Warunki użytkowania myKWS


(1)KGSA KWS SAAT SE & Co. użyj platformy „myKWS” Uzyskaj dostęp do treści dostępnych w myKWS i skorzystaj z innych bezpłatnych usług i oprogramowania dostępnych obecnie w myKWS („Narzędzia KWS CULTIVENT”) w zakresie odpowiedniej dostępności. Więcej informacji na temat usług można znaleźć w opisie usługi, § 8, a także oprogramowanie w opisie usługi myKWS Tools, § 9.

(2)Niniejsze Warunki użytkowania regulują świadczenie Usług i Narzędzi myKWS przez KWS oraz korzystanie z takich Usług i Narzędzi myKWS przez Ciebie jako odpowiednio zarejestrowanego Uczestnika.

(3)Informacje o KWS można znaleźć tutaj.

  § ° 2 Zmiany warunków użytkowania

KWS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie ze skutkiem nawet w ramach istniejących stosunków umownych. KWS powiadomi Cię o takich zmianach co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowanym wejściem w życie zmian. Jeśli nie sprzeciwisz się w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia i nadal będziesz korzystać z usług po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu, zmiany zostaną uznane za prawomocnie uzgodnione po upływie terminu. W przypadku sprzeciwu umowa będzie kontynuowana na poprzednich warunkach. KWS wskaże twoje prawo do sprzeciwu i konsekwencje powiadomienia o zmianie.

  § ° 3 Zezwolenie na rejestrację

(1)Korzystanie z usług dostępnych w myKWS wymaga rejestracji jako uczestnika. Roszczenie o uczestnictwo nie istnieje. KWS ma prawo odrzucić wnioski o dopuszczenie do udziału bez podania przyczyny.

(2)Możesz się zarejestrować tylko jeśli jesteś pełnoletni i masz nieograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie nie mogą się zarejestrować. W przypadku osoby prawnej rejestracji musi dokonać osoba fizyczna, która ma nieograniczoną zdolność do czynności prawnych i jest upoważniona do reprezentacji.

 • § ° 4 Twoja rejestracja w myKWS

(1)Rejestracja w myKWS jest dla Ciebie bezpłatna. KWS zastrzega sobie prawo do oferowania jednej lub więcej usług lub narzędzi myKWS za opłatą.

(2)Dane kontaktowe i inne informacje wymagane przez KWS podczas procesu rejestracji muszą być całkowicie i poprawnie podane przez Ciebie. Podczas rejestracji osoby prawnej należy również wskazać osobę fizyczną upoważnioną do reprezentacji.

(3)Po podaniu wszystkich wymaganych przez Ciebie danych, zostaną one sprawdzone przez KWS pod kątem kompletności i wiarygodności. Jeśli informacje są prawidłowe z punktu widzenia KWS i nie ma żadnych innych obaw z punktu widzenia KWS, KWS zwolni żądany dostęp i powiadomi Cię e-mailem. Wiadomość e-mail jest uważana za przyjęcie zgłoszenia do udziału. Po otrzymaniu wiadomości e-mail masz prawo do korzystania z myKWS w ramach niniejszych warunków użytkowania. W tym celu musisz najpierw potwierdzić aktywację, klikając link zawarty w wiadomości e-mail.

  § ° 5 Odpowiedzialność za dane dostępowe

(1)Podczas procesu rejestracji zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła. Dzięki tym danym możesz po aktywacji dostępu i klejnotu potwierdzającego. § 4 (3) przy logowaniu myKWS. Twoim obowiązkiem jest, aby nazwa użytkownika nie naruszała praw stron trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw do nazewnictwa lub znaków towarowych i nie naruszała zwykłej przyzwoitości.

(2)Dane dostępu, w tym hasło, muszą być utrzymywane w tajemnicy i nie mogą być udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim.

(3)Twoim obowiązkiem jest również upewnić się, że dostęp do myKWS i korzystanie z usług dostępnych w myKWS są dokonywane wyłącznie przez ciebie lub osoby przez ciebie upoważnione. Aby obawiać się, że nieupoważnione osoby trzecie dowiedziały się o twoich danych dostępowych lub uzyskały dostęp do nich, KWS należy natychmiast poinformować.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie i / lub inne działania wykonywane na podstawie danych dostępowych, zgodnie z przepisami ustawowymi.


Jesteś zobowiązany do aktualizowania swoich danych (w tym danych kontaktowych). Jeśli podczas trwania uczestnictwa zmieni się wskazany zestaw danych, należy natychmiast poprawić informacje o myKWS w ustawieniach osobistych. Jeśli ci się nie powiedzie, natychmiast poinformuj nas o swoich zmienionych danych e-mailem lub faksem.

  § ° 7 Zakończenie uczestnictwa

(1)Możesz anulować dostęp w dowolnym momencie, anulując subskrypcję myKWS.

(2)Po rozwiązaniu umowy stosunek umowny kończy się i nie możesz już korzystać z dostępu. KWS zastrzega sobie prawo do zablokowania nazwy użytkownika i hasła, gdy wypowiedzenie stanie się skuteczne.

(3)KWS ma prawo nieodwracalnie usunąć wszystkie dane wynikające z Twojego uczestnictwa w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie wypowiedzenia i po upływie ustawowych okresów przechowywania.

  § ° 8 Oferta usług i dostępność usług

(1)KWS zapewnia różne informacje i inne usługi do tymczasowego użytku w myKWS. Takie usługi mogą obejmować między innymi udostępnianie danych, wkładów, dokumentów graficznych i dźwiękowych, informacji i innych treści (zwanych dalej łącznie „zawartośćZostać wezwanym).

Treść i zakres usług są określane zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków użytkowania myKWS i, w stosownych przypadkach, również w specjalnych warunkach korzystania z odpowiednich usług, w przeciwnym razie zgodnie z funkcjami dostępnymi obecnie w myKWS.

(2)Usługi dostępne w myKWS mogą również obejmować usługi stron trzecich, do których KWS jedynie zapewnia dostęp. W przypadku korzystania z takich usług - które są odpowiednio oznaczone jako usługi stron trzecich - mogą obowiązywać rozbieżne lub dodatkowe postanowienia w niniejszych Warunkach użytkowania, do których KWS będzie Cię odnosić w każdym przypadku.

(3)Roszczenie o korzystanie z usług dostępnych w myKWS istnieje tylko w kontekście technicznych i operacyjnych możliwości KWS. KWS dokłada starań, aby jego usługi pozostały jak najbardziej nieprzerwane. Jednak przerwy techniczne (takie jak przerwy w zasilaniu, awarie sprzętu i oprogramowania, problemy techniczne w liniach danych) mogą powodować tymczasowe ograniczenia lub przerwy.

 • § ° 9 Wykorzystanie narzędzi myKWS, dostępność i odpowiedzialność za wyniki obliczeń

(1)KWS oferuje różne narzędzia myKWS bezpłatnie w myKWS. Obecnie wdrożenie następujących narzędzi myKWS jest planowane lub już trwa:

 • Konsultant Ackerfit Mix
 • Wyniki testu rolno-kukurydzianego
 • Ochotniczy licznik gwałtów
 • Kalkulator biogazu
 • temperatury gleby
 • Feldaufgangs-Timer ZR
 • Przewodnik żywieniowy Kukurydza
 • Nematode Generation-Timer ZR
 • Nematode Manager ZR
 • Ziarno do porównania odmian neutralnych
 • Barometr cenowy żyta
 • Kalkulator ryzyka kłosy pszenicy fusarium
 • Obecnie rzepa
 • Nasiona i nasiona skrobi, w szczególności nasiona i nasiona kukurydza, nasiona i nasiona rzepaku, kalkulator podajnika nasion ZR, kalkulator siewu skrobi Ziarno
 • Wyszukiwarka uszkodzeń, w szczególności Wyszukiwarka uszkodzeń Kukurydza, Gwałt Wyszukiwarka uszkodzeń, Wyszukiwarka uszkodzeń Żyto, Pszenica, Jęczmień, Wyszukiwarka uszkodzeń ZR
 • Menedżer kiszonki Ale
 • Wyszukiwarka kiszonek
 • Konsultant ds. Odmian, w szczególności doradca ds. Odmian kukurydzy, doradca ds. Odmian rzepaku, doradca ds. Odmian zbóż, doradca ds. Odmian ZR
 • Kalkulator kosztów suszenia Ziarno kukurydzy
 • TS Monitorowanie Więcej
 • VorsprungPlus Interaktywna tabela wyników
 • Kumuluje ciepło kukurydzy
 • Serwis pogodowy

Treść i zakres usług są określone postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków użytkowania usługi rolniczej myKWS, a także wszelkimi dodatkowymi specjalnymi warunkami korzystania z odpowiednich narzędzi myKWS, w przeciwnym razie zgodnie z funkcjami dostępnymi obecnie w myKWS.

(2)Wyniki i rekomendacje opracowane w ramach Narzędzi myKWS są tworzone z najwyższą starannością. Narzędzia myKWS zawierają założenia i uproszczenia. Zalecenia oparte na narzędziach myKWS są wydawane na podstawie uprzejmości i bez woli związania prawem. Korzystanie z komputera odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.

(3)Wyniki narzędzi myKWS są obliczane w pełni automatycznie i udostępniane uczestnikowi bez uprzedniej kontroli KWS. Dlatego KWS nie może wykluczyć, że w rzadkich przypadkach błędne wyniki z powodu błędnych danych wejściowych lub nieokreślonych stanów modelu. Wyniki należy zatem rozumieć jako dodatkową ofertę informacyjną, za której poprawność nie można przyjąć żadnej odpowiedzialności.

(4)KWS nie ponosi odpowiedzialności za dokładność wyników określonych przez myKWS Tools. W tym kontekście odpowiedzialność jest wyraźnie wyłączona. § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 • § ° 10 Zmiany usług i narzędzi myKWS

KWS ma prawo w dowolnym momencie zmienić usługi lub narzędzia myKWS dostarczone bezpłatnie myKWS, udostępnić nowe usługi lub narzędzia myKWS bezpłatnie lub odpłatnie oraz zaprzestać świadczenia bezpłatnych usług lub komputerów. KWS zwróci uwagę na twoje uzasadnione interesy.

  § ° 11 Ochrona treści, odpowiedzialność za treści stron trzecich

(1)Treść i narzędzia myKWS dostępne w myKWS są w głównej mierze chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej i prawamisą własnością KWS lub innych stron trzecich, które udostępniły odpowiednie treści, Kompilacja treści jako taka może być chroniona jako baza danych lub praca w bazie danych w rozumieniu §§ 4 (2), 87a (1) UrhG. Użytkownik może korzystać z tych treści i narzędzi myKWS zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, dodatkowymi, w stosownych przypadkach, specjalnymi warunkami korzystania z odpowiednich usług lub Narzędzi myKWS, a także w kontekście określonym przez myKWS.

(2)Treści dostępne w myKWS pochodzą częściowo z KWS, a częściowo z innych stron trzecich. Treści innych stron trzecich są podsumowane poniżej „DrittinhalteKWS nie sprawdza kompletności, dokładności i legalności treści stron trzecich, a zatem nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za kompletność, dokładność, legalność i aktualność treści stron trzecich, w tym w odniesieniu do jakości treści stron trzecich oraz jego przydatność do jednego celu, jak również treści stron trzecich na powiązanych zewnętrznych stronach internetowych.

O ile treść nie jest wyraźnie oznaczona jako treść strony trzeciej, są one dostarczane przez KWS.

  § 12 Zakres dozwolonego użytkowania, monitorowanie czynności związanych z użytkowaniem

(1)Twoje prawo do korzystania jest ograniczone do dostępu do myKWS, a także do korzystania z odpowiednich usług dostępnych w myKWS i Narzędziach myKWS w zakresie niniejszych Warunków użytkowania.

(2)Odpowiadasz za stworzenie warunków technicznych niezbędnych do umownego korzystania z usług i narzędzi myKWS. KWS nie jest ci winien żadnych porad w tym zakresie.

(3)KWS zwraca uwagę, że działania związane z użytkowaniem mogą być monitorowane w zakresie dozwolonym przez prawo oraz w celu poprawy przyjazności dla użytkownika i dalszego rozwoju myKWS. Może to również obejmować rejestrowanie danych połączenia IP, a także ich ocenę w przypadku konkretnego podejrzenia naruszenia niniejszych warunków użytkowania i / lub konkretnego podejrzenia istnienia jakiegokolwiek innego bezprawnego działania lub przestępstwa.

 • § 13 Prawo do korzystania z treści dostępnych w narzędziach myKWS i myKWS

(1)O ile niniejsze Warunki użytkowania lub myKWS wyraźnie nie zezwalają na dalsze korzystanie lub nie są możliwe w myKWS za pomocą odpowiedniej funkcjonalności (np. Przycisku pobierania),


(2)Jesteś uprawniony do pobierania treści („Pobieranie”), a także do drukowania treści, o ile istnieje możliwość pobrania lub wydrukowania na myKWS jako funkcjonalność (np. Za pomocą przycisku pobierania).

Otrzymasz wieczyste i niewyłączne prawo użytkowania do własnych niekomercyjnych celów w odniesieniu do treści, które zostały należycie pobrane lub wydrukowane. W pozostałej części wszelkie prawa do treści należą do pierwotnego właściciela praw (KWS lub odpowiednia strona trzecia).

(3)Obowiązkowe prawa użytkownika (w tym kopiowanie do użytku prywatnego i innego na własny użytek zgodnie z § 53 UrhG) pozostają nienaruszone.

  § ° 14 Blokowanie dostępu

(1)KWS może zawiesić dostęp do myKWS tymczasowo lub na stałe, jeżeli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na to, że naruszyłeś lub naruszyłeś niniejsze Warunki użytkowania i / lub obowiązujące prawo lub jeśli KWS ma jakikolwiek inny uzasadniony interes w blokowaniu. Podejmując decyzję o zawieszeniu, KWS należycie uwzględni Twoje uzasadnione interesy.

(2)W przypadku tymczasowego lub stałego blokowania KWS blokuje twoją autoryzację dostępu. Nie można przywrócić trwale zablokowanej autoryzacji dostępu. Osoby zawieszone na stałe są trwale wykluczone z udziału w myKWS i nie mogą ponownie zarejestrować się w myKWS.

  § 15 Prywatność

Jednym z wymagań jakościowych KWS jest odpowiedzialne postępowanie z danymi osobowymi uczestników. KWS obsługuje wszystkie procedury przetwarzania danych zgodnie z przepisami ustawowymi. Przegląd rodzaju gromadzonych danych, sposobu, w jaki te dane są wykorzystywane i przekazywane, oraz sposób, w jaki otrzymujesz informacje o informacjach dostarczonych przez KWS, podano na stronie internetowej KWSOchrona danych.

  § 16 Ograniczenie odpowiedzialności
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)


  § 17 Wymóg formy pisemnej

  § ° 18 Klauzula rozdzielności

  § 18 Obowiązujące prawo

  § 19 Jurysdykcja