DIGITAL4CAST - KWS дигитални иновации за полеви оптимизации

Модерното земеделие е свързано с големи инвестиции, така че всяко увеличение на производствената цена означава, че трябва да постигнете максимален добив върху оскъдните земни ресурси и всеки провал в този процес потенциално води до спад на доходността и удар по бюджета.

KWS чрез своята DITITAL4CAST програма с подкрепата на компанията Agremo тази година стартира дигитален проект за оптимизация на полетата чрез използване на дронове и модерни технологии, целящи подобряване на производството и увеличаване на добивите. Проектът започна пилотно на полетата на 35 производители от България, Сърбия и Румъния. По време на 4 внимателно планирани фази, KWS прави мониторинг на полетата на своите производители при използване на безпилотни летателни апарати.

След събирането на снимките, направени от дроновете, Agremo извършва анализ на полето и посевите с помощта на своя специално разработен алгоритъм, който по-нататъшен анализ може да определи подходящите мерки, които ще доведат до увеличаване на добивите и намаляване на производствените разходи.

ФАЗА 1 – Измерване на обработваема земя и нивата

На този етап се заснемат парцелите преди сеитба, за да се определят правилните повърхности, както и измерването на разликата във надморската височина между отделните части на парцелите. Разликата в надморската височина може да бъде от голямо значение по-късно при анализирането на постигнатите добиви на отделните части на парцела. Тази разлика в надморската височина може да бъде в някои години значителен фактор за намаляване на добивите или в някои по-ниски части може да се постигне по-висока доходност в сравнение със средния добив на парцела.

ФАЗА 2 – Преброяване на растенията и анализ на заплевеляването

На този етап се прави преброяването на растенията по парцела и сравнението с броя на засадените семена. Този анализ показва нивото на насищане с плевели и засегнатите зони. След инспекция на тези проблемни зони производителят може да установи вида на плевелите и да избере подходящите средства за борба с тях. Броят на растенията в парцела предоставя значителни данни за производителя по отношение на планирането на доходността. На този етап е възможно да се получи информация за възможната нужда от растения за азот и на тази основа да се планира точно количеството и времето на прилагане на азотния тор.

ФАЗА 3 – Преброяване на растенията и стрес анализ

Стрес анализ се извършва след цъфтежа и може да покаже състоянието на растенията, дали на този етап могат да бъдат застрашени от високи температури и суша, както и вредители. На този етап производителят по принцип не е в състояние да реагира и да третира застрашените части или целия парцел, освен ако има пръскачки на високо ниво. Но броят на растенията, както и степента на уязвимост на културите могат да му позволят по-добра картина върху парцела и по-добра оценка на въздействието върху крайния добив. Също така състоянието на растенията върху определени части от парцела може да бъде знак, че на тези части земята има различни качества в сравнение с останалата част от парцела, което отново е добра информация от гледна точка на планирането на вземането на проби от почвата, както и подготовката за напояване и преразглеждане на плана за борба с плевелите.

ФАЗА 4 – Оценка на доходността

Това е последният етап от проследяването на културата върху парцела и представя резултата от всички предходни фази. Целта е да се определи добивния потенциал на отделните части на парцела и на тази основа да се планират по-нататъшни дейности по отношение на определянето на условията за по-лошите части и вследствие на това за получаване на по-високи добиви.

Намерете своите консултанти