Informácie o ochrane údajov pre firemný profil spoločnosti KWS Semena, s.r.o. na Facebooku

My, spoločnosť KWS Semena, s.r.o., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Slovensko (ďalej len „KWS“, „my“ alebo „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch) berieme ochranu osobných údajov a ich dôverné zaobchádzanie veľmi vážne.

Pri návšteve nášho firemného profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/KWS.Slovensko) sa spracúvajú vaše osobné údaje. Preto vás informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov a právach, na ktoré máte nárok.

Informácie v týchto informáciách o ochrane údajov sa týkajú spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s vašou návštevou nášho firemného profilu na Facebooku, a to v rozsahu, v akom to vykonávame my.

Okrem toho sú vaše osobné údaje čiastočne spracúvané spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. ako spoločným správcom (ďalej len „Facebook“). Facebook vám poskytuje podrobné informácie o spoločnej kontrole a spracúvaní tu: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

V súvislosti s vašou návštevou nášho firemného profilu na Facebooku môže Facebook tiež spracúvať osobné údaje v ďalšom rozsahu. V takom prípade bude spracúvanie prebiehať na výhradnú zodpovednosť spoločnosti Facebook a bez nášho vedomia. Ďalšie informácie z Facebooku nájdete na: https://www.facebook.com/about/privacy/.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ pre spracúvanie údajov je:

KWS Semena, s.r.o.
Ivanská cesta 30/B
821 04 Bratislava, Slovensko
Telefón: +421 (0) 2 32 112 590
Fax: +421 (0) 2 32 112 591
E-mail: kwssemena@kws.sk

Spoločným prevádzkovateľom spracúvania v zmysle článku 26 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov je, pokiaľ je to uvedené nižšie:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Dublin 2, Írsko

2. Na aké účely a na akom základe spracúvame vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v kontexte nášho firemného profilu na Facebooku na nasledujúce účely:

a) Kontakt a interakcia prostredníctvom Facebooku

Vaše osobné údaje spracúvame, keď sa na nás obrátite prostredníctvom nášho firemného profilu, a to pomocou funkcií Facebooku, ktoré sú k tomu poskytované (napr. novinky, funkcia komentárov, príspevky alebo tlačidlo „Páči sa mi“), alebo nami poskytovaného obsahu (napr. videí).

Ak sa na nás obrátite týmto spôsobom, spracúvame vaše osobné údaje, ktoré je možné zobraziť priamo v tomto kontexte (zvyčajne: meno používateľa, profilový obrázok, obsah správy vrátane fotografií, dátum a čas interakcie), aby sme na váš kontakt mohli odpovedať. Osobné údaje od vás tiež spracúvame na účely nášho verejného imidžu, ako aj na účely informácií a optimalizácie našich produktov, služieb a projektov.

Právnym základom pre spracúvanie je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. Náš oprávnený záujem spočíva v kontaktovaní (potenciálnych) zákazníkov a zainteresovaných strán, verejnom imidži našej spoločnosti a informovaní o našich produktoch, službách a projektoch.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov za predpokladu, že váš kontakt s nami prostredníctvom Facebooku je na účely uzavretia alebo vykonania zmluvy.

b) Analýzy na štatistické účely pomocou stránky Insights na Facebooku

Štatistiky Facebooku používame na účely cieleného navrhovania a neustálej optimalizácie našich ponúk na našom firemnom profile na Facebooku. Pri každej návšteve alebo interakcii s našim firemným profilom dostávame anonymizované informácie o našich návštevníkoch z Facebooku a ich interakcii s našim firemným profilom vo forme štatistík (stránka Insights).

Spracúvanie v tomto ohľade prebieha v spoločnej kontrole s Facebookom podľa čl. 26 GDPR. Facebook vám poskytuje základné ustanovenia zmluvy pre spoločných prevádzkovateľov spracúvania tu: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Údaje spracúvame pomocou stránky Insights na účely optimalizácie našich ponúk a zabezpečenia efektívnejšej komunikácie s (potenciálnymi) zákazníkmi a zainteresovanými stranami.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní našich ponúk na Facebooku.

c) Vykonávanie lotérií

Ak sa zúčastníte na niektorej z našich lotérií, spracujeme vaše údaje na účely vykonania príslušných lotérií. Účelom spracúvania osobných údajov je určiť a vyhlásiť výhercu (výhercov) a rozdeliť ceny. Z tohto dôvodu sa ukladajú Facebookové mená tých, ktorí sa zúčastňujú na lotérii, a vyberajú sa z nich výhercovia. Potom spoločnosť KWS vyhlási výhercov a kontaktuje ich s cieľom získať ich poštovú adresu a zaslať ceny.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. Legitímny záujem spoločnosti KWS spočíva v možnosti určiť a vyhlásiť výhercu (víťazov) lotérie a rozdeliť ceny.

3. Posiela spoločnosť KWS vaše údaje tretím stranám? Kto sú príjemcovia vašich údajov a majú sídlo v tretích krajinách?

Príjemcom osobných údajov je Facebook, ktorý ako prevádzkovateľ platformy spracúva údaje spôsobom uvedeným v jeho informáciách o ochrane osobných údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Spoločnosť KWS spolupracuje s intertnými a externými prevádzkovateľmi služieb (tzv. sprostredkovateľmi), akými sú napríklad poskytovatelia služieb v oblasti obsluhy informačných technológií. Títo poskytovatelia služieb musia vystupovať výhradne v súlade s pokynmi spoločnosti KWS a sú zmluvne zaviazaní dodržiavať platné požiadavky na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ je to právne prípustné a nevyhnutné na dodržanie platných právnych predpisov alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, spoločnosť KWS pošle vaše osobné údaje súdom, úradom a právnickým kanceláriám.

Vaše osobné údaje nebudeme posielať do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („tretie krajiny“).

Facebook však prenáša osobné údaje do krajín mimo EÚ. Podrobnosti nájdete v ich informáciách o ochrane osobných údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/).

4. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Na účely uskutočňovania našich lotérií sa mená účastníkov na Facebooku ukladajú, kým sa neurčí výherca (výhercovia), a potom sa vymažú. Mená a údaje o adrese výhercu (-ov) sa uchovávajú až do zaslania ceny, a potom sa tieto údaje odstránia.

V opačnom prípade údaje vymažeme, ak už nie sú potrebné na účely, ktoré sledujeme, a ak neexistujú ďalšie právne základy, najmä zákonné alebo zmluvné časy uchovávania.

5. Aké práva máte?

V kontexte platných právnych ustanovení máte určité práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi. Upozorňujeme, že pri uplatňovaní týchto práv existujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých prípadoch.

  • Informácie: Máte právo získať informácie o všetkých osobných údajoch, ktoré o vás spoločnosť KWS uchováva.
  • Oprava: Môžete požiadať, aby sme zmenili nesprávne osobné údaje.
  • Vymazanie: Môžete nás požiadať, aby sme za určitých okolností vymazali osobné údaje, a my prijmeme príslušné opatrenia, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú údaje a ktorých ste požiadali o vymazanie odkazov na vaše údaje, o poskytnutie kópií vašich údajov a duplikácií vašich údajov.
  • Odvolanie súhlasu: Môžete odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov, ktorý ste nám udelili, a zabrániť ďalšiemu spracúvaniu, ak neexistuje žiadny iný dôvod, prečo môže alebo musí spoločnosť KWS vaše osobné údaje spracúvať.
  • Zákaz: V určitých prípadoch môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich údajov.
  • Prenosnosť: Ak ste nám poskytli údaje na základe zmluvy alebo súhlasu, môžete požiadať, aby sme vám vami poskytnuté údaje vydali v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo o ich zaslanie inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Právo na námietku založené na konkrétnom prípade

Z dôvodov vyplývajúcich z vašej jedinečnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch. Tieto osobné údaje na tieto účely sa už ďalej nebudú spracúvať, pokiaľ sa nepreukáže záväzné ochranné dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo toto spracúvanie neslúži na presadzovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať proti spracúvaniu údajov na účely priamej reklamy

V jednotlivých prípadoch sa vaše údaje spracúvajú na účely vykonávania priamej reklamy. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na tieto reklamné účely. Ak namietate proti spracúvaniu na účely priamej reklamy, vaše osobné údaje sa už na tieto účely nebudú ďalej spracúvať.

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, môžete nás kontaktovať alebo – ak má spracúvanie spoločných správcov – Facebook – pomocou kontaktných údajov uvedených v článku 1 Vyhlásenia o ochrane údajov.

  • Odoslať sťažnosť: Sťažnosť týkajúcu sa nášho spracúvania môžete odoslať úradu pre ochranu údajov.

Bratislava, Februára 2021

Všetky zásady ochrany osobných údajov