• 160707_imagefotos_kws_092.jpg
    Preporuka za setvu

Tablica preporuke gustine setve KWS hibrida

Određivanje količine semena za setvu jedinice površine je od velikog značaja za visinu i kvalitet prinosa kukuruza. Odgovarajuća količina semena omogućava postizanje planirane gustine useva kukuruza (broj biljaka po jedinici površine). Količina semena za setvu zavisi od nekoliko činilaca: hibrida (FAO grupa zrenja), klimatskih faktora, osobina zemljišta, kvaliteta semena, cilja proizvodnje, načina setve, nivoa agrotehnike i sistema đubrenja.

Svako smanjenje broja biljaka od preporučenog dovodi do smanjenja prinosa jer je gustina useva jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih prinosa.

Preporučene gustine setve za proizvodnju kukuruza za zrno u odnosu na snabdevenost zemljišta vodom.

Hibrid kukuruza FAO grupa Dobra Srednja Loša
KWS 2370 FAO 270 84.000 79.000 75.000
KWS SMARAGD FAO 350 79.000 75.000 71.000
KWS KASHMIR FAO 400 79.000 75.000 71.000
KWS INTELIGENS FAO 430 79.000 75.000 71.000
KWS DONJUAN FAO 440 79.000 75.000 71.000
TOSKANO FAO 450 79.000 75.000 71.000
KOLLEGAS FAO 480 79.000 75.000 71.000
KWS ADNANO FAO 490 79.000 75.000 71.000
KWS ADVISIO FAO 500 79.000 75.000 71.000
KWS FELICIANO FAO 530 79.000 75.000 71.000
MIKADO (za zrno) FAO 550 71.000 68.000 65.000
MIKADO (za silažu) FAO 550 79.000 75.000 71.000
KLEOPATRAS FAO 600 71.000 68.000 65.000
KWS LUKAS (za zrno) FAO 600 71.000 68.000 65.000
KWS LUKAS (za silažu) FAO 600 79.000 75.000 71.000

Hibrid

u zavisnosti od hibrida odnosno FAO grupe zrenja
primenjuje se i različita količina semena za setvu (pogledati
tabelu 4.).

Klima

u uslovima suve (aridne) klime treba primeniti manje setvene norme, jer je potrebno ostvariti manji broj biljaka u odnosu na vlažniju (humidnu) klimu. Međutim, ako se u uslovima aridne klime vrši navodnjavanje, onda je potrebno ostvariti veću gustinu po jedinici površine, odnosno utrošiti više semena za setvu. Povećanjem nadmorske visine za svakih 100 m pogoršavaju se toplotni uslovi, pa je potrebno nešto uvećati setvenu normu.

Zemljište

ukoliko je zemljište povoljnih fizičkih i hemijskih osobina, odnosno ima dobru proizvodnu sposobnost poželjno e povećati setvenu normu, jer je takvo zemljište u stanju da sve biljke obezbedi sa dovoljno hrane i vode.

Cilj proizvodnje

veća gustina biljaka je potrebna ukoliko se kukuruz gaji za silažu i ako se kukuruz kombajnira.

Način setve

setvom mehaničkom sejalicom utroši se više semena u odnosu na pneumatsku, koja je daleko preciznija sejalica.

Agrotehničke mere

kvalitetnija obrada zemljišta, intenzivno đubrenje, efikasna zaštita useva, navodnjavanje omogućavaju
povoljnije useve za gajenje biljaka te i povećavaju setvenu normu.