Информация за защита на данните за фирмения профил на КВС България ЕООД във Facebook

Ние, КВС България ЕООД, Астрал Бизнес Център, ет. 3, офис 3.2., 1540 София, България (наричани по-долу „KWS“, „ние“ или „нас“) се отнасяме изключително сериозно към защитата на личните данни и поверителността на тяхното обработване.

Когато посещавате нашия фирмен профил във Facebook (https://www.facebook.com/kwsbulgaria/), се извършва обработване на Ваши лични данни. Затова Ви информираме за обработването на Вашите лични данни и правата, с които разполагате.

Предоставената информация в настоящия документ за защита на данните се отнася до обработването на Вашите лични данни във връзка с посещението Ви в нашия фирмен профил във Facebook, доколкото това обработване се извършва от нас.

Освен това Вашите лични данни се обработват частично и от Facebook Ireland Ltd. като съвместен администратор (наричан по-долу „Facebook“). Facebook Ви предоставя подробна информация за съвместното администриране и обработване на лични данни тук: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Във връзка с посещението Ви в нашия фирмен профил във Facebook, Facebook може да извършва и допълнително обработване на лични данни. В този случай обработването ще се извършва на отговорност единствено на Facebook без наше знание. За повече информация от Facebook вижте: https://www.facebook.com/about/privacy/.

1. Администратор

Администраторът, отговарящ за обработването на данни, е:

КВС България ЕООД
Астрал Бизнес Център, ет. 3, офис 3.2.
1540 София, България
Телефон: +359 02 971 6320
Факс: +359 02 971 6321
Имейл: gdpr.bulgaria@kws.com

Съвместният администратор на обработването по смисъла на член 26 от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС, доколкото това е посочено по-долу, е:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Dublin 2, Ireland

2. За какви цели и на какво правно основание обработваме Вашите данни?

Ние обработваме Вашите лични данни в контекста на нашия фирмен профил във Facebook за следните цели:

a) Контакт и взаимодействие чрез Facebook

Ние обработваме Вашите лични данни, когато се свързвате с нас чрез фирмения ни профил, използвайки наличните функции във Facebook за тази цел (напр. новини, функция за коментари, публикации или бутона „харесване“) или предоставеното от нас съдържание (напр. видеоклипове).

Ако се свържете с нас по този начин, ние обработваме Вашите лични данни, които могат да се виждат директно в този контекст (обикновено това са: потребителско име, профилна снимка, съдържание на съобщенията, включително снимки, дата и час на взаимодействието), за да отговорим на Вашия контакт. Също така обработваме лични данни от Вас за целите на нашия обществен имидж, както и за информация, и оптимизиране на нашите продукти, услуги и проекти.

Правното основание за обработването е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните. Нашият легитимен интерес се състои в осъществяването на контакт с (потенциални) клиенти и заинтересовани страни, обществения имидж на нашето дружество, както и да Ви информираме за нашите продукти, услуги и проекти.

Правното основание за обработването на Вашите лични данни е член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните, при условие че Вашият контакт с нас чрез Facebook е за целите на сключване или изпълнение на договор.

b) Анализи за статистически цели с помощта на страницата „Статистика“ на Facebook

Използваме страницата „Статистика“ на Facebook за целите на целенасоченото разработване и непрекъснатото оптимизиране на нашите предложения на фирмения ни профил във Facebook. За всяко посещение или взаимодействие с нашия фирмен профил получаваме анонимна информация за нашите посетители от Facebook и тяхното взаимодействие с нашия фирмен профил под формата на статистически данни (страницата „Статистика“).

Обработването в това отношение се извършва чрез съвместно администриране с Facebook съгласно чл. 26 от ОРЗД. Facebook Ви предоставя основните условия на споразумението за съвместните администратори на обработването на данни тук: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Обработваме данните, като използваме страницата „Статистика“ за целите на оптимизиране на предложенията и осигуряване на по-ефективна комуникация с (потенциални) клиенти и заинтересовани страни.

Правното основание за обработването на личните Ви данни е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните. Нашият законен интерес се състои в подобряването на нашите предложения във Facebook.

c) Провеждане на лотарии

Ако участвате в някоя от нашите лотарии, ние ще обработим Вашите данни, за да проведем съответната лотария. Целта на обработването на личните данни е да се определи и обяви победителя(ите) и да се разпределят наградите. За тази цел се запазват имената във Facebook на лицата, които участват в лотарията, а победителите се избират между тях. След това KWS обявява победителите и се свързва с тях, за да получи пощенския им адрес, и да изпрати наградите.

Правното основание за обработването на личните Ви данни е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните. Легитимният интерес на KWS се състои в това да е в състояние да определи и обяви победителя(ите) на лотарията и да раздаде наградите.

3. KWS препраща ли данните Ви на трети страни? Кои са получателите на Вашите данни и пребивават ли в трети държави?

Получателят на лични данни е Facebook, който, като оператор на платформата, обработва данните, както е описано в неговата информация за защита на личните данни (https://www.facebook.com/about/privacy/).

KWS работи с вътрешни и външни доставчици на услуги (т.нар. обработващи лични данни), като доставчици на услуги за поддръжка на ИТ. Тези доставчици на услуги могат да действат само в съответствие с инструкциите на KWS и са договорно задължени да спазват приложимите изисквания за защита на личните данни.

Доколкото това е законово допустимо и необходимо за спазване на приложимото право или за отстояване, упражняване или защита на правни претенции, KWS може да предоставя лични данни на съдилища, държавни органи и адвокатски кантори.

Ние няма да изпращаме Вашите лични данни в държави извън Европейското икономическо пространство („трети държави“).

Facebook обаче изпраща лични данни в държави извън ЕС. Можете да намерите подробности в тяхната информация за защита на личните данни (https://www.facebook.com/about/privacy/).

4. Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

За целите на провеждане на нашите лотарии, запазваме имената във Facebook на участниците до определяне на победителят(ите), след което тези данни се изтриват. Имената и адресните данни на победителя(ите) се запазват до разпределяне на наградата, след което тези данни се изтриват.

В останалите случаи изтриваме данните, ако повече не са необходими за целите, преследвани от нас, и няма други приложими правни основания, по-специално законни или договорни срокове за съхранение на данните.

5. С какви права разполагате?

В контекста на приложимите законови разпоредби имате определени права, свързани с Вашите лични данни. Моля, имайте предвид, че има някои изключения по отношение на упражняването на тези права и следователно не можете да ги упражнявате във всички случаи.

  • Информация: Имате право да получавате информация за всички лични данни, касаещи Вас, съхранявани от KWS.
  • Коригиране: Можете да поискате да променим неточните лични данни.
  • Изтриване: Можете да поискате от нас да изтрием лични данни при определени обстоятелства и ние ще предприемем подходящи стъпки, за да информираме други администратори, които обработват данните, че сте поискали изтриване на връзките към Вашите данни, копия на Вашите данни и дублиране на копия на Вашите данни.
  • Оттегляне на съгласие: Можете да оттеглите съгласието си за обработването на данните, които сте ни предоставили, и да предотвратите по-нататъшно обработване, ако няма друга причина, поради която KWS може или трябва да обработва Вашите лични данни.
  • Ограничаване: В определени случаи можете да поискате да ограничим обработването на Вашите данни.
  • Преносимост: Ако сте ни предоставили данни въз основа на договор или съгласие, можете да поискате да получите данните, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да ги прехвърлим на друг администратор.

Право на възражение

Право на възражение въз основа на конкретния случай

На основания, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни въз основа на обосновани интереси. Тези лични данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели, освен ако не бъдат установени убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или обработването служи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на възражение срещу обработване на данните за целите на директната реклама

В отделни случаи данните Ви се обработват за извършване на директна реклама. Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за целите на такава реклама. Ако възразите срещу обработването за целите на директната реклама, Вашите лични данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели.

За да се утвърдят горепосочените права, можете да се свържете с нас или – ако обработването има съвместни администратори – с Facebook, използвайки данните за контакт, посочени в т. 1 от Декларацията за защита на данните.

  • Подаване на жалба: Можете да подадете жалба относно извършваното от нас обработване на данните до орган за защита на данните.

София, февруари 2021 г.