• traktor_auf_dem_acker_mit_windrad.jpg
  Методи на предсеитбена подготовка

Преглед на методите за обработка на почвата - плуг, мулчиране, лентова оран, директна сеитба

Поради постоянно променящите се климатични условия, индивидуалните нужди на различните видове култури и техническия прогрес, методите на предсеитбена подготовка непрекъснато се развиват.
Трябва да имате предвид следното: Внимателната, съобразена с почвата и навременна обработка е основно условие за успешното развитие.

1. Плуг - конвенционален и проверен във времето?

Предимства:

 • Преработка на растителните остатъци
 • Фитосанитарни ефекти
 • Борба с вредителите
 • Прекъсване на „зеления мост“
 • Безпроблемна сеитба, тъй като в нивото на семената няма растителни остатъци
 • Увеличаване на обема на горния почвен слой чрез увеличаване на фракцията с големи пори
 • Разхлабване на щети от уплътняване на почвата и коловози

Предимства на използването на плуга през есента (зимно браздиране):

 • Предимства на действието на замръзване
 • Действието на замръзване улеснява подготовка на семенното легло в тежки почви
 • Капилярното издигане на водата е много по-добро

Предимства на използването на плуга през пролетта:

 • Бързо повишаване на температурата на почвата
 • Контрол на плевелите

Недостатъци:

 • Ефект върху състава на почвата
  • Естественият процес на утаяване след обработването обикновено продължава няколко седмици
 • Броят на почвените безгръбначни намалява
 • Повишен риск от ерозия
 • Високи разходи на технологията

Недостатъци на използването на плуга през есента (зимно браздиране):

 • По-висок риск от затлачване и ерозия в мътни почви
 • Отрицателни ефекти върху структурата на почвата при прекомерно влажни условия

Недостатъци на използването на плуга през пролетта:

 • Висока загуба на вода (може също да бъде положителна в зависимост от местоположението и културата)
 • Неподходящ за глинести обекти
 • Необходима е повторна препоръка

2. Мулчиране - с консервираща почвена обработка към успех

За разлика от плуга, при метода на мулчиране се извършва малко по-плитка, необръщаща обработка на почвата. Тук растителният мулч (= биомаса от междинната култура/ слама от предхождащата култура) остава на почвената повърхност преди и след сеитбата. В този случай сеитбата може да се извърши като „метод на мулчиране с подготовка на семенното легло“ (MSmS) или като „метод на мулчиране без подготовка на семенното легло“ (MSoS).

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Предимства на мулчиране

 • Избягване на заглушаване на почвата и ерозия на почвата
 • Създаване на стабилна структура на почвата ⁃ по-ниска чувствителност към уплътняване ⁃ по-добра проходимост
 • „Добра техническа практика“ за застрашени от ерозия места

 • В случай на тревни смески: Избягване измиването на нитрати през зимните месеци чрез съхранение в биомасата
 • Въпреки спестяванията при обработка на почвата, няма загуби в добив и качеството в сравнение с конвенционалното обработване

 • Увеличаване на почвените безгръбначни → дъждовните червеи разхлабват, проветряват и смесват горния слой на почвата
 • Насърчаване на затоплянето на почвата на студени места и ранното развитие
 • Приносът за защита от ерозия и по-стабилна структура на почвата е най-висок при MSoS

Проблеми при мулчиране

 • Неравномерно разпределение на нарязана слама от предишната култура
 • Твърде дебели или твърде слаби тревни смески
 • Неравна полева повърхност; тревни смески, засети на груба бразда
 • Избягване на тотален хербицид при силно заплевеляване

 • Почвата и мулчиращият материал са твърде влажни за посев
 • Твърде фина или твърде дълбока подготовка на семенното легло
 • Твърде висока скорост при сеитба
 • Неподходящо сеитбено оборудване (налягане на ботуша, почистващ ефект)

 • Не са взети предвид особеностите на почвата
 • Върху леки почви твърде гъсто съхранение, поради което по-дълбокото разхлабване обикновено е по-добро
 • Мулчиране с подготовка на семенното легло обикновено е благоприятно при средни почви
 • Мулчиране без подготовка на семенното легло често е целесъобразно на глинести почви

3. Лентова оран- с разхлабването на ленти по пътя към успеха?

При метода на лентова оран се извършва тясно ивично обръщане на почвата, докато останалата част от почвата остава необработена. По този начин предимствата на конвенционалните методи се комбинират в метода на лентовата оран. Сеитбата се извършва паралелно или прекъснато в предварително обработените ленти.

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Предимства на лентовата оран

 • Защита от изпаряването и ерозията чрез мулчиране на повърхността
 • Почвата се разхлабва само там, където е необходимо
 • Структурата на почвата се запазва в междуредовите пространства →
 • По-добра проходимост и капилярност
 • Едновременното прилагане на оборска или търговска тор спестява време

Недостатъци на лентовата оран

 • Култиваторите и прецизните сеялки трябва да се адаптират една към друга според броя на редовете
 • Необходима е GPS система с добра точност
 • Покритието на земята е по-ниско при едновременно прилагане на тeчна тор, отколкото при стандартните методи
 • Само лизинг е практически възможен за по-малки стопанства

4. Директна сеитба - алтернатива за вашето стопанство?

При метода на директна сеитба се използва принципът „без обработки“. По този начин при този метод се избягват всички мероприятия за предсеитбена обработка на почвата и подготовка на семенното легло. Тъй като сеитбата се извършва директно в необработените стърнища от предишната култура, сеитбената техника трябва да бъде оборудвана с режещи дискове.

Предимства на директната сеитба

 • Добра товароносимост и проходимост на почвата
 • Нисък риск от уплътняване на колесните коловози
 • Добро водозадържане
 • Мулчиращият материал на повърхността предотвратява затлачването и ерозията

Недостатъци на директната сеитба

 • „Зелен мост“ за болести по растенията
 • Необходимо е използването на общи хербициди
 • Забавя се затоплянето на повърхностния слой през пролетта
 • По-високи изисквания към управлението и отглеждането

Намерете консултант сега