• KWS_forschungsteam_im_labor.jpg
    Иновация

Растителна селекция за устойчиво земеделие

Целта на нашата селекционна дейност е да предоставим на фермерите точно тези хибриди, които отговарят на техните изисквания. Дали конвенционално или биологично земеделие, няма значение. Предлагаме семена, които са адаптирани към климата и почвените условия в различните региони, увеличават добива и допринасят за намаляване употребата на пестициди.

За да се постигне това, са необходими непрекъснати и интензивни проучвания. Отнема до десет години, докато нов хибрид бъде одобрен и лансиран на пазара. Всяка година инвестираме около 17 процента от оборота си в проекти за проучвания и развойна дейност и по този начин се постига повишаване на доходността до два процента годишно.

Ключови данни за изследователска и развойна дейност:

В милиони евро   2016/2017 2015/2016 +/-
Служители в R&D Ø 1889 1830 3,2%
Процент служители в R&D към общия брой служители в% 38.3 37.8 1,3%
Разходи за R&D   190,3 182,4 4,3%
Съотношение на R&D¹ в% 17.7 17.6 0.6%
Разрешения за търговия с нови сортове   357 397 -10.1%