• 160707_imagefotos_kws_116.jpg
  Charakteristika půdy

Požadavky kukuřice na vlastnosti půdy

Půda je pro zemědělce nejdůležitějším výrobním prostředkem
a zásadním faktorem ovlivňujícím výši produkce. Udržení půdní úrodnosti je základem ziskovosti farmy.

Při výběru pozemků pro pěstování kukuřice je třeba zvážit následující hlediska:

 • Kukuřice je tropická teplomilná plodina
 • Na jaře je nezbytné zabezpečit rychlé prohřátí povrchu půdy
  pro zajištění
  • rychlého klíčení osiva
  • vysoké polní vzcházivosti
  • rychlého počátečního růstu mladých rostlin

Každý půdní typ se vyznačuje odlišnými vlastnostmi.
Tyto vlastnosti se projevují při přípravě půdy a při samotném pěstování kukuřice.

Následující tabulka uvádí přehled výhod a nevýhod a základních vlastností různých typů půd.

Výhody a nevýhody různých typů půd:

Typ půdy Výhody Nevýhody
Lehké Zahřívání
Dobrá zpracovatelnost
Nedostatek vody, pohyb živin
Střední Voda, živiny, zpracovatelnost
Těžké Voda, živiny Pomalé zahřívání, tvorba půdního škraloupu, riziko zhutnění
Rašeliniště Voda Pomalé zahřívání, riziko pozdních mrazů, nízké hodnoty pH
Zamořené, zhutněné půdy Pomalé zahřívání, pomalá mineralizace, nepříznivá půdní struktura

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Optimální půda pro pěstování kukuřice je:

 • Pórovitá, s dostatkem vzduchu
 • Nezhutněná
 • Drobtovitá

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zhutnění půdy bývá častým jevem, proto je třeba počítat s vhodným předseťovým zpracováním.

Zhutnělé zamokřené půdy brání prohřívání půdy, a proto jsou pro pěstování kukuřice méně vhodné.

Půda s nevhodnou strukturou nevytváří optimální podmínky pro kukuřici.

Příklady půd se špatnou texturou (zrnitostí):

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Následky zhutnění pro půdu:

 • Nasáknutí půdy vodou a eroze
 • Nedostatek vzduchu v půdě
 • Snížení aktivity mikroorganismů
 • Narušení mineralizace
 • Omezení zakořenění rostlin
 • Přerušení vzlínání podzemní vody půdními kapilárami

Zhutnění půdy zapříčiňuje:

 • Nedostatek přístupných živin
 • Fyziologické změny rostlin
 • Další nedostatky v růstu a vývoji rostlin
Na středních a těžkých půdách dochází ke zhutnění hlavně
při orbě v oblasti patky pluhu. Na lehkých půdách ke zhutnění dochází v půdním podloží.

Protiopatření:

1. Hluboké zpracování půdy
2. Použití vhodných pneumatik
3. Zvýšení obsahu humusu s využitím meziplodin a organického hnojení a úprava pH na optimální hodnotu

Najděte svého obchodního zástupce