Ochrona danych użytkownika podczas rejestracji i korzystania z portalu rekrutacyjnego

Zgodnie z niniejszą polityką prywatności, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Niemcy (dalej „KWS”, „my” lub „nas”) informuje użytkownika o tym, jakie dane będą przetwarzane podczas rejestracji i korzystania z portalu rekrutacyjnego przez użytkownika oraz jakie prawa użytkownik ma w tym zakresie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z procesem aplikacyjnym można znaleźć na stronie: www.kws.com/dataprotection.

1. Jakie dane osobowe przetwarzamy podczas rejestracji i korzystania z portalu rekrutacyjnego?

W danym przypadku możemy przetwarzać dowolne z następujących danych osobowych. Nie wszystkie dane pochodzące od wszystkich ewentualnych kandydatów będą przetwarzane.

 • Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, prywatny adres pocztowy, numer(y) telefonu i prywatny adres e-mail
 • Narodowość, miejsce i data urodzenia
 • Dane dotyczące szkoleń, kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Dane dotyczące wszelkich kontynuowanych działań edukacyjnych i dodatkowych kwalifikacji
 • Oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, okresy wypowiedzenia, certyfikaty, referencje, rekomendacje, pozwolenia na pracę, informacje dotyczące niepełnosprawności czy umiejętności językowych.

2. W jakim celu przetwarzamy dane użytkownika?

(a) Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od użytkownika podczas rejestracji i korzystania z portalu rekrutacyjnego, aby umożliwić przechowywanie profilu na koncie użytkownika. Dzięki temu profil użytkownika będzie widoczny w przyszłości dla rekruterów w naszej firmie lub innej firmie KWS, co umożliwi nam kontakt z użytkownikiem.

(b) W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia wymogów ustawowych wynikających z prawa handlowego, podatkowego, finansowego lub karnego. Cele przetwarzania są oparte na odpowiednim zobowiązaniu prawnym. Przetwarzanie jest zazwyczaj przeprowadzane w celu spełnienia oficjalnych wymogów dotyczących nadzoru i ujawniania informacji.

(c) W razie potrzeby możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów. Dane osobowe użytkownika przetwarzamy tylko wtedy, gdy uznamy, że nasze interesy mają charakter nadrzędny po uwzględnieniu naszych interesów w zakresie przetwarzania oraz potencjalnie sprzecznych interesów użytkownika oraz jego podstawowych praw i wolności. Możemy to również zrobić w szczególności w celu obrony przed zarzutami prawnymi. Naszym uzasadnionym interesem jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu.

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych użytkownika?

(a) W przypadku danych osobowych użytkownika przetwarzanych podczas rejestracji i korzystania z naszego portalu rekrutacyjnego dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Dane dotyczące użytkownika, które mogą stanowić szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO są przetwarzane przez nas wyłącznie w zakresie dopuszczonym na podstawie art. 9 ust. 2 RODO, czyli gdy planowane przetwarzanie jest zgodne z prawem.

(b) Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych, dane są przetwarzane w tym zakresie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeśli przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych w celu uzyskania zgodności z obowiązkami ustawowymi, odbywa się to na podstawie zapisów art. 9 ust. 2 RODO.

(c) Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, dane w tym zakresie są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym przypadku nasze uzasadnione interesy wiążą się z realizacją celów określonych w punkcie 2 lit. c.

4. Czy dane osobowe użytkownika są gromadzone również przez osoby trzecie?

Przetwarzamy głównie dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika. W pewnych sytuacjach pozyskujemy również dane osobowe użytkownika od osób trzecich. Odbywa się to na przykład gdy otrzymujemy dane kandydatów z innych spółek KWS.

W razie potrzeby będziemy o tym bardziej szczegółowo informować.

5. Czy udostępniamy dane użytkownika stronom trzecim? Kto jest odbiorcą danych i czy tacy odbiorcy znajdują się w krajach trzecich?

Jeśli użytkownik wyraził zgodę lub jeśli w grę wchodzą inne podstawy prawne, przekażemy dane kandydatów innym spółkom KWS.

Współpracujemy z wewnętrznymi i zewnętrznymi usługodawcami (zwanymi „podmiotami przetwarzającymi dane”) takimi jak firmy oferujące usługi IT. Usługodawcy tego typu mogą działać wyłącznie na podstawie naszych instrukcji oraz podlegają zobowiązaniom umownym dotyczącym przestrzegania odpowiednich wymogów w zakresie ochrony danych.

Możemy udostępniać dane osobowe sądom, organom lub kancelariom prawnym w zakresie, w jakim jest to zgodne z prawem, a także niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami bądź na potrzeby dochodzenia, ustanawiania lub obrony roszczeń.

Odbiorcy opisani w niniejszym punkcie 5 mogą prowadzić swoją działalność w krajach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwa trzecie”), w których obowiązujące przepisy prawa nie wymagają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych. W takim przypadku podczas przekazywania danych osobowych użytkownika odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewnimy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkownika, chyba że jest to zgodne z prawem ustawowym. W przypadku chęci uzyskania kopii gwarancji, którą wykorzystujemy podczas eksportu danych osobowych użytkownik powinien skontaktować się z administratorem wskazanym w podanych poniżej informacjach kontaktowych.

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Spółka KWS przechowuje dane użytkownika wyłącznie przez okres wymagany do realizacji określonych celów (patrz punkt 2). Dane, które nie są dłużej wymagane lub których spółka KWS nie może dłużej przechowywać, są nieodwracalnie anonimizowane lub usuwane. W przypadku anonimizacji KWS może przechowywać dane przez dłuższy okres, ponieważ usunięto z nich wszystkie odniesienia do danych osobowych.

Niemniej jednak dane użytkownika usuwamy nie później niż dwa lata po ostatnim zalogowaniu się do naszego portalu pracy.

7. Jakie prawa ma użytkownik?

W kontekście obowiązujących przepisów prawa użytkownik ma określone prawa związane z danymi osobowymi. Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki od wykonywania tych praw i dlatego praw tych nie można realizować we wszystkich przypadkach.

 • Informacje: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat wszystkich danych osobowych przechowywanych przez KWS na swój temat.
 • Wprowadzanie poprawek: Użytkownik może zażądać zmiany nieprawidłowych danych osobowych.
 • Usunięcie: Użytkownik może zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych w pewnych okolicznościach, a my podejmiemy odpowiednie kroki w celu poinformowania innych administratorów, którzy przetwarzają dane, o żądaniu usunięcia łączy do danych użytkownika, kopii tych danych oraz ich duplikatów.
 • Wycofanie zgody: Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych i zapobiec dalszemu przetwarzaniu, o ile nie istnieje żaden inny powód, dla którego KWS może lub musi przetwarzać dane osobowe użytkownika.
 • Ograniczenie: W niektórych przypadkach użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Jeśli użytkownik dostarczył nam dane na podstawie umowy lub zgody, może zażądać otrzymania danych dostarczonych w formie ustrukturyzowanego, powszechnie używanego i możliwego do odczytu maszynowego formatu lub wysłania go do innego administratora.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu zależne od przypadku

Z przyczyn wynikających z wyjątkowej sytuacji użytkownika użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych opartym na uzasadnionym interesie. Te dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach, chyba że określone zostaną uzasadnione przyczyny przetwarzania, które przeważają nad interesem, prawami i swobodami użytkownika lub przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, ustanowieniu bądź obronie roszczeń.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

 • Składanie skarg: Skargi dotyczące przetwarzania danych można złożyć do organu ochrony danych.

8. Dane kontaktowe

Administratorem na potrzeby przetwarzania danych jest:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Niemcy
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Faks: +49 (0)5561 311-500
Adres e-mail: dataprotection@kws.com

Z naszym Inspektorem ochrony danych można się skontaktować w następujący sposób:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Data protection officer
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Niemcy
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Faks: +49 (0)5561 311-500
Adres e-mail: dataprotection@kws.com

Zaszyfrowany formularz kontaktowy:

https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Adresat: Boris Reibach