• Projektový tím KWS v teréne
    Projekty

Zistite viac o našich súčasných projektoch v oblasti trvalo udržateľného poľnohospodárstva

Naše výskumné a šľachtiteľské programy sa zameriavajú na vývoj konkurencieschopných odrôd plodín pre efektívne a trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Naša práca sa zameriava na stabilitu úrod, kvalitu produktu a zachovanie genetických zdrojov. Rýchlo napredujúci technologický vývoj v oblasti rastlinnej biotechnológie prináša stále viac nových príležitostí na rozvoj odrôd s lepšími vlastnosťami.

Kukurica s efektivnym využívaním dusíka

Poľnohospodári vyžadujú odrody s efektivnym využívaním dusíka, aby dosiahli stabilné výnosy, a to aj vtedy, keď je hnojenie obmedzené. KWS preto vyvinula odrody kukurice, ktoré zostávajú produktívne, aj keď pôda obsahuje málo dusíka. Odrody s nízkym obsahom dusíka by však nemali dobre rásť iba v prípade nedostatku živín, ale mali by podľa možnosti dosiahnuť dobré výnosy nezávisle od dodávok dusíka.

Na dosiahnutie tohto cieľa naši šľachtitelia a vedci skúmajú prirodzenú variabilitu využitia dusíka a analyzujú genetické zloženie rôznych odrôd kukurice, ktoré poskytujú stabilné výnosy aj pri obmedzenom hnojení. To ukázalo, že účinnosť dusíka sa nedá jednoducho vysledovať až po genetickú štruktúru. Je to skôr komplexná charakteristika ovplyvnená mnohými časťami DNA.

Naším cieľom je preto prostredníctvom ďalších analýz zistiť, ktoré gény alebo časti DNA v tomto skutočne hrajú svoju úlohu. Na základe týchto znalostí môžu naši šľachtitelia robiť cielenejší výber, čím zlepšujú účinnosť dusíka v kukurici.

Kukurica s efektívnym využívaním dusíka

Nová generácia cukrovej repy tolerantná voči herbicídom

Americký trh s cukrovou repou sa v súčasnosti vyznačuje potrebou geneticky modifikovaných odrôd cukrovej repy s viacnásobnými toleranciami na herbicídy, ktoré uľahčujú ničenie buriny. Aby sme splnili túto požiadavku, pracujeme v súčasnosti na nasledovníkovi veľmi úspešnej cukrovej repy Roundup Ready®. Naši vedci a šľachtitelia pracujú na vývoji novej generácie cukrovej repy odolnej voči herbicídom s trojnásobnou toleranciou voči trom látkam.

  • Ľudia v KWS

    Náš princíp: silné semená pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo s vysokými úrodami.

    Hinrich Harling, Vedúci výskumu v Európe
    kws_harling_hinrich_head_of_research_europe.jpg

Určovanie charakteristík z vtáčej perspektívy

Jedine na poli vieme určiť akým spôsobom navzájom interaguje genetická výbava rastlín a rôzne enironmentálne vplyvy. Pomocou pokusov priamo na poli teda môžeme s istotou zistiť, či daná odroda skutočne vykazuje požadovanú charakteristiku. Aby sme to však dosiahli, musíme byť schopní precízne a spoľahlivo zdokumentovať vlastnosti orôd.

V tomto ohľade chceme podporiť perspektívu nášho šľachtenia novými procesmi fenotypizácie a ďalej optimalizovať selekčný proces. Preto spoločnosť KWS investuje do vývoja nových metód, ktorými je možné automatické zaznamenávanie určitých charakteristík rastlín. Skúmame tiež možnosti digitálneho zobrazovania v kombinácii s niekoľkými senzorovými technológiami a technológiou dronov.

Cieľom je napríklad použitie leteckých snímok na veľmi rýchle a presné vyvodenie záverov o charakteristikách, ako je výška rastu alebo možné vypuknutie choroby.

Maximalizácia efektivity fotosyntézy v kukurici

Kukurica je takzvaná C4 rastlina. Tieto rastliny používajú špeciálnu metódu fotosyntézy vyznačujúcu sa zlepšenou účinnosťou využívania vody. Preto sú rastliny C4 schopné pri zvýšom prísune svetla a tepla vyprodukovať viac biomasy v kratšom časovom období. Ale ani napriek tomu rastliny kukurice nedosahujú vo vzťahu k svetlu maximálny svetelný výkon.

To odhaľuje doteraz nevyužitý potenciál na zvýšenie výnosu. V spolupráci s Univerzitou Heinricha Heineho v Düsseldorfe, Technickou univerzitou v Mníchove a Inštitútom Maxa Plancka pre molekulárnu fyziológiu rastlín v Postupime KWS pracuje na tejto téme v rámci projektu financovaného Nemeckým spolkovým ministerstvom pre školstvo a výskum (BMBF).

Naším cieľom je získať nové vedecké poznatky, ktoré sa dajú využiť na zlepšenie efektivity fotosyntézy pri šľachtení. Najprv skúmame, ktoré faktory ovplyvňujú fotosyntézu C4 v kukurici a zároveň sa chceme dozvedieť viac o prirodzených schémach fotosyntézy pomocou technológie markerov.

Plodiny budúcnosti

Projekt Crops of the future (Plodiny budúcnosti) sa snaží propagovať šľachtenie plodín prostredníctvom inovatívneho verejno-súkromného modelu. Toto medzinárodné konzorcium kombinuje zdroje popredných poľnohospodárskych spoločností a výskumných organizácií s cieľom prekonať budúce výzvy dodávateľského reťazca potravín.

Cieľom je vyšľachtiť plodiny so špeciálnymi vlastnosťami, ktoré sa lepšie prispôsobia rôznym podmienkam prostredia - napríklad zlepšením výživovým vlastností alebo znášanlivosti voči suchu, teplu alebo nadmerným zrážkam. Na zverejnenie získaných poznatkov plánujeme využívať rôzne vedecké publikácie a platformy, aby z nich mali úžitok aj iné verejné a súkromné šľachtiteľské projekty.

Technické zameranie na úpravu genómu, sekvenovanie genómu a fenotypizáciu skúma vzťahy medzi genetickým zložením rastliny, podmienkami prostredia, v ktorých sa vyskytuje a jej výkonnosťou.

Navštívte webovú stránku „Crops of the future“

Váš kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Vedúci globálneho marketingu a komunikácie
Poslať e-mail
KONTAKT