Защита на Вашите данни като кандидат

С настоящата декларация за защита на личните данни ние, КВС България ЕООД, Астрал Бизнес Център, ет. 3, офис 3.2., 1540 София, България, Германия (наричано по-долу „KWS“, „ние“ или „нас“), Ви информираме за това какви данни ще бъдат обработвани във връзка с Вашия процес на кандидатстване и какви са правата Ви по отношение на същите.

1. Какви лични данни обработваме във връзка с Вашия процес на кандидатстване?

Ние можем да обработваме следните лични данни в съответния случай. Не всички изброени данни ще бъдат обработвани за всички кандидати.

 • Информация за контакт, включително име, личен пощенски адрес, телефонен(ни) номер(а) и личен имейл адрес
 • Националност, място и дата на раждане
 • Данни за Вашето обучение, квалификации и професионално развитие
 • Данни за всички дейности за продължаване на образованието и допълнителни квалификации
 • Очаквания по отношение на трудовото възнаграждение, периоди на предизвестие, сертификати, препоръки, разрешение за работа, увреждания, езикови умения

2. За каква цел обработваме Вашите данни?

(а) Обработваме личните Ви данни, които получаваме от Вас, за да обработим Вашата кандидатура за конкретна обявена свободна позиция или за свободно кандидатстване, за да проведем процеса на кандидатстване и да вземем решение за установяване на трудово правоотношение.

(б) При определени обстоятелства можем да обработваме Вашите лични данни и въз основа на предоставена от Вас декларация за съгласие. Целите на обработването се основават на съдържанието на съответната декларация за съгласие. Това може да се прилага например в следните случаи:

 • Вашето кандидатстване не завършва с наемане в нашата компания. Профилът Ви обаче може да представлява интерес за бъдещи свободни позиции за сравнима длъжност в нашата компания или друга компания от групата на KWS и ние сме Ви добавили в базата ни данни на потенциалните кандидати за цялата група.

(в) При определени обстоятелства можем да обработваме Вашите лични данни, за да изпълним законоустановените задължения по търговското, данъчното, финансовото или наказателното право. Целите на обработването се основават на съответното правно задължение. Обработването обикновено се извършва, за да се изпълнят официалните изисквания за надзор и оповестяване.

(г) Ако е необходимо, ние можем също така да обработваме Вашите лични данни, за да защитим нашите законни интереси. Ние ще обработваме Вашите лични данни само ако установим, след като сме взели предвид нашите интереси при обработването спрямо евентуалните Ваши конфликтни интереси и основни права и свободи, че нашите интереси надделяват. Това може да се прилага в следните случаи:

 • Защита срещу предявени правни претенции във връзка с процеса на кандидатстване. Например нашият законен интерес се състои в тежестта на доказване в съдебни производства в съответствие с Общия закон за равно третиране (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

3. На какво правно основание обработваме Вашите данни?

(а) Вашите лични данни, които обработваме, за да проведем процеса на кандидатстване и да вземем решение за установяване на трудово правоотношение, се обработват въз основа на член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

Данни за Вас, които могат да представляват специални категории лични данни по смисъла на член 9, параграф 1 от ОРЗД, се обработват от нас само въз основа на член 9, параграф 2 от ОРЗД, т.е. когато предвиденото обработване е законно съгласно законодателството.

(б) В случаите, когато Ваше кандидатстване не завършва с наемане в нашата компания, но профилът Ви може да представлява интерес за сравнима позиция в нашата компания или друга компания от групата на KWS и ние cме Ви добавили в базата ни данни на потенциалните кандидати за цялата група, ние обработваме Вашите лични данни на основание предоставената от Вас декларация за съгласие. Във връзка с това данните се обработват въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Ако обработваме специални категории лични данни на основание на Вашето съгласие, това се извършва въз основа на член 9, параграф 2 от ОРЗД.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Моля, имайте предвид обаче, че оттеглянето на съгласието е в сила само за в бъдеще, което означава, че законосъобразността на обработването на данните, извършена до момента на оттеглянето въз основа на Вашето съгласие, не се влияе от това оттегляне.

(в) Ако обработваме Вашите лични данни, за да спазим законовите си задължения, данните се обработват във връзка с това въз основа на член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

Ако обработваме специални категории лични данни, за да изпълним законовите си задължения, това се извършва въз основа на член 9, параграф 2 от ОРЗД.

(г) Ако обработваме Вашите лични данни, за да защитим нашите законни интереси, данните се обработват във връзка с това въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. В този случай нашите законни интереси се състоят в преследване на целите, посочени в раздел 2, точка г).

4. Събират ли се Ваши лични данни и от трети страни?

Ние обработваме главно личните данни, които получаваме директно от Вас. В определени ситуации получаваме Ваши лични данни и от трети страни. Това се прави например в следните случаи:

 • Получаваме Вашите данни на кандидат от други компании от групата на KWS, ако документите Ви за кандидатстване са добавени в базата данни на потенциалните кандидати.
 • Получаваме Вашите данни на кандидат чрез агенция за подбор на персонал.
 • Получаваме Вашите данни на кандидат от служител на KWS като препоръка.
 • Получаваме Вашите данни на кандидат от социална мрежа или портал за работа, в които сте се регистрирали като част от база данни на кандидати.

Ако е необходимо, ще Ви информираме за това по-подробно индивидуално.

5. Препращаме ли данните Ви на трети страни? Кои са получателите и пребивават ли в трети държави?

Ако сте дали съгласие или ако е приложимо друго правно основание, ние препращаме данните Ви на кандидат на други компании от групата на KWS.

Ние работим с вътрешните и външните доставчици на услуги на компанията (наричани „обработващи лични данни“), като доставчици на услуги за поддръжка на ИТ. Тези доставчици на услуги могат да действат само в съответствие с нашите инструкции и са договорно задължени да спазват приложимите изисквания за защита на личните данни.

Когато това е законово допустимо и необходимо за спазване на приложимото право или за предявяването, упражняването или защитата на правни претенции, ние предоставяме Вашите лични данни на съдилища, държавни органи и адвокатски кантори.

Получателите, описани в настоящия раздел 5, могат да се намират в страни извън Европейското икономическо пространство („трети страни“), в които приложимото законодателство не предлага същото ниво на защита на данните. В този случай, ако предаваме Вашите лични данни на получатели извън Европейското икономическо пространство, ние ще осигурим подходящо ниво на защита на Вашите лични данни, освен ако това не е в съответствие със законово разрешение. Моля, свържете се с администратора чрез информацията за контакт, предоставена по-долу, ако желаете да получите копие от гаранциите, които използваме по отношение на изнасянето на Вашите лични данни.

6. Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

KWS съхранява данните на кандидатите си само за срока, необходим за постигане на съответните цели (вж. раздел 2). Данните, които повече не са необходими или които KWS повече няма право да съхранява, се анонимизират или изтриват необратимо. В случай че данните са анонимизирани, KWS може да ги съхранява за по-дълъг период от време, тъй като всеки личен идентификатор е премахнат.

Ако кандидатурата Ви не е успешна, ще изтрием документите Ви за кандидатстване в шестмесечен срок след приключване на процеса на кандидатстване, освен ако не сте дали съгласие да добавим Вашите данни в базата ни данни на потенциалните кандидати. В този случай ще изтрием данните Ви в максимално двугодишен срок.

Ако между Вас и нас е установено трудово правоотношение, ние не изтриваме данните от процеса на кандидатстване, а включваме данните във Вашето досие, доколкото това е необходимо. След това обработваме тези данни с цел изпълнение на трудовото правоотношение.

7. С какви права разполагате?

В контекста на приложимите законови разпоредби имате определени права, свързани с Вашите лични данни. Моля, имайте предвид, че има някои изключения по отношение на упражняването на тези права и следователно не можете да ги упражнявате във всички случаи.

 • Информация: Имате право да получавате информация за всички лични данни, касаещи Вас, съхранявани от KWS.
 • Коригиране: Можете да поискате да променим неточните лични данни.
 • Изтриване: Можете да поискате от нас да изтрием лични данни при определени обстоятелства и ние ще предприемем подходящи стъпки, за да информираме други администратори, които обработват данните, че сте поискали изтриване на връзките към Вашите данни, копия на Вашите данни и дублиране на копия на Вашите данни.
 • Оттегляне на съгласие: Можете да оттеглите съгласието си за обработването на данните, които сте ни предоставили, и да предотвратите по-нататъшно обработване, ако няма друга причина, поради която KWS може или трябва да обработва Вашите лични данни.
 • Ограничаване: В определени случаи можете да поискате да ограничим обработването на Вашите данни.
 • Преносимост: Ако сте ни предоставили данни въз основа на договор или съгласие, можете да поискате да получите данните, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да ги прехвърлим на друг администратор.

Право на възражение

Право на възражение въз основа на конкретния случай

На основания, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни въз основа на обосновани интереси. Тези лични данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели, освен ако не бъдат установени убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или обработването служи за предявяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да предявите горепосочените права, моля, свържете се с нас, като използвате предоставената информация за контакт.

 • Подаване на жалба: Можете да подадете жалба относно извършваното от нас обработване на данните до орган за защита на данните.

8. Информация за контакт

Администраторът, отговарящ за обработването на данни, е:

КВС България ЕООД
Астрал Бизнес Център, ет. 3, офис 3.2.
1540 София, България
Телефон: +359 02 971 6320
Факс: +359 02 971 6321
Имейл адрес: gdpr.bulgaria@kws.com

София, Октомври 2020