Известие относно защитата на личните данни за клиенти и бизнес партньори

Ние, КВС България ЕООД, Астрал Бизнес Център, ет. 3, офис 3.2., 1540 София, България (наричани по-долу „KWS”, „ние” или „нас”) се отнасяме изключително сериозно към защитата на личните данни. KWS в повечето случаи не разпространява продуктите си директно на земеделските производители (нашите „клиенти”), а чрез компании като търговци на едро, дистрибутори, дилъри, доставчици и други партньори (наричани общо „бизнес партньори”). Следователно KWS събира и обработва само ограничено количество лични данни от страна на клиента. Данните, свързани с бизнес партньори, в повечето случаи не се считат за лични данни. Все пак KWS обработва професионалните данни и информация за контакт на служителите и други контакти на клиентите и бизнес партньорите. Това Известие относно защитата на личните данни определя по какъв начин и за какви цели KWS обработва личните данни на клиентите, както и на бизнес партньорите и техните лица за контакт.

KWS защитава личните данни и ги обработва само в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни и сигурността на данните.

1. На какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

Ние гарантираме, че личните данни се обработват само по подходящ начин. Обработването на лични данни трябва да бъде обосновано в съответствие със законите на ЕС за защита на данните от най-малко едно от редица правни „основания” и ние посочваме основанията за всяко обработване в настоящото Известие относно защитата на личните данни.

По-долу ще намерите правните основания, които обосновават обработването на Вашите данни:

 • Съгласие, когато сте дали съгласие да обработваме Вашите данни (представен Ви е формуляр за съгласие във връзка с такова обработване). Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време с бъдещ ефект.
 • Изпълнение на договор, ако Вашите данни са необходими за сключването или изпълнението на нашия договор с Вас.
 • Правно задължение, ако обработваме Вашите данни, за да изпълним нашите правни задължения.
 • Легитимен интерес, ако имаме легитимен интерес да обработваме Вашите данни и нашият легитимен интерес към обработването има преимущество пред всяко възможно нарушение на Вашите права за защита на неприкосновеността на данните.

2. Защо и с каква цел обработваме Вашите данни?

2.1. Данни за клиенти и техните контакти

Като част от сътрудничеството с клиентите KWS обработва лични данни за следните цели:

 • Комуникация с клиенти относно продукти, услуги и проекти, напр. за обработване на запитвания на клиенти.
  Правно основание: изпълнение на договор, законово задължение, легитимни интереси (за маркетинг на нашите продукти и услуги), съгласие.
 • Планиране, изпълнение и управление на (договорните) бизнес отношения между KWS и клиента, напр. обработка на поръчки за продукти и услуги, събиране на плащания за счетоводство, фактуриране, събиране на задължения и извършване на доставки.
  Правно основание: изпълнение на договор, правно задължение, легитимни интереси (поддържане на бизнес отношения).
 • Провеждане на проучвания на клиенти, маркетингови кампании, пазарни анализи, състезания или подобни дейности и събития.
  Правно основание: легитимни интереси (маркетинг на нашите продукти и услуги), съгласие.
 • Спазване на правните задължения (напр. данъчното и търговското право), както и насоките на KWS и индустриалните стандарти.
  Правно основание: изпълнение на договор, правно задължение, легитимни интереси (спазване на закона и избягване на нарушения на съответствието).
 • Уреждане на правни спорове, изпълнение на съществуващи договори и утвърждаване на искове, упражняване и защита на правни искове.
  Правно основание: изпълнение на договор, правно задължение, легитимни интереси (защита на нашите законни интереси).

2.2. Данни на бизнес партньори и техните контакти

Като част от сътрудничеството с бизнес партньорите KWS обработва личните данни за следните цели:

 • Комуникация с бизнес партньори относно продукти, услуги и проекти, напр. за обработване на запитвания на нашите бизнес партньори.
  Правно основание: изпълнение на договор, правно задължение, легитимни интереси (за маркетинг на нашите продукти и услуги), съгласие (за електронен маркетинг по имейл или по телефона).
 • Планиране, изпълнение и управление на (договорните) бизнес отношения между KWS и бизнес партньорите ни, напр. обработка на поръчки за продукти и услуги, събиране на плащания за счетоводство, фактуриране, събиране на задължения и извършване на доставки.
  Правно основание: изпълнение на договор, правно задължение, легитимни интереси (поддържане на бизнес отношения).
 • Провеждане на проучвания на нашите бизнес партньори, маркетингови кампании, пазарни анализи, лотарии или подобни дейности и събития.
  Правно основание: легитимни интереси (маркетинг на нашите продукти и услуги), съгласие.
 • Спазване на правните задължения (напр. данъчното и търговското право), както и насоките на KWS и индустриалните стандарти.
  Правно основание: изпълнение на договор, законово задължение, легитимни интереси (спазване на закона и избягване на нарушения относно спазването).
 • Уреждане на правни спорове, изпълнение на съществуващи договори и утвърждаване на искове, упражняване и защита на правни искове.
  Правно основание: изпълнение на договор, правно задължение, легитимни интереси (защита на нашите законни интереси).
 • Управление на производството на семена и отглеждането на растения от фермери/изпълнители, възложено чрез споразумение (напр. за да са възможни високоефективни полеви работни процеси и подкрепа на анализа и интегрирането на данни от страна на KWS).
  Правно основание: изпълнение на договор, легитимен интерес (за гарантиране на високо качество на семената и оптимизиране на процесите в рамките на производството на семена).

3. Какви лични данни може да събира KWS за клиенти, бизнес партньори и контакти?

KWS обработва следните категории лични данни, ако са изпълнени горните критерии:

3.1. Данни за клиенти и техните контакти

 • Информация за контакт, като собствено и фамилно име, адрес, телефонен номер, номер на мобилен телефон, дата на раждане (ако ни е предоставена доброволно), номер на факс и имейл адрес.
 • Данни за плащане, като информация за обработката на платежни операции.
 • Допълнителна информация, която трябва да бъде обработена в рамките на клиентски проект или изпълнение на договорно споразумение с KWS, или която доброволно е предоставена от нашите клиенти, като направени поръчки, запитвания или данни за проекти.
 • Бизнес информация, като площ, болести и състояние на почвата, количество и вид на продуктите, използвани от KWS и конкурентите, стойности за лоялност.
 • История на взаимодействието между клиента и KWS, като участие в събития на KWS, пощенски съобщения, взаимодействие с агенти на KWS и/или сътрудници на свободна практика.

3.2. Данни на бизнес партньори и техните контакти

 • Информация за контакт, като собствено и фамилно име, служебен адрес, служебен телефонен номер, служебен номер на мобилен телефон, служебен номер на факс и служебен имейл адрес.
 • Данни за плащане, като информация за обработката на платежни операции или предотвратяване на измами, включително информация за кредитни карти и номера за сигурност.
 • Допълнителна информация, която трябва да бъде обработена в рамките на проект или изпълнение на договорно споразумение с KWS, или която доброволно е предоставена от нашите контакти, като направени поръчки, запитвания или данни за проекти.
 • Информация, получена от публично достъпни източници, информационни бази данни или кредитни агенции.
 • Според необходимостта в рамките на проверките за спазване: информация за съответните правни спорове и други правни спорове с бизнес партньори.
 • За управлението на производството на семена и отглеждането на растения от фермери/изпълнители, възложено чрез споразумение, се отнасят и следните данни: полеви данни, като изображения от дрон и сателит, данни за околната среда (напр. данни за времето и почвата), брой на семената и машинни данни, както и измервания на полевите данни, дигитални полеви планове, граници на полето и неговите промени.

4. Как събираме Вашите лични данни?

4.1. Данни за клиенти и техните контакти

По принцип ние получаваме Вашите лични данни от Вас. Въпреки това можем да получаваме данни и от нашите бизнес партньори, търговци, сътрудници на свободна практика или брокери на данни.

4.2. Данни на бизнес партньори и техните контакти

Можем също така да получим Ваши лични данни от трети страни, като наши бизнес партньори, кредитни агенции и агенции за борба с измамите, списъци със санкционирани лица и списъци за проверка на политически лица и публични регистри.

5. Кои са получателите и пребивават ли в трети държави?

KWS предоставя лични данни на дъщерни дружества на KWS или на други частни лица, но само ако това е необходимо за изпълнение на една или повече от посочените по-горе цели.

KWS предоставя лични данни на съдилища, държавни органи и адвокатски кантори, доколкото това е законово допустимо и необходимо за спазване на приложимото право или за отстояване, упражняване или защита на правни претенции.

KWS работи с вътрешни и външни доставчици на услуги (обработващи лични данни), като доставчици на услуги за поддръжка на ИТ. Тези доставчици на услуги могат да действат само в съответствие с инструкциите на KWS и са договорно задължени да спазват приложимите изисквания за защита на личните данни.

Получателите, описани в настоящия раздел 5, могат да се намират в страни извън Европейското икономическо пространство („трети страни”), в които приложимото законодателство не предлага същото ниво на защита на данните. В този случай, ако предаваме Вашите лични данни на получатели извън Европейското икономическо пространство, ние ще осигурим подходящо ниво на защита на Вашите лични данни, освен ако това не е в съответствие със законово разрешение. Моля, свържете се с администратора чрез информацията за контакт, предоставена по-долу, ако желаете да получите копие от гаранциите, които използваме по отношение на изнасянето на Вашите лични данни.

6. Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Ако KWS не е определил периода на съхранение при събирането на данните (напр. в декларация за съгласие), Вашите лични данни ще бъдат заличени, ако тяхното съхраняване вече не е необходимо за изпълнение на целта на съхранение – освен ако законовите задължения за запазване (напр. търговското или данъчното законодателство) изискват съхранение за по-дълъг срок.

7. С какви права разполагате?

В контекста на приложимите законови разпоредби имате определени права, свързани с Вашите лични данни. Моля, имайте предвид, че има някои изключения по отношение на упражняването на тези права и следователно не можете да ги упражнявате във всички случаи.

 • Информация: Имате право да получавате информация за всички лични данни, съхранявани от KWS за Вас.
 • Коригиране: Можете да поискате да променим неточните лични данни.
 • Изтриване: Можете да поискате от нас да изтрием лични данни при определени обстоятелства и ние ще предприемем подходящи стъпки, за да информираме други администратори, които обработват данните, че сте поискали изтриване на връзките към Вашите данни, копия на Вашите данни и дублиране на копия на Вашите данни.
 • Оттегляне на съгласие: Можете да оттеглите съгласието си за обработването на данните, които сте ни предоставили, и да предотвратите по-нататъшно обработване, ако няма друга причина, поради която KWS може или трябва да обработва Вашите лични данни.
 • Ограничаване: В определени случаи можете да поискате да ограничим обработването на Вашите данни.
 • Преносимост: Ако сте ни предоставили данни въз основа на договор или съгласие, можете да поискате да получите данните, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да ги прехвърлим на друг администратор.

Право на възражение

Право на възражение въз основа на конкретния случай

На основания, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни въз основа на обосновани интереси ; това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби. Тези лични данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели, освен ако не бъдат установени убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или обработването служи за предявяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на възражение срещу обработване на данните за целите на директната реклама

В отделни случаи данните Ви се обработват за извършване на директна реклама. Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за целите на такава реклама. Това се отнася също за профилирането, доколкото то е свързано с такава директна реклама. Ако възразите срещу обработването за целите на директната реклама, Вашите лични данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели.

За да предявите горепосочените права, моля, свържете се с нас, като използвате предоставената информация за контакт.

 • Подаване на жалба: Можете да подадете жалба относно извършваното от нас обработване на данните до орган за защита на данните.

8. Информация за контакт

Администраторът, отговарящ за обработването на данни, е:

КВС България ЕООД
Астрал Бизнес Център, ет. 3, офис 3.2.
1540 София
България
Телефон: +359 02 971 6320
Факс: +359 02 971 6321
Имейл: gdpr.bulgaria@kws.com

София, Януари 2021г