• kws_zwei_pflanzenzuechter_begutachten_feld_1.jpg
    Цели на селекционната дейност

Работим по няколко селекционни цели, за да постигнем по-високи селскостопански добиви.

С оглед на все по-нарастващото търсене на растителни суровини, ние разчитаме на непрекъснати иновации. Това е така, защото технологичните иновации гарантират по-голямата част от увеличението на производството днес. Вместо да се разширява обработваемата земя, която в миналото се използваше за основно увеличаване на добива от отглежданите култури, целта днес е да се сведат до минимум загубите и да се максимизират добивите от културите на единица площ.

С нашите продукти искаме да повлияем еднакво полезно на различните форми на селското стопанство: конвенционално земеделие, селско стопанство, използващо генетично модифицирани растителни видове и биологично земеделие.

Високи добиви

Добивът е сложна характеристика, но обикновено той е най-важната цел за селекционната дейност за всички видове култури. Желаното увеличаване на добива и неговата стабилност са тясно свързани с много други селекционни цели, като например - устойчивост и ефективна насоченост на хранителните вещества. Следователно, желаният добив може да бъде постигнат по много различни начини.

Качество

Качеството на един хибрид се определя преди всичко от качеството на реколтираните компоненти. От гледна точка на селекционната дейност, това е много сложна характеристика, която се влияе от много фактори. Съставът на различните компоненти, тяхното въздействие върху здравето и вкуса, а също така и техните преработвателни свойства играят важна роля.

Стабилност на добива

Растенията са изложени на множество влияния на околната среда, които могат да окажат значително въздействие върху стабилността на добива. Поради това, високите изисквания към устойчивост на вредители и болести по растенията, също така и повишена толерантност към климатични влияния като суша и студ, това са най-важните цели на селекционерите.

Изменението на климата поставя и нови предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Очакваните метеорологични крайности, като суша и проливни дъждове се очаква да се увеличат в бъдеще. Нараства рискът от продължително глобално затопляне, студове, суша или прекомерни дъждове, водят до риск от унищожаване на реколтата. Климатичните промени могат също да увеличат популацията на вредните организми, които преди това са били считани за по-малък рисков фактор. На този фон нашите селекционери работят усърдно по нови адаптивни сортове и хибриди, за да се гарантира стабилността на добива от селскостопанските култури.

Ефективна насоченост на хранителните вещества

Асимилацията на хранителни вещества значително влияе върху развитието на растенията и по този начин има определящо въздействие върху добива. Растителните видове с добра хранителна ефективност имат способността да постигат отлични резултати в широка гама от предлагането на хранителни вещества, както при недостиг, така и до свръх високи норми.

Растения с подобрена азотна ефективност, например, могат по-добре да абсорбират азота, наличен в почвата и да го преобразуват в биомаса. Тук растениевъдството може да има важен принос за по-устойчивото селско стопанство, тъй като вложените минерални и естествени торове внесени на полето, могат да бъдат редуцирани с помощта на хибриди с по - ефективно извличане на хранителните вещества.

Адаптивна способност

Една от целите на селекционерите е да адаптират растенията към агротехническите производствени процеси и към средата. Характеристики като стабилност, височина на растението, устойчивост на застудяване, ранозрелост, дружно узряване и др. са особено необходими тук.

Енергийно съдържание

Енергийната стойност – това е количеството енергия, което се освобождава в организма при биологичното окисление на въглехидратите, мазнините, белтъците. В допълнение към високата обща доходност от биомасата, селекционерите са съсредоточени основно и върху увеличаването на съдържанието на масла, захари и скорбяла в енергийните видове.

  • Хората в KWS

    Селекционните цели са насочени дългосрочно към глобално променящите се климатични условия и към агрономически изисквания като високи добиви.

    Юрген Шведен, Глобален ръководител Проучване и Услуги
    juergen_schweden.jpg

Допълнително фокусираме селекционните цели върху различните култури и тяхното използване.

Добивът винаги е основен акцент, но има и някои разлики. При царевицата обикновено се разглежда главно общия добив от растението. При захарното цвекло, добивът на захар е от решаващо значение. Към това се добавят специфични за културите характеристики, като хлебопекарни качества при пшеницата, зимоустойчивост при ечемика или хербицидна толерантност при захарно цвекло. И да не забравяме, че всяка култура има своите специфични неприятели и болести.

Царевица

Увеличаване на добива
Увеличението на общия добив на растението играе важна роля в отглеждането на силажна царевица. При царевицата за зърно, добивът на зърно е основната характеристика. В континентална Европа селекционерите на царевица обръщат внимание на сигурното узряване и следователно на увеличената способност на влагоотделяне от зърното преди жътва. В условията на променящия се климат освен добива, все по-голямо значение има и стабилността му. Устойчивостта и толерантност към стрес при засушаване, също играят важна икономическа роля.

Повишаване на толерантността към абиотичен стрес
Подобряването на толерантността към суша е важна селекционна цел и е от изключително значение особено в Югоизточна и Източна Европа.

Подобряване на ефективнто използване на хранителните вещества
По-специално в Западна Европа подобряването на азотната ефективност е важна селекционна цел. Това означава, че дори при ограничено торене културите не трябва да губят добив, а напротив да поддържат високо ниво на производителност.

Толерантност към болести
За да подобрят поносимостта към болестите, селекционерите се фокусират предимно върху гъбните заболявания. Фузариумът, Северният листен пригор и гниенето по царевицата са основни примери. Честотата на тези гъбни болести в различните региони е с различна честота.

Качество на силажа
Като качествена характеристика, смилаемостта играе съществена роля при селекцията на силажна царевица.

Рапица

Добив
Целта е да се увеличи както добива на зърно, така и добива на масло при едновременно подобряване на масленото съдържание, тъй като то определя и по-високата енергийна стойност.

Качество на зърното
Освен увеличаване на масленото съдържание, друга цел е увеличеното съдържанието на протеини в рапичното брашно, с едновременно намаляне на съдържанието на глюкозинолати. Качеството на маслото се определя единствено от стандартните „две нули“ сортове, т.е. без ерукова киселина и нормално ниво на полиненаситените мастни киселини.

Устойчивост към болести и неприятели
По-специално тук целта е повишена устойчивост на гъбните болести по стъблото. Подобрената резистентност към Вертицилийно увяхване, Склеротиния и др. е както краткосрочна, така и дългосрочна цел. Също така и устойчивостта срещу Рак по корените в заразените райони е неотложна цел.

Повишаване на толерантността към абиотичен стрес
Подобряването на зимоустойчивостта е приоритет с особена важност. Тенденцията към слабо издължаване (изтегляне) на стъблото през есента е особено важна.

Подобряване на агрономическите характеристики
Освен добрата устойчивост към полягане, целите на селекцията са развитието и узряването на зелената маса да върви успоредно с преминаването към технологичната зрялост на зърното. Както ранните, така и по-късните сортове рапица се подбират така, че да се разтегне максимално периода на жътва. В избора на хибриди в предзимния период се подбират както бързорастящи видове, подходящи за късна сеитба, така и бавноразвиващи се сортове за ранна сеитба.