Условия за участие в играта „Акция Лопата“ на КВС България ЕООД

1. Общи условия

КВС България ЕООД, бул. Христофор Колумб 80, 1540 София, България ("KWS" или "Организатор"), организира игра KWS Акция Лопата от 24.01. до 04.02.2024 г. ("Период на участие"). Това е онлайн игра на страницата на KWS България във Facebook(www.facebook.com/kwsbulgaria).

С участието си в играта участникът се съгласява с настоящите условия за участие.

2. Право на участие

Право на участие в конкурса имат физически лица, които са навършили 18 години, пребивават в България и са последователи на страницата на KWS България във Facebook.

Служители на КВС България ЕООД и техните роднини и служители на дружества, свързани с КВС България ЕООД (наричани по-долу KWS") и техните роднини са изключени от участие.

Освен това KWS си запазва правото да изключи от участие лица, които нарушават условията за участие или за които има съмнения, че използват неразрешени помощни средства или по друг начин се опитват да спечелят предимства за себе си или за трети лица чрез манипулация. В този случай изключването може да се извърши и след участието и ще доведе до отказ или връщане на наградата.

3. Условие за участие

3.1 Участието в конкурса се осъществява изключително чрез канала на KWS България във Facebook.

3.2 За да участва в конкурса, лицето трябва да последва профила на KWS България във Facebook и да хареса съответната публикация на конкурса в канала на Facebook на KWS България.

3.3 Всеки участник има право да участва в конкурса само веднъж и всеки участник може да спечели само една (1) награда.

3.4 Участието в конкурса е безплатно. Закупуването на продукти и/или услуги от KWS няма да повлияе на резултата от конкурса.

3.5 Печелившите ще бъдат изтеглени чрез жребий измежду участниците, които отговарят на всички изисквания в рамките на 14 дни след крайната дата.

3.6 KWS си запазва правото да изключи лицата от участие в конкурса - дори със задна дата - в случай на нарушение на настоящите условия за участие, както и да не им предостави наградите или да ги изиска обратно от тях.

4. Обявяване на участие и награди

Периодът за участие приключва в края на 04.02.2024 г., 23:59 ч. Победителите ("Победителят") ще бъдат избрани на случаен принцип измежду всички в рамките на играта публикувани коментари малко след края на периода на участие.

Победителите ще бъде обявени от KWS в рамките на 2 седмици чрез посочване на потребителското име в коментар към публикацията, в която е обявена играта, и ще бъдат информирани и чрез лично съобщение във Facebook. След това победителите трябва да изпратят своя пощенски адрес на KWS чрез съобщение в Facebook в рамките на 2 седмици след като бъдат уведомени; ако KWS не получи пощенския адрес дотогава, наградата ще бъде конфискувана и няма да бъде предоставена на никой друг. Победителите носят отговорност за предоставянето на пълна и вярна информация. Ако с победителя не може да се осъществи връзка на предоставения имейл адрес или пощенски адрес, претенцията за наградата отпада.

5. Награди

В рамките на състезанието ще бъдат разиграни 3 лопати KWS ("награда").

Наградата ще бъде изпратена само в рамките на България.

Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на друго физическо или юридическо лице. Изключено е изплащането на стойността на наградата на участника, друго физическо лице или юридическо дружество, както и размяната на награда за други материални и не материални блага, включително продукти и услуги на КВС България ЕООД.

6. Защита на данните

Личните данни на победителя (име, фамилия, адрес, имейл адрес) ще бъдат съхранявани от KWS България, бул. Христофор Колумб 80, 1540 София, България, изключително за целите на обработката на наградата и след това ще бъдат изтрити не по-късно от 30 календарни дни след получаването им. Подробности за политиката за поверителност на KWS можете да намерите на следния линк:

Политика за поверителност -Политика за поверителност - дружество- KWS SAAT SE & Co. KGaA

7. Промени или предсрочно прекратяване

KWS си запазва правото да променя тези условия за участие по всяко време и да преустанови играта за временен период или да я прекрати преждевременно, без да посочва причини, по-специално ако не може да се гарантира правилното му провеждане по технически, правни или други причини. Това не дава право на каквито и да било претенции към организатора. Актуалната версия на условията за участие е достъпна онлайн

8. Отговорност

Следните изключения и ограничения на отговорността се прилагат за отговорността на организатора за вреди, включително по силата на деликтното право, независимо от другите законови изисквания за искове в съответствие с този раздел:

Организаторът носи отговорност без ограничения, доколкото причината за вредите се основава на умисъл или груба небрежност.

Освен това организаторът носи отговорност за леко небрежно неизпълнение на съществени задължения, чието неизпълнение застрашава постигането на целта на договора, или за неизпълнение на задължения, чието изпълнение е от съществено значение за правилното провеждане на конкурса и на чието спазване договорните партньори редовно разчитат. В този случай обаче организаторът носи отговорност само за предвидими вреди, характерни за договора. Организаторът не носи отговорност за леко небрежно неизпълнение на задължения, различни от посочените в горните изречения.

Горепосочените ограничения на отговорността не се прилагат в случай на увреждане на живота, крайниците или здравето, за дефект след поемане на гаранции за качеството на продукта и в случай на измамно укрити дефекти. Отговорността по Закона за отговорността за вреди, причинени на продукти, остава незасегната.

Доколкото отговорността на организатора е изключена или ограничена, това се отнася и за личната отговорност на служителите, представителите и пълномощниците на организатора.

9. Други

Играта не е свързана с Facebook и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от Facebook. Единствената страна за контакт и отговорна страна е организаторът на конкурса, KWS България. Всеки участник освобождава Facebook от всякаква отговорност във връзка с тази игра.

Коментари, които нарушават указанията на Facebook, приложимото законодателство или правата на трети страни, ще бъдат премахнати без предварително уведомление. Авторите на такива коментари ще бъдат автоматично изключени от по-нататъшно участие в конкурса. Публикацията, в която е обявена играта, и коментарите към тази публикация, заедно с тяхното съдържание, ще останат за постоянно в Facebook и все още могат да бъдат достъпни, поради което са и постоянно видими за обществеността.

Ако отделни разпоредби на условията за участие са или станат невалидни, валидността на останалите условия за участие остава незасегната.

Прилага се законодателството на Република България. Възможността за съдебно обжалване е изключена. KWS не поема отговорност за загуба на данни, по-специално в хода на предаване на данни, и други технически дефекти.