• kws-sonyashnyk-10.jpg
  СОНЯШНИК

  Каталог гібридів кукурудзи та соняшнику KWS на сезон 2021/2022

  Переглянути
 • kws-sonyashnyk-02.jpg
  СОНЯШНИК

  Каталог гібридів кукурудзи та соняшнику KWS на сезон 2021/2022

  Переглянути

Вплив густоти вирощування на урожайність гібридів соняшнику KWS

Для агропромислового комплексу України соняшник як основна олійна культура становить значний інтерес. Внаслідок постійно зростаючого попиту як на соняшникову олію, що використовується в харчовій і технічній промисловостях, так і на відходи переробки насіння – шрот та макуху як цінні корми для тваринництва, − площі вирощування соняшника в Україні залишаються стабільно високими.

Серед переваг соняшника є можливість його вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах, господарсько цінні властивості та зростаючий попит на насіння.

Для отримання стабільного й оптимального для культури врожаю, високої рентабельності виробництва, необхідне чітке дотримання елементів технології вирощування, зокрема, густоти посіву та вирощування високоурожайних гібридів [1−3].

Густота вирощування соняшника все частіше розглядається як один з найбільш ефективних важелів управління урожайністю посівів. Неправильний розрахунок норм висіву може призвести як до загущення посівів та нераціонального використання насіння, так і до їх надмірного зрідження.

Для вибору правильної норми висіву потрібно раз на декілька років проводити дослідження цього питання за умови, якщо гібридний склад особливо не змінюється.

Якщо ж гібридний склад змінюється, то такі дослідження потрібно проводити щорічно та в різних кліматичних зонах. У літературних джерелах є протилежні точки зору щодо впливу норми висіву на урожайність соняшника. Науковці дійшли висновків, що рослини соняшника реагують на підвищення конкуренції в загущеному посіві зменшенням урожайності, але по-різному залежно від гібридів [2; 4].

Дослідження з вивчення впливу густоти посіву на урожайність соняшника проводили у 2021 році в польовій сівозміні дослідних центрів ТОВ «КВС-УКРАЇНА» в умовах Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Київської та Вінницької областей.

Гідротермічні умови 2021 року були цілком сприятливими для формування та наливу насіння. Але сумарна за вегетацію кількість опадів суттєво відрізнялась від середніх багаторічних даних і була вище норми на 100 мм (Рис. 1-2).

Рисунок 1. Температура та кількість опадів за вегетацію соняшника в умовах Київської та Вінницької областей

Рисунок 1. Температура та кількість опадів за вегетацію соняшника в умовах Київської та Вінницької областей

Рисунок 2. Температура та кількість опадів за вегетацію соняшника в умовах Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей

Рисунок 2. Температура та кількість опадів за вегетацію соняшника в умовах Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей

Середня температура повітря на початку вегетації соняшника була істотно нижча від норми. Більше того, різниця денних та нічних температур складала більше 14°С, що сприяло розвитку збудника гриба Septoria helianthi Ell. et Kell (Рис.3).

Рисунок 3. Розвиток збудника гриба Septoria helianthi Ell. et Kell. на соняшнику

Рисунок 3. Розвиток збудника гриба Septoria helianthi Ell. et Kell. на соняшнику

Підготовка ґрунту та хід польових робіт

Осінь:

 • Глибока оранка 25-27 см

Весна:

 • Закриття вологи важкими зубовими боронами, з одночасним вирівнюванням ґрунту
 • Передпосівна культивація
 • Сівба дослідних ділянок, з одночасним внесенням гранульованого комплексного добрива N8P24K24 – 110 кг/га, внесення ґрунтового гербіциду, після сівби до сходів (312,5 г/л S–метолахлору + 187,5 г/л Тербутилазин 4,5 л/га)
 • Міжрядна культивація

Фунгіциди не використовувалися у зв’язку із визначенням генетичної стійкості гібридів до біотичних чинників.

Для дослідження використали два гібрида соняшнику KWS:

 • CИ ДАКСТОН. Середньоранній гібрид для вирощування за класичною виробничою системою
 • БІЛОБА КЛП. Середньоранній гібрид для вирощування за системою Clearfield® Plus

Дослід було закладено в трьох кратній повторності. Сівбу було проведено з наступними нормами висіву насінин на гектар:

 • Варіант 1: густота 42 тис./га
 • Варіант 2: густота 47 тис./га
 • Варіант 3: густота 52 тис./га
 • Варіант 4: густота 57 тис./га
 • Варіант 5: густота 62 тис./га
 • Варіант 6: густота 67 тис./га
 • Варіант 7: густота 72 тис./га

Результати досліджень показали, що залежно від морфотипу гібриди неоднаково реагували на ступінь загущення посіву (Рис.4,5).

Це, насамперед, пов’язано з напруженістю гідротермічного режиму, який складався в окремі міжфазні періоди, особливо особливо «утворення кошиків – цвітіння» та «цвітіння – повна стиглість». Як наслідок, ми можемо побачити, що урожайність соняшника може змінюватися залежно від ґрунтово-кліматичних умов і агротехнічних прийомів, зокрема від густоти посіву [5;6].

Наприклад, в умовах Харківської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей гібриди БІЛОБА КЛП та СИ ДАКСТОН, мали різну реакцію на загущення: СИ ДАКСТОН при кількості рослин перед збиранням вище за 55 тис.рослин/га почав різко знижувати урожайність. Проте вплив фактору загущення для гібриду БІЛОБА КЛП виявився менш виразним в усьому діапазоні густот (42 тис.рослин/га – 72 тис.рослин/га).

Щодо умов Київської та Вінницької областей, обидва гібриди зреагували на зміну густот абсолютно ідентично (Рис.5).

Рисунок 4. Вплив густоти вирощування на урожайність

Рисунок 4. Вплив густоти вирощування на урожайність

Рисунок 5. Вплив густоти вирощування на урожайність

Рисунок 5. Вплив густоти вирощування на урожайність

Результати проведених досліджень свідчать, що діапазон густот 42-60 тис. рослин/га на момент збирання можна вважати оптимальним для умов Вінницької та Київської областей.

Щодо умов Дніпропетровської, Харківської та Кіровоградської областей, оптимальною кількістю рослин на момент збирання для гібриду СИ ДАКСТОН, буде діапазон 42-55 тис.рослин/га, а для гібриду БІЛОБА КЛП – 42-72 тис.рослин/га, відповідно.

Під час проведення досліду ми також визначали відсоток втрат рослин під час вегетації. Для цього ми порівнювали кількість рослин перед збиранням із кількістю рослин після отримання сходів у фазу V10. Ми хочемо акцентувати вашу увагу, що цей відсоток незначний зважаючи на те, що фунгіцидного захисту на даному досліді не проводили.

Результати наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Відсоток втрат рослин під час вегетації

№ п/п Область Гібрид Відсоток втрат, %
1 Харківська БІЛОБА КЛП 3
СИ ДАКСТОН 2
2 Дніпропетровська БІЛОБА КЛП 4
СИ ДАКСТОН 5
3 Кіровоградська БІЛОБА КЛП 3
СИ ДАКСТОН 4
4 Вінницька БІЛОБА КЛП 4
СИ ДАКСТОН 4
5 Київська БІЛОБА КЛП 2
СИ ДАКСТОН 4

Переконані, результати наших дослідів обов'язково стануть вам у нагоді! До нових зустрічей!

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Поліщук С.Ф. Вплив основних факторів навколишнього середовища на якість насіння соняшника. Вісник сільськогосподарської науки. 1999. № 5. С. 21−23.
2. Маяковський О.О. Регульовані фактори урожайності і якості насіння соняшника. Степове землеробство. 1991. № 2. С. 16−18.
3. Тоцький В.М. Водоспоживання та урожайність гібридів соняшнику. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2012. № 2. С. 145−147.
4. Козуб Н.М. Сучасний стан та перспективи виробництва насіння соняшнику. Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 47. С. 223–226.
5. Бондаренко М.П. Вплив агротехнічних прийомів на урожайність і якість насіння соняшнику в умовах Північно-Східного Лісостепу України: автореф. дис.канд. с.-г. наук. Дніпропетровськ, 2003. 19 с.
6. Лихочвор В.В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур / В.В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко. Львів. НВФ (Українські технології), 2006. 730 с.

Матеріал підготував:

Добренький Олександр Анатолійович
Добренький Олександр Анатолійович
Менеджер з продукту Соняшник
Відправити лист
Знайти представника у вашому регіоні