• KWS_pressemeldung_2018_06_15_conviso_smart_neue_wege_in_der_unkrautkontrolle.jpg
    CONVISO® SMART
    Ogräsbehandlingar

CONVISO® SMART bästa val även utan problemogräs

Bakgrund

Per Landén driver tillsammans med sina söner Max och Frans 525 ha växtodling på Charlottenlunds gård. Växtföljden är 5-årig: sockerbetor, vårkorn, höstraps, höstvete och höstvete. Sockerbetsarealen är 93 ha. Jordarten domineras av mellanlera och lättlera, men styvare lera förekommer på kullarna och hög mullhalt i sänkorna. Detta skapar utmaningar med timingen både vid sådd och vid ogräsbehandlingen med traditionella herbicider.

När Per och sönerna 2022 började diskutera en övergång till CONVISO® SMART var huvudskälen arbetsbesparing genom att ersätta 4 ogräsbehandlingar med 2 och lättare med timingen mot ogräs som målla och åkerbinda. Den olika storleken av dessa ogräs i sänkorna jämfört med på kullarna är enklare att hantera med CONVISO® SMART jämfört med traditionella herbicider. Det finns inga bekymmer på Charlottenlund med problemogräs som i praktiken bara CONVISO® ONE är effektivt mot, såsom vildbetor, vildpersilja och lindmalva.

Eftersom nematoder inte är ett problem på Charlottenlund föll valet på sorten Smart Iberia KWS med Rhizomaniaresistens på 90 ha. Dessutom provodlas de nya observationssorterna Smart Lienna KWS, Smart Mondea KWS och Smart Alexa KWS på 1 ha vardera.

Ogräsbehandlingar

Sådden skedde den 10 april och den första ogräsbehandlingen med 0,5 l CONVISO® ONE + 1,5 l Betanal samt superolja utfördes den 20 maj när mållorna hade 2 örtblad. Den andra ogräsbehandlingen med samma preparatmängder skedde den 8 juni. Under normala förhållanden går det bra att utföra behandlingen dagtid men just 2023 var det mycket torra förhållanden vid ogräsbekämpningen. Beslutet blev därför på att spruta tidig morgon för att minska risken för damm på ogräsen vid körspåren. Båda behandlingarna hade en mycket bra ogräseffekt trots de torra förhållandena och betorna påverkades inte alls.

Bild 1. Betfältet på Charlottenlund den 29 augusti 2023. Inga ogräs syns över den friska betblasten.

Bild 1. Betfältet på Charlottenlund den 29 augusti 2023. Inga ogräs syns över den friska betblasten.

Starkt tillväxt

I år myllade Charlottenlund all gödning vid betsådden, vilket säkert var mycket gynnsamt detta år med försommartorka. Såväl uppkomst som tidig tillväxt blev bra. I juli kom de efterlängtade regnen och betornas tillväxt satte fart på allvar. 2 svampbehandlingar med 0,6 l Comet Pro per ha utfördes den 28 juli och den 24 augusti. Vid mitt besök den 29 augusti kunde jag konstatera minimal förekomst av såväl ogräs som bladsvampar i fältet.

Bild 2. Stora och friska betor redan i augusti, konstaterar Per Landén.

Bild 2. Stora och friska betor redan i augusti, konstaterar Per Landén.

Skördenivå 2023

Trots den något sena sådden ligger avkastningen på 12,8 ton polsocker efter 2 leveranser den 8 oktober (skörd den 26 september) och den 5 november (skörd den 26 oktober). Genomsnittet för sockerhalten blev 16,8 % och för renheten 94,1 %.

Framtiden

Per och sönerna är överens om att CONVISO® SMART är rätt koncept för Charlottenlund i framtiden. Den varierande jordarten innebär att det är svårt att få perfekt ogräskontroll över hela fältet med traditionella herbicider. Arbetsbesparingen och frigörande av sprutkapacitet genom att minska från normala 4 ogräsbehandlingar till 2 är viktigt på Charlottenlund. De ökande miljökraven gör det även viktigt att klara ogräsbekämpningen med minskad mängd aktiv substans. För att minimera risken för uppkomst av herbicidresistens i framtiden kommer man att vara noga med att fortsatt använda blandningspartner till CONVISO® ONE samt att välja icke ALS-herbicider i grödorna höstraps och vårkorn.

Hitta din kontaktperson