myKWS - Warunki użytkowania

§ 1 Zakres, informacje na temat myKWS

(1) KWS Polska Sp. z o.o.(dalej „KWS”, „my”, „nasz”, „nam” itp.) jest dostawcą platformy „myKWS” (dalej „myKWS” lub platforma „myKWS”) — za pośrednictwem witryny kws.pl — na której zarejestrowani użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do usług i treści myKWS oraz korzystać z innych usług i programów udostępnianych okresowo na platformie („myKWS Narzędzia”). Szczegółowe informacje na temat usług i treści dostępnych na platformie myKWS podano w § 7, zaś informacje na temat myKWS Narzędzia w § 8 niniejszych Warunków użytkowania.

(2) Niniejsze Warunki użytkowania mają również zastosowanie do korzystania z aplikacji myKWS oraz wszystkich usług świadczonych za jej pośrednictwem. O ile wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do „myKWS”, „Usług” oraz „myKWS Narzędzia” w niniejszych Warunkach użytkowania odnoszą się również do aplikacji myKWS oraz treści, usług, narzędzi i funkcji oprogramowania udostępnianych za jej pośrednictwem.

(3) Niniejsze Warunki użytkowania regulują dostęp do myKWS i myKWS Narzędzia, zapewniany przez KWS oraz korzystanie z myKWS i myKWS Narzędzia przez zarejestrowanych użytkowników.

(4) Nasze dane kontaktowe:

KWS Polska Sp. z o.o.

ul. Głogowska 151, 60-206 Poznan

E-mail: info@remove-this.kws.pl

Dalsze informacje dotyczące KWS można znaleźć tutaj: kws.pl

(5) PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA. REJESTRACJA NA PORTALU MYKWS OZNACZA ZAWARCIE WIĄŻĄCEJ UMOWY LICENCYJNEJ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A KWS UMOŻLIWIAJĄCEJ UŻYTKOWNIKOWI KORZYSTANIE Z MYKWS.

§ 2 Zmiany Warunków użytkowania

KWS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. KWS powiadamia użytkowników najpóźniej 30 dni przed wprowadzeniem zmian. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmiany, może przestać korzystać z myKWS i myKWS Narzędzia i wystąpić z wnioskiem o likwidację zarejestrowanego konta. W PRZYPADKU DALSZEGO KORZYSTANIA Z MYKWS I MYKWS NARZĘDZIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PO UPŁYWIE 30-DNIOWEGO OKRESU, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ, UZNAJE SIĘ, ŻE UŻYTKOWNIK WYRAZIŁ ZGODĘ NA ZMIANY.]

§ 3 Rejestracja

(1) Korzystanie z myKWS i myKWS Narzędzia wymaga zarejestrowania się jako użytkownik i akceptacji niniejszych Warunków użytkowania. Po rejestracji zawarta zostaje umowa licencyjna pomiędzy KWS a użytkownikiem. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zawarcia umowy. KWS ma prawo odrzucić rejestracje użytkowników bez podawania przyczyn.

(2) Rejestrować mogą się wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające zdolność do czynności prawnych. Do rejestracji nie są uprawnione osoby niepełnoletnie.

§ 4 Rejestracja na portalu myKWS

(1) Rejestracja na portalu myKWS jest bezpłatna. KWS zastrzega sobie prawo do oferowania określonych treści lub myKWS Narzędzia za opłatą. Informacje dotyczące opłat i innych warunków zostaną przekazane użytkownikowi przed uzyskaniem dostępu do właściwych odpłatnych myKWS Narzędzia.

(2) Rejestracja użytkownika jest powiązana z użytkownikiem jako osobą fizyczną. Z konta użytkownika nie mogą korzystać inne osoby, chyba że korzystanie z innych kont lub łączenie z nimi jest wyraźnie dozwolone w ramach danej usługi.

(3) Podczas rejestracji użytkownik jest zobowiązany do podania pełnych i poprawnych danych kontaktowych oraz dodatkowych informacji wymaganych przez KWS.

(4) W przypadku akceptacji rejestracji przez KWS nastąpi aktywacja konta użytkownika, zaś stosowne potwierdzenie zostanie przesłane użytkownikowi e-mailem. Po otrzymaniu wiadomości e-mail użytkownik ma prawo korzystać z myKWS w zakresie niniejszych Warunków użytkowania. Aby to zrobić, użytkownik musi potwierdzić aktywację konta, klikając łącze podane w e-mailu.

§ 5 Odpowiedzialność za dane do logowania

(1) Podczas procesu rejestracji użytkownik zostaje poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła. Po aktywacji i potwierdzeniu konta zgodnie z § 4 (4) możliwe staje się zalogowanie do myKWS. Obowiązkiem użytkownika jest zadbanie o to, aby nazwa użytkownika nie naruszała praw osób trzecich, w szczególności praw do nazw lub znaków towarowych, oraz aby była zgodna z dobrym obyczajem.

(2) Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć dane do logowania przed dostępem osób trzecich. Musi też dopilnować, aby dane te nie zostały udostępnione osobom trzecim. WSZELKIE DZIAŁANIA I TRANSAKCJE PRAWNE DOKONANE ZA POŚREDNICTWEM KONTA UŻYTKOWNIKA PRZYPISYWANE SĄ DO UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE (I) KWS UZNA, ŻE DZIAŁANIA TE PROWADZIŁ KTOŚ INNY NIŻ ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK LUB (II) UŻYTKOWNIK BĘDZIE W STANIE WYKAZAĆ, ŻE NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE DANYCH DO LOGOWANIA NASTĄPIŁO NIE Z JEGO WINY. JEŚLI ISTNIEJE OBAWA O TO, ŻE DOSTĘP DO DANYCH DO LOGOWANIA UZYSKAŁY BĄDŹ UZYSKAJĄ OSOBY NIEUPRAWNIONE, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ KWS.

(3) Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane (w tym dane kontaktowe). Jeśli dane te ulegną zmianie w okresie użytkowania, należy niezwłocznie dokonać ich korekty w ustawieniach osobistych na portalu myKWS. Jeśli nie będzie to możliwe, należy niezwłocznie poinformować nas o aktualnych danych e-mailem lub faksem.

§ 6 Zakończenie użytkowania

(1) Użytkownik może rozwiązać umowę licencyjną w dowolnym momencie, zwracając się z wnioskiem o usunięcie konta użytkownika na platformie myKWS lub korzystając z odpowiedniej funkcji aplikacji myKWS.

(2) Po rozwiązaniu umowy kończy się stosunek umowny, a Użytkownik nie ma już prawa korzystać z konta. KWS zastrzega sobie prawo do zablokowania nazwy użytkownika i hasła natychmiast po rozwiązaniu umowy.

(3) KWS MA PRAWO NIEODWOŁALNIE USUNĄĆ WSZELKIE DANE WYGENEROWANE W KONTEKŚCIE UŻYTKOWANIA PLATFORMY PRZEZ UŻYTKOWNIKA PO UPŁYWIE 30 DNI OD ROZWIĄZANIA UMOWY I WYGAŚNIĘCIU EWENTUALNYCH USTAWOWYCH OKRESÓW PRZECHOWYWANIA DANYCH. W zakresie, w jakim spółka KWS zobowiązana jest — w myśl przepisów o ochronie danych — do usunięcia danych osobowych użytkownika, KWS dokłada wszelkich starań, aby dane te były usuwane zgodnie z regulacjami w dziedzinie ochrony danych.

§ 7 Oferowane usługi i ich dostępność

(1) KWS oferuje różnorodne treści i inne usługi za pośrednictwem platformy myKWS, które mogą być wykorzystywane przez ograniczony okres. Mowa tu o udostępnianiu m.in. danych, artykułów, filmów, materiałów audio, informacji i innych treści (dalej „Treści”).

Dostęp do usług oferowanych na portalu myKWS i korzystanie z nich podlega postanowieniom niniejszych Warunków użytkowania oraz dodatkowym warunkom użytkowania, które mogą mieć zastosowanie w przypadku określonych usług. Zakres dostępnych usług i funkcji ogranicza się do usług/funkcji dostępnych w danej chwili na myKWS. Mogą być one modyfikowane, usuwane lub udostępniane przez spółkę KWS wedle jej uznania.

(2) Oferowane usługi mogą obejmować usługi stron trzecich, do których KWS zapewnia tylko dostęp. Korzystanie z takich usług — które są każdorazowo określane jako usługi stron trzecich — może podlegać innym lub dodatkowym warunkom użytkowania, o których KWS każdorazowo powiadamia użytkowników.

(3) KWS podejmuje komercyjnie uzasadnione wysiłki na rzecz zapewnienia nieprzerwanego dostępu do oferowanych usług. Mogą jednak występować tymczasowe ograniczenia lub zakłócenia spowodowane awariami technicznymi (np. awariami zasilania, awariami sprzętu lub oprogramowania, ewentualnie problemami technicznymi w liniach danych). KWS NIE GWARANTUJE, ŻE OFEROWANE USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK POWIĄZANE USŁUGI I DOSTĘPNE TREŚCI BĘDĄ DOSTARCZANE W SPOSÓB CIĄGŁY CZY BEZBŁĘDNY.

§ 8 Korzystanie z myKWS Narzędzia, dostępność wyników obliczeń i odpowiedzialność za takie wyniki

(1) KWS oferuje szeroki wachlarz bezpłatnych myKWS Narzędzia. Wszelkie wyniki lub zalecenia generowane przez myKWS Narzędzia nie stanowią prawnie wiążących oświadczeń KWS. Korzystanie z myKWS Narzędzia (i poleganie na wynikach lub rekomendacjach) odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. Obecnie są dostępne lub planowane następujące myKWS Narzędzia:

 • Kalkulator biogazowy
 • Ubytki masy ziarna podczas suszenia - kalkulator
 • Przewodnik żywienia krów
 • Monitoring biomasy
 • Monitoring suchej masy
 • Notatnik polowy
 • Zarządzanie populacją mątwika burakowego
 • Detektor objawów uszkodzenia
 • Zarządzanie kiszonką (kukurydza)
 • Kalkulator normy wysiewu
 • Kalkulator zmiennej normy wysiewu
 • Doradztwo odmianowe
 • Porównarka odmianowa
 • Kalkulator oceny ryzyka fuzariozy kłosa (pszenica)
 • Pogoda

(2) myKWS Narzędzia muszą niekiedy funkcjonować w oparciu o określone założenia i uproszczenia, gdyż nie da się uwzględnić wszystkich okoliczności każdej sprawy.

(3) Wyniki myKWS Narzędzia są obliczane w sposób całkowicie automatyczny i udostępniane użytkownikowi bez uprzedniego sprawdzenia przez KWS. W związku z tym KWS nie może wykluczyć podania — w rzadkich przypadkach — błędnych wyników, np. ze względu na niepoprawne dane wejściowe lub nieokreślone stany modelu. WYNIKI NALEŻY ZATEM TRAKTOWAĆ JAKO DODATKOWE INFORMACJE. NIE MA ŻADNEJ GWARANCJI ICH POPRAWNOŚCI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KWS W TYM KONTEKŚCIE ZOSTAŁA WYŁĄCZONA ZGODNIE Z § 15.

(4) W ODNIESIENIU DO DOSTĘPNOŚCI MYKWS NARZĘDZIA STOSUJE SIĘ § 7 (3).

(5) W niektórych przypadkach korzystanie ze specjalnych usług i narzędzi może wymagać wyrażenia zgody na określone warunki użytkowania. Użytkownik zostanie osobno poinformowany o takich warunkach użytkowania. Wszystkie aktualne warunki użytkowania są dostępne na stronie głównej KWS.

§ 9 Zmiany w obrębie usług i myKWS Narzędzia

W dowolnym momencie KWS może dokonać zmian w usługach dostępnych na platformie myKWS lub w odniesieniu do bezpłatnie udostępnianych myKWS Narzędzia, wprowadzać nowe usługi lub myKWS Narzędzia bezpłatnie lub za opłatą, a także zaprzestać świadczenia darmowych usług bądź dostarczania myKWS Narzędzia lub kalkulatorów.

§ 10 Ochrona Treści, odpowiedzialność za treści stron trzecich

(1) Treści i myKWS Narzędzia dostępne na myKWS są chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami własności. Stanowią one własność KWS lub stron trzecich, które dostarczają odpowiednie Treści. Treści te i myKWS Narzędzia można wykorzystywać wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, dodatkowymi warunkami korzystania z usług lub myKWS Narzędzia, jeśli dotyczy, a także w zakresie określonym na myKWS.

(2) Treści dostępne na platformie myKWS są częściowo dostarczane przez KWS, a częściowo przez strony trzecie. Treści dostarczane przez strony trzecie są dalej określane w niniejszym dokumencie jako „treści stron trzecich”. KWS NIE SPRAWDZA TREŚCI STRON TRZECICH POD KĄTEM KOMPLETNOŚCI, POPRAWNOŚCI I ZGODNOŚCI Z PRAWEM. KWS NIE PONOSI ZATEM ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOMPLETNOŚĆ, POPRAWNOŚĆ I ZGODNOŚĆ Z PRAWEM TREŚCI STRON TRZECICH. Dotyczy to również jakości treści stron trzecich oraz ich przydatności do określonego celu, w szczególności w odniesieniu do treści stron trzecich na powiązanych witrynach zewnętrznych.

Treści, które nie zostały wyraźnie określone jako treści stron trzecich dostarcza KWS.

§ 11 Zasoby techniczne, monitorowanie działań użytkowników

(1) Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że posiada zasoby techniczne umożliwiające korzystanie z myKWS i myKWS Narzędzia. KWS nie udziela porad w tym zakresie.

(2) KWS informuje niniejszym, że wszelkie działania użytkownika mogą być zapisywane i wykorzystywane w prawnie dopuszczalnym zakresie z myślą o poprawie funkcjonowania i dalszym rozwoju platformy myKWS. Może to obejmować rejestrowanie i ocenę danych połączeń IP w prawnie dopuszczalnym zakresie, jeśli istnieją podstawy do podejrzeń o naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i/lub podstawy do podejrzeń o inne bezprawne działania lub popełnienie przestępstwa.

§ 12 Prawo do korzystania z myKWS i KWS Narzędzia dostępnych na myKWS

(1) Użytkownik może uzyskiwać dostęp do myKWS oraz wykorzystywać myKWS Narzędzia dostępne na myKWS wyłącznie w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami użytkowania, dodatkowymi warunkami korzystania z usług lub myKWS Narzędzia, jeśli dotyczy, a także w zakresie określonym na myKWS. Nie dopuszcza się innych form użytkowania bez pisemnej zgody KWS przekazanej użytkownikowi.

(2) Użytkownik ma prawo pobierać lub drukować Treści, o ile na portalu myKWS znajdują się funkcje umożliwiające pobieranie lub drukowanie Treści (np. za pomocą przycisku pobierania).

Użytkownik otrzymuje nieograniczone i niewyłączne prawo do wykorzystywania pobranych lub wydrukowanych Treści do własnych celów niekomercyjnych, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Wszelkie pozostałe prawa do Treści pozostają własnością prawowitego właściciela (KWS lub odpowiedniej strony trzeciej).

(3) Do użytkowania aplikacji myKWS zastosowanie mają również następujące postanowienia:

 • aplikacji myKWS nie można kopiować ani powielać, w całości ani w części;
 • w aplikacji nie można wprowadzać zmian, edytować jej ani adaptować jej, w całości ani w części;
 • zawiadomienia o prawach autorskich dołączone do aplikacji myKWS lub zawarte w niej nie mogą być usuwane ani zmieniane; oraz
 • poddawanie aplikacji inżynierii odwrotnej jest zabronione.

(4) Aplikacja myKWS i treści pochodzące z aplikacji myKWS są chronione prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik niniejszym potwierdza, że w związku z korzystaniem przez niego z aplikacji nie przysługują mu żadne prawa do oprogramowania, znaków towarowych lub treści związanych z aplikacją myKWS i że korzystanie z aplikacji może odbywać się wyłącznie w sposób w pełni zgodny z niniejszymi Warunkami użytkowania. Postanowienie nie ma wpływu na obowiązkowe prawa ustawowe.

§ 13 Blokowanie kont

(1) KWS może tymczasowo lub na stałe zablokować konto użytkownika na portalu myKWS, jeśli:

(a) dobiegł końca stosunek umowny wynikający z niniejszych Warunków użytkowania. W takim przypadku konto użytkownika zostanie zablokowane natychmiast po wejściu w życie rozwiązania umowy,

(b) istnieją konkretne wskazania, że użytkownik naruszył niniejsze Warunki użytkowania,

(c) KWS ma inny uzasadniony powód, aby zablokować konto użytkownika — np. jeśli użytkownik narusza bądź naruszył obowiązujące przepisy korzystając z Treści lub myKWS Narzędzia dostępnych na portalu myKWS albo pojawiły się techniczne przyczyny uzasadniające zablokowanie konta użytkownika.

(2) W przypadku tymczasowego lub stałego zablokowania konta użytkownika KWS blokuje prawo dostępu. Nie ma możliwości przywrócenia stale zablokowanego prawa dostępu. Osoby ze stale zablokowanym prawem dostępu nie mogą korzystać z myKWS i nie mogą się ponownie zarejestrować.

§ 14 Ochrona danych

Standardy jakości KWS wymagają odpowiedzialnego podejścia do danych osobowych użytkowników. Przetwarzając dane, KWS przestrzega wszelkich wymogów ustawowych. Polityka prywatności dostępna na stronie internetowej KWS Polityka prywatności – Przedsiębiorstwo- KWS SAAT SE & Co. KGaA zawiera przegląd tego, jakiego rodzaju dane są gromadzone, w jaki sposób dane są wykorzystywane i przekazywane oraz jak można zażądać ujawnienia informacji dostarczanych przez KWS.

§ 15 WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(1) POZA ZAKRESEM WYRAŹNIE OKREŚLONYM W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA KWS NIE PRZEKAZUJE UŻYTKOWNIKOWI ŻADNYCH GWARANCJI, ZAPEWNIEŃ ANI ZOBOWIĄZAŃ ODNOŚNIE DO:

(a) DOSTĘPNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI, WYDAJNOŚCI, PRĘDKOŚCI TRANSMISJI, TREŚCI, OPÓŹNIEŃ, DOKŁADNOŚCI ANI BEZPIECZEŃSTWA MYKWS I MYKWS NARZĘDZIA,

(b) JAKOŚCI I/LUB WIARYGODNOŚCI TREŚCI LUB WYNIKÓW BĄDŹ ZALECEŃ GENEROWANYCH I/LUB PRZEGLĄDANYCH ZA POMOCĄ MYKWS NARZĘDZIA.

(2) WSZELKIE POZOSTAŁE GWARANCJE, WARUNKI, OŚWIADCZENIA ORAZ ZOBOWIĄZANIA (NA PIŚMIE, USTNE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, OKREŚLONE W USTAWIE, PRZEPISACH, ZGODNIE Z PANUJĄCYMI OBYCZAJAMI CZY WYKORZYSTANIEM HANDLOWYM, W TYM JEŚLI CHODZI O SATYSFAKCJONUJĄCĄ JAKOŚĆ, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚĆ, ADEKWATNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ LUB TERMINOWOŚĆ) ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W MAKSYMALNYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE.

(3) ŻADNE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE WYŁĄCZAJĄ:

(a) PRAW USTAWOWYCH UŻYTKOWNIKA, LUB

(b) ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA LUB KWS W ODNIESIENIU DO ROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO: (I) ŚMIERCI LUB USZCZERBKU NA ZDROWIU SPOWODOWANEGO ZANIEDBANIEM STRONY (LUB JEJ PERSONELU); (II) OSZUSTWA (W TYM FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA), KTÓREGO DOPUŚCIŁA SIĘ STRONA ORAZ (III) SYTUACJI, W KTÓRYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE ZOSTAĆ OGRANICZONA LUB WYKLUCZONA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

(4) Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ § 15 (3) WYŁĄCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KWS WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB KORZYSTANIA Z PORTALU myKWS— NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ TO SZKODY Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (Z UWZGLĘDNIENIEM ZANIEDBAŃ), USTAWOWEJ BĄDŹ INNEJ. W SZCZEGÓLNOŚCI KWS WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

(a) ZWIĄZANĄ Z: (I) KORZYSTANIEM Z MYKWS, MYKWS TOOLS I TREŚCI; (II) NIEDOSTĘPNOŚCIĄ MYKWS, MYKWS NARZĘDZIA I TREŚCI, (III) AWARIAMI SIECI STRON TRZECICH I/LUB INFRASTRUKTURY WYKORZYSTYWANEJ W ZWIĄZKU Z MYKWS; I/LUB (IV) NIEWŁAŚCIWYMI, NIEDOKŁADNYMI, BŁĘDNYMI, NIEPEŁNYMI, NIEDOSTARCZONYMI, ŹLE PRZEKIEROWANYMI LUB NIEPOPRAWNIE NAZWANYMI TREŚCIAMI LUB INNYMI FORMAMI DANYCH; (V) WSZELKIMI WIRUSAMI LUB SZKODLIWYMI ELEMENTAMI, EWENTUALNIE USZKODZENIEM SYSTEMÓW UŻYTKOWNIKA; I/LUB (VI) NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM DO PORTALU MYKWS LUB JEGO PENETRACJĄ; I/LUB

(b) Z TYTUŁU: (I) UTRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW; (II) UTRATY PLANOWANYCH OSZCZĘDNOŚCI; (III) UTRATY KONTRAKTU, KLIENTA LUB MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH; (IV) UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA DANYCH; (V) UTRATY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA LUB START WIZERUNKOWYCH; (VI) STRAT POŚREDNICH I WYNIKOWYCH DOWOLNEGO RODZAJU, W TYM STRAT OPISANYCH W PUNKTACH (I) - (V), KTÓRE MOŻNA UZNAĆ ZA POŚREDNIE LUB WYNIKOWE W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO Z PUNKTÓW (I) - (VI), NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY STRATY TE UŻYTKOWNIK LUB KWS MOGLI PRZEWIDZIEĆ LUB WZIĄĆ POD UWAGĘ W MOMENCIE AKCEPTACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA.

§ 16 Powiadomienia

O ile nie uzgodniono inaczej w niniejszych Warunkach użytkowania, wszelkie powiadomienia dotyczące korzystania z portalu myKWS wymagają formy pisemnej i muszą zostać wysłane na adres fizyczny lub adres e-mail.

Adres e-mail KWS: info@remove-this.kws.pl Adres korespondencyjny KWS: ul. Głogowska 151, 60-206 Poznań. Dane kontaktowe mogą ulec zmianie. O takich zmianach KWS każdorazowo informuje użytkowników.

Adres e-mail i adres korespondencyjny użytkownika to adresy podane podczas rejestracji na portalu myKWS. W przypadku zmiany danych kontaktowych prosimy nas o nich poinformować LUB dokonać aktualizacji profilu na myKWS.

§ 17 Całość porozumienia i rozdzielność postanowień

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a KWS w zakresie uzyskiwania dostępu do platformy myKWS i korzystania z niej.

W przypadku, gdy któreś postanowienie niniejszych Warunków użytkowania będzie albo stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na istotę prawną i wykonalność pozostałych postanowień. Nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie podlega modyfikacji w minimalnym zakresie niezbędnym do jego ważności, zgodności z prawem i możliwości stosowania. Jeśli modyfikacja nie będzie możliwa, uznaje się, że dane postanowienie zostało usunięte.

§ 18 Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki użytkowania, a także wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub w związku z korzystaniem z platformy myKWS (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa obowiązującym w Polsce. wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

§ 19 Spory i jurysdykcja

Wyłącznym miejscem jurysdykcji odnośnie do wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania jest — w prawnie dopuszczalnym zakresie Hanower.

Użytkownik i KWS to jedyne podmioty, którym przysługują prawa wynikające z ustawy o kontraktach z roku 1998 (prawa stron trzecich) w zakresie stosowania niniejszych Warunków użytkowania.

§ 20 Odstąpienie od egzekucji

Uznaje się, że odstąpienie od egzekwowania jednego z praw, uprawnień, przywilejów lub środków zaradczych (na mocy niniejszych Warunków użytkowania, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, na mocy ustawy lub w inny sposób) jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało przeprowadzone za stosownym powiadomieniem, przy czym nie stanowi ono odstąpienia od egzekwowania praw w związku z kolejnymi naruszeniami czy niewywiązaniem się z przestrzegania umowy.

Data: Marzec 2023