• KWS0920_landscape_fields_crop_rotation_0174.jpg
    Амбиция за устойчивост до 2030

Устойчивостта започва със семената

Селското стопанство е изправено пред съществени глобални предизвикателства.
Сред тях са нарастващото световно население, последиците от промените в климата, както и опазването на биологичното разнообразие и природните ресурси.

Иновациите в отглеждането на растения могат и ще играят ключова роля за преодоляването на тези предизвикателства. Разнообразно и процъфтяващо портфолио от хибриди, разработени с помощта на иновативни селекционни методи, дава възможност за значително намаляване на влагането на ресурси, като същевременно се запазват стабилни и високи добиви, верни на мотото: #Посяваме бъдещето

"Искаме да бъдем надежден партньор за земеделските стопани и цялата верига в селското стопанство и в бъдеще: Нашата Амбиция за устойчивост до 2030 ни помага да преведем исканията, пред които е изправена селскостопанската индустрия, в план за нашата компания, за да доставим решения като специалист по семената в подкрепа на икономически жизнеспособно, екологично стабилно и социално отговорно земеделие."

Д-р Феликс Бюхтинг, говорител на Изпълнителния съвет на KWS

Нашите цели са в две категории и шест основни елемента

Въпреки че устойчивостта е в основата на това, което правим от самото начало, сега предприехме следващата стъпка, за да определим ясна амбиция с измерими цели, до които искаме да достигнем до 2030. По този начин създаваме прозрачност и правим усилията си по-видими. За нас тези цели определят ясен път напред и ни помагат да работим по конкретни цели по пътя.

Защита на производството на храни

Целта ни е да дадем възможност за средно 1,5% годишно увеличение на земеделските добиви (полски култури).
Искаме да достигнем тази цел, като се съсредоточим върху два основни фактора:

Напредък в селекцията на растения

Напредъкът в селекцията на растенията е най-релевантния фактор за защита на производството на храни за нарастващото световно население в условията на изменението на климата и ограничените ресурси. Настоящите равнища на подобряване на добива не са достатъчни, за да се отговори на това търсене, като в същото време се съхрани земята за природните обитатели и дивата природа - изправени пред последиците от изменението на климата. Имайки предвид това, решихме не само да запазим дългогодишния си фокус върху непрекъснатото подобряване на добива, но да проследим и анализираме по-отблизо собствените си резултати и да въведем допълнителни практически мерки, които да помогнат на земеделските стопани да постигнат възможно най-добри резултати с наличните земеделски земи.

Решения за дигитално земеделие

Решения за дигитално земеделие като платформата myKWS помагат на земеделските стопани да оптимизират земеделието, като направят по-добър избор по време на отглеждането на културите. По-високи добиви и по-интелигентно използване на вложените материали могат да бъдат постигнати чрез използване на пълния обхват на инструментите за подпомагане на дигиталното земеделие, предлагани от KWS. Поставихме ясна цел до 2030 г. да предоставим решения за дигитално земеделие на земеделските стопани на повече от 6 милиона хектара. Тази цел ще бъде постигната предимно чрез предлагане на бъдещи регистрирани хибриди KWS директно и съобразени с това дигитално решение. По този начин през 2030 г. до една четвърт от общата цел от 1,5 % годишно увеличение на доходността може да бъде задвижвана от решения в областта на дигиталното земеделие.

Минимизиране на вложените ресурси

Нашата цел е да подкрепим целенасоченото намаляване на използването на препарати за химическа защита в Европа (и в световен мащаб) с повече от 50% по най-добрия възможен начин.

Европейската зелена сделка и стратегията "От Фермата на масата" определиха ясни цели около устойчивото земеделие в Европа. Сред тези цели е редуцирането на използването на химическа растителна защита с 50%. Тук секторът на семената продължава да действа като ключов доставчик на решения. За KWS, ние не ограничаваме целите си до европейския регион - и двете цели са свързани с глобалните ни дейности.

Искаме да достигнем тази цел, като:

1. Инвестираме >30% от нашия бюджет за развойна дейност в намаляване на влагането на ресурси

Още от началото на селекция на собствени хибриди KWS инвестира в научноизследователска и развойна дейност на нови и по-добри сортове и семена. През 2019/2020 г. инвестирахме 236 милиона € в нашите развойни дейности. Сега си поставихме прозрачна цел да инвестираме над 30% от годишния ни бюджет за развойна дейност специално в намаляването на влаганите ресурси (вода, тор, пестициди). Това означава, че създаваме конкретни проекти, фокусиращи се върху развитието на сортове, които са по-устойчиви на болести или патогени, по-толерантни към предизвикателствата, свързани с климата, като суша или наводнения и които вследствие на това ще се нуждаят от по-малко внимание от страна на земеделския производител и по-малко защита на културите.

2. Гарантираме, че повече от 25% от сортовете KWS са подходящи за отглеждане с малко използване на ресурсите.

Хибриди с малко използване на ресурси са тези, които могат да използват съществуващите ресурси по-ефективно и които са тествани по отношение на производителността им при такива условия.
Ние определяме тези условия с малко използване на ресурси като ниски нива на прилагане на торове, оскъдна наличност на вода или суша и ниски нива на приложение на препарати за химическа защита. По този начин само сортове с висока ефективност могат да процъфтяват при тези условия. KWS си е поставила за цел да гарантира, че поне 25% от новорегистрирани сортове в портфолиото ни са категоризирани като "подходящи при малко използване на ресурси".

Засилване на разнообразието на културите

Целта ни е да обогатим възможностите за сеитбооборот чрез увеличаване на броя на културите с програми за развъждане от 24 на 27 до 2030 г.

Дори днес KWS показва голямо разнообразие при изпълнение на програми за селекция на 24 различни вида култури и предлага едно от най-широките портфолиа на световния пазар на семена. До 2030 г. ние се стремим още повече да разширим портфолиото, за да дадем на селскостопанския сектор допълнителни възможности за ротация на културите, които са икономически и екологично устойчиви. KWS се фокусира върху предлагането на допълнителни култури, за да даде своя принос за защитата и осигуряването на разнообразно земеделие. Фокусираме се и върху култури, които могат да осигурят алтернативни или местни източници на протеини. Не на последно място, проучваме интеграцията на развойните програми, които дават възможност или допълват устойчиви системи за отглеждане и сеитбообороти.

Подкрепа на устойчиви диети

Целта ни е да гарантираме, че >40% от сортовете са подходящи за преобладаващо директна употреба в изхранването на населението.

Тъй като все повече хора се насочват предимно към диети на растителна основа, хранително-вкусовата промишленост се стреми да отговори на нарастващото търсене чрез нови продукти на растителна основа и чрез замяна на месо, яйца или мляко със заместители на растителна основа. С нашата цел да гарантираме, че добитата продукция от най-малко 40% от сортовете KWS е подходяща за преобладаващо директна употреба в храненето на човека, ние отново засилваме ангажимента си да предложим разнообразна храна и да подкрепим нарастващото търсене на растителни диети с добавянето на зеленчуци към нашето портфолио през 2019 г.

Подобряване на отпечатъка от оперативната дейност

Ще подобрим отпечатъка от оперативната си дейност, като:

1. Намаляване на емисии с 50% до 2030 г. и свеждането им до нула до 2050 г.

За предстоящите години KWS си постави амбициозната цел да гарантира намаляване на емисии на парникови газове с 50% до 2030 г. През 2050-та година имаме за цел да сведем емисиите си до нула. Тези цели съответстват на намаленията, необходими за поддържане на затоплянето до 1,5°C. За KWS като селекционер на растения производството и научните изследвания изискват най-висок енергиен ресурс. Наред с други, подобрените технологии и по-ефективното използване на съществуващите съоръжения и ресурси, както и засиленото прилагане на възобновяемите енергии в офисите, развойните и производствените съоръжения ще бъдат основни лостове, за да се понижат емисиите ни.

2. Създаване на карти с резултати за осигуряване на прозрачност относно екологичния отпечатък на всички производствени полета

За да гарантираме, че отпечатъкът върху околната среда на KWS е възможно най-нисък, вече няма да разчитаме само на вътрешни насоки и одити, но ще създадем карти с показатели за екологични резултати за всички вътрешни производствени обекти за семена. Системата с карти за оценка ще бъде съсредоточена, наред с други, върху биологичното разнообразие, опазването на водите и емисиите. Всички производствени обекти, включващи преработвателни съоръжения, както и вътрешни парцели за размножаване на семената, ще бъдат оценени поотделно, което ни дава възможност да следим вътрешните си локации и процеси за възможности за подобрение и да покажем екологичния отпечатък на дейността си.

Насърчаване на социалната ангажираност

Искаме да постигнем тази цели чрез:

1. Инвестиране на минимум 1% EBIT в социални проекти в световен мащаб

Искаме да трансформираме нашите KWS корпоративни ценности още повече в ангажираност и да поемем още по-голяма отговорност в обществото. Искаме да постигнем тази цел, като инвестираме поне един процент от годишната ни оперативна печалба в социални проекти. Изразходваната сума ще бъде разделена в подкрепа на проекти за дарения и спонсориране. Акцентът на социалния ни ангажимент е върху развитието на предимно селската среда на нашите локации на културно, социално и социално-икономическо равнище за насърчаване на възможностите и общото благосъстояние на жителите, както и за повишаване на цялостната привлекателност на локациите. Децата и младежите са особено близо до сърцата ни. Освен това ние се фокусираме върху насърчаването на образованието и науката, особено в областта на природните и селскостопанските науки.

2. Измерване и непрекъснато подобряване на ангажираността на нашите служители

"Ангажираността на служителите измерва степента на емоционално привързване на служителите към работодателя си и по този начин степента, до която служителите са мотивирани да допринесат за успеха на компанията и реализирането на нейните цели.
KWS непрекъснато ще измерва и се стреми да подобри индекса на ангажираността на служителите. Ангажираността не е еднократен проект, а текущ интегриран процес в цялата компания, в който мениджърите и служителите играят централна роля."

3. Непрекъснато намаляване на съотношението на индекса на професионалните злополуки/заболяване

KWS се ангажира непрекъснато да подобрява общите условия на труд и професионалното здраве и безопасност на нашите служители в световен мащаб включително простото предотвратяване на злополуки, както и ежедневните условия на работа в бизнеса и психичното здраве. Това може да бъде постигнато чрез глобално единни стандарти, както и систематично обучение на ръководни длъжности по отношение на здравето и безопасността при работа на техните служители.

Вашето лице за контакт

Marcel Agena
Marcel Agena
Корпоративна устойчивост
Тел .: +49 5561 311 1393
Изпратете имейл
КОНТАКТ