• kws_zwei_pflanzenzuechter_begutachten_feld_1.jpg
    Ciele šľachtenia

Pracujeme na niekoľkých šľachtiteľských cieľoch, aby sme dosiahli vyššie poľnohospodárske výnosy

V súvislosti s rastúcim dopytom po živočíšnej strave a rastlinných surovinách sa zameriavame na neustále inovácie. Koniec koncov, najväčší podiel na súčasnom náraste výroby je spôsobený technologickými inováciami. Namiesto rozširovania výmery, ktorá slúžila na zvýšenie kultivácie, je dnešným cieľom minimalizovať straty na plodinách a maximalizovať výnosy z plodín.

Našim cieľom je rovnomernejšie zásobovať rôzne systémy poľnohospodárstva - konvenčné poľnohospodárstvo, poľnohospodárstvo využívajúce geneticky modifikované odrody rastlín a ekologické poľnohospodárstvo.

Výnos

Výnos je komplexná charakteristika, ale zvyčajne je najdôležitejším cieľom pestovania pre všetky typy plodín. Požadované zvýšenie výnosov a ich stabilita sú úzko spojené s mnohými ďalšími šľachtiteľskými cieľmi, ako je odolnosť voči škodcom a chorobám alebo účinnosť živín. Požadovaný výnos sa preto dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi.

Kvalita

Kvalita odrody je určená predovšetkým kvalitou jej úrody. Z hľadiska šľachtenia je to však veľmi zložitá vlastnosť, ktorá je ovplyvňovaná mnohými faktormi. Dôležitú úlohu zohráva zloženie rôznych elementov, ich účinky na zdravie a chuť, ale aj ich spracovateľské vlastnosti.

Odolnosť

Rastliny podliehajú rôznym environmentálnym vplyvom, ktoré majú významný vplyv na stabilitu úrod. Vysoká odolnosť voči škodcom a chorobám, ale aj zvýšená tolerancia voči environmentálnym faktorom, ako sú sucho a chlad, sú kľúčovými cieľmi šľachtiteľov rastlín.

Veľkú výzvu predstavuje aj zmena podnebia. Očakáva sa, že v budúcnosti sa budú čoraz častejšie vyskytovať poveternostné extrémy, ako sú sucho alebo silné búrky. To zvyšuje riziko, že trvalé teplo, chlad, sucho alebo mokré počasie povedú k poškodeniu plodín a zníženiu úrody. Zmena podnebia okrem toho môže byť zodpovedná aj za prítomnosť škodlivých organizmov, ktoré sa predtým v daných podmienkach nevyskytovali. Na tomto pozadí pestovatelia rastlín pracujú na nových odrodách, ktoré budú schopné prispôsobiť sa a zabezpečiť stabilita poľnohospodárskych výnosov.

Účinnosť živín

Príjem živín rastlinami významne ovplyvňuje ich rast, a tým priamo ovplyvňuje aj úrodu. Odrody rastlín s dobrou výživnou účinnosťou majú lepšie predpoklady pre vynikajúcu produktivitu pri rozdielnom prísune živín, a to od ich nedostatku až po prebytok.

Napríklad rastliny so zvýšenou účinnosťou dusíka sú lepšie schopné absorbovať dusík dostupný v pôde a premeniť ho na biomasu. Z tohto hľadiska môže šľachtenie rastlín významne prispieť k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu, keďže odrody efektívne využívajúce živiny môžu napomôcť znížiť používanie priemyselných aj organických hnojív na poliach.

Vlastnosti rastlín

Ďalším cieľom našich šľachtiteľov je šľachtenie rastlín, ktoré budú dobre adaptované agronomickým výrobným procesom. Vyžaduje si to najmä vlastnosti, ako je odolnosť, výška, odolnosť voči chladu, doba zrenia a stabilný rast.

Energia

Energetický obsah je určený skladbou živín. Popri vysokom celkovom výnose biomasy sa preto šľachtitelia zaoberajú napr. zvyšovaním oleja, prípadne obsahom cukru a škrobu v energetických odrodách plodín.

  • Ľudia v KWS

    Ciele šľachtenia sú zamerané na dlhodobé, globálne výzvy, akými sú najmä zmeny podnebia a poľnohospodárske požiadavky, napr. vysoké úrody.

    Jürgen Schweden, Globálny riaditeľ pre výskum a služby
    juergen_schweden.jpg

Ďalej sa zameriavame na konkrétne ciele šľachtenia pre každý druh plodiny a ich príslušné použitie.

Hlavným cieľom je vždy výnos, ale existujú určité rozdiely. V prípade kukurice sa napr. zameriavame hlavne na celkový výnos rastliny. Na druhej strane, pre cukrovú repu je rozhodujúci nahmä výnos cukru. K tomu sa pridávajú aj vlastnosti, ktoré sú špecifické pre jednotlivé plodiny, ako je pekárenská kvalita pšenice, odolnosť jačmeňa voči mrazu alebo rezistencia cukrovej repy voči herbicídom.

A nesmieme zabudnúť ani na to, že každá plodina má svoje vlastné špecifické škodce a choroby.

Kukurica

Zvýšenie úrody
Pokiaľ ide o šľachtenie silážnej kukurice, dôležitú úlohu hrá výnos celej rastlín. Pri pestovaní kukurice na zrno je zas dôležitá úroda zŕn. V kontinentálnej Európe pestovatelia kukurice na zrno berú ohľad aj na jej bezpečný rast, a preto pred zberom venujú zvýšenú pozornosť uvoľňovaniu vody zo zrna. Okrem výnosov sa v dôsledku rastúcich klimatických zmien stále čoraz dôležitejšími stávajú aj aspekt stability úrod a odolnosť voči stresu zo sucha.

Zvýšenie tolerancie k abiotickému stresu
Dôležitým cieľom šľachtenia je aj zlepšenie odolnosti voči stresu zo sucha - tento cieľ je mimoriadne významný, najmä v juhovýchodnej a východnej Európe.

Zlepšenie využitia živín
Najmä v západnej Európe je ďalším dôležitým cieľom zvýšenie efektivity využitia dusíka dôležitým cieľom. To znamená, že aj keď je hnojenie obmedzené, nemalo by to ovplyvniť výnos plodín a mali by si udržiavať vysokú úroveň produktivity.

Zlepšenie znášanlivosti voči chorobám
Pri zlepšovananí znášanlivosti voči chorobám sa šľachtitelia zameriavajú predovšetkým na plesňové choroby. Jednými z najdôležitejších ochorení sú napr. Fusarium, pleseň severná či hniloba klasov kukurice. Výskyt týchto plesňových chorôb sa však v jednotlivých regiónoch líši.

Kvalita
Pri šľachtení silážnej kukurice hrajú významnú rolu kvalitatívne parametre, ako napr. stráviteľnosť silážnej kukurice.

Repa cukrová

Zvýšenie výnosu
Pre cukrovú repu je rozhodujúci výťažok cukru. Ten závisí od obsahu cukru, ako aj od výťažku koreňa, pričom tieto dve charakteristiky sú v negatívnej korelácii.

Zlepšenie odolnosti proti škodcom
Výnos a kvalitu cukru môže ovplyvniť mnoho chorôb. Patria medzi ne rôzne vírusové ochorenia spôsobené rizomániou (patogénom je vírus žltej žily repy cukrovej), vírusy žltnutia alebo vírus kučeravosti. Zastrešujúcim pojmom listová škvrnitosť šľachtitelia označujú hubové ochorenia, akými je napríklad cerkospóra (patogén s chorobou listových škvŕn), múčnatka, hrdza repy a ramularia, zatiaľ čo medzi koreňové patogény patrí rizoktónia (patogén z hniloby cukrovej repy) a apanomyces (patogén z hniloby koreňov). Okrem chorôb rastlín sa šľachtitelia zameriavajú aj na škodce, akými sú napr. háďatká a rôzne druhy hmyzu.

Odolnosť proti vybiehaniu
Odrody odolné proti vybiehaniu sú menej ovplyvnené vernalizačnými ponetmi, ako sú nízke teploty a dĺžka dňa. To bráni dvojročným rastlinám cukrovej repy, aby vybiehali do kvetu už v prvom roku na poli. To by znížilo obsah cukru a hmotnosť cukrovej repy, pretože by sa energia namiesto toho využila na tvobu kvetov.

Kvalita šťavy
Kvalita šťavy ovplyvňuje výťažok cukru, zatiaľ čo je repa spracovávaná v cukrovare. Cieľom je znížiť podiel melasotvorných látok ako je draslík, sodík a amínový dusík. Melasa sa viaže na časť cukru a znižuje výťažok pri extrahovaní cukru zo šťavy.

Odolnosť voči herbicídom
V boji poti burinám je dôležité šľachtenie odrôd cukrovej repy rezistentných na herbicídy, a to tradičnými šľachtiteľskými metódami, ale aj pri GMO pestovaní.

Zvýšenie tolerancie k abiotickému stresu
Dôležitými cieľmi šľachtenia sú v neposlednom rade aj tolerancia na sucho, teplo a zvýšené koncentrácie solí.

Repka

Výnos
Cieľom šľachtenia je v tomto prípade súčasné zvýšenie výťažku zŕn spolu so zvýšením obsahu oleja, pretože obsah oleja v zrne podporuje jeho vyššiu hodnotu.

Kvalita
Okrem zvýšenia obsahu oleja je ďalším dôležitým cieľom aj súčasné zvýšenie obsahu bielkovín v repkovom šrote, a to súčasne s nízkym obsahom glukozinolátov. Kvalita oleja je iba štandardná dvojnásobná nula bez kyseliny erukovej a normálnej úrovne polynenasýtených mastných kyselín.

Odolnosť proti škodcom
Cieľom je najmä zvýšená odolnosť proti kmeňovej hnilobe. Ďalším strednodobým až dlhodobým cieľom je zvýšená odolnosť proti chorobám verticillium a sklerotínia, ako aj odolnosť voči nádorovitosti v infikovaných častiach rastliny.

Zvýšenie tolerancie k abiotickému stresu
Z tohto hľadiska je prioritou najmä zlepšenie odolnosti voči chladu. Obzvlášť dôležitá je nízka tendencia k predlžovaniu stoniek na jeseň.

Zlepšenie agronomických vlastností
Popri dobrej odolnosti proti poliehaniu patria medzi priority šľachtiteľov aj rovnomerné ozrievanie nadzemnej hmoty a semien. Skoré aj neskoré orody sú vyberané tak, aby sa zberové okno stalo flexibilným. Pre obdobie pred zimou sú vyberané rýchlo rastúce odrody vhodné na neskoré sejby a pomaly sa vyvíjajúce odrody na skoré sejby.

Váš kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Vedúci globálneho marketingu a komunikácie
Poslať e-mail
KONTAKT