Известие относно защитата на личните данни за клиенти и бизнес партньори

КВС България ЕООД („KWS“) се отнася сериозно към защитата на личните данни. KWS обикновено не разпространява продуктите си директно на земеделските производители (нашите „Клиенти“), а чрез компании като търговци на едро, търговски партньори, дилъри, доставчици и други партньори (наричани общо „Бизнес партньори“). Следователно KWS събира и обработва само ограничено количество лични данни от страна на Клиента. Данните, свързани с Бизнес партньори, обикновено не се считат за лични данни. KWS обаче обработва професионални детайли и информация за контакт, свързана с професионалисти и други лица за контакт с Бизнес партньорите. Това Известие относно защитата на личните данни определя по какъв начин и за какви цели KWS обработва лични данни, свързани с Клиенти, както и с Бизнес партньорите и техните Лица за контакт.

KWS със сигурност защитава личните данни и обработва такива данни само в съответствие с приложимите законови разпоредби за защита на личните данни и сигурността на данните.

1. Какво е нашето правно основание за обработване на лични данни?

KWS е администратор на данни, както е определено от приложимия закон за защита на данните. Ние полагаме усилия да гарантираме, че личните данни се използват само по подходящ начин. Използването на лична информация, съгласно законите на ЕС за защита на данните, трябва да бъде въз основа на поне едно правно „основание“ и ние посочваме основанията за всяко използване в настоящото известие.

Изложеното по-долу представлява правно основание, което може да оправдае използването на Вашите данни от нас:

 • Изпълнение на договор, когато Вашите данни са необходими за сключване или изпълнение на нашия договор с Вас.
 • Правно задължение, когато трябва да използваме Вашите данни, за да изпълним нашите законови задължения.
 • Законни интереси, когато нашите причини за обработване на личните Ви данни имат превес над накърняване на Вашите права за защита на данните.
 • Съгласие в случаите, когато сте дали съгласие да използваме Вашите данни (Вие ще получите формуляр за съгласие във връзка с всяко такова използване, което съгласие можете да оттеглите с бъдещ ефект по всяко време.

2. Защо и с каква цел събираме Вашите лични данни?

2.1. Данни на клиентите

Като част от нашето сътрудничество с Клиенти, KWS обработва лични данни за следните цели:

 • Комуникация с Клиенти относно продукти, услуги и проекти, напр. да обработва запитвания на клиенти;
  Обосновка за използване: изпълнение на договор, правно задължение, законен интерес (за предлагане на пазара на нашите продукти и услуги), съгласие (за всеки електронен маркетинг по имейл или по телефона);
 • Планиране, изпълнение и администриране на (договорните) бизнес отношения между KWS и Клиента, напр. обработка на поръчки за продукти и услуги, събиране на плащания за счетоводство, фактуриране, събиране на задължения и извършване на доставки;
  Обосновка за използване: изпълнение на договора, правно задължение, съгласие;
 • Провеждане на проучвания на клиенти, маркетингови кампании, пазарни анализи, лотарии или подобни дейности и събития;
  Обосновка за използване: законен интерес (за предлагане на пазара на нашите продукти и услуги), съгласие (когато се изисква съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни);
 • Спазване на законовите изисквания (напр. данъчното и търговското право), както и насоките на KWS и индустриалните стандарти;
  Обосновка за използване: изпълнение на договора, законово задължение, законен интерес (за спазване на закона и предотвратяване на нарушения);
 • Уреждане на правни спорове, изпълнение на съществуващи договори и утвърждаване на искове, упражняване и защита на правни искове;
  Обосновка за използване: изпълнение на договор, законово задължение, законен интерес (за защита на нашия законен интерес).

2.2. Данни на Бизнес партньори и техните лица за контакт

Като част от нашето сътрудничество с Бизнес партньорите, KWS обработва личните данни за следните цели:

 • Комуникация с бизнес партньори за продукти, услуги и проекти, напр. да обработва запитвания за бизнес партньори;
  Обосновка за използване: изпълнение на договор, правно задължение, законни интереси (за предлагане на пазара на нашите продукти и услуги), съгласие (за електронен маркетинг по имейл или по телефона);
 • Планиране, изпълнение и администриране на (договорните) бизнес отношения между KWS и Бизнес партньора, напр. обработка на поръчки за продукти и услуги, събиране на плащания за счетоводство, фактуриране, събиране на задължения и извършване на доставки;
  Обосновка за използване: изпълнение на договора, правно задължение;
 • Провеждане на проучвания, маркетингови кампании, пазарни анализи, лотарии или подобни дейности и събития;
  Обосновка за използване: законен интерес (за предлагане на пазара на нашите продукти и услуги), съгласие (когато се изисква съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни);
 • Спазване на законовите изисквания (напр. данъчното и търговското право), както и насоките на KWS и индустриалните стандарти;
  Обосновка за използване: изпълнение на договора, законови задължения, законен интерес (за спазване на закона и предотвратяване на нарушения);
 • Уреждане на правни спорове, изпълнение на съществуващи договори и утвърждаване на искове, упражняване и защита на правни искове;
  Обосновка за използване: изпълнение на договора, законови задължения, законен интерес (за защита на нашите законни интереси).

3. Какви лични данни може да събира KWS за Клиенти, Бизнес партньори и лица за контакт?

3.1. Данни на клиентите

KWS обработва следните категории лични данни, ако са изпълнени гореспоменатите критерии:

 • Информация за контакт, като собствено и фамилно име, адрес, телефонен номер, номер на мобилен телефон, дата на раждане (когато ни е предоставено доброволно), номер на факс и имейл адрес;
 • Данни за плащане, като напр. информация за обработката на платежни операции;
 • Допълнителна информация, която трябва да бъде обработена по време на клиентски проект или изпълнение на договорни отношения с KWS, или които доброволно се предоставят от нашите клиенти, като напр. поръчки, заявки или подробности за проекта;
 • Бизнес информация, като напр. площ на Клиентите, болести и състояния на почвата, количество и вид на използваните продукти на KWS и конкурентни продукти, резултати за лоялност;
 • История на взаимодействието, като участие в събития на KWS, пощенски съобщения, взаимодействие с агенти на KWS и/или свободни професии;

3.2. Данни на Бизнес партньори и техните лица за контакт

KWS обработва следните категории лични данни, ако са изпълнени гореспоменатите критерии:

 • Информация за контакт, като собствено и фамилно име, служебен адрес, служебен телефонен номер, номер на бизнес мобилен телефон, номер на служебен факс и служебен имейл адрес;
 • Данни за плащане, като напр. информация за обработката на платежни операции или предотвратяване на измами, включително информация за кредитни карти и номера за сигурност;
 • Допълнителна информация, която трябва да бъде обработена по време на проекта или изпълнението на договорни отношения с KWS, или които доброволно се предоставят от нашите лица за контакт, като напр. поръчки, заявки или подробности за проекта;
 • Информация, получена от публично достъпни източници, информационни бази данни или кредитни агенции;
 • Когато се изисква в контекста на проверките за съответствие: информация относно съответните съдебни спорове и други правни спорове, включващи бизнес партньори.

4. Как събираме Вашите лични данни?

4.1. Данни на клиентите

Като цяло получаваме Вашите лични данни само от Вас. Можем също така да получим данни от нашите бизнес партньори, търговски персонал, на свободна практика или се обръщат към дилъри.

4.2. Данни на Бизнес партньори и техните лица за контакт

Като цяло получаваме Вашите лични данни от Вас. Можем също така да получим лични данни от трети страни, като напр. нашите бизнес партньори или кредитни агенции, агенции за борба с измамите, санкции и списъци за проверка на политически лица и публични регистри.

5. Споделяме ли Вашите данни с трети страни или изпращаме ли Вашите данни в други страни?

KWS може да споделя лични данни между дъщерните дружества на KWS, но само ако това е необходимо за изпълнение на една или повече от горепосочените цели.

KWS може да разкрива лични данни на съдилища, регулаторни органи или на адвокатски кантори, доколкото това е законово допустимо и необходимо за спазване на приложимото право, или за отстояване, упражняване или защита на правни претенции.

KWS си сътрудничи с доставчици на услуги (т.нар. обработващи данни), като доставчици на услуги за поддръжка на ИТ. Тези доставчици на услуги действат само в съответствие с инструкциите на KWS и са договорно задължени да спазват приложимите изисквания за защита на данните.

Получателите, описани в този раздел 5, могат да се намират в страни извън Европейската икономическа зона („трети страни“), в които приложимото законодателство не предлага същото ниво на защита на данните, както във Вашата страна. В такъв случай, когато изпращаме Вашите лични данни на получатели извън Европейската икономическа зона, ще гарантираме, че на личните данни се осигурява подходящо ниво на защита. Моля, свържете се с KWS, ако искате да видите копие от предпазните мерки, които прилагаме във връзка с прехвърлянето на личните Ви данни.

6. Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

В случай че KWS не е определил периода на съхранение при събиране на данните (напр. в декларация за съгласие), Вашите лични данни ще бъдат заличени, ако тяхното съхраняване вече не е необходимо за изпълнение на целта на съхранение - освен законовите задължения за запазване (напр. данъчното законодателство) изискват по-дълъг срок на съхранение.

7. Какви са Вашите права?

Ако сте в ЕС, имате определени права във връзка с обработването на Вашите лични данни. Моля, имайте предвид, че някои изключения се отнасят до упражняването на тези права, и затова няма да можете да ги упражнявате във всички ситуации. Освен това те ще се различават в различните държави членки на ЕС.

 • Право на информация: Имате право да получите информация за всички Ваши лични, съхранявани от KWS, обичайно в срок от един (1) месец след подаване на искането Ви.
 • Поправка: Можете да ни помолите да коригираме неточни лични данни.
 • Заличаване: Можете да ни помолите да заличим личните данни при определени обстоятелства и ще предприемем разумни стъпки, за да информираме други администратори, които обработват заявените от Вас данни, за заличаване на всякакви връзки към тях, копия или имитации.
 • Оттегляне на съгласието: Можете да оттеглите всякакво съгласие за обработването на лични данни и да не разрешите по-нататъшно обработване, ако няма друго правно основание, съгласно което KWS може да обработва Вашите лични данни.
 • Ограничение: Можете да поискате определени лични данни да бъдат маркирани като ограничени, докато оплакванията не бъдат разрешени, и да ограничите обработването при определени други обстоятелства.
 • Преносимост: Можете да поискате от нас да предадем личните данни, които сте ни предоставили и които все още съхраняваме, на трета страна по електронен път.
 • Подаване на жалба: Можете да подадете оплакване във връзка с обработването на личните Ви данни до регулатора за защита на личните данни във Вашата юрисдикция.

8. Лице за контакт, ако имате въпроси

Ако имате някакви въпроси или искате да упражнявате някое от правата си на субект на данни, моля, свържете се с КВС България ЕООД, гр. София 1540, Арт Бизнес Център (Астрал Бизнес Център), бул. Христофор Колумб 80, ет. 3,офис 3.2

Имейл: gdpr.bulgaria@kws.com

Имате право също така да се свържете с компетентния надзорен орган за защита на данните по всяко време.