго индивидуално, всички договорни отношения между KWS и Участника се уреждат от българското гражданско право.

11.3 Измененията и допълненията на настоящите Правила и условия за участие трябва да бъдат направени в писмена форма, за да имат правна сила. Изискването за писмена форма може да бъде отменено само със съгласие на договарящите страни в писмена форма.

11.4 За всички спорове, произтичащи от или във връзка с тези Правила и условия за участие, страните се съгласяват, че компетентният съд по седалището на KWS ще има изключителна юрисдикция. Това важи и за спорове между страните във връзка със специални условия, сключени в допълнение към настоящите Условия за участие, освен ако изрично не е уговорено друго в специалните условия.

11.5 Ако отделни разпоредби на тези Правила и условия за участие са или станат невалидни, валидността на останалите Правила и условия за участие остава незасегната.

11.6 Доколкото Участникът има някакви други договорни отношения с KWS, условията, приложими към такива договорни отношения, остават незасегнати от тези Условия за участие.

Регистрирайте се сега и използвайте безплатно
Ръководство Стъпка по Стъпка

Услугата "Защита на рапица" е топ инструмент на myKWS

С нашето дигитално консултиране myKWS ние подкрепяме фермерите в използването на потенциала на техните семена и по този начин оптимизираме добива им. myKWS предлага полезна информация и базирани на данни препоръки - от избора на подходящи семена до прибирането на реколтата. Регистрацията и ползването са безплатни.

Чести въпроси за услугата "Защита на рапица"

Повече за myKWS
Намерете консултант сега