Podmienky používania myKWS

§ 1 Článok 1 Rozsah, informácie o platforme myKWS

(1) Spoločnosť KWS Semena s.r.o. (ďalej len „KWS“, „my“ alebo „nás“ v príslušnom tvare), poskytuje platformu „myKWS“ prostredníctvom stránky https://www.kws.sk/mykws (ďalej len „myKWS“), na ktorej majú riadne zaregistrovaní používatelia prístup k službám a obsahu dostupnému na platforme myKWS a môžu využívať ďalšie služby a softvér poskytované z času na čas prostredníctvom platformy myKWS, (ďalej len „nástroje myKWS“). Ďalšie informácie o službách a obsahu dostupnom na platforme myKWS nájdete v článku 7. Ďalšie informácie o nástrojoch myKWS nájdete v článku 8 týchto Podmienok používania.

(2) Tieto Podmienky používania sa vzťahujú aj na používanie aplikácie myKWS a všetkých služieb, ktoré sa cez ňu poskytujú. Pokiaľ nie je výslovne upravené inak, akýkoľvek odkaz na „my KWS“, ako aj na „služby“ a „nástroje myKWS“ v týchto Podmienkach používania sa vzťahuje aj na aplikáciu myKWS a obsah, služby, nástroje a softvérové funkcie, ktoré sú prostredníctvom nej dostupné.

(3) Tieto Podmienky používania upravujú poskytovanie prístupu k platforme myKWS a nástrojom myKWS spoločnosťou KWS a vaše používanie platformy myKWS a nástrojov myKWS v rámci pôsobenia riadne registrovaného používateľa.

(4) Naše kontaktné údaje sú:

KWS Semena s.r.o.

Ivanská cesta 30/B

821 04 Bratislava,Slovakia

E-mail: kwssemena@remove-this.kws.sk

Tel.: +421 (0) 2 32 112 590

Fax: +421 (0) 2 32 112 591

Ďalšie informácie o KWS nájdete na stránke kws.sk

(5) POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA. ZAREGISTROVANÍM NA POUŽÍVANIE PLATFORMY MYKWS VZNIKÁ PRÁVNE ZÁVÄZNÁ ZMLUVA MEDZI VAMI A SPOLOČNOSŤOU KWS.

§ 2 Článok 2 Zmeny podmienok používania

Spoločnosť KWS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania. Spoločnosť KWS vás upozorní najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek zmien. Ak nesúhlasíte so zmenami, môžete prestať používať platformu myKWS a nástroje myKWS a požiadať o vymazanie svojho registrovaného účtu. AK BUDETE NAĎALEJ POUŽÍVAŤ PLATFORMU MYKWS A NÁSTROJE MYKWS AJ PO UPLYNUTÍ 30-DŇOVEJ VÝPOVEDNEJ LEHOTY, BUDE SA TO POVAŽOVAŤ ZA SÚHLAS SO ZMENAMI.]

§ 3 Článok 3 Registrácia

(1) Používanie platformy myKWS a nástrojov myKWS si vyžaduje, aby ste sa zaregistrovali ako používateľ a prijali tieto Podmienky používania. Po registrácii sa uzavrie licenčná zmluva medzi spoločnosťou KWS a používateľom. Na uzavretie dohody neexistuje žiadny právny nárok. Spoločnosť KWS je oprávnená bez uvedenia dôvodu zamietnuť registrácie používateľov.

(2) Registrovať sa môžete iba vtedy, ak ste plnoletý/-á a máte plnú právnu spôsobilosť. Neplnoleté osoby sa nemôžu zaregistrovať.

§ 4 Článok 4 Vaša registrácia na platforme myKWS

(1) Vaša registrácia na platforme myKWS je bezplatná. Spoločnosť KWS si vyhradzuje právo ponúkať konkrétny obsah alebo nástroje myKWS za poplatok. Predtým, ako budete mať prístup k takémuto obsahu alebo nástrojom myKWS, sa uvedú príslušné podrobnosti o poplatkoch a ďalšie podmienky.

(2) Vaša registrácia je spojená s vami ako s jednotlivcom. Pokiaľ nie je v rámci služieb výslovne stanovené a povolené používanie alebo prepojenie iných účtov, iné osoby nesmú používať váš účet.

(3) V rámci registračného procesu ste povinný/-á poskytnúť úplné a správne kontaktné údaje a ďalšie informácie, ktoré vyžaduje spoločnosť KWS.

(4) Ak spoločnosť KWS prijme vašu registráciu, spoločnosť aktivuje váš účet a informuje vás o tom e-mailom. Od prijatia e-mailu ste oprávnený/-á používať platformu myKWS v rozsahu týchto Podmienok používania. Na to musíte potvrdiť aktiváciu svojho účtu kliknutím na odkaz uvedený v e-maile.

§ 5 Článok 5 Zodpovednosť za prihlasovacie údaje

(1) Pri registrácii budete vyzvaný/-á na uvedenie používateľského mena a hesla. Po aktivácii svojho účtu a potvrdení v súlade s čl. 4 ods. 4 sa budete môcť prihlásiť na platformu myKWS. Musíte zabezpečiť, aby vaše používateľské meno neporušovalo žiadne práva tretích strán, najmä práva na mená alebo ochranné známky a aby nebolo v rozpore s dobrými mravmi.

(2) Ste povinný/-á uchovávať prihlasovacie údaje k svojmu účtu chránené proti prístupu tretích strán a zabezpečiť, že ich tretie strany nezistia. BUDÚ VÁM PRIPÍSANÉ AKÉKOĽVEK KROKY A PRÁVNE TRANSAKCIE USKUTOČNENÉ PROSTREDNÍCTVOM VÁŠHO ÚČTU, POKIAĽ (I) SPOLOČNOSŤ KWS NEDOKÁŽE ZISTIŤ, ŽE KONAL NIEKTO INÝ AKO REGISTROVANÝ POUŽÍVATEĽ, ALEBO (II) NEDOKÁŽETE, ŽE DOŠLO K ZNEUŽITIU VAŠICH PRIHLASOVACÍCH ÚDAJOV BEZ VÁŠHO ZAVINENIA. AK SA OBÁVATE, ŽE NEOPRÁVNENÉ TRETIE STRANY ZÍSKALI ALEBO ZÍSKAJÚ PRÍSTUP K VAŠIM PRIHLASOVACÍM ÚDAJOM, MUSÍTE O TOM OKAMŽITE INFORMOVAŤ SPOLOČNOSŤ KWS.

(3) Ste povinný/-á zaistiť, že vaše údaje (vrátane vašich kontaktných údajov) sú neustále aktuálne. Pri zmene vašich údajov počas obdobia používania ich musíte bez zbytočného odkladu opraviť vo svojich osobných nastaveniach platformy myKWS. Pokiaľ to nedokážete urobiť, bez zbytočného odkladu nás informujte o svojich zmenených údajoch e-mailom alebo faxom.

§ 6 Článok 6 Ukončenie používania

(1) Licenčnú zmluvu môžete kedykoľvek ukončiť požiadaním o vymazanie svojho účtu na platforme myKWS alebo pomocou príslušnej aplikácie myKWS.

(2) Zmluvný vzťah sa skončí okamžite po nadobudnutí účinnosti výpovede. Svoj účet už nebudete môcť ďalej používať. Spoločnosť KWS si vyhradzuje právo zablokovať vaše používateľské meno a heslo okamžite po nadobudnutí účinnosti výpovede.

(3) SPOLOČNOSŤ KWS JE OPRÁVNENÁ NEODVOLATEĽNE VYMAZAŤ VŠETKY ÚDAJE VYGENEROVANÉ V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM PLATFORMY 30 DNÍ PO NADOBUDNUTÍ ÚČINNOSTI UKONČENIA A PO UPLYNUTÍ VŠETKÝCH ZÁKONNÝCH LEHÔT NA UCHOVÁVANIE. Spoločnosť KWS zabezpečí, aby boli vaše osobné údaje vymazané v súlade s našimi predpismi o ochrane osobných údajov v rozsahu, v ktorom je spoločnosť KWS povinná vykonať takéto vymazanie podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

§ 7 Článok 7 Ponúkané služby a dostupnosť služieb

(1) Spoločnosť KWS ponúka prostredníctvom platformy myKWS rozmanitý obsah a iné služby, ktoré sa dajú používať na obmedzené obdobie. To napríklad môže zahŕňať sprístupňovanie údajov, článkov, video a zvukových záznamov, informácií a iného obsahu (ďalej len „obsah“).

Váš prístup a využívanie služieb ponúkaných na platforme myKWS podlieha ustanoveniam týchto Podmienok používania, ako aj akýmkoľvek ďalším podmienkam používania, ktoré sa môžu vzťahovať na konkrétne služby. Rozsah prístupných služieb a funkcií je obmedzený na služby v danom čase dostupné na platforme myKWS, ktoré môže spoločnosť KWS meniť, odstraňovať alebo sprístupňovať podľa vlastného uváženia.

(2) Ponúkané služby môžu zahŕňať služby tretích strán, ku ktorým spoločnosť KWS iba poskytuje prístup. Na používanie takýchto služieb, ktoré sú v každom konkrétnom prípade identifikované ako služby tretích strán, sa môžu vzťahovať odlišné alebo dodatočné podmienky používania, o ktorých vás spoločnosť KWS v každom konkrétnom prípade bude informovať.

(3) Spoločnosť KWS vynakladá komerčne primerané úsilie na zabezpečenie ponúkanej služby bez prerušenia. Môžu však existovať dočasné obmedzenia alebo poruchy v dôsledku technických porúch (ako sú výpadky napájania, hardvérové alebo softvérové chyby alebo technické problémy v dátových linkách). SPOLOČNOSŤ KWS NEZARUČUJE, ŽE PPONÚKANÁ SLUŽBA, AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO SÚVISIACI DOSTUPNÝ OBSAH SA BUDÚ POSKYTOVAŤ BEZ PRERUŠENIA ALEBO BEZ CHÝB.

§ 8 Článok 8 Používanie nástrojov myKWS, dostupnosť a zodpovednosť za výsledky výpočtov

(1) Spoločnosť KWS vám poskytuje širokú škálu bezplatných nástrojov myKWS. Žiadne výsledky alebo odporúčania, ktoré vytvoria nástroje myKWS, nepredstavujú právne záväzné vyhlásenie spoločnosti KWS. Používateľ používa nástroje myKWS (a spolieha sa na akékoľvek výsledky alebo odporúčania) na svoje vlastné riziko a zodpovednosť. Nástroje myKWS, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii alebo sa plánujú zaviesť, zahŕňajú:

 • Kontrola vitality poľa
 • Poľný priskumník
 • Meteorologická služba
 • Teplota pôdy
 • Výpočet sumy teplôt
 • Výpočet výsevku a potrebného osiva
 • Kalkulačka nákladov na sušenie
 • Údaje o vývoji trhov
 • a ďalšie pripravované nástroje

(2) Nástroje myKWS niekedy musia pracovať s určitými predpokladmi a zjednodušeniami, pretože nie je možné zohľadniť všetky okolnosti každého jednotlivého prípadu.

(3) Výpočet výsledkov nástrojov myKWS prebieha plne automatizovane. Používateľ dostáva výsledky bez predchádzajúcej kontroly zo strany spoločnosti KWS. Spoločnosť KWS preto nemôže vylúčiť, že v zriedkavých prípadoch sa vypočítajú nesprávne výsledky, napr. kvôli nesprávnym vstupným údajom alebo nedefinovaným stavom modelu. VÝSLEDKY BY SA TEDA MALI POVAŽOVAŤ ZA PONUKU DODATOČNÝCH INFORMÁCIÍ BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, POKIAĽ IDE O ICH SPRÁVNOSŤ. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI KWS JE V TEJTO SÚVISLOSTI VYLÚČENÁ V SÚLADE S ČLÁNKOM § 15.

(4) § 7 (3) NA DOSTUPNOSŤ NÁSTROJOV MYKWS SA PRIMERANE VZŤAHUJÚ USTANOVENIA ČL. 7 ODS.

(5) V niektorých prípadoch si používanie špeciálnych služieb a nástrojov môže vyžadovať súhlas s osobitnými podmienkami používania. Používateľ bude o týchto podmienkach používania osobitne informovaný. Všetky aktuálne podmienky používania sú k dispozícii na domovskej stránke KWS.

§ 9 Článok 9 Zmeny služieb a nástrojov myKWS Tools

Spoločnosť KWS je oprávnená kedykoľvek zmeniť služby dostupné na platforme myKWS alebo nástroje myKWS poskytované bezplatne, sprístupňovať nové služby alebo nástroje myKWS bezplatne alebo za poplatok alebo prerušiť poskytovanie bezplatných služieb alebo nástrojov myKWS a kalkulačiek.

§ 10 Článok 10 Ochrana obsahu, zodpovednosť za obsah tretích strán

(1) Obsah a nástroje myKWS dostupné na platforme myKWS sú chránené autorskými právami alebo inými vlastníckymi právami a sú vo vlastníctve spoločnosti KWS alebo iných tretích strán, ktoré poskytujú príslušný obsah. Tento obsah a nástroje myKWS môžete používať iba v rozsahu stanovenom na platforme myKWS a v súlade s týmito Podmienkami používania a dodatočnými špecifickými podmienkami používania služieb alebo nástrojov myKWS, ak sa uplatňujú.

(2) Obsah dostupný na platforme myKWS čiastočne poskytuje spoločnosť KWS a čiastočne ho poskytujú tretie strany. Obsah poskytovaný tretími stranami sa ďalej označuje ako „obsah tretích strán“. SPOLOČNOSŤ KWS NEKONTROLUJE ÚPLNOSŤ, SPRÁVNOSŤ A ZÁKONNOSŤ OBSAHU TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ KWS PRETO NEPRIJÍMA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚPLNOSŤ, SPRÁVNOSŤ A ZÁKONNOSŤ OBSAHU TRETÍCH STRÁN. Uvedené platí aj v súvislosti s kvalitou obsahu tretích strán a jeho vhodnosti na konkrétny účel, najmä pokiaľ ide o obsah tretích strán na prepojených externých webových stránkach.

Obsah, ktorý nie je výslovne identifikovaný ako obsah tretích strán, poskytuje spoločnosť KWS.

§ 11 Článok 11 Technické zdroje, monitorovanie používateľských aktivít

(1) Ste zodpovedný/-á za zabezpečenie toho, že máte primerané technické zdroje na používanie myKWS a nástrojov myKWS. Spoločnosť KWS vám v tomto ohľade nie je povinná akokoľvek radiť.

(2) Spoločnosť KWS vás týmto informuje, že vaše používateľské aktivity sa môžu uchovávať a v rozsahu povolenom právnymi predpismi sa môžu použiť na zlepšenie používateľskej skúsenosti a ďalší rozvoj platformy myKWS. Môže to zahŕňať zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov o pripojení IP v zákonom povolenom rozsahu, ak existujú dôvody na podozrenie z porušenia týchto Podmienok používania a/alebo ak existujú dôvody na podozrenie z akéhokoľvek iného nezákonného konania alebo trestného činu.

§ 12 Právo používať platformu myKWS a nástroje myKWS dostupné na platforme myKWS

(1) Na platformu myKWS môžete vstupovať a nástroje myKWS dostupné na platforme myKWS môžete používať iba v rozsahu stanovenom na platforme myKWS a v súlade s týmito Podmienkami používania a dodatočnými špecifickými podmienkami používania služieb alebo nástrojov myKWS, ak sa uplatňujú. Akékoľvek ďalšie použitie nie je povolené, pokiaľ s tým spoločnosť KWS používateľovi nevyjadrí súhlas v písomnej alebo textovej forme.

(2) Sťahovať alebo tlačiť obsah ste oprávnený/-á iba v prípade, že platforma myKWS obsahuje funkcie umožňujúce takéto sťahovanie alebo tlač (napr. s pomocou tlačidla na sťahovanie).

Získate neobmedzené a nevýlučné právo na použitie na osobné, nekomerčné účely vo vzťahu k obsahu, ktorý je stiahnutý alebo vytlačený v súlade s týmito Podmienkami používania. Všetky ostatné práva na obsah zostávajú pôvodnému držiteľovi práv (KWS alebo príslušná tretia strana).

(3) V súvislosti s používaním aplikácie myKWS platia aj nasledujúce ustanovenia:

 • aplikácia myKWS sa nesmie kopírovať ani reprodukovať vcelku ani čiastočne,
 • aplikácia sa nesmie, upravovať ani prispôsobovať vcelku ani čiastočne,
 • oznámenia o autorských právach pripojené k aplikácii myKWS alebo v nej obsiahnuté sa nesmú odstraňovať, ani sa s nimi nesmie manipulovať a
 • spätné inžinierstvo aplikácie nie je povolené.

(4) Aplikácia myKWS a obsah, ktorý je z nej odvodený, sú chránené autorským právom a/alebo inými právami duševného vlastníctva. Týmto potvrdzujete, že používanie aplikácie vám v súvislosti s aplikáciou myKWS nedáva žiadne práva na softvér, ochranné známky alebo obsah a že aplikáciu môžete používať iba v úplnom súlade s týmito Podmienkami používania. Povinné zákonné práva zostávajú nedotknuté.

§ 13 Článok 13 Zablokovanie účtov

(1) Spoločnosť KWS môže dočasne alebo natrvalo zablokovať váš účet myKWS, ak:

(a) sa skončí zmluvný vzťah vytvorený týmito Podmienkami používania; V takom prípade bude váš účet zablokovaný ihneď po nadobudnutí účinnosti ukončenia.

(b) existujú konkrétne indície, že porušujete tieto Podmienky používania;

(c) spoločnosť KWS má inak oprávnený záujem na zablokovaní vášho účtu, napríklad, ak porušujete alebo ste porušili príslušné právne predpisy pri používaní obsahu alebo nástrojov myKWS dostupných na platforme myKWS alebo ak existujú technické dôvody, ktoré si vyžadujú zablokovanie vášho účtu.

(2) Ak je váš účet dočasne alebo trvalo zablokovaný, spoločnosť KWS zablokuje vaše prístupové právo. Trvale zablokované prístupové právo nie je možné obnoviť. Trvale blokované osoby sú vylúčené z používania platformy myKWS a nemôžu sa znova zaregistrovať na platforme myKWS.

§ 14 Článok 14 Ochrana údajov

Normy kvality spoločnosti KWS si vyžadujú zodpovedné zaobchádzanie s osobnými údajmi používateľov. Pri spracúvaní údajov spoločnosť KWS dodržiava všetky zákonné ustanovenia. Zásady ochrany údajov, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti KWS, obsahujú prehľad toho, aký druh údajov sa získava, akým spôsobom sa tieto údaje používajú a prenášajú a ako môžete požiadať o zverejnenie informácií poskytnutých spoločnosťou KWS.

§ 15 Článok 15 ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(1) OKREM ROZSAHU VÝSLOVNE UVEDENÉHO V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA VÁM SPOLOČNOSŤ KWS NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, VYHLÁSENIA, DOJEDNANIA ANI INÉ ZÁVÄZKY, POKIAĽ IDE O:

(a) DOSTUPNOSŤ, FUNKČNOSŤ, VÝKON, PRENOSOVÉ RÝCHLOSTI, OBSAH, RÝCHLOSŤ REAKCIE, PRESNOSŤ A/ALEBO BEZPEČNOSŤ PLATFORMY MYKWS A NÁSTROJOV MYKWS; ALEBO

(b) KVALITU A/ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO VÝSLEDKOV ALEBO ODPORÚČANÍ VYGENEROVANÝCH A/ALEBO ZOBRAZENÝCH S POMOCOU NÁSTROJOV MYKWS.

(2) VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VYHLÁSENIA, ZÁVÄZKY A/ALEBO PODMIENKY (PÍSOMNÉ ALEBO ÚSTNE, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ NA ZÁKLADE ZÁKONA, ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZVYKLOSTI, OBCHODNEJ PRAXE, MINULÝCH TRANSAKCIÍ ALEBO INAK VRÁTANE TÝCH, KTORÉ SA TÝKAJÚ DOSTATOČNEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO POUŽITIE, PRESNOSTI, PRIMERANOSTI, ÚPLNOSTI ALEBO VČASNOSTI) SÚ TÝMTO VYLÚČENÉ V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

(3) NIČ Z TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA NEOBMEDZUJE ANI NEVYLUČUJE:

(a) VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA; ALEBO

(b) VAŠU ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI KWS ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY: (I) V PRÍPADE ÚMRTIA ALEBO ZRANENIA SPÔSOBENÉHO NEDBANLIVOSŤOU TEJTO STRANY (ALEBO JEJ PERSONÁLU), II) KTORÉ SÚ VÝSLEDKOM AKÉHOKOĽVEK PODVODU (VRÁTANE PODVODNÉHO SKRESLENIA ÚDAJOV), KTORÝ TAKÁTO STRANA SPÔSOBILA; A (III) PRI KTORÝCH SA ZODPOVEDNOSŤ NEMÔŽE INAK OBMEDZIŤ ALEBO VYLÚČIŤ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

(4) ZA PREDPOKLADU DODRŽANIA USTANOVENÍ ČL. 15 ODS. 3 SPOLOČNOSŤ KWS TÝMTO VYLUČUJE AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA AKÉKOĽVEK STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ V SÚVISLOSTI S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA A PLATFORMOU MYKWS, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBČIANSKOPRÁVNEHO PRIESTUPKU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), ZÁKONA ALEBO INAK. SPOLOČNOSŤ KWS HLAVNE VYLUČUJE AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ:

(a) SÚVISIACU S: (I) POUŽÍVANÍM PLATFORMY MYKWS, NÁSTROJOV MYKWS A OBSAHU, II) NEDOSTUPNOSŤOU ALEBO NEPRÍSTUPNOSŤOU PLATFORMY MYKWS, NÁSTROJOV MYKWS A OBSAHU; (III) AKÝMKOĽVEK ZLYHANÍM SIETE ALEBO INFRAŠTRUKTÚRY TRETEJ STRANY, KTORÁ SA POUŽÍVA V SPOJENÍ S PLATFORMOU MYKWS; (IV) AKÝMKOĽVEK NESPRÁVNYM, NEPRESNÝM, POŠKODENÝM, NEÚPLNÝM, NEDORUČENÝM, NESPRÁVNE NASMEROVANÝM ALEBO NESPRÁVNE OZNAČENÝM OBSAHOM ALEBO INÝMI ÚDAJMI; (V) AKÝMKOĽVEK VÍRUSOM ALEBO ŠKODLIVÝMI KOMPONENTMI ALEBO STRATOU ALEBO POŠKODENÍM VAŠICH SYSTÉMOV; A/ALEBO VI) AKÝMKOĽVEK NEOPRÁVNENÝM PRÍSTUPOM K PLATFORME MYKWS A/ALEBO PRENIKNUTÍM NA PLATFORMU; A/ALEBO

(b) ZA: (I) UŠLÝ ZISK ALEBO STRATU PRÍJMU; (II) STRATU PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR; (III) STRATU ZMLUVY, OBCHODU ALEBO PRÍLEŽITOSTI; (IV) STRATU, ZNIČENIE ALEBO POŠKODENIE ÚDAJOV; (V) STRATU GOODWILLU ALEBO POŠKODENIE DOBRÉHO MENA; (VI) ALEBO ZA NEPRIAMU ALEBO NÁSLEDNÚ STRATU ALEBO POŠKODENIE AKEJKOĽVEK POVAHY VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK STRÁT TYPU OPÍSANÉHO V BODOCH (I) AŽ V), KTORÉ BY SA MOHLI POVAŽOVAŤ ZA NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ, V KAŽDOM Z BODOV (I) AŽ (VI), BEZ OHĽADU NA TO, ČI STE ICH VY ALEBO SPOLOČNOSŤ KWS V ČASE PRIJATIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA MOHLI V PRIMERANEJ MIERE PREDVÍDAŤ, ROZUMNE POSUDZOVAŤ, REÁLNE PREDPOKLADAŤ ALEBO REÁLNE ZVAŽOVAŤ.

§ 16 Článok 16 Oznámenia

Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania výslovne dohodnuté inak, všetky oznámenia poskytnuté v súvislosti s používaním platformy myKWS musia byť písomné a posielajú sa na fyzickú adresu alebo e-mailom.

E-mailová adresa spoločnosti KWS je: kwssemena@remove-this.kws.sk Poštová adresa spoločnosti KWS je: Ivanská cesta 30/B; 821 04 Bratislava; Slovensko. Tieto kontaktné údaje sa môžu zmeniť. V takom prípade vás spoločnosť KWS bude o takýchto zmenách informovať.

Vaša e-mailová adresa a poštová adresa sú adresy, ktoré ste uviedli pri registrácii na používanie platformy myKWS. Ak sa tieto kontaktné údaje zmenia, informujte nás o týchto zmenách ALEBO aktualizujte svoj profil na platforme myKWS.

§ 17 Článok 17 Úplná dohoda a oddeliteľnosť

Tieto Podmienky používania predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou KWS v súvislosti s prístupom a používaním platformy myKWS.

Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania stalo neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, právoplatnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá. Neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa považuje za upravené v minimálnom rozsahu potrebnom na to, aby bolo platné, zákonné a vymáhateľné. Ak takáto zmena nie je možná, príslušné ustanovenie sa považuje za odstránené.

§ 18 Článok 18 Rozhodné právo

Tieto Podmienky používania a akékoľvek spory alebo nároky, ktoré z nich vyplynú a/alebo vzniknú v súvislosti s nimi a/alebo platformou myKWS (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa riadia zákonmi Anglicka a Walesu s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

§ 19 Článok 19 Spory a jurisdikcia

Výhradným miestom jurisdikcie pre všetky spory, ktoré vzniknú na základe týchto Podmienok použitia, je mesto Hanover, a to v zákonom povolenom rozsahu.

Okrem vás a nás nemá žiadna strana akékoľvek právo podľa Zákona o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1998 vymáhať ktorúkoľvek z týchto podmienok používania.

§ 20 Článok 20 Zrieknutie sa práv

Zrieknutie sa akéhokoľvek práva, právomoci, výsady alebo opravného prostriedku (či už podľa týchto Podmienok používania, zvykového práva, práva equity, zákona alebo inak) je účinné iba vtedy, ak sa poskytnite vo forme oznámenia, pričom sa nemôže považovať za zrieknutie sa akéhokoľvek následného porušenia alebo zlyhania.

Dátum: Bratislava, júl 2021