Ochrana vašich údajov počas registrácie a používania nášho pracovného portálu

Pomocou týchto zásad ochrany osobných údajov vás my, spoločnosť KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Nemecko (ďalej len „KWS“, „my“ alebo „nás“) informujeme o tom, aké údaje sa budú spracúvať, keď sa zaregistrujete a budete používať náš pracovný portál, a aké práva v tomto ohľade máte.

Informácie o spracúvaní údajov v súvislosti s procesom vašej žiadosti nájdete na adrese: www.kws.com/dataprotection.

1. Aké osobné údaje spracúvame, keď sa zaregistrujete a budete používať náš pracovný portál?

Môžeme spracúvať akékoľvek z týchto osobných údajov v danom prípade. Nie všetky z nasledujúcich údajov od všetkých potenciálnych uchádzačov budeme spracúvať.

 • Kontaktné údaje vrátane mena, osobnej poštovej adresy, telefónneho (-ych) čísla (-el) a osobnej e-mailovej adresy
 • Štátna príslušnosť a národnosť, miesto a dátum narodenia
 • Údaje týkajúce sa vašich školení, kvalifikácií a profesionálneho rozvoja
 • Údaje týkajúce sa akýchkoľvek činností celoživotného vzdelávania a ďalších kvalifikácií
 • Očakávania platu, výpovedné lehoty, certifikáty, referenčné údaje, odporúčania, pracovné povolenie, postihnutie, jazykové schopnosti.

2. Na aký účel spracúvame vaše údaje?

(a) Vaše osobné údaje, ktoré od vás dostávame pri registrácii a používaní nášho pracovného portálu, spracúvame, aby sme umožnili uloženie vášho profilu do vášho používateľského účtu, aby bol váš profil viditeľný pre našich náborových pracovníkov pre budúce pracovné ponuky v našej spoločnosti alebo inej spoločnosti skupiny KWS a aby sme sa s vami mohli spojiť.

(b) Za určitých okolností môžeme tiež spracúvať vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné povinnosti podľa obchodného, daňového, finančného alebo trestného zákona. Účely spracúvania sú založené na príslušnej zákonnej povinnosti. Vo všeobecnosti sa spracúvanie vykonáva na účely dodržiavania požiadaviek oficiálneho dohľadu a zverejňovania.

(c) V prípade potreby môžeme tiež spracúvať vaše osobné údaje, aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Vaše osobné údaje budeme spracúvať, iba ak po zvážení našich záujmov pri spracúvaní v porovnaní s vašimi potenciálne konfliktnými záujmami a základnými právami a slobodami zistíme, že naše záujmy prevažujú. Možno to vykonať najmä na obranu pred uplatnenými právnymi nárokmi. Náš oprávnený záujem spočíva napríklad v dôkaznom bremene v konaniach.

3. Na akom základe spracúvame vaše údaje?

(a) Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, ktoré spracúvame pri registrácii a používaní nášho pracovného portálu, údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Údaje o vás, ktoré môžu predstavovať zvláštne kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR spracúvame iba na základe toho, čo je prípustné podľa čl. 9 ods. 2 nariadenia GDPR, to znamená, ak je zamýšľané spracúvanie legitímne v súlade so zákonom.

(b) Ak spracúvame vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné povinnosti, v tejto súvislosti sa údaje spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

Pokiaľ spracúvame osobitné kategórie osobných údajov, aby sme splnili zákonné povinnosti, vykonávame to na základe toho, čo je prípustné podľa čl. 9 ods. 2 nariadenia GDPR.

(c) Ak spracúvame vaše osobné údaje na ochranu našich oprávnených záujmov, údaje sa v tomto ohľade spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V takom prípade naše oprávnené záujmy spočívajú v sledovaní účelov uvedených v časti 2 písm. c).

4. Získavajú vaše osobné údaje aj tretie strany?

Spracúvame najmä tie osobné údaje, ktoré dostaneme priamo od vás. Za určitých okolností získame vaše osobné údaje aj od tretích strán. Vykonáva sa to napríklad v prípadoch, keď dostaneme vaše údaje ako uchádzača od iných spoločností v rámci skupiny KWS.

Ak je to potrebné, budeme vás o tom podrobnejšie informovať samostatne.

5. Poskytujeme vaše údaje tretím stranám? Kto sú príjemcovia a majú sídlo v tretích krajinách?

Ak ste poskytli súhlas alebo ak vstúpi do platnosti iný právny základ, postúpime vaše údaje ako uchádzača iným spoločnostiam v rámci skupiny KWS.

Spolupracujeme s internými a externými poskytovateľmi služieb spoločnosti (ďalej len „sprostredkovatelia“), ako sú poskytovatelia služieb údržby IT. Títo poskytovatelia služieb môžu konať výhradne v súlade s našimi pokynmi a sú zmluvne povinní dodržiavať platné požiadavky na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ je to právne prípustné a nevyhnutné na dodržanie platných právnych predpisov alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, postúpime vaše osobné údaje súdom, úradom a právnickým kanceláriám.

Príjemcovia uvedení v 5. časti sa môžu nachádzať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „tretie štáty“), v ktorých platné právne predpisy neposkytujú rovnakú ochranu osobných údajov. Ak v takom prípade odovzdáme vaše osobné údaje príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, zabezpečíme primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov, pokiaľ to nie je v súlade so zákonným povolením. Ak chcete získať kópiu záruk, ktoré používame pri vývoze vašich osobných údajov, obráťte sa na prevádzkovateľa pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Spoločnosť KWS uchováva vaše údaje iba tak dlho, ako je to potrebné na splnenie uvedených účelov (pozrite si časť 2). Údaje, ktoré už nie sú potrebné alebo ktoré spoločnosť KWS už nemôže uchovávať, budú nenávratne anonymizované alebo vymazané. V prípade anonymizácie údajov môže spoločnosť KWS uložiť údaje na dlhšie obdobie, pretože boli odstránené všetky osobné údaje.

Vaše údaje však vymažeme najneskôr do dvoch rokov od posledného prihlásenia na našom pracovnom portáli.

7. Aké práva máte?

V kontexte platných právnych ustanovení máte určité práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi. Upozorňujeme, že pri uplatňovaní týchto práv existujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých prípadoch.

 • Informácie: Máte právo získať informácie o všetkých osobných údajoch, ktoré o vás spoločnosť KWS uchováva.
 • Oprava: Môžete požiadať, aby sme zmenili nesprávne osobné údaje.
 • Vymazanie: Môžete nás požiadať, aby sme za určitých okolností vymazali osobné údaje, a my prijmeme príslušné opatrenia, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú údaje a ktorých ste požiadali o vymazanie odkazov na vaše údaje, o poskytnutie kópií vašich údajov a duplikácií vašich údajov.
 • Odvolanie súhlasu: Môžete odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov, ktorý ste nám udelili, a zabrániť ďalšiemu spracúvaniu, ak neexistuje žiadny iný dôvod, prečo môže alebo musí spoločnosť KWS vaše osobné údaje spracúvať.
 • Zákaz: V určitých prípadoch môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich údajov.
 • Prenosnosť: Ak ste nám poskytli údaje na základe zmluvy alebo súhlasu, môžete požiadať, aby sme vám vami poskytnuté údaje vydali v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo o ich zaslanie inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Právo na namietanie v konkrétnom prípade

Z dôvodov vyplývajúcich z vašej jedinečnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch. Tieto osobné údaje na tieto účely sa už ďalej nebudú spracúvať, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo toto spracúvanie neslúži na presadzovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak chcete presadiť práva uvedené vyššie, obráťte sa na nás pomocou uvedených kontaktných údajov.

 • Odoslať sťažnosť: Sťažnosť týkajúcu sa nášho spracúvania môžete odoslať úradu pre ochranu údajov.

8. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ pre spracúvanie údajov je:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Nemecko
Telefón: +49 (0)5561 311-1412
Fax č.: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com

Na našu zodpovednú osobu sa môžete obrátiť takto:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Data protection officer
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Nemecko
Telefón: +49 (0)5561 311-1412
Fax č.: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com

Šifrovaný kontaktný formulár:

https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Príjemca: Boris Reibach

Všetky zásady ochrany osobných údajov