• KWS_mann_bei_pruefung_mais.jpg
    Množenie osív KWS na Slovensku

Množenie osív KWS na Slovensku

Dôležitou súčasťou obchodných aktivít našej spoločnosti je okrem predaja osív a odborného poradenstva farmárom i samotná výroba osív. Jej história na Slovensku je dokonca ešte dlhšia ako samotná existencia KWS Semena, s. r. o.

Počas celého tohto obdobia zabezpečujeme pre potreby našej materskej spoločnosti výrobu vysoko kvalitných osív nielen pre domáci trh, ale najmä pre zahraničných odberateľov v Poľsku, Českej republike, Nemecku, ako i v ďalších európskych krajinách. Dôležitosť slovenskej produkcie osív KWS podčiarkuje i skutočnosť, že naša krajina už dlhodobo patrí medzi jeden z najdôležitejších regiónov na množiteľskej mape Európy a kvalita osív KWS vyrobených na Slovensku má všade vybudované veľmi dobré meno. A kvalitu podporuje aj kvantita, keďže kumulatívne sme za 30 rokov úspešne množili osivovú kukuricu na takmer 50 000 hektároch.

Dôležitým faktorom úspechu našej spoločnosti je nepochybne i dlhodobá a stabilná spolupráca s mnohými poľnohospodárskymi podnikmi v oblasti poľnej výroby, či exkluzívna spolupráca s našim dlhoročným partnerom v oblasti spracovania osív kukurice, spoločnosťou GRANELAM, a. s. Ostrov. Práve dlhodobý zámer spoločnosti KWS na Slovensku v oblasti množenia a spracovania osív je kľúčovým pre rozhodnutia ohľadom viacerých investičných zámerov, ktoré sa našim partnerom v minulosti podarilo úspešne realizovať a tým naďalej zlepšovať úroveň nášho finálneho produktu.

Veľká časť množiteľských porastov je kastrovaná strojovo

Veľká časť množiteľských porastov je kastrovaná strojovo

Základom je kvalita vyprodukovaných osív

Našou najvyššou prioritou vždy bola a je kvalita:

  • V prvom rade sú naše interné štandardy ešte prísnejšie ako legislatívne normy SR.
  • Detailne rozpracované máme i kontrolné procesy počas celého procesu množenia od plánovania sejby až po zber poslednej množiteľskej plochy.
  • Dôležitým faktorom úspechu je nepretržité poradenstvo množiteľom a naša neustála prítomnosť priamo v teréne pri riešení akýchkoľvek operatívnych problémov.

Ako sme spomenuli, našou najvyššou prioritou vždy bola a je kvalita – v tom sa snažíme byť na špičke medzi osivárskymi spoločnosťami a dosahujeme to viacerými cestami. Cieľom i výsledkom sú dlhodobo vynikajúce kvalitatívne aj kvantitatívne parametre v produkcii osív.

Ďalšou dôležitou súčasťou úspechu poľnej výroby je i dôkladný systém tvorby metodických postupov a detailná znalosť jednotlivých rodičovských línií, s ktorými vstupujeme do procesu množenia. Všetky línie základného osiva vstupujú do produkcie až po etapovitom a viacročnom skúmaní v lokálnych pestovateľských podmienkach. Súčasťou systému tvorby metodických pokynov sú preto aj každoročne realizované pokusy s kvitnutím rodičovských línií, či pilotné produkcie nových hybridov na veľmi malých plochách. Jednotlivé rodičovské línie sa teda stanú súčasťou veľkoplošného množenia osív na poliach našich množiteľov až po dôkladnom otestovaní v špecifických lokálnych podmienkach.

Závlaha je nevyhnutnou súčasťou úspešnej produkcie osivovej kukurice.

Závlaha je nevyhnutnou súčasťou úspešnej produkcie osivovej kukurice.

V čom tkvie náš úspech

Dôležitým predpokladom na ďalšie zlepšovanie kvalitatívnych parametrov produkcie osív KWS na Slovensku je aj stabilná sieť množiteľov, ktorá je založená na vzájomnej dôvere, férových obchodných vzťahoch a otvorenej výmene skúseností.

Samozrejme nemôžeme nespomenúť ani neustále sledovanie najnovších trendov v oblasti výroby a spracovania osív. Preto v spolupráci s množiteľmi a našim interným oddelením výrobného výskumu organizujeme každoročne pokusy zamerané na riešenie aktuálnych tém v oblasti množenia. V minulosti sme úspešne riešili napr. témy zamerané na využitie fungicídov, rastových stimulátorov, využitia listových hnojív či hustotu sejby v jednotlivých porastoch osivovej kukurice. Dôležitým aspektom je aj podpora pre zavádzanie najnovších technológií do množenia osív, napríklad v oblasti manažmentu závlah.

Získané výsledky a závery z produkcie osív, či výrobných pokusov, priebežne vyhodnocujeme nielen s výskumným tímom našej materskej spoločnosti, ale aj s kolegami z ostatných produkčných oblastí KWS v Európe. Tu sa zameriavame predovšetkým na úzku spoluprácu s klimaticky či štrukturálne podobnými regiónmi. Aktuálne náš produkčný tím v spolupráci s množiteľmi intenzívne rieši dôležitú výzvu v oblasti kvalitného zabezpečenia prác v rámci kastrácie osivovej kukurice.

S ohľadom na dynamiku vývoja poľnohospodárstva a meniace sa klimatické zmeny však nezabúdame ani na dlhodobé výzvy. Preto sme sa v posledných rokoch okrem zvýšenej podpory know-how v oblasti poľnej výroby na Slovensku zamerali aj na diverzifikáciu portfólia výroby osív KWS na Slovensku, a to začatím množenia hybridnej repky ozimnej.

Zber klasového materiálu KWS - do predaja putuje len to najkvalitnejšie osivo

Zber klasového materiálu KWS - do predaja putuje len to najkvalitnejšie osivo

Váš kontakt

Ing. Róbert Žemla
Ing. Róbert Žemla
Manažér výroby osív
Poslať e-mail
KONTAKT