Najczęściej zadawane pytania w uprawie pszenicy ozimej

1. Jaki jest optymalny termin siewu pszenicy ozimej w województwie wielkopolskim i kujawsko- pomorskim?
Optymalnym terminem siewu pszenicy ozimej w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim jest 20.09 - 5.10. We wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego optymalnym terminem jest 20.09 - 30.09. Są to terminy orientacyjne. Pszenica ozima najlepiej zimuje lekko rozkrzewiona (3 – 4 pędy / roślinę) i powinniśmy wykorzystać znajomość własnych warunków siedliskowo –agrotechnicznych w celu zapewnienia roślinom możliwości osiągnięcia takiego stadium rozwoju przed spoczynkiem zimowym po przez zastosowanie odpowiedniego terminu siewu.

2. Jakie jest zapotrzebowanie pszenicy ozimej na azot?
Do wyprodukowania 1 tony ziarna pszenicy wraz z ze słomą pszenica potrzebuje w zależności od klasy jakościowej następujące ilości azotu: odmiany elitarne „E” – 33 kg N, odmiany jakościowe „A” 28-30 kg N, odmiany chlebowe „B” 26-28 kg N, odmiany paszowe „C” oraz ciastkowe „K” 24-26 kg N. Należy pamiętać, że roślinom musimy dostarczyć również pozostałe składniki pokarmowe, aby mogły prawidłowo się rozwijać, a w konsekwencji wydać odpowiedni plon. Dlatego też aby nawożenie azotowe było efektywne, musimy uregulować odczyn pH gleby do poziomu optymalnego dla danej kategorii agronomicznej gleby oraz uwzględniać zapotrzebowanie roślin na P, K, S i Mg.

3. Ile fosforu i potasu potrzebuje pszenica ozima?
Pszenica do wyprodukowania 1tony ziarna wraz z plonem słomy potrzebuje około 10-12 kg P2O5 i 20-25 kg K2O. Nawożenie P i K należy dostosować do zasobności gleby w te składniki jak i do zapotrzebowania uprawianej rośliny. Najrozsądniej kierować się następującą zasadą: Ile składników pokarmowych wywiozło się z pola wraz z plonem tyle samo należy dostarczyć.

4. Na jaką głębokość należy siać pszenicę?
Pszenicę ozimą powinno się wysiewać na głębokość 3 cm. Optymalny termin siewu wraz z prawidłową głębokością siewu decyduje o tym, że rośliny w okres spoczynku zimowego wchodzą z lepiej rozwiniętym systemem korzeniowym, lepiej rozkrzewione, co z kolei pozytywnie wpływa na przezimowanie, rozwój wiosenny i w końcowym efekcie na lepszy plon.

5. Jaka jest norma wysiewu pszenicy ozimej?
Na kompleksach pszennym bardzo dobry, pszennym dobrym wysiewa się we wczesnym terminie od 240-280 nasion/m2 do 380-450 nasion/m2 w terminie opóźnionym. Wyliczona norma wysiewu oprócz terminu siewu powinna uwzględniać następujące czynniki: przedplon, kulturę gleby, polową zdolność wschodów, stosowany poziom agrotechniki, etc. Wszystkie wcześniej podjęte decyzje wraz z odpowiednią strategią nawożenia azotowego powinny zapewnić produkcyjną gęstość łanu na poziomie 550 - 650 kłosów/m2. Na kompleksach słabszych: pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry normę wysiewu należy nieco zmniejszyć i wysiać we wczesnym terminie od 240-260 nasion/m2 do 340-420 nasion/m2 w terminie opóźnionym. Łanem należy tak sterować aby uzyskać obsadę 500-550 kłosów/m2.

6. Ile zabiegów fungicydowych należy wykonać w uprawie pszenicy ozimej?
W intensywnej produkcji polowej należy zastosować trzy lub dwa zabiegi fungicydowe. Prawidłowe stosowanie fungicydów powinno być dostosowane do występujących chorób w poszczególnych fazach rozwoju. Pierwszy zabieg powinno się wykonać pod koniec krzewienia lub w fazie pierwszego kolanka. Dopiero tak zabezpieczona plantacja powinna być chroniona w fazie liścia flagowego i w fazie koszenia.

7. Jakie herbicydy należy stosować we wczesnych fazach rozwojowych pszenicy?
W terminie jesiennym jest dostępna bardzo szeroka paleta środków o różnych mechanizmach działania. Herbicydy o działaniu doglebowym tworzą tzw. film herbicydowy na powierzchni gleby, co stanowi skuteczną barierę dla kiełkujących chwastów. Aby zabieg był skuteczny pole musi być dobrze uprawione, tak aby na jego powierzchni nie znajdowały się zbyt duże agregaty glebowe, gleba w trakcie zabiegu musi być wilgotna, a ciecz robocza powinna być równomiernie rozprowadzone na powierzchni pola. Przy stosowaniu herbicydów o tym mechanizmie działania bardzo często wymagane jest bardzo precyzyjne umieszczenie wysiewanego ziarna na głębokości minimum 3-4 cm. Umieszczenie nasion płycej może spowodować uszkodzenie rośliny uprawnej, co szczególnie obserwuje się po wystąpieniu bardzo obfitych opadów deszczu bezpośrednio po wykonaniu zabiegu, w skutek czego substancja czynna z herbicydu zostaje przemieszczona w strefę korzeni i może stać się toksyczna dla rośliny chronionej. Herbicydy o działaniu nalistnym, aby były skuteczne muszą „trafić” na liście chwastów. Z reguły im chwasty są w młodszej fazie rozwojowej tym działanie herbicydu jest bardziej skuteczne. Herbicydy o doglebowo – nalistnym mechanizmie działania łączą zalety obu mechanizmów działania i często mogą być stosowane w terminie przedwschodowym jak i powschodowym w fazie BBCH 11-12 (1-2 liści). Najbardziej popularne herbicydy o dobrej skuteczności są oparte na następujących substancjach czynnych lub ich mieszaninach fabrycznych: izoproturon, chlorosulfuron, diflufenika, flufanacet, pendimetalina, metrybuzyna, jodosulfuron. Dobór preparatu zawsze dokonujemy pod spektrum występujących chwastów na polu. Przed zakupem konkretnego preparatu należy uprzednio zapoznać się z jego etykietą.

8. Ile dawek azotu stosuje się w nawożeniu pszenicy?
W uprawie pszenicy ozimej zwykle stosuje się trzy dawki azotu. Pierwsza dawka azotu ma na celu pobudzenie pszenicy ozimej do krzewienia, uzyskanie optymalnej liczby źdźbeł oraz dużej liczby kwiatków i kłosków w różnicującym się zawiązku kłosa. Jej wielkość powinna być dostosowana do stopnia rozwoju pszenicy i jej stanu po zimie. Druga dawka azotu zabezpiecza przed redukcją źdźbeł (stabilizuje łan), wpływa również na ograniczenie redukcji kwiatków i kłosków w kłosie, a także wpływa na ogólny wzrost i rozwój roślin. Należy zastosować ją w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 31-32). Trzecia dawka wpływa z kolei na cechy jakościowe ziarna. Zwiększa wielkość masy 1000 ziaren, zawartość białka ogólnego, jak również wpływa na polepszenie właściwości wypiekowych mąki. Stosuje się ją na początku kłoszenia.