• 160707_imagefotos_kws_092.jpg
    Preporuka za setvu

Preporuka gustine setvu KWS hibrida

Određivanje količine semena za setvu jedinice površine je od velikog značaja za visinu i kvalitet prinosa kukuruza. Odgovarajuća količina semena omogućava postizanje planirane gustine useva kukuruza (broj biljaka po jedinici površine). Količina semena za setvu zavisi od nekoliko činilaca: hibrida (FAO grupa zrenja), klimatskih faktora, osobina zemljišta, kvaliteta semena, cilja proizvodnje, načina setve, nivoa agrotehnike i sistema đubrenja.

Svako smanjenje broja biljaka od preporučenog dovodi do smanjenja prinosa jer je gustina useva jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih prinosa.

KWS 2370 FAO 270 75.000 - 84.000
KWS SMARAGD NOVO FAO 350 71.000 - 79.000
KWS 4484 FAO 380 71.000 - 79.000
KWS 3381 FAO 390 74.000 - 84.000
KWS KASHMIR NOVO FAO 400 71.000 - 79.000
KONFITES FAO 430 71.000 - 79.000
KAPITOLIS FAO 410 71.000 - 79.000
KOLUMBARIS FAO 460 71.000 - 79.000
KOLLEGAS FAO 480 71.000 - 79.000
KWS ORLANDO NOVO FAO 520 71.000 - 79.000
KWS PHILIP NOVO FAO 510 68.000 - 75.000
KERBANIS FAO 540 71.000 - 84.000
MIKADO FAO 550 65.000 - 79.000
KORIMBOS FAO 600 68.000 - 84.000
KONSENS FAO 600 65.000 - 79.000
KLEOPATRAS FAO 600 65.000 - 71.000
KWS LUKAS NOVO FAO 600 65.000 - 71.000
KWS ROMERO FAO 500 71.000 - 79.000

Hibrid

u zavisnosti od hibrida odnosno FAO grupe zrenja
primenjuje se i različita količina semena za setvu (pogledati
tabelu 4.).

Klima

u uslovima suve (aridne) klime treba primeniti manje setvene norme, jer je potrebno ostvariti manji broj biljaka u odnosu na vlažniju (humidnu) klimu. Međutim, ako se u uslovima aridne klime vrši navodnjavanje, onda je potrebno ostvariti veću gustinu po jedinici površine, odnosno utrošiti više semena za setvu. Povećanjem nadmorske visine za svakih 100 m pogoršavaju se toplotni uslovi, pa je potrebno nešto uvećati setvenu normu.

Zemljište

ukoliko je zemljište povoljnih fizičkih i hemijskih osobina, odnosno ima dobru proizvodnu sposobnost poželjno e povećati setvenu normu, jer je takvo zemljište u stanju da sve biljke obezbedi sa dovoljno hrane i vode.

Cilj proizvodnje

veća gustina biljaka je potrebna ukoliko se kukuruz gaji za silažu i ako se kukuruz kombajnira.

Način setve

setvom mehaničkom sejalicom utroši se više semena u odnosu na pneumatsku, koja je daleko preciznija sejalica.

Agrotehničke mere

kvalitetnija obrada zemljišta, intenzivno đubrenje, efikasna zaštita useva, navodnjavanje omogućavaju
povoljnije useve za gajenje biljaka te i povećavaju setvenu normu.

Pronađite svog konsultanta