Условия за участие в конкурса Парти „Веселата жътва“ на КВС България ЕООД

1.Предмет на условията за участие

Тези условия за участие уреждат хода на конкурса "Веселата Жътва" (наричан по-долу "Конкурсът"), както и присъждането на награди в рамките на конкурса.

2. Право на участие

2.1 Всички физически лица в юридическа възраст с неограничена правоспособност имат право да участват.

2.2 Служители на КВС България ЕООД и служители на фирми, свързани с КВС България ЕООД (наричани по-долу KWS") и техните роднини са изключени от участие.

В настоящата Промоция не могат да са участници лица, различни от земеделски производители, в това число, но не само, дистрибутори, физически лица потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, служители на Организатора, както и техни родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

3. Участие

3.1. Участието в конкурса е възможно само през уебсайта под домейна "www.kws.bg/happyharvestparty", както е определено в раздел 3.2 по-долу.

3.2. За да участват в конкурса, участниците трябва да въведат на уебсайта под домейна "www.kws.bg/ happyharvestparty " пълните и истински данни за контакт в съхранената форма за контакт и да качат видеоклип или снимка като документи за кандидатстване. След това да изпратят формуляра за контакт онлайн на КВС България ЕООД до 22 юни 2022 г. (24:00 ч.) ("Краен срок"). Решаваща за своевременността на подаването е електронно записаната разписка. Ако всички тези изисквания са изпълнени, участниците се допускат за участие в Конкурса ("Участник").

3.3. Всеки участник има право да участва в Конкурса само веднъж и един участник може да спечели само една (1) награда.

3.4. Участието в конкурса е безплатно. Закупуването на продукти и/или услуги от КВС България ЕООД не влияе върху резултата от конкурса.

3.5. От регистрациите, които отговарят на всички изисквания, посочени в Раздел 3.2, победителите ще бъдат определени от жури в срок от 14 дни след крайната дата.

3.6. Нарушение на тези условия на участие дава право на КВС България ЕООД да изключи участник от участие – дори със задна дата. Това важи по-специално, ако участникът предоставя невярна информация, или ако подадени снимки / видеоклипове нарушават правата на трети лица или по друг начин имат незаконно или неморално съдържание. Ако изключеният участник е избран победител, наградата може да бъде отнета със задна дата.

4. Предоставяне на права на ползване

Участникът предоставя на КВС България ЕООД пространствено и временно неограниченото право, прехвърлимо в рамките на КВС България ЕООД и свързаните с него дружества, да използва подадени видеоклипове и снимки за рекламни цели в печатни продукти, онлайн медии (по-специално уебсайтове) и канали за социални медии от всякакъв вид. Това включва, по-специално, но не само, правото на възпроизвеждане, разпространение, публично показване, редактиране (напр. съкращаване, повторно изрязване и т.н.) на видеоклипове и снимки, а също и употреба с обработките по този начи. Участникът не получава възнаграждение за такива употреби.

5. Награди

5.1. КВС България ЕООД ще връчи следните награди като част от конкурса:

- 1-ва награда: Парти “Веселата жътва“ за до 30 души

- 2-ра до 11-та награда: Парти Кутии с различни артикули.

5.2. КВС България ЕООД не поема отговорност за претенция за идентичност или липса на такава между наградата, показана в материалите за конкурса, и действително спечелената награда. КВС България ЕООД си запазва правото, ако е необходимо, да замени наградата с такава с еднаква или по-висока стойност на артикула, представен като награда.

5.3. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на друго физическо или юридическо лице. Изключено е изплащането на стойността на наградата на участника, друго физическо лице или юридическо дружество, както и размяната на награда за други материални и нематериални блага, включително продукти и услуги на КВС България ЕООД.

5.4. Наградите се присъждат от жури. Участието в конкурса е възможно само ако регистрацията е извършена в рамките на периода на участие.

6. Уведомяване и предаването на наградите

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. След като победителите за отделните награди бъдат определени, те ще бъдат уведомени по електронна поща. Предаването/изпълнението на наградите ще бъде индивидуално координирано със съответния победител.

6.2. С предаването / изпълнението на наградата на съответния победител КВС България ЕООД се освобождава от задължението за изпълнение.

7. Отговорност

7.1. Освен ако не е посочено друго в следващите разпоредби, КВС България ЕООД носи отговорност в съответствие със законоустановените разпоредби за вреди, възникнали във връзка с изпълнението на конкурса и/или спечелване на конкурса.

7.2. КВС България ЕООД носи отговорност за вреди — независимо от правните основания — в обхвата на отговорността за вина в случай на умисъл и груба небрежност.

7.3. КВС България ЕООД се освобождава от всички задължения с предаването/изпълнението на наградите. По-специално KWS не носи отговорност за дефекти в наградите. Независимо от това, всички претенции на участника, свързани с наградите, трябва да бъдат адресирани изключително до КВС България ЕООД.

7.4. Участникът освобождава КВС България ЕООД от всички претенции на трети лица, повдигнати срещу КВС България ЕООД, на основание, че използването от КВС България ЕООД на представения от участника видеоклип/изображение нарушава техните права.

8. Защита на данните

За въпроси по отношение на защитата на данните, моля, вижте информацията за защита на данните за изпълнението на конкурса.

9. Предсрочно прекратяване на конкурса

КВС България ЕООД си запазва правото да отмени или прекрати конкурса по всяко време без предизвестие. КВС България ЕООД има право да използва по-специално тази опция, ако по технически причини (напр. вируси в компютърните системи, манипулацията или грешките в хардуера/софтуера) или по правни причини не може да бъде гарантирано правилно изпълнение на конкурса. КВС България ЕООД си запазва и правото да отстоява всички права, по-специално искането за обезщетение за вреди от участници, причинили преждевременното прекратяване на конкурса чрез тяхно виновно поведение – било то с технически или законов характер.

10. Разни

10.1. Изключва се законовата възможност за спорове относно избора на победителя.

10.2. Настоящите условия за участие и всички правоотношения между участниците и КВС България ЕООД са изключително подчинени на действащото законодателство на Република България.

10.3. В случай, че индивидуалните разпоредби на условията за участие бъдат или станат невалидни, по силата на действаща правна норма или на промяна от страна на организатора, валидността на останалата част от условията за участие остава непроменена.