Prieskum týkajúci sa prémiového ošetrenia repky olejnej

AKTUALIZÁCIA 23.12.2020

Gratulujeme k výhre piatim výhercom našej súťaže:

Jakub Maťko, AGROFARM HM s.r.o.

Štefan Bertók, Štefan Bertók SHR

Pavol Mello, PORS, s.r.o.

Adrian Bradáč, Poľno SME s. r. o.

Pavol Boldiš, AG H - N Nevidzany, s.r.o.

Každého z nich sme individuálne kontaktovali ohľadom doručenia ich výhry.

Bratislava, 11.12.2020

Vážení pestovatelia,

pripravili sme si pre vás krátky prieskum, ktorý je určený pre pestovateľov repky olejnej. Jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako pár minút. Dotazník nájdete na tejto stránke a vyplniť ho môžete do poludnia 18.12.2020.

Pre účastníkov prieskumu sme si pripravili aj jednoduchú súťaž o 5 kvalitných kávovarov značky DeLonghi.

Podmienkou súťaže je okrem vyplnenia samotného dotazníka len to, aby ste nám na jeho konci nechali svoj e-mail, prostredníctvom ktorého Vás budeme informovať o prípadnej výhre.

Každému účastníkovi vopred ďakujeme za pomoc – vyplnením dotazníka nám pomáhate, aby sme vám v budúcnosti prinášali tie najlepšie produkty s priaznivým pomerom ceny a výkonu.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na kontaktnú osobu: Daša Majerová, dasa.majerova@kws.com, 0905 480 633.

Ďakujeme!

PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE SPOLOČNOSTI KWS Semena, s.r.o.

(ďalej len „Pravidlá“).

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť KWS Semena, s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35711027, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14047/B (ďalej len „Organizátor“).

2. Trvanie a lokalizácia súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 11. decembra 2020 do poludnia 18. decembra 2020 na území Slovenskej republiky.

3. Účasť v Súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba, ktorá splní nasledujúce podmienky (ďalej len „Účastník“):

a) Zaoberá sa obrábaním pôdy, poľnohospodárskou činnosťou alebo poľným hospodárstvom, a to v rámci poľnohospodárskeho subjektu alebo ako samostatne hospodáriaci roľník.

b) Má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

c) Dovŕšila najneskôr v deň účasti na Prieskume vek 18 rokov.

Zamestnanci Organizátora, ako aj ich rodinní príslušníci sú v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka vylúčení z účasti v Súťaži.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami Súťaže nebudú do Súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do Súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcim tvrdením zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti tejto Súťaže, bude táto zo Súťaže bez náhrady vylúčená.

4. Podmienky súťaže

Každý Účastník, ktorý spĺňa predošlé podmienky, ktorý vyplní a odošle Organizátorovi dotazník so svojim názorom na cenu prémiového morenia repky olejnej prostredníctvom webového sídla organizátora www.kws.sk a na konci vyplneného dotazníka uvedie svoju platnú e-mailovú adresu, sa stane automaticky Účastníkom súťaže (ďalej len „Účastník súťaže“).

Každý Účastník súťaže sa môže do Súťaže zapojiť len jeden krát.

5. Žrebovanie

Spomedzi Účastníkov bude bezodkladne po ukončení súťaže žrebovaním vybraných 5 výhercov (ďalej len „Výherca“).

6. Výhra v Súťaži

Výhrou v súťaži je 5 kávovarov značky DeLonghi (ďalej len „Výhra“). Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Oraganizátor

7. Oznámenie výhercov a odovzdanie Výhry

Výhercu bude s oznámením o výhre Organizátor kontaktovať v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Organizátor zverejní Výhercov bez zbytočného odkladu po ukončení prieskumu na svojom webovom sídle www.kws.sk. Organizátor informuje Výhercov e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v dotazníku a budú požiadaní o uvedenie adresy a telefonického kontaktu potrebných pre doručenie Výhry.

Výherca musí Organizátorovi odpovedať v lehote nie dlhšej ako 10 pracovných dní po doručení e-mailu. Ak Výherca neodpovie tak, ako je uvedené vyššie, stráca nárok na doručenie Výhry. Táto nedoručená Výhra prepadá v prospech Organizátora.

Výhry budú Výhercom doručené kuriérom na náklady Organizátora v súlade so všeobecnými podmienkami kuriéra.

Každému Výhercovi bude doručená Výhra na ním uvedenú adresu najneskôr do 15 pracovných dní po tom, ako Organizátor obdrží oznámenie Výhercu o jeho adrese pre účely doručenia Výhry. Ak Výherca nepreberie Výhru do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia, že zásielka je dostupná na prevzatie, Organizátor nezodpovedá za nedoručenie alebo oneskorené doručenie Výhry Výhercovi.

Žiadny Výherca nie je oprávnený požadovať namiesto Výhry peňažnú náhradu. Výhry nie sú vymáhateľné súdnou cestou.

Všetky Výhry sú viazané na Výhercu a sú neprenosné na tretie osoby.

8. Ochrana osobných údajov

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži súhlas k tomu, že jeho emailová adresa a kontaktné údaje budú po dobu trvania Súťaže spracúvané Organizátorom za účelom prevádzkovania Prieskumu a Súťaže (vyhodnotenie Súťaže, odovzdanie výhry a pod.).

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na stránkehttps://www.kws.com/sk/sk/spolocnost/zasady-ochrany-osobnych-udajov-firemne.html

9. Záverečné ustanovenia

Organizátor nezodpovedá za nemožnosť Účastníka zúčastniť sa Prieskumu v dôsledku výskytu okolností, ktoré nemožno ovplyvniť - prípady vyššej moci a nepredvídané udalosti, ktoré sú mimo kontroly Organizátora, ako ani za nefunkčnosť alebo zlyhanie technických zariadení alebo internetového pripojenia na strane Účastníka alebo Výhercu.

Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi alebo Výhercami.

Organizátor je oprávnený kedykoľvek podľa svojho uváženia ukončiť Súťaž, predĺžiť jej trvanie, doplniť alebo zmeniť tieto Pravidlá alebo zmeniť Výhru za inú v porovnateľnej cene, pričom tieto skutočnosti oznámi na svojom webovom sídle www.kws.sk. Z týchto zmien nevznikajú Účastníkom ani Výhercom žiadne práva ani nároky voči Organizátorovi.

Účastníci Súťaže sa účasťou v Súťaži zaväzujú riadiť týmito Pravidlami.

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Organizátora www.kws.sk.

V Bratislave 11.12.2020

Nájdite konzultanta