Известие за поверителност за нашите фирмени профили в социални медии

Благодарим Ви, че посетихте един от фирмените профили на KWS SAAT SE & Co. KGaA или на едно от местните дружества на KWS в социалните медии, изброени в приложение 1 (наричани общо в настоящото „KWS“, „ние“ или „нас“) и свързания с това интерес към нашата компания. KWS се отнася изключително сериозно към защитата на Вашите лични данни. Ние обработваме Вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите изисквания за защита на данните и настоящото известие за поверителност. По-долу бихме искали да Ви информираме по-специално кои лични данни се обработват, когато посещавате един от следните фирмени профили на KWS в социалните медии:

 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ирландия) за страницата на Twitter на:
  https://twitter.com/KWS_Group
  https://twitter.com/KWS_Semillas
  https://twitter.com/KWS_Benelux

 • Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Дъблин 2, Ирландия) за страницата на Instagram на:
  KWS Austria (https://www.instagram.com/kws_austria/)
  KWS Benelux BV (https://www.instagram.com/kws_benelux/)
  KWS Deutschland (https://www.instagram.com/kws.deutschland/)
  KWS Italia (https://www.instagram.com/kwsitalia/)
  KWS Portugal (https://www.instagram.com/kwsemportugal/)
  KWS Romania (https://www.instagram.com/kws_ro/)
  KWS Scandinavia (https://www.instagram.com/sukkerroer/)
  KWS Srbija (https://www.instagram.com/kws.srbija/)
  KWS Semillas Iberica (https://www.instagram.com/kwssemillas/)

 • XING (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Германия) за страницата на XING на https://www.xing.com/pages/kwsgruppe.

 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия) за страницата на YouTube на https://www.youtube.com/user/KWSSeedingTheFuture.

 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Donson Plaza, Donson Place, Dublin 2 Ирландия) за страницата на LinkedIn на https://www.linkedin.com/company/kwsgroup/.

Информацията в това известие за поверителност се отнася до обработването на Вашите лични данни във връзка с Вашето посещение на нашите фирмени профили в социални медии, доколкото ние извършваме обработването.

1. Администратор на обработването на данни

KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck, Германия, е администраторът на обработването на данни в съответствие с чл. 4, параграф 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) за фирмените профилите на KWS в социални медии в Twitter, LinkedIn, XING и YouTube.

Съответното местно дружество на KWS в приложение 1 е администраторът на обработването на данни в съответствие с чл. 4, параграф 7 от ОРЗД за фирмените профили на KWS в социални медии в Instagram.

2. Цели и правно основание за обработването

a) Контакт и взаимодействие

Ние обработваме Вашите лични данни, когато се свързвате с нас чрез фирмения ни профил, използвайки предоставените за тази цел функции (напр. съобщения, функция за коментари, постове или бутона „харесване“) или чрез достъп до предоставеното от нас съдържание (напр. видеоклипове).

Ако се свържете с нас по този начин, ние обработваме Вашите лични данни, които са пряко достъпни (обикновено: потребителско име; профилна снимка; съдържание на съобщение, ако е приложимо, включително снимки, съдържащи се в него; дата и час на взаимодействие), за да отговорим на Вашето искане. Също така обработваме Вашите лични данни за целите на представянето на нашата компания навън, както и за информация за нашите продукти, услуги и проекти и за тяхното оптимизиране.

Правното основание за обработването на данните е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Преследваният от нас легитимен интерес се състои в осъществяването на контакт с (потенциални) клиенти и заинтересовани страни, представящи нашето дружество навън, както и да Ви информираме за нашите продукти, услуги и проекти и да ги оптимизираме.

Правното основание за обработването на Вашите лични данни е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, доколкото се свързвате с нас чрез фирмените профили на KWS в социалните медии с цел сключване или изпълнение на договор с нас.

b) Оценки за статистически цели с помощта на „Page insights

Използваме „Page Insights“ с цел проектиране, основаващо се на търсенето, и непрекъснато оптимизиране на нашето предложение във профилите на нашето дружество в социалните медии.

При посещение на нашия фирмен профил или взаимодействие с него получаваме анонимна информация от доставчика под формата на статистически данни за нашите посетители и тяхното взаимодействие с нашия фирмен профил („Page Insights“).

Обработваме данните, като използваме „Page insights“ за целите на оптимизирането на нашите предложения и осигуряването на по-ефективна комуникация с (потенциални) клиенти и заинтересовани страни.

Правното основание за обработването на Вашите лични данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Преследваният от нас легитимен интерес се състои в подобряване на нашето предложение в нашите фирмени профили в социалните медии.

c) Насоченост към социалните медии

Ако в контекста на рекламирането въз основа на интереси е трябвало да извършим „Разширено съответствие“ с личните данни, които ще бъдат качени от нас на съответната платформа за социални медии, това ще се извърши само въз основа на предоставеното от Вас съгласие за тази цел (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Важи информацията за поверителност, предоставена при получаване на съгласие.

d) Провеждане на състезания

Ако участвате в едно от нашите състезания, ние също така ще обработваме Вашите данни, за да проведем съответното състезание. Целта на обработването на личните данни е да се определи и обяви победителя(ите) и да се присъдят наградите. За тази цел първо ще бъдат запазени имената на акаунтите на тези, които участват в състезанието, а победителите ще бъдат изтеглени от тях. След това KWS обявява победителите и се свързва с тях, за да получи пощенския им адрес и да изпрати наградите.

Правното основание за обработването на Вашите лични данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес на KWS се състои в това да е в състояние да определи и обяви победителя в състезанието и да присъди съответните награди.

3. Получатели на лични данни от KWS

Получатели на лични данни са операторите на платформите на социалните медии, както е описано в съответните известия за поверителност:

 • Известие за поверителност на Twitter на https://twitter.com/en/privacy
 • Известие за поверителност на Instagram на https://help.instagram.com/519522125107875
 • Известие за поверителност на LinkedIn на https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
 • Известие за поверителност на XING на https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
 • Известие за поверителност на YouTube на https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=de

Освен това KWS работи с вътрешни и външни доставчици на услуги („обработващи лични данни“), като доставчици на услуги за поддръжка на ИТ. Тези доставчици на услуги могат да действат само в съответствие с инструкциите на KWS и са договорно задължени да спазват приложимите изисквания за защита на данните.

Доколкото това е законово допустимо и необходимо за спазване на приложимото право или за отстояване, упражняване или защита на правни претенции, KWS ще предава лични данни на съдилища, държавни органи и адвокатски кантори.

4. Предаване на трети държави

Ние не споделяме Вашите лични данни с държави извън Европейското икономическо пространство („трети държави“).

Възможно е обаче платформите на социалните медии да обработват лични данни извън Европейската икономическа зона, където ние нямаме контрол или достъп. Допълнителни подробности могат да бъдат намерени в известието за поверителност, посочено в раздел 3.

5. Продължителност на съхранение

За целите на провеждането на нашите състезания имената на акаунтите на участниците ще се съхраняват, докато бъде определен победителят. След това имената на акаунтите ще бъдат изтрити. Имената и данните за адреса на победителите ще бъдат запазени до присъждането на наградите. След това имената и данните за адреса ще бъдат изтрити.

В допълнение, ние изтриваме данните, ако вече не са необходими за целите, преследвани от нас, и не действа друго правно основание, особено правни или договорни периоди на задържане, се намесват. Ако се свържете с нас чрез фирмените профили на KWS в социалните медии (напр. чрез функцията за коментари), ние обработваме Вашите данни, докато те са достъпни за нас. Можете сами да определите достъпността на определени функции, като премахнете съответните данни, напр. като изтриете коментара си или отзива си в нашия фирмен профил в социалните медии на KWS.

6. Вашите права на субект на данни

В рамките на съответните законови изисквания имате определени права по отношение на личните данни. Моля, имайте предвид, че се прилагат някои изключения във връзка с упражняването на тези права. Следователно не можете да ги упражнявате във всички случаи.

 • Информация: Имате право да получавате информация за всички лични данни, съхранявани от KWS за Вас.
 • Коригиране: Можете да поискате да коригираме неправилни лични данни.
 • Изтриване: Можете да поискате от нас да изтрием лични данни при определени обстоятелства и ние ще предприемем подходящи стъпки, за да информираме други администратори, които обработват данните, че сте поискали изтриване на връзките към Вашите данни, както и на копията и дубликатите на Вашите данни.
 • Оттегляне на съгласието: Можете да оттеглите съгласието си, което сте дали за обработването на данните, и да предотвратите по-нататъшно обработване, ако няма друга причина, поради която KWS може или трябва да обработва Вашите лични данни.
 • Ограничаване: В определени случаи можете да поискате да ограничим обработването на Вашите данни.
 • Преносимост: Ако сте ни предоставили данни въз основа на договор или съгласие, можете да поискате данните, които сте ни предоставили, да бъдат получени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да ги прехвърлим на друг администратор.

Право на възражение

Право на възражение според случая

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни по всяка време въз основа на легитимни интереси по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация. Тези лични данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели, освен в случай на убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите, или ако обработването служи за предявяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на възражение срещу обработването на данни за целите на директния маркетинг

В отделни случаи Вашите данни ще бъдат обработвани за целите на директния маркетинг. Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за целите на такъв маркетинг. Ако възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, Вашите лични данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели.

За да упражните горепосочените права, можете да се свържете с нас чрез информацията за контакт, предоставена съгласно раздел 1 на това известие за поверителност.

 • Подаване на жалба: Също така имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните, по конкретно в държавата членка на Вашето обичайно местопребиваване, работно място или мястото на подозираното нарушение, ако според Вас обработването на личните Ви данни е незаконно.

7. Външни връзки

Нашата онлайн оферта понякога съдържа връзки, които водят до уебсайтовете на трети страни. Ако това не е очевидно, посочваме кога връзките са външни връзки. KWS няма влияние върху съдържанието или дизайна на уебсайтовете на външни доставчици. В това отношение настоящото известие за поверителност не се прилага за такива външни уебсайтове.

8. Изменение на настоящото известие за поверителност

Ние си запазваме правото да преглеждаме и променяме настоящото известие за поверителност от време на време. Във връзка с това, моля, обърнете внимание на текущата версия на нашето известие за поверителност.

София, октомври 2021 г.

Приложение 1

Юридическо лице Име и данни за контакт на администратора
KWS Austria KWS Austria Saat GmbH
Landstraßer Hauptstraße 71/1/205
1030 Wien, Австрия
Имейл: datenschutz.kwsaustria@kws.com
KWS Benelux BV KWS Benelux B.V.
Schellingstraat 10
4879NK Etten-Leur, Нидерландия
Телефон: +32 76 50 30003
Факс: +32 76 50 23518
Имейл: dataprotection.kwsbenelux@kws.com
KWS Deutschland KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31
37574 Einbeck, Германия
Телефон: +49 (0)5561 311-1412
Факс: +49 (0)5561 311-500
Имейл: dataprotection@kws.com
KWS Italy KWS Italia S.p.A.
Via Secondo Casadei 8
47122 Forli, Италия
Телефон: +39 0543 474611
Факс: +39 0543 474613
Имейл: protezionedati.kwsitalia@kws.com
KWS Portugal KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Испания
Телефон: +34 983 33 49 16
Факс: +34 983 33 07 53
Имейл: protecciondatos.kwssemillas@kws.com
KWS Romania KWS Seminte SRL
Strada Barajul Arges nr. 6
Sector 1, Bucuresti, Румъния
Телефон: +40 (0)21-315-42-80
Факс: +40 (0)21-310-42-38
Имейл: protectiadatelor.kwsseminte@kws.com
KWS Scandinavia KWS Scandinavia A/S
Lysholt Allé 10
7100 Vejle, Дания
Имейл: dataskydd.se@kws.com
KWS Srbija KWS Srbija d.o.o.
Industrijska 5,
Bečej Sector, Сърбия
Телефон: 00 381 21 215 61 04
Имейл: dataprotection@kws.com
KWS Semillas Iberica KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Испания
Телефон: +34 983 33 49 16
Факс: +34 983 33 07 53
Имейл: protecciondatos.kwssemillas@kws.com