• Hand-corn-2.jpg
  PLUS4GRAIN

  PLUS4GRAIN sú kukuričné hybridy určené pre vaše úrodnejšie polia, pričom tieto hybridy maximálne zužitkujú podmienky prostredia a ich úrody (vo vyššej úrodovej hladine) budú vyššie, ako by ste očakávali.

Maxi sprievodca
Využite celý potenciál svojho poľa

Ako môžeme vyriešiť vašu dilemu?

Keď sú výnosy vysoké, ceny sú nízke

Tento plán vyžaduje adekvátne vstupy prispôsobené výške očakávaných výnosov. Úroda 14 t/ha potrebuje dvakrát toľko živín, ako úroda 7 ton. Je potrebné myslieť aj na ďalšie možnosti intenzifikácie, ako je dátum výsevu, hustota výsevu, rozdelené časové rozvrhy pre aplikáciu hnojív a herbicídov a pod., a to všetko prispôsobené lokálnym podmienkam.

V neposlednom rade sa takáto stratégia vysokého výnosu bude spoliehať na hybrid, ktorý ponúka maximum údernosti a vstupné ocenenie v prostrediach, ktoré umožňujú úrodu vyššiu ako 10 t/ha. A práve tu sú hybridy PLUS4GRAIN skvelou voľbou.

Keď sú výnosy nízke, ceny sú vysoké

V zle prognózovanom roku bude najpravdepodobnejším scenárom veľký problém so suchom, čo si bude vyžadovať úspory na hnojive, pretože cieľový výnos je nízky (8 t/ha alebo menej). Okrem toho bude potrebná stratégia zameraná na šetrenie vodou.

V tomto prípade siahnite po hybride ClimaControl3, ktorý bude v stresových podmienkach so všeobecne miernymi očakávaniami výnosu (do 8 t/ha) fungovať relatívne lepšie ako ostatné hybridy. Pomôže vytvoriť vyššiu istotu výnosu a bude sa efektívnejšie podieľať na vyšších cenách, keď sa výnosy ukážu ako nízke.

10 odporúčaní od spoločnosti KWS na dosiahnutie vysokého výnosu

1. Výber správneho hybridu

 • Ak máte polia, na ktorých chcete dosiahnuť vyššiu úrodu kukurice, ako sú priemerné výnosy vo vašej oblasti, potrebujete pre ne hybridy, ktoré reagujú obzvlášť dobre na zlepšené podmienky pestovania. S týmito hybridmi môžete získať viac ako 11 t/ha.
 • Táto príručka vám v tom môže pomôcť.

2. Vaše najlepšie polia

 • Preverte si úrodový potenciál vašich polí - aká je história ich úrod v t/ha za jednotlivé roky? Aké pôdy sa na nich vyskytujú? Aké hybridy ste na nich dosiaľ pestovali?
 • Skontrolujte svoje záznamy!
 • Pokojne si vypočítajte, aký bol priemer úrod v t/ha za posledných 10 rokov a aké veľké boli rozdiely v jednotlivých rokoch od tohto priemeru.
 • Vaše najlepšie polia by mali mať väčší výnos ako je priemer vášho podniku a malé odchýlky.

3. Hospodárenie s pôdnou vodou

 • Správny využitie vody pre rastliny si vyžaduje inteligentné agrotechnické opatrenia určené na lepšie hospodárenie so zásobami vody v pôde. Taktiež hlbkové spracovanie pôdy na jeseň podporuje lepšiu akumuláciu vody.

 • Šetrnou prípravou pôdy pred sejbou zabezpečíme kontakt osiva s vodou pre rovnomerný a rýchly skorý rasta zároveň dokážeme predchádzať veľkým stratám vody.
 • Práce s pôdou vykonávajte vhodnými strojmi a ideálne vtedy, keď je pôda dostatočne suchá, aby uniesla zaťaženie a dostatočne vlhká, aby sa rozpadla na najlepšie menšie kúsky.
 • Plytký prechod kultivátorom pôdy zníži vztlak kapilár tesne pod povrchom, optimalizuje prívod vody ku koreňom kukurice a minimalizuje stratu vody odparovaním. Vďaka tomu bude pôda bez burín, vďaka čomu je zas pôda ušetrená pre kukuricu.

4. Testovanie pôdy a úrodnosť

 • Vaša pôda a jej potreby budú mať priamy vplyv na rast vašej kukurice.
 • Skúmanie úrovne dusíka, fosforu a draslíka vám poskytne informácie, ako zaobchádzať s vašimi plodinami. Dá vám tiež vedieť, kedy sú vytvárené správne pôdne podmienky, aká je optimálna hustota sejby a správne množstvo živín.
 • Reakcia kukurice na množstvo vstupov bude oslabená, kedykoľvek bude mať nedostatok základných živín. Aj keď sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť dusíku, stále vidíme veľa problémov s produkciou kukurice spojených s nedostatkom iných živín - najmä fosforu, draslíka, síry, zinku a horčíka.

5. Dusík

 • Dusík si vyžaduje vyššiu pozornosť venovanú včasným aplikáciám kvôli svojej vysokej rozpustnosti a trvalým procesom nitrifikácie a denitrifikácie.
 • Na 1t úrody zrna je potrebných asi 18 kg dostupného dusíka, bez ohľadu na to, z akého zdroja pochádza.
 • Jeho sezónnu dostupnosť môžeme zlepšiť aplikáciou dusíkatých hnojív v konkrétnych časoch podľa potreby kukurice. Odporúčame použiť stratégiu rozdelenej aplikácie, pri ktorej aplikujete malú časť dusíka bezprostredne po vzchádzaní rastlín, a následne dusíkaté hnojivo tesne pred rýchlymi rastovými fázami, keď ho rastliny potrebujú najviac.

6. Striedanie plodín

 • Striedanie plodín je jedným z postupov, ktoré sa odporúčajú na udržanie stále vysokej úrody najčastejšie.
 • Rotácia prerušuje alebo zmierňuje škodlivé vplyvy spôsobené hmyzom a chorobami, ktoré znižujú úrodu kukurice.
 • Zahrnutie plodín ako sója alebo lucerna do rotácie môže znížiť množstvo dusíka, ktoré je potrebné, ak po nich nasleduje kukurica.
 • Recyklácia zvyškov ktorejkoľvek z plodín vašej rotácie by zvýšila obsah organických látok v pôde, čo je výhodné pre produktivitu. Spravidla zlepšuje spracovanie pôdy, podporuje vývoj koreňov a znižuje zhutnenie.
 • Taktiež rozvíja vyššiu schopnosť zadržiavania a prenikania pôdnej vody, zaisťuje lepšiu dostupnosť živín a znižuje odparovanie a eróziu pôdy.

7. Hustota sejby

 • Jedným z najdôležitejších faktorov pri dosahovaní vysokých výnosov kukurice je stanovenie vhodnej hustoty sejby, ktorá pomáha hybridu maximalizovať svoj výnos.
 • Poraďte sa s regionálnym zástupcom vašej osivárskej spoločnosti ohľadne optimálnej hustoty sejby.
 • Odporúčania týkajúce sa priemernej hustoty výsevu môžu byť za normálnych okolností trochu prekročené - ale len za predpokaldu, že je zaistené dostatočné množstvo vody a živín. Uvedomte si, že nízka hustota stavia na istotu, zatiaľ čo vysoká hustota sa zameriava na využitie príležitostí na dosiahnutie vyšších výnosov.

8. Dátum sejby

 • Sejte iba vtedy, keď sú pôdne podmienky priaznivé pre rýchle vzchádzanie a ranývývoj.
 • Najväčším obmedzením pre mladé rastliny sú mokré pôdy a nízke teploty, ale problémom samozrejme môže byť aj prílišné sucho.
 • Ak sú pôdne podmienky suché, sejbu začnite pred optimálnym dátumom, ale vyhnite sa skorej výsadbe na zle priepustných pôdach.
 • Mokrá pôda podporuje zhutňovanie počas sejby, najmä okolo brázdy, čo obmedzuje neskorší vývoj koreňov.
 • Teplota pôdy a vlhkosť regulujú rýchlosť klíčenia.
 • Nízke teploty môžu výrazne brániť úspechu a rovnomernosti rastu rastlín, čo je rozhodujúce pre vysokú produktivitu kukurice.

9. Hĺbka sejby

 • Postupujte podľa skúseností, ktoré zlepšia zakladanie porastov. Hĺbku výsadby vždy prispôsobte pôdnym podmienkam! Osivo musí prichádzať do styku s úrovňou pôdy, kde je k dispozícii vlhkosť.
 • Počas sejby pravidelne sledujte hĺbku výsadby vo vzťahu k hĺbke vlhkosti a upravujte ju podľa rôznych pôdnych podmienok.
 • Uistite sa, že je sejačka v dobrom prevádzkovom stave. Skontrolujte a upravte sádzač, aby ste zlepšili zakladanie porastu.
 • Pracujte so sejačkou rýchlosťou, ktorá optimalizuje rozmiestnenie osiva.
 • Nerovnomerná sejba ovplyvňuje výkonnosť plodín, pretože neskoro vzchádzajúce rastliny nemôžu konkurovať väčším, skoršie vzídeným rastlinám.
 • Je oveľa dôležitejšie dostať semeno do styku s pôdnou vlhkosťou, ako mať plytké umiestnenie, ktoré by umožňovalo rýchly vývoj.

10. Kontrola burín

 • Burina je invazívna a odoberá živiny, priestor a svetlo plodínám, ktoré pestujete.
 • Burinu je vždy potrebné kontrolovať čo najskôr a tak často, ako je to potrebn, a to chemicky či mechanicky.
 • Úrodu kukurice môže burina poškodiť od 4 listov do 9 listov. Pre rastlinu kukurice je nebezpečné dostať sa do kontaktu s príliš veľkým počtom chemikálií medzi 7 a 9 listami, počas ktorých sa tvoria púčiky strapcovitých a klasových kvetov. Dôsledkom môže byť zníženie počtu radov na klase, chybné oplodnenie alebo nesprávne vyvinutá metlina.
 • Všeobecne platí, že väčšia rastlina kukurice vždy zaberie viac herbicídu ako menšia. Váš chemický manažment buriny by sa mal preto zamerať na skoré, tzv. preemergentné štádiá rastliny, alebo 3 až 4 listy.
 • Ak budete včas sledovať svoje polia, máte vyššiu šansu zistiť, či sa na nich nevyskytuje burina - a zastaviť ju skôr, ako sa problém vymkne spod kontroly.
 • Váš mechanický manažment buriny môže potom pokryť neskoršie štádiá, teda 6 až 8 listov.

Online Maxi sprievodca pestovaním kukurice od KWS

Neváhajte kontaktovať nás a zistiť viac

Ing. Matúš Javor
Ing. Matúš Javor
Produktový manažér
Poslať e-mail
Nájdite konzultanta